Chu+o+ng 1: Bong Bo'ng Le^n Tro+`i
Make your own free website on Tripod.com

Chng 1: Bong Bng Ln Tri


Lc xy ra s c, ng h ch by gi hai mi lm. l gi thnh ph bt u rn rp. Nhng bc cha m tt t a con ‰n trܩng ‹ kp ti cng s. Nhng h†c sinh cp ba i tr ang nn nng nhn n cc ng t . Nhng b ni tr lt t xch gi ra khi nh ‹ mong ch†n ܮc nhng khc c ti nht. Cc hng qun d†c hai bn ܩng m ca t sm by gi tp np ngܩi ra k vo . LŠ ܩng m†c ln cc qun cc, cc xe h ti‰u, bt chin, bnh bao , cc gnh xi, cho lng v cc t thuc l.
Gia khng kh tt bt , cnh th h trng c v nhn nh. Ba ngܩi n ng vi thng nghŠ bn cnh ang ngi nhm nhi c ph sau khi chn y m‡i ngܩi mt t h ti‰u to tܧng.
- Thi, ti mnh i ch!
Cui cng, ngܩi n ng ng tui trong b†n ln ti‰ng gic, sau khi ung mt hi cn h‰t ly tr va mi rt. Va ni, ng va cui xung m thng nghŠ ǥt dܧi chn trong khi hai ngܩi kia lc tc ng dy ku ch qun tnh tiŠn.
Ngay vo lc b ch qun cn ang mp my tnh nhm trong miŒng, t ca hng bn cnh Ƕt ngt vang ln nhng ti‰ng ku tht thanh:
- Cܧp! Cܧp! Cu ti vi !
Ba ngܩi th h lt t dm sang. Trܧc ca hng bch ha, mt c gi ang ging co vi mt tn thanh nin. C va nu ly ci chp n sau ca chi‰c Honda Cub va la bi hi trong khi tn kia c sc ging chi‰c xe khi tay c .
Khch i ܩng ng c li . Hai ngܩi lao ti tn cܧp nhng cha kp can thiŒp phi vi tho lui . Khng bi‰t t lc no trn tay tn cܧp xut hiŒn mt khu sng ngn. Hn cha lm lm vo m†i ngܩi, gi†ng e d†a:
- Li ra! a no nho v, tao bn!
Ri nh ‹ nhanh chng thot khi tnh th‰ bt li ny, hn co chn p mt pht, c gi bn ra xa .
Nhng trܧc khi tn cܧp kp ln xe phng i, ngܩi th h ng tui lng l ti‰n li . Hai ngܩi bn ti mt, ku kh:
- Anh Phong! Coi chng!
Ngܩi n ng tn Phong khng ni khng rng. ng ti‰p tc l l ti‰n ‰n sau lng tn cܧp. V bt thn, ng vung tay ra . Thng nghŠ trn tay ng bay vo mt ci, p trng cnh tay tn cܧp. Khu sng trn tay hn rng xung t nh "bp".
Trong khi tn cܧp cn cha hi‹u ra chuyŒn g, ng Phong nhanh tay chp mt chi‰c gh‰ trn lŠ ܩng, xong ti qut ti bi . Tn cܧp mt tay ǫ n, tay kia vn nm cht ghidng xe, i mt lo lin tm cch v†t i .
ng Phong ra tay Ƕt ngt ‰n mc nhng ngܩi chung quang Šu sng s. V sau giy pht bng hong, m†i ngܩi liŠn h reo xng vo tr lc.
Hai ngܩi th h bn ng va kp chy ti, b‡ng mt ti‰ng qut anh g†n vang ln:
- ng im!
Tn cܧp th hai thnh lnh xut hiŒn vi khu sng trn tay . Ha ra ny gi hn vn ngi thu mnh trn chi‰c Honda 67 u st lŠ ܩng. Tn ng b†n c l khng nh xut u l diŒn nhng tnh th‰ bt buc hn phi can thiŒp.
Ti‰ng qut sc nh†n, y e d†a cng vi khu sng lm lm sn sng nh n khi‰n vng ngܩi lt t dt ra . Vi k nht gan vi v chun i ch‡ khc v s n lc. Hai ngܩi th h cng hp tp thi lu Tn cܧp lp tc quay nng sng vŠ pha ng Phong lc ny vn ang tm cch p o tn cܧp th nht. Hn nghi‰n rng:
- Tn kia! Dang ra! N‰u khng, tao bn!
ng Phong vn pht l. ng gi cao chi‰c gh‰ ti‰p tc qut nhng c nh tri ging ln cnh tay cm xe ca tn cܧp.
- Nm xung!
Tn cܧp cm sng ht ln.
Tn ng b†n lp tc ln ngܩi xung mt ܩng. Cng lc, hai ngܩi th h v c gi ch xe la ln tht thanh:
- Anh Phong, coi chng!
- Bc i, nm xung!
Nhng ng Phong cha kp phn ng th nhng ti‰ng sng vang ln chi tai:
- ong! ong!
Hai vin n xi thng vo ngc khi‰n ng Phong ǰ vt xung nh mt thn cy b n gc.
Thm cnh trܧc mt khi‰n m†i ngܩi kinh hong nhn nho nhng khng ai dm chy li . Ch ‰n khi hai tn cܧp ln xe r ga v†t thng, hai ngܩi th h mi tt t chy ti ǫ bn dy . By gi, nhng ti‰ng ci cnh st mi vang ln.

TruyŒn Khc star Bong Bng Ln Tri star Chng 2