Truye^.n Xie^?n Bo^.t
Make your own free website on Tripod.com

TruyŒn Xi‹n Bt

[Xin t Lm Nh][Rao Lng][Gp Gc][Hm Ct][i B Gy Ly B Bo][Lm Ma M][nh Trng Cm][Tri HuyŒn L Kim Thng][Quan y][V Quan HuyŒn][Chi n TiŠn][Xi‹n Vo Dinh Tng c Xin TiŠn][T Chng Nan Y]

flower

i Li VŠ Xi‹n Bt

T khi Trng Qunh b Cha Trnh nh thuc Ƕc ch‰t, nܧc nam ta khng cn Trng na, nhng nhng ngܩi ti gii th khng thi no khng c. Con chu Trng cng Šu l nhng ngܩi thng thi khc thܩng. D nh ngho, nhng khng ai chu ra lm quan. Xi‹n l cht Trng Qunh. B Xi‹n ngoi ba mi tui mi sinh Xi‹n. Xi‹n mt vung ch iŠn, tai to nh tai pht, mm rng, mt sng. Ngܩi ta g†i Xi‹n l Xi‹n Bt v qu Xi‹n lng Hong Bt (Thanh Ha).

1. Xin t Lm Nh

Nghe ni vng Yn Lܮc, thuc huyŒn Th† Xun, gn rng ni, c nhiŠu t hoang, Xi‹n di c ln y .
Theo lŒ lng, Xi‹n phi biŒn tru rܮu xin lng cho tr ng, ri li phi biŒn tru rܮu mt ln na xin lng mt mnh t ly ch‡ dng tp lŠu tm thi lm ni n . Lš trܪng nh trng h†p lng, nhng thc ra "lng" ch l b†n chc sc, cܩng ho m thi. Thy h† hay hch sch, knh kiŒu, Xi‹n ght lm. Ln th hai mang tru rܮu ra nh, Xi‹n gi u gi tai tha:
- D, trnh cc c, con mi ‰n y, n nh cc c cho ‹ hu h cc c, nhng cha c nh ca g c, mun xin mi‰ng t u lng ch a (1) xin cc c xt cho.
Lš trܪng thy rܮu th tt mt, liŠn ni:
- Tܪng g ch mi‰ng t u lng ch a y th ܮc, no xin mi cc c ta chn i thi!
(1) Lng y ch lš hng ho mc

2. Rao Lng

Ngy trܧc, dn ng c l k thp km nht trong lng. Cho nn, ‰n Yn Lܮc, va dng xong tp lŠu, Xi‹n b b†n lš trܪng bt ra lm m.
Mt hm, lš trܪng thy mt ch hng bt ngi a ci bi rm u lng, liŠn bt ly gnh bt ri sai Xi‹n i mi "lng" ra nh chia phn. Xi‹n vng vng d d, vc m i, c sau mt hi m "cc cc" li rao:
- ChiŠng lng chiŠng ch! lng tai m nge m rao: C lš bt ܮc m hng bt a by u lng, mi "lng" mau ra nh m chia phn!
Nghe ni chia phn, bao nhiu ch sc, thn ho, vi v ko nhau ra nh. ‰n cng nh, gp Xi‹n, ai cng nhao nhao hi:
- Chia phn g th‰ my?
- Con m hng bt y u ri?
- C nhiŠu khng h my?
Xi‹n l php p:
- Bm cc c, con m hng bt a by u lng. D, nhiŠu lm , mt ng to l l th‰ kia, c l mt c ܮc ‰n vi ba bt ch khng t u!
Va ni, Xi‹n va ch vŠ pha hai ci s†t bt ang ‹ h nh.

3. Gp Gc

Hi y qun Php sang xm lܮc nܧc ta. NhiŠu ngܩi ni dy chng li triŠu nh v vua quan nh Nguyn u hng thc dn Php. Theo lŒnh quan trn, trai trng lng yn Lܮc m no cng phi ra nh canh phng. Gp ma ng rt mܧt, h† chia nhau ln lܮt m‡i ti mt anh gp gc (1) ‹ sܪi cho m. Xi‹n vn c cm tnh vi nhng ngܩi ni lon chng li triŠu nh, nn c nay co nhc u, mai co au bng khng chu i canh phng. H† bt Xi‹n phi np gc mi cho nh. Xi‹n o mt t gc chui gnh ra, nh gia ng la ang chy gin git m ǰ vo, th‰ l c ng la tt pht. Lo hng ki‹m liŠn qut hi Xi‹n. Xen tr li:
- Cc ng bo ti gp gc. Nh ti ch c gc gc chi c, ch c gc chui m thi. Gc no m ch l gc, cc ng khng nhn th li xin gnh vŠ vy.

4. Hm Ct

V l dn ng c, Xi‹n thܩng b b†n cܩng ho trong lng chn p. ‹ tr th, nhn mt hm c b†n ang h†p viŒc lng, ch chn ci nhau m ti, Xi‹n tm mt ci ni v, b vo tt ct ngܩi ln nܧc, em ‰n ch‡ u gi va un va khuy. Gi a mi thi bay vo ch‡ b†n cܩng ho ang h†p. Chng khng chu ܮc, chy ra qut tho m . Xi‹n xin l‡i v phn trn:
- Tha cc ng, nh ti c mt ch con tr chng, i n ct st, cho nn phi un cho chng mt t.
Lš trܪng trng mt hi:
- Ai bo ch lm th‰
Xi‹n p:
- Tha cc ng, ngܩi ta thܩng ni: "Lau nhau nh ch au tranh ct st". Thy ngܩi ta ni nh vy th ti cng lm nh vy thi.

5. i B Gy Ly B Bo

Lng Yn Lܮc c mt ci vn ch l thin th Khng T. Tru b trong lng th n c gn y ko vo phng u‰ c ra bŒ th. B†n lš trܪng, cܩng ho thy khng tiŒn, bn h†p lng, giao cho Xi‹n phi trng nom, ro giu li, v ǥt ra lŒ h b nh ai vo, lng s bt lm tht chia phn. LŒ lng ǥt ra, cc nh c b Šu dn con hoc ngܩi h‰t sc gi gn. Xi‹n c mt con b m, gy nh ci mo kh, c th cho n gn y. Mt hm, Xi‹n ‹ b vo trong khu vn ch, c š cho dn lng bi‰t.
ang thm tht b, b†n lš trܪng, cܩng ho lp tc cho ngܩi bt lm tht. Xi‹n ni:
- LŒ lng ǥt ra, ti khng dm ku ca g, ch xin lng nh cho t nay tr i bt c b nh ai, h vo vn ch l bt lm tht tut.
Sau t lu, Xi‹n mua my c‡ bi tam cc, chia cho b†n tr chn b r chng tm m t kh ro, phng phiu ngi nh. B†n tr thch qu, xm nhau, chi mi vo vn bi, chng ‹ š g ‰n b m na. Xi‹n la cho tt c n b li gn khu vn ch, ri m cng ra. Thy c bn trong xanh tt, mt con vo, hai con vo, ba con vo, th‰ l nhng con khc cng chen nhau vo theo. Xi‹n ng cng li ri chy vŠ g†i dn lng ra bt b. Bt ܮc hn mt trm con, phn nhiŠu l ca b†n lš hng cܩng ho giu c trong lng. Chng bn nhau:
- Ln ny, nhiŠu ngܩi Šu phm phi lŒ lng, khng l ta em lm tht tt c, vy th xin x xo.
Xi‹n nht nh khng nghe, ly c rng ln trܧc lng n tht b ca mnh ri, nay lng t š b lŒ, Xi‹n s kiŒn quan. S Xi‹n lm to chuyŒn, chng bn nhau Šn cho Xi‹n mt con b, ri b cho cc nh c b b bt chia nhau chu tiŠn. Xi‹n nht nh khng nghe, ni:
- Ch c hai cch: mt l em lm tht tut, hai l em chia Šu cho dn lng, m‡i nh mt con.
B†n lš hng cܩng ho bn vi nhau mi, cui cng phi bng lng theo cch th hai, v chia nh vy th chng cn ܮc m‡i nh mt con, ch em lm tht th mt c. Th‰ l, khng nhng Xi‹n nh ǰi ܮc b bo, m nhng nh trong lng cng ܮc m‡i nh mt con.

6. Lm Ma M

B†n chc sc, hng lš trong lng lc no cng ngh ‰n rܮu tht. Thy b m Xi‹n va mi mt, chng bt phi lm ma, mi "lng" ‰n n ung. Nh Xi‹n ngho ln, ‰n khoai sn cn khng c n th ly g lm ma, nhng khng lm chng s ui i khi lng. Ngh ܮc mt mo, Xi‹n bn i ni kho vi nhng tn chp bu:
- Ch ni cc c cng tha bi‰t, nh tng qu, xin cc c rng lܮng ‹ ܮc chn ct ngy hm nay cho m yn m p; cn viŒc ma chay, xin cc c cho kht ‰n tun mng mt sp ti, v cn phi vay mܮn b con xa gn, khng g cng phi ki‰m con ln dm chc cn, mi u go xi...
Thy nh Xi‹n ngho tng tht, cc "c" nh cho kht vy.
Tun mng mt ti, Xi‹n mua chu ܮc mt con ln tht to, tht bo, nh ch giao hn ba hm sau phi tr tiŠn. Xi‹n lm tht ngay, ri ct tht vo trong bung. XI‹n nh ngܩi mi " lng" ng chiŠu hm y ti ung rܮu. Khi " lng" tŠ tu ng , Xi‹n mi em t m b vo xanh vi mܩi c hnh, rn ln. Mi m bay ra thm phc khi‰n "lng" ang ngi la liŒt trong ci rp dng ngoi sn, c nut nܧc mi‰ng ng c. Xi‹n bng xanh m ct i, ri la lc khng ai ‹ š, chm mt mi la ln mi b‰p.
"Lng" ang ch c‡ bng ra, st c rut, b‡ng nghe ti‰ng h hon nhn ra th thy ci b‰p ang bc chy. "Lng" hong qu, xn xao n ra khi rp. hu h‰t nhng ngܩi i m Šu qun trng o di chnh tŠ, khng dm xng vo cha chy. B con xm giŠng k xch thng, ngܩi vc cu lim, chy ‰n , th ci b‰p thnh mt ng la. Xi‹n mt mi, qun o nh ma lem, ku khc thm thi‰t:
- i tri t i l tri t! i cha m i l cha m i! i lng nܧc i l lng nܧc i! Chy mt h‰t c b‰p nܧc, c c‡ bn ri, cn ly g m lm ma lm chay na... i hi hi!
"Lng" tܪng c‡ bn chy tht, cn x mi g na, khng ai bo ai, k trܧc ngܩi sau, ra vŠ c.
G gy m y, Xi‹n gnh tht ln i ch xa bn. ChiŠu hm sau, Xi‹n mang tiŠn vŠ trang tri xong n, cn tha mt t, mua ngay my cy tre lm li ci b‰p.

7. nh Trng Cm

Sau mt thi gian lm m, Xi‹n li phi lm y t hu i‰u trp cho lo chnh tng. Mt ln, lo chnh tng i chi xa, Xi‹n theo hu. Khi ‰n lng n† thy c mt ci trng mt to bng ci nong, hai thy tr ly lm l qu, vo xem. C ti mܩi ngܩi khch qua ܩng cng ang bn tn vŠ ci trng , trn tang trng c my ch: "trng cm", nn ch ai dm li gn. B‡ng Xi‹n ln ti‰ng:
- C ai dm ti nh ci trng cm ny khng no?
Mt ngܩi cܩi:
- ‰n c t nh anh sng li cng khng dm ng ‰n na l anh.
Xi‹n mt hai cam oan l nh ܮc, khng s g c. Trong s c mt ngܩi bun bn giu c, trong ti sn tiŠn, cho l Xi‹n khoc lc, nga tai lm, bo:
- Anh nh ܮc ba hi chn ti‰ng ti s cho anh nm chc quan tiŠn!
Xi‹n ni:
- Nm chc ch b, t ra cng phi mt trm.
Ngܩi kia bng lng, bo:
- ܮc, anh khng lm ܮc ng nh li ni, th phi cm khng cho ti mܩi nm.
Hai bn lm giu giao k, c mt ngܩi ng tn lm chng.
Xi‹n bc thang, vc di tro ln, dang thng cnh nŒn ba hi chn ti‰ng. Trng ku, vang c tai, nhc c c. Vi ba ngܩi nht nht, s lin ly, vi tho lui. Chi‰u theo giao ko, Xi‹n bt ngܩi kia phi giao s tiŠn.
Nghe trng nh bt thnh lnh, dn lng kinh ngc, l lܮt ko nhau ra ng nh hi. Lš trܪng, tay cm ho, len qua m ng, khŒnh khng bܧc vo Šn qut tho m . Xi‹n ra trܧc mt lš trܪng vi cho ri gi u gi tai ni:
- D trnh ng, ti l khch qua ܩng, thy cnh lng ta tr ph, thy Šn ta linh thing, nn c nm chc quan tiŠn trܧc ‹ hu thnh sau hu lng. Nhng v khng bi‰t lm th‰ no gp ng cng tt c dn lng ܮc, buc lng phi nh vi hi trng, xin cc ng nh ch i x cho.
Thy c mn tiŠn ln, lš trܪng cng hi ng chc sc thch qu, bn nhau hy trch ngy ra mܩi quan lm ba chn i ng khch ho tm.

8. Tri HuyŒn L Kim Thng

Mt hm, nhn c lŒnh ca b†n chc dnh bt tt c tr gi trai gi lng hong Bt phi n mc chnh tŠ ‹ i n quan huyŒn L Kim Thng vŠ lng hi‹u d, Xi‹n ngh ra ngay mt k‰. Xi‹n ln vo bung ng ni ly trm chi‰c o thng mc vo, ri i thng ra nh, gi v chy i chy li lng xng ngay trܧc mt quan huyŒn. Quan ly lm l, cho lnh g†i li hi. Xi‹n xng tn h† v ni l h†c tr. HuyŒn Thng liŠn mܮn ngay viŒc n mc ng nghnh ca Xi‹n ng khu †c mt cu, bt phi i:
- o qut ct tru
Xi‹n i ngay:
- L†ng xanh che t nga
HuyŒn Thng khng ng b mt v, ti mt, d†a:
- Thng ny lo! th‰, phi thm cu ny na, khng i ܮc, tao s cho n n.
Thy tc Xi‹n hoe v i nng lu ngy, huyŒn thng liŠn ra cu i:
- H†c tr l h†c tr con, tc nh son l con h†c tr
Xi‹n khng cn ngh ngi lu, i tc khc:
Tri huyŒn l tri huyŒn Thng, n ni lng nhng l thng tri huyŒn!
HuyŒn Thng tc a mu, nhng v Xi‹n i rt chnh, khng b vo u ܮc, nh cm miŒng.

9. Quan y

Nm no cng vy, c gn t‰t Nguyn n, vin tri ph Hong Ha cng v i ch t‰t. T ph ra ch Bt Sn rt gn, nhng vn tnh hch dch, quan ph bt lnh cng ra tn cng ch v mang theo hai ci l†ng xanh che. Hi ny, Xi‹n Bt hy cn nh, xong thy ci oai rm ca quan th ght lm. Xi‹n mang mt con ch con i ch, nhng khng bn, c m trܧc bng, lc th chen i trܧc quan, lc th li li i sau quan. Thy Xi‹n mang ch, ai cng tܪng Xi‹n mi mua, lin hi:
- Ch bao nhiu?
Xi‹n tr li:
- Quan y!
Quan ph bi‰t thng b m ch chi x mnh, cho lnh bt li hi:
- Ai xui my n ni nh th‰?
Xi‹n p:
- Bm quan, nh con mun nui m†t con ch con ‹ d†n ct cho em, nn b m con bo con i mua.
Quan hi:
- My l con ci nh ai?
Xi‹n tr li:
- Bm con l cht c Trng Qunh !
Quan nghe ni Xi‹n l cht c Trng Qunh th c š gm, nhng cha tin lm:
- l cht c Trng tt phi hay ch. Th‰ my c i h†c khng?
Xi‹n p: - Bm quan, con l h†c tr gii nht vng ny , quan ln khng i h†c nn khng bi‰t thi.
Thy Xi‹n vn tm cch x mnh, quan ni gin:
- My v l! Nhng nhn l h†c tr gii th phi i cu ny. Hay tao tha ti. D tao nh n.
Quan †c: "Roi tht phn nh t m h†c tr".
Xi‹n hi:
- Xin php hi: "Roi" i vi "l†ng" c ܮc khng ?
Quan p: - ܮc.
Xi‹n li hi:
- Th‰ "t" i vi "u", "m" i vi "cha" c ܮc khng ?
Quan li p: - ܮc!
Xi‹n toan hi na. Quan Qut: - Khng ܮc hi na. i i!
Xi‹n liŠn i: "L†ng bt bng che u cha quan ln!"
Khng ng Xi‹n li dm chi mnh mt ln na, ‹ cha thn, quan ly gi†ng bŠ trn mng Xi‹n qua loa mt vi cu, ri qut bo lnh hu sa son ra vŠ.

10. V Quan HuyŒn

C mt vin quan huyŒn hay nnh ht quan trn ‹ chng ܮc thng quan ti‰n chc. Mt trong nhng vin quan hn thܩng b Ǯ l n st Nguyn Vn Tiu, tc g†i l n Tiu. ‹ nnh quan thy, hn ra lŒnh cho dn hng huyŒn khng ai ܮc ni ‰n ti‰ng "tiu", v d nh ht tiu th hi ni l ht t v.v... H ai thy ngܩi no tri lŒnh th ܮc php v vo mm ba ci tht au, ri em trnh quan tr ti. LŒnh ban ra khi‰n Xi‹n ght quan huyŒn li cng ght thm. ng mang mt t qun o rch mܧp xin vo bi quan. Quan hi c viŒc g, Xi‹n tha l nh ngho qu, gia ti ch cn mt t qun o rch, nh quan cm h cho ly t tiŠn vŠ lm vn sinh nhai. Tc th quan ni trn li nh tht mng ng ng, v xa nay c ai dm c gan em qun o rch n bn cho quan bao gi? i quan ngui gin, Xi‹n mi ni:
- D tha ngi, xin ngi thng k h†c tr ngho tng ny, khng g cng mang danh l ngܩi qun t...
- Qun t g my! qun t cng qun t c!
Xi‹n trn tnh:
- D, Khng Minh tng Khng Minh cm !
Nghe cu ni kh hi‹u, quan chau my suy ngh mt lc mi bi‰t li mng ca mnh: "Qun t cng qun t c" vi li trn tnh ca Xi‹n: "Khng Minh tng Khng Minh cm" (1) lm thnh i cu i hay tuyŒt. Quan phc ti Xi‹n, thܪng cho mt quan tiŠn, nhng li ch†n cho ci th tiŠn chn giu dܧi t lu ngy b han r h‰t c. Xi‹n ǫ ly quan tiŠn, cm mt ng dn mnh xung t, ti‰ng ku nghe cnh cch, ri ni:
- Bm quan, tiŠn ny khng "t" ܮc !
Quan v tnh mng:
- My in ! TiŠn ny m khng tiu ܮc ?
Ch ch c th‰, Xi‹n liŠn v cho quan ba ci tt vo mm nh tri ging. Quan h lnh bt tri. Xi‹n ngn li ni:
- Chc ngi vn cha qun ci lŒnh king tn huš quan n ngi mi ban ra. Ti lm vy cng ch l thi hnh ci lŒnh y ca ngi m thi!
Quan s b†n lnh bi‰t chuyŒn th mnh thm xu h, liŠn ui Xi‹n ra.

11. Chi n TiŠn

B chi nhiŠu v au qu, quan huyŒn d mi mi bi‰t l Xi‹n, tc qu, nhng c mun gy chuyŒn cng khng ܮc v ng l ngܩi khc huyŒn. Lo huyŒn bn em chuyŒn y ni li vi n Tiu v t š nh quan thy tr th h.
Ln y, n Tiu vŠ qu ngoi l lng Yn Lܮc n gi‡. Lo bt dn lng phi d†n dp ܩng s sch s, mang c qut n rܧc tht long tr†ng. Sng sm mai, n Tiu mi vŠ th chiŠu nay ܩng lng ܮc qut sch nh chi, cy ci hai bn ܩng pht quang c.
G gy, Xi‹n dy ly ct ch em ra ܩng ci, c cch mt qung b mt bi, bi no cng cm mt qu t ln (Thanh Ho g†i t l ht tiu). Sng ra, khi m†i ngܩi knh cn n rܧc n Tiu, Xi‹n vc c i trܧc, c h trng thy bi ct c cm qu ht tiu, ng li chi: "T cha a no a ra tiu". n Tiu nm trong cng nghe ti‰ng chi, bi‰t l Xi‹n chi mnh nhng khng lš do ‹ bt b, nh g†i b†n lš hng li, qu trch khng chu n c dn phu qut d†n ܩng s cho sch v bo chng truyŠn lŒnh rng: "Quan huyŒn trong ngܩi kh , m†i ngܩi khng ܮc to ti‰ng, n o!"

12. Xi‹n Vo Dinh Tng c Xin TiŠn

Gp lc hng thi, Xi‹n v my anh em bn ng mn ngi bun mi gi tr b kh vi nhau. Anh em bi‰t Xi‹n c ti ng i, thch Xi‹n vo xin tiŠn quan tng c. By gi tng c Thanh Ha kht ti‰ng l mt ngܩi hi‰u st. Xi‹n bt anh em giao ko: n‰u xin ܮc tiŠn th anh em c tnh mt Šn thnh ba, ngha l anh em s phi tr cho Xi‹n mt s tiŠn gp ba s tiŠn Xi‹n xin ܮc ca quan. Bng khng dm xin, hoc xin khng ܮc th Xi‹n phi th‰t anh em mt ba no say. Tܪng a vui, no ng Xi‹n vo tn dinh quan. Ai ny chc phen ny Xi‹n s lm ma khng u.
Mt bui sng n†, quan va m mt ra cng ܩng thy Xi‹n qu ngoi sn. Quan quc mt hi:
- Thng kia! My ti y c viŒc g?
Xi‹n tha:
- Bm c ln, con mun nh tay c ln ha ki‰p cho con.
Quan qut:
- Thng ny mun ch‰t ?
Xi‹n trnh tr†ng ni:
- Bm chnh th‰ . Con nghe ni lܫi gm c ln sc lm, nn mun xin c ln mt nht ‹ hn vŠ chn xui cho ܮc mt m.
Quan gt:
- Tht l in, cung, ngu, ng. V sao my li mun ch‰t?
Xi‹n p:
- Bm c ln, con l h†c tr thi hng, nh li ngho, nghiŒp n sch chng ra sao, ngh ti thn h phn ch mun sng na.
Quan thy Xi‹n dng ngܩi h†c tr nho nh, li i p u ra y mt cch bnh tnh liŠn bo:
- N‰u h†c tr h†c gi m hng thi th cng cn ng thng. N‰u dt m hng li i ch‰t th ch‰t cng nh ǩi. Vy hy ng khu mt bi th ly Š l "in cung ngu ng" ta xem.
Xi‹n vng li, ng khu †c mt hi, mi cu c mt trong bn ch ca u Š: - Cao T in ho kiŒt - V ‰ ng thn tin. - Tng i‹m cung thin a - Nhan T ngu thnh hiŠn (1) Nghe ni xong, quan bi‰t Xi‹n c š x ng†t mnh, song thy Xi‹n l k xut khu thnh chng, knh i‹n lau lu, vn th hm sc, t ra l ngܩi h†c thc rng, li c kh phch, liŠn thܪng cho ba chc quan tiŠn v bo lui vŠ.
Th‰ l t , ngoi ci tn Xi‹n Bt cn c mt ci tn na l Xi‹n Ng.

13. T Chng Nan Y

Xi‹n lm thuc. cho nn vua thܩng vi vo kinh cha bŒnh. Mt hm, vua ang n a cng by cung phi, th thy Xi‹n bܧc vo. Vua ngc nhin hi c viŒc g. Xi‹n p:
- H thn nghe ni Hong thܮng mc phi bn bŒnh hi‹m ngho m sch g†i l "t chng nan y", nn vi vng vo thm Hong thܮng.
Vua kh chu ni:
- Thin h c miŒng ni cn nh vy, ch lu nay Trm vn kho mnh, c viŒc g u! th‰ "t chng nan y" l nhng bŒnh g?
Xi‹n tu:
- D "t chng nan y" h† ni l qu, m, cm i‰c.
Vua ni gin:
- c c ‰n mc y l cng! Trm m bi‰t k no ba chuyŒn phao n ra u tin th Trm s ct lܫi ch khng tha!
Xi‹n ni:
- H thn nghe thin h n nh vy. By gi mi bi‰t l sai. Nhng ngh cho k, th li thy l c nguyn do c y !
Vua hi:
- Nguyn do nh th‰ no?
Xi‹n gi b rt r:
- Xin Hong thܮng tha ti k h thn mi dm ni.
Va bng lng. Xi‹n ni:
- Thin h thy Hong thܮng sut nm ch quanh qun trong cung iŒn nn h† lm tܪng l ngi qu. Nܧc sp mt m Hong thܮng vn ung dung vui th, nn h† lm tܪng l ngi m. Trܧc cnh ni sng b qun gic dy xo m Hong thܮng c ngi im, nn h† tܪng l ngi cm. Khp ni ngܩi ta Šu ku Hong thܮng l k hn y‰u, khi‰p nhܮc nhng ngi vn lm ng kš ha ܧc hng gic, nn h†n lm tܪng l ngi i‰c.
Vua bi‰t Xi‹n chi mnh, tc ut ngܩi nhng khng lš l ‹ bt ti ܮc. 14. Xi‹n Tr Lo*`i Vua
n rng c mt ln vua ng tun ra Thanh Ha. Nghe ni con chu Trng Qunh vn cn, vua bn cho i ‰n. Xi‹n vng lŒnh ti hu. Vua hi:
- Trܧc khi Trng ch‰t c tri trng li iŠu chi khng?
Xi‹n p:
- D c !
Vua bo:
- Th‰ nh ngi hy thut li li Trng tri trng cho ta nghe.
- D tu Hong thܮng, c ti trܧc khi t trn ch tri li c mt cu thi !
- Mt cu cng ܮc, c ni ta nghe.
- D, nhng ti khng dm ni !
- Ti sao ?
- D, ni ra s Hong thܮng khng ܮc vui lng.
- ܮc c ni, d cu ni y th‰ no ta vn khng bt ti.
Xi‹n nm by ln t chi, vua nm by ln gng hi, sau cng Xi‹n mi tha:
- D, tu Hong thܮng, ng ti k‹ li rng: "Trܧc khi c ti nhm mt, con chu xm xt quanh giܩng hi c ti c dn con chu iŠu chi khng. Nhng c ti khng tr li. Con chu khng yn tm, c gng hi mi, c ti ch qut ln mt cu: "Hi ci m cha bay hay sao m hi mi th‰?", ri tt th.

Created & Maintained by Thanh H
LAST UPDATE ( MAY 8, 1999 --- 6:00 P.M. )
This Page Has Been Visited (Since May 7, 1999):