Truye^.n Vui Chu+~ Nghi~a
Make your own free website on Tripod.com

TruyŒn Vui Ch Ngha

[S t S NhiŠu][BŒnh G][BŒnh Gan][Ni Thng C Hn Khng][ViŒc Ca Ai][Thi Quen NgŠ NghiŒp][My Cho Tao ][King Ch][C Nui ܮc Khng][Ni Lm G Na][Ch Vi‰t Kh †c][Gii Thch C Th‹][Bng Ÿ Nh Hng][S Tht Ca Mt iŠu Ni Di]

flower

1. S t S NhiŠu

- Em h†c thuc danh t s t v s nhiŠu cha?
- Tha c, thuc ri !
- Vy, em hy cho bi‰t: danh t ci qun l s t hay s nhiŠu?
- Tha c! trn l s t, dܧi l s nhiŠu !

2. BŒnh G

Mt nh bc s, sau khi khm bŒnh xong cho mt em b, ni vi ngܩi nh:
- BŒnh tnh ca chu nng lm!
Ngܩi b sng st  ku ln:
- i Chu mi by tui, bi‰t yu ng g u m mc "bŒnh tnh" h bc s!

3. BŒnh Gan

Trong cuc thi vn p mt lp  o to y t‰, gio vin hi:
- TriŒu chng ca bŒnh gan l g?
- Tha thy! TriŒu chng ca "bŒnh gan" l ni my cng khng nghe, nh my cng khng khc.

4. Ni Thng C Hn Khng

ChuyŒn tr mi vi ngܩi yu bn gc cy, c gi mun ܮc n cht g cho ǫ i, bn gi š:
- Anh yu! "Ki‰n  b bng em" y ny!
- Ch‰t cha - Chng  trai ht hong - Thi, ta li gh‰ vy, y chc c t  ki‰n!
Ngi gh‰ mt lc, nng li ni:
- Em mun... "m bng" mt cht!
- i! Anh s š qu ‹ em b gi lnh! Du  xoa y em!
Bun tht! C gi liŠn chuy‹n hܧng:
- Anh chng hi‹u g  c! Em "hoa c mt" ri!
- A! Chc em khng quen vi nh n cao p y. Va  ni, chng trai ko c gi vo bng ti.
‰n nܧc ny, c gi nh liŠu:
- Anh ! Em "nht mm nht miŒng" lc, ch mun...
Cha nghe h‰t cu, chng trai nh hi‹u š, vi ko nng vo lng v hn ti tp ln mi(!)

5. ViŒc Ca Ai

Mt h†c sinh nng thn ‰n trܩng mun, trnh by vi c gio rng n phi dt b ci ca nh ‰n chung b ǿc. C gio bc tc hi:
- Th‰ b em khng lm ܮc viŒc y sao?
- Em chc l ܮc - a b ni - Nhng em ngh l con b ǿc lm tt hn!

6. Thi Quen NghŠ NghiŒp

Thy gio tr dy vn, tm s vi ngܩi yu:
- Hm nay anh gp em ‹ ni vŠ ch Š tnh yu. T tܪng ch Š l anh rt yu em. Anh s th l vi em thnh ba on. M‡i on s c phn tch, lp lun ‹ em hi‹u h‰t tnh cm ca anh. Ka, em vn nghe anh y ch! Lt na anh s pht vn y! Anh s phn tch c th‹, s c dn chng sinh Ƕng. Qua m‡i phn, s c ti‹u k‰t ‹ em nm cc š chnh. Em hi‹u ch!
C gi nh nhng:
- D, "tha thy", em hi‹u !
- Ch‰t sao em li ni th‰!

7. My Cho Tao

Mt ngܩi ‰n nh hng xm, thy a b Ƕ 3-4 tui ang mi chi, ngܩi lm b sng s hi:
- My khng cho tao ?
Em b cung qušt, khoanh hai tay, l php ni:
- My cho tao !

8. King Ch

Mt anh n† c tnh hay king, cng vi mt ch hu vŠ kinh ‹ i thi.
Ch hu c chi‰c khn qun u, d†c ܩng b gi thi ri xung t. Ch cu lm, ni:
- Sao li c rt hoi nh vy!
Anh ch nghe vy, mng rng:
- i thi ch s m‡i ti‰ng "rt" m my c ni "rt" mi!
Ch nh lm thinh. i mt on, chi‰c khn li ri xung t. Ln ny, ch hu tc lm, buc cht ln u v ni: "Ln ny tao ct cht ri, c i ti kinh cng "khng u" na.

9. C Nui ܮc Khng

Mt anh, v c thai hn by thng a con trai. Anh ta s nui khng ܮc, gpai cng hi.
Mt hm, gp ngܩi bn, ngܩi bn an i:
- Khng can g m ngi. B ti sinh ra b ti cng non trܧc hai thng y!
Anh kia git mnh, hi li:
- Th‰ ! Ri c nui ܮc khng?

10. Ni Lm G Na

Trong ba n, cht b ln ti‰ng:
- ng i...
Ngܩi ng c v khng bng lng:
- Trong ba n, khng nn ni chuyŒn, mt vŒ sinh. ˆn xong hy ni.
Xong ba n, ng vui v xoa u b:
- No, by gi chu ni i!
B bun ru:
- Lc ny c con rui trong bt ca ng. By gi th ng n mt ri, ni lm g na!
- !!!...

11. Ch Vi‰t Kh †c

- Tha c! C ph ci g vo v ca em m em khng †c ܮc !
- C ph "ch vi‰t kh †c" m em cng khng †c ܮc !

12. Gii Thch C Th‹

Ngܩi m:
- Qunh Trang, con lm th‰ no m li nh ri mt ci a na ri?
- Con lm nh th‰ ny - Va ni, Qunh Trang va cm mt chi‰c a khc th xung nŠn nh.
- !!!...

13. Bn Ÿ Nh Hng

C mt nh hng thܩng ng khch, v vy viŒc nu nܧng phi thu rt nhiŠu ngܩi v phi ܮc chuyn mn ho cng viŒc. Mt hm, trn bng phn cng lm mn tht chim b cu, ngܩi u b‰p ghi nh sau:
"C Lan ct ti‰t anh Hng nh lng c Ng†c luc trng anh Sn m bng c o lt da anh Hai ra chim c Li bp mŠm c Thm bm nh c Tuy‰t xo gin".
Nhn bng, m†i ngܩi cܩi v bng. Ch v thi‰u cc du phy.

14. S Tht Ca Mt iŠu Ni Di

Nh vn Anh a mt thi‰u ph ‰n bn tiŒc v ni vi b ta:
- B xinh p qu!
- Rt ti‰c - Thi‰u ph kia kiu k ni - Ti khng th‹ ni li khen tng y i vi ngi!
Nh vn mm cܩi:
- Th b hy lm nh ti: Ni di i

Created & Maintained by Thanh H
LAST UPDATE ( MAY 6, 1999 --- 10:00 P.M. )
This Page Has Been Visited (Since May 6, 1999):