Chu*o*ng 15: Bong Bo'ng Le^n Tro*`i
Make your own free website on Tripod.com

Chng 15: Bong Bng Ln Tri


S xut hiŒn ca Thy Tin trܧc cng trܩng Phng Nam v thi Ƕ lng tng ca Thܩng khng qua khi mt Ti Khn. Hm , c b ng bn kia cng nhng c nhn thy h‰t.
i cho Thy Tin ln xe ra vŠ, Ti Khn liŠn chy ngay ‰n ch‡ Thܩng:
- Ai vy anh?
Thܩng v vt:
- Ai u ?
- Ch khi ny ! - Ti Khn nheo mt.
- Ch l ai vy ?
- , , bn hng xm m! - Thܩng p ng p v anh khng hi‹u sao mnh li khng ni tht vi Ti Khn.
C b lm nh chng ‹ š ‰n v bi ri ca Thܩng. C ti tnh hi:
- Ch cnh nh anh h ?
- , st bn cnh!
t nhin Ti Khn "h" mt ti‰ng:
- R l anh ni xo!
Thܩng git tht:
- Anh c so g u!
Ti Khn nhn vai:
- Vy m khng xo! Hai nh st cnh, sao anh v thng nhc o li khng bi‰t nhau ?
Thܩng qun bng:
- Thng nhc o no ?
- Thng b mua ko ko ca anh khi ny ! N l em ca ch kia m!
Thܩng sc nh ra . Anh ngc nhin:
- Sao em bi‰t n tn o ?
- Sao li khng bi‰t! B†n tr y, em bi‰t mt bi‰t tn tng a y ch! - ang ni, Ti Khn b‡ng ngot sang chuyŒn c - Sao, va ri anh xo em phi khng?
- .
Thܩng "" xi l . Ti Khn trn mt:
- Anh xo em chi vy ?
Thܩng th di:
- Anh khng bi‰t.
- X, - Ti Khn nhn mi - Ni xo m khng bi‰t ti sao mnh ni xo! Vy ch ch l ai vy ?
Thܩng hng gi†ng, ru r:
- Ch l bn cng lp vi anh.
- Bn cng lp?
- .
- Ch tn g vy ?
- Thy Tin.
Ti Khn chc lܫi:
- Ch, tn p gm! - C b b‡ng li‰c Thܩng - Nhng m n!
- G?
Ti Khn nheo mt:
- Gp bn, l ra anh phi vui mi ng, sao mt my anh u xu nh bnh a nhng nܧc vy ?
Thܩng nut nܧc b†t. Cu hi ca Ti Khn trng ngay vo n‡i lo ngi ca anh khi‰n anh m ra ngܮng ngng. Thܩng ang lܫng l khng bi‰t c nn ni cho Ti Khn bi‰t tm s ca mnh hay khng th c b lu lnh but miŒng:
- Em hi vy thi ch anh khng ni em cng bi‰t. Anh s ch Thy Tin ln trܩng ni tm lum phi khng?
Thܩng li‰m mi:
- Ni chuyŒn g?
- Th chuyŒn anh i bn ko ko ! Anh giu m†i ngܩi m!
- Anh giu hi no u ?
- Anh ng c gi b! - Ti Khn kht mi - Nhn thi Ƕ lm la lm lt ca anh my ngy u l em bi‰t liŠn!
Thܩng kh th di . S tinh ma lm lnh ca Ti Khn khi‰n anh chng bun chi na . Anh quay mt ng l ch‡ khc.
Thy vy, Ti Khn liŠn cm ly tay anh, lay lay:
- Anh giu, ng khng?
- .
Ti Khn vn khng bung tay Thܩng. C dm anh lom lom:
- V by gi th anh s m†i ngܩi bi‰t, ng khng?
Thܩng li "", gi†ng u‹ oi .
V lo lng ca Thܩng khi‰n Ti Khn hi hp ly . C li lc mnh tay anh, hng gi†ng trn an:
- Anh ng lo! Em ngh ch Thy Tin s khng ni chuyŒn ny vi ai u!
Thܩng chp miŒng:
- Anh cng hy v†ng nh vy .
Ti Khn li tng hng:
- Nhng n‰u ch ni th sao! Anh u c i n cp n trm g m s!
Khi nghe Ti Khn ni nh vy, Thܩng khng ng sng hm sau khi gp Thy Tin, anh v tnh nhc li cu ni trong mt cn bc d†c v li . V qu ng nh Ti Khn d on, Thy Tin khng hŠ h rng vi bt c ai vŠ chuyŒn ca anh.
Bui chiŠu, khi anh va ti, Ti Khn ti tnh hi liŠn:
- Khng ai bi‰t g h‰t phi khng?
- Sao em bi‰t? - Thܩng trn mt ngc nhin.
- Xi i! Sao li khng bi‰t! - Ti Khn cܩi khc khch - Mt anh hm nay trng ti ri ch c bn chn nhn nh nh hm qua na u!
Bt gic Thܩng but miŒng:
- Em hay gh!
Ti Khn nhn vai:
- Anh ng c nnh em! Chnh ch Thy Tin mi hay! Ch ng l bn tt ca anh!
- Trt ri, c b i! Chnh em . - Va ni Thܩng va mm cܩi cc kh ln u Ti Khn - Em mi tht l bn tt ca anh!
Nghe vy Ti Khn mt "h" ln mt ti‰ng. V gi b m u xušt xoa, c b chy vŠ bn kia cng.

TruyŒn Khc star Bong Bng Ln Tri star Chng 16