Truye^.n Vui Da^n Gian
Make your own free website on Tripod.com

TruyŒn Vui Dn Gian

[Vay TiŠn][a Tr Nhanh Tr][Gi Phi Tay ng][M Tn][n n][Hn Phi M Mt][Trܧc Anh C Cu Con Trai No Khng?][Php X Giao][Chm Sc Sc Khe][Ly TruyŠn][t Mua Dao Co][B Mܮn TiŠn Ri][Lm Theo Li Khuyn Ca Thy Gio][c Lp][Tt Hay Xu][Trn Vai Anh][Ging Nhau][Li Khuyn][Th Th][Ngy n ng][Ch†n ViŒc]

flower

1. Vay TiŠn

- Gp anh tht quš ho qu, anh bn. Cho ti vay mܩi ܮc khng?
- Rt ti‰c l hm nay ti khng c mt xu trong ngܩi .
- Cn nh th sao?
- nh ai cng kho c, cm n anh, kho lm.

2. a Tr Nhanh Tr

B hiŒu trܪng trܩng ti‹u h†c gh vo lp ca gio vin lp ba mi dy xem ln u tin c iŠu khi‹n lp ra sao.
- Em h†c sinh ngi u bn kia ng ra phi h†c lp hai, nhng nn n h†c lp ny v n rt thng minh cho nn ti khng mun bt n vŠ lp ca n - C ni.
- N khng th‹ thng minh ti mc ܮc - HiŒu trܪng ni - C th hi n mt cu no xem?
C gio g†i a b ln, hi: - ViŒc g con ch lm lc ng ba chn, cn con ngܩi th ng hai chn?
- ViŒc bt tay - a b ni.
- B em c th g m m em thch nht?
- TiŠn !
B hiŒu trܪng ko c gio ra mt gc v ni kh: - Nn a n ln lp bn. My cu hi ti cng khng tr li ܮc.

3. Gi Phi Tay ng

Hai chng s v l hng xm ca nhau. Mt hm trong lc mt trong hai ch v i vng th c trn ma ro p xung. Anh chng n† qun khng mang chi‰c vy ang phi vo. Ch v quay vŠ, thy vy ܧt sng, tc in ln chi cho anh ta mt trn.
- Nghe vy, anh hng xm lm bm v ch bai - Gi phi tay ng...
- Th lm g no? - Ch v tnh c ng ngay cnh cm cu.
- ... th ti ct ci vy y trܧc khi tri ma

4. M Tn

Ti‰ng g ca mnh lm i tnh nhn git mnh: Nhanh ln chng em y - Ngܩi n b ht hong ku ln. Anh nhy ra ngoi ca s i!
- Nhng chng ta ang trn tng mܩi ba - K hm gi th gp.
- Nhy i! Ch v tht ln - By gi khng phi lc ‹ m tn.

5. n n

C gi si tnh vt v mi m khng sao lm cho anh bn trai n Ƕn hi‹u ܮc c mun g anh ta. Cui cng c hi: - Anh c mun xem ch‡ m rut tha ca em khng?
- Khng u! Anh ta p - Anh cm ght bŒnh viŒn.

6. Hn Phi M Mt

C i bn sinh vin ang ngi cng vin tm s.
C: Anh i! Ti sao, khi "kiss" (hn) ngܩi con trai li m mt, nh anh va ri?
H: i! Em khng bi‰t ? Ti v anh ... cn phi trng ci "xe p"...

7. Trܧc Anh C Cu Con Trai No Khng ?

Bui hn h u tin. Chng trai rt r hi c gi, khi thy c kh bo dn:
- Trܧc anh, em c cu con trai no khng?
- Khng, khng c thng con trai no c. Ch c hai a con gi, ang gi ch‡ m em.

8. Php X Giao

Khi mt nhm ph n bܧc ln xe iŒn tt c cc gh‰ Šu c ngܩi ri. Ngܩi bn v nhn thy mt ngܩi n ng hnh nh ang ng, s rng ng ny khng xung ܮc ng i‹m ‡ bn ni vi ng ta:
- Dy i ng.
- ng ny phn i: Ti c ng u m g†i.
- ng khng ng m li nhm mt!
- Ti bi‰t ch, ti ght nhn ph n phi ng trong xe iŒn y ngܩi nh th‰ ny.

9. Chm Sc Sc Khe

Con tu ang chm. B‡ng nhin, thu› th trܪng t trn con thuyŠn ch nhng ngܩi ܮc cu sng ang i xa khi con tu, nhn thy mt hnh khch ng trn mi con tu ang chm.
Thu› th trܪng ht to: - Ny ng kia ti sao ng li khng nhy xung i?
Ngܩi hnh khch gii thch: - Bc s tuyŒt i cm khng cho ti tm bi‹n sau ba n. M ti th va mi n cm cch y 20 pht.

10. Ly TruyŠn

- Tha bc s - Ngܩi n ng ni trong my - Con trai ti b st ban.
- Ti bi‰t - Bc s p - hm qua ti ‰n nh ng v cho cu ta ng thuc. ng hy cch ly cu ta vi nhng ngܩi khc.
- Nhng n hn con hu.
- Vy th chng ti s em cch ly ch ta...
- V chnh ti cng hn con hu.
- Nh th‰ c ngha l ng c th‹ mc bŒnh ri.
- Vng v t lc ‰n gi ti hn v ti.
- Khn kh - Bc s ht hong - Vy th ti cng b ly mt ri.

11. t Mua Dao Co

Mt thanh nin n† vi‰t l th sau y gi cho mt Cng ty c  tn tui ǥt mua mt lܫi dao co:
"Knh gi qu hng - nh km theo y l 50 xu ǥt mua mt lܫi dao co nh qu ng qung co v bo m - John.
TB: Ti qun km theo 50 xu nhng chc chn mt Cng ty tm c nh qu v vn s gi lܫi  dao co y cho ti".
Cng ty nhn ܮc l th v tr li  nh sau:
"Knh tha ng! - Chng ti nhn ܮc n ǥt hng gi tr ca qu ng vo ngy hm kia v xin phc p rng chng ti s gi lܫi dao co y  theo li  yu cu v hy v†ng rng qu ng s hi lng.
TB: Chng ti qun gi km theo lܫi dao co nhng chc chn mt ngܩi vi ti tiŠn nh ng s khng cn chi ti mn hng ".

12. B Ly TiŠn Ri

Mt thanh nin ‰n gn ngܩi yu nom v bun ru r. Ngܩi yu theo di anh ta bng i mt bn khon lo lng ri hi:
- B c š ki‰n ra sao?
- Xui c - Anh tr li.
C gi ku to ln: - Em rt phn khi.
- Nhng anh th li khng, thot u b em khng thm nghe anh ni.
- Th‰ anh c ni vi b em rng anh c 5.000 la gi  ti‰t kiŒm ngn hng khng?
- C, sau khi m†i ci khc tht bi!
- Th‰ b em phn  ng th‰ no?
- Phn ng - Anh thanh nin tr li - B em mܮn lun mn tiŠn ri.

13. Lm Theo Li Khuyn Ca Thy Gio

Thy gio ng ta lng vo l sܪi mt bui sng ma ng. ng quy‰t nh cho cc em h†c sinh li  khuyn ch l trܧc khi vo bi.
- Trܧc khi ni cc em phi ngh. ‰m ‰n 50 trܧc khi mun ni iŠu   g quan tr†ng, ‰m ‰n 100 n‰u nh ni mt iŠu  rt quan tr†ng.
Mi ca cc em h†c sinh mp my ‰m v b‡ng nhin c lp Šu ku tong ln: - 99, 100! Tha thy, chi‰c o ui tm ca thy ang chy .

14. c Lp

- Con  - ng b c t tܪng chng bnh quyŠn nam n khuyn con trong ngy cܧi - ch  c ba iŠu con phi lm ‹ nm chc mt ngܩi n b: T ra cho c ta thy con l ng ch, chng minh cho c ta thy con l ngܩi n ng v khng nh s Ƕc lp ca con.
Khi cp v chng sau chuy‰n du lch trng mt tr vŠ, ng b hi  con trai tnh hnh ra sao.
- Tt lm, tha b - Cu con trai ni - Ngay khi vo khch sn con x toang qun o ca c y ‹ t ra con l ng ch. LiŠn con x toang qun o ca con ‹ khng nh con l ngܩi n ng. Ri con nhy vo giܩng v chy ra lun ‹ khng nh tnh Ƕc lp ca con!

15. Tt Hay Xu

- Cu mc sai lm khi t chi li cu hn ca anh y. By gi anh y sp cܧi mnh.
- iŠu th mnh bi‰t. Lc mnh t chi anh y  bo: V tht tnh, anh y s ly bt k con ngc no.

16. Trn Vai Anh

Ngܩi v bc bi vi chng, v u bt tai rn r.
- Tri i, sao hi ci u ti ‹ u m li ly anh lm chng   kia ch?
Anh chng tnh b, ch vo bc nh hai v chng treo trn tܩng ni:
- trn vai anh ch u! ng hi u em ta st vo vai anh.

17. Ging Nhau

Mt thi‰u ph b‰ con ng trܧc ca nh, b anh hng xm tru:
- Trng chu ging ti qu nh.
Thi‰u ph tr a:
- ChuyŒn! Con cng mt b l no khng ging nhau!

18. Li Khuyn

V n n vi chng:
- Anh yu, bc s khuyn em nn i du lch, vy ta i u by gi?
- , ‰n bc s khc!

19. Th Th

- Anh c yu em khng?
- C ch em yu.
- Vy anh c th‹ hi‰n dng c cuc ǩi anh cho em ch?
- , th‰ lc ai s l ngܩi yu ca em?

20. Ngy n ng

- C khi no cu nhn thy chng mnh thc s l mt ngܩi n ng?
- C y, mt thng c mt ngy nh vy.
- Vo ngy no?
- Ngy lnh lng mang vŠ a cho t.

21. Ch†n ViŒc

H‰t c ngy ch nht vi cng viŒc gia nh chiŠu vŠ c v nhn chng ni:
- Anh thng yu, hm nay anh gip em rt nhiŠu, by gi ch cn hai viŒc: hoc cho... con b, hoc gnh  nܧc, tu anh ch†n mt. No anh ch†n i!

Created & Maintained by Thanh H
LAST UPDATE ( MAY 8, 1999 --- 9:30 A.M. )
This Page Has Been Visited (Since May 6, 1999):