Chu*o*ng 14: Bong Bo'ng Le^n Tro*`i
Make your own free website on Tripod.com

Chng 14: Bong Bng Ln Tri


Hm sau, Thܩng ‰n lp trong mt tm trng ri bi .  Anh c cm tܪng c th‰ gii Šu bi‰t m‡i bui chiŠu anh vn m thm i bn ko ko .  Bn b trong lp s nhn anh bng nh mt thng hi, thm ch, thm ch khinh th v d bu .  Bi‰t u s chng c a tinh nghch tru anh:
  -  , Thܩng ko ko!
Qu qut hn, chng s em li rao c xa ca nghŠ bn ko ko ra ngm ngi:
  -  ! C no thp thp ln ln
   ˆn ho ko ko s n ln cao!
‰n lc , hn Thܩng ch c cch b h†c.  Nhng chc chn m s khng ng š.  M xa nay vn nghim khc, Thܩng u dm ci li .  Nh vy, anh s ti‰p tc dn xc ‰n lp ‹ nghe bn b chng gho .  V ri anh h†c s chng ra n g c.  M s bun, s m.  Rt cuc anh chng gip g ܮc m m cn lm m kh s thm.
Nhng š ngh xm xt c bm ly u Thܩng v v ln trong tr anh mt tng lai v cng u m.  T nhin anh m ra gin Thy Tin.  N‰u hm qua, c khng l d ‰n trܩng Phng Nam th m†i viŒc u ‰n n‡i .  N‰u hm qua, , n‰u hm qua ...
Thܩng va p xe va ngh ngi .  Anh p u‹ oi, lܩi nhc.  Hm nay Thܩng c tnh i tr.  Anh s ‰n sm, khi lp cha vo h†c, ti bn s nhao nhao ln v tha h ch†c gho .  ‰n mun, d sao cng an tm hn.  C thy gio trong lp, s chng ma no dm h h.
Khi vo ch‡ ngi, Thܩng kh li‰c chung quanh, nm np ch mt tia nhn khc l.  Nhng anh chng thy g.  Ti bn a no a ny ang cm ci chp bi .  Ch c ti‰ng lt tp st sot, ngoi ra, chng c ti‰ng Ƕng kh nghi no khc.
Thܩng dn dn bnh tnh tr li .  Khng kh yn lng ca lp h†c c v nh cha ai hay bi‰t g.  Cng c th‹ l bn lm b th‰ thi, Ǯi ‰n lc ra chi ti n mi bt u khai ha .
D sao th cng mc! ng no mnh cng phi mi ng qun trn ci gh‰ ny cho ‰n h‰t nm nay!  Thܩng nhn vai lm bm v th tay vo ngn bn ly tp ra .
ang s song, Thܩng b‡ng chm tay phi mt mnh giy .  Anh cm ln v t m m ra xem.  Trong , vn vn c mt dng: "T.T. mun gp Thܩng.  Ra chi, T.T. Ǯi cng tin".
Thܩng th pho .  Nt ch l, nhng r rng tc gi l Thy Tin.  V khi Thy Tin dm gp Thܩng c ngha l c cha h rng vŠ b mt ca anh cho bt c ai .
Khi n‡i lo b bn b pht gic lng xung, lng Thܩng li dy ln mt bn khon mi .  Anh khng hi‹u Thy Tin nh gp anh ‹ lm g.  Trong lp, Thy Tin l mt trong nhng n sinh xinh xn, thܩng b bn trai tru ch†c.  Tuy vy, Thܩng cha bao gi m miŒng gho c .  Trong h†c tp, Thy Tin khng c g ni bt, h†c lc trung bnh.  VŠ Thy Tin, Thܩng ch bi‰t c chng .  Anh hon ton m tt vŠ tnh tnh v c tnh ca c, ch bi‰t i khi l mt c gi vui v, thch cܩi a trong lp, ni chung l d a .  Vy thi .
Trܧc nay, Thܩng vn thnh thong ni chuyŒn vi Thy Tin nh bao bn gi khc.  Nhng cu chuyŒn qua loa, chng m v chng ‹ li n tܮng g.  Thy Tin thuc vŠ gia nh kh gi, cch n mc v phc sc ca c ni ln iŠu , d rng nhn thong qua bŠ ngoi trng c chng khc g cc n sinh cng lp.  cng l lš do khi‰n t trong thm tm, Thܩng cha bao gi xem Thy Tin l mt ngܩi bn gn gi .  T ngy anh i bn do, khong cch mc nhin tng ln.
Vy m by gi Thu› Tin li i gp anh.  C mun ni g vi anh sau cuc gp g tai hi kia ?  Thng hi, d bu hay khuyn can?  Sut trong hai ti‰t h†c u, Thܩng nhp nhm nh ngi trn la v suy din m†i th, nhng chuyŒn c th‹ xy ra v nhng chuyŒn thun tܪng tܮng.
Ha ra Thy Tin ni nh th‰ ny, sau khi Thܩng bܧc vo cng-tin:
  -  Sng nay Thy Tin thy Thܩng c v lo lm.  Nhng Thܩng ng ngi .  Thy Tin chng ni vi ai u .
Khng hi‹u sao m‡i khi nghe Thy Tin ni vi mnh bng ci gi†ng che ch t‰ nh, Thܩng li m bc bi .  Khng phi ln u tin Thܩng ri vo trng thi b kch thch ny .  Anh h mi, xng gi†ng:
  -  Thy Tin mun ni c ni!  Ti u c i n cp n trm m phi s ai!
Thi Ƕ lnh lng ca Thܩng khi‰n Thy Tin m bi ri .  Sau mt thong trn tnh, c chp mt nhn anh, gi†ng bun bun:
  -  Sao Thܩng li gin d‡i vi Thy Tin?  Thܩng c bi‰t l viŒc lm ca Thܩng khi‰n Thy Tin suy ngh rt nhiŠu khng?
Cu hi hm š trch c ca Thy Tin lm Thܩng b‡ng ngܮng ngp.  T nhin anh thy s bc d†c ca mnh tht v lš v tr con.  Khng bi‰t i p lm sao, Thܩng nh ngi lng thinh.
Thy Tin ti‰p tc bc bch nhng suy ngh ca mnh:
  -  Thy Tin thy mnh km Thܩng xa .  Thܩng va vt v lm thm ph gia nh li va h†c gii .  Trong khi Thy Tin chng phi lm g, ch c m‡i viŒc chi v h†c, vy m h†c chng kh ni ...
Trܧc gi†ng tm s ca Thy Tin, lng Thܩng dn dn du li .  Ha ra Thy Tin tt bng v bi‰t iŠu hn mnh ngh, Thܩng y ny nh bng.  V anh kh hng gi†ng:
  -  Mun h†c gii u c kh g!  By gi khi ch‡ dy thm!
  -  Th Thy Tin vn i h†c thm y ch!  M c gii g u!
Thܩng mm cܩi:
  -  Hay l ti mnh?
Thy Tin cng cܩi:
  -  Khng phi ti Thy Tin u!  Ti lp h†c thi!  Lp h†c no cng ng qu, nhiŠu ch‡ khng hi‹u, Thy Tin cng khng dm hi li thy .
  -  Thy Tin mc c ch g?
  -  . Ai cng hi‹u, ch c mnh khng hi‹u, ng ln hi k thy m!
  -  C g u m k!  h†c th phi hi!  Ngܩi ta bo "h†c hi" m li!
Thy Tin tc lܫi:
  -  Th Thy Tin cng bi‰t vy .  Nhng Thy Tin vn c thy ngi ngi lm sao!  D sao hi bn b cng d hn hi thy c nhiŠu!
Khng hi‹u š t trong cu ni ca Thy Tin, Thܩng thn nhin but miŒng:
  -  Tt nhin ri!  Ngܩi ta bo "H†c thy khng ty h†c bn" m!
Ch Ǯi c vy, Thy Tin mm cܩi nhn Thܩng:
  -  Vy Thܩng km Thy Tin h†c nghen?
  -  Ti ? -  Thܩng sng st.
  -  Th Thܩng ch sao!  H†c thy khng ty h†c bn m!
Thy Tin ranh mnh nhc li cu ni khi ny khi‰n Thܩng m lng tng.  Anh cha kp tr li th Thy Tin li ni ti‰p:
  -  N‰u h†c vi Thܩng, chng my chc Thy Tin gii ln cho m coi!
Nghe vy, Thܩng pht hong:
  -  Nhng m ti u c th gi!
  -  Th Thܩng ng i bn ko ko na! - Thy Tin kh chp mt - Thay v i bn, Thܩng km Thy Tin h†c.  H†c tr h†c ph ng hong ch b!
Cu cui cng, Thy Tin c ni bng mt gi†ng na a na tht.  C mun gip Thܩng nhng li s anh t i .  C trnh nhc ‰n ch "tiŠn", e s‡ sng.  G†i "h†c ph" d sao nghe cng m tai hn.
No ng Thܩng lc u nguy nguy:
  -  Khng ܮc u!
  -  Sao li khng ܮc?
Thܩng nhn nh:
  -  Bn b ai li ni ‰n chuyŒn tiŠn bc!  N‰u ti km cho Thy Tin h†c, cng ch l gip ǫ nhau thi!
Ri Thܩng phn vn ni thm:
  -  Thi, ܮc ri! N‰u Thy Tin c š nh nh vy, ti s ‰n km gip Thy Tin vo bui ti ...
  -  Th‰ cn bui chiŠu ? - Thy Tin ngt li Thܩng.
  -  Th Thy Tin bi‰t ri !  - Thܩng chp miŒng -  Bui chiŠu ti phi i lm thm!
Va ni, Thܩng va li‰c Thy Tin.  Anh ngc nhin khi thy Thy Tin xu mt xung.  C chng t v g vui mng trܧc s nhn li dy km ca anh.  Mi c mm li, ra chiŠu suy ngh.  Tht kh hi‹u, Thܩng ngn ng t nh.
Thܩng khng bi‰t Thy Tin ch mun Thܩng km c h†c vo bui chiŠu .  ‹ anh khi phi i phi i bn ko ko .  ‹ anh khi phi nh†c nhn ma nng ki‰m tng trm bc l.  TiŠn th c s tr v n‰u khng nhiŠu hn th cng khng t hn khon thu nhp t nghŠ bn do ca anh.  Th‰ nhng thiŒn š ca c khng thnh.
Thܩng ch nhn km c vo bui ti, li dy khng cng.  Trong khi , bui chiŠu anh vn phi g lng p xe i bn.  Nh vy th c chng gip ܮc g cho Thܩng, li lm anh vt v thm.
Thܩng khng th‹ no †c ܮc nhng š ngh trong u Thy Tin nn thy c trm ngm, anh nh ngi im lng ngm nhng vin ang tan dn dܧi y ly .

TruyŒn Khc star Bong Bng Ln Tri star Chng 15