Chu*o*ng 16: Bong Bo'ng Le^n Tro*`i
Make your own free website on Tripod.com

Chng 16: Bong Bng Ln Tri


Ti Khn ng yu l th‰, vy m b‡ng dng c bi‰n mt.
Ba ngy lin ti‰p, c b khng ‰n bn bong bng trܧc cng trܩng.
Thܩng b‡ng dng cm thy nh thi‰u vng mt ci g. Anh quen nhn thy vc dng nh nhn quen thuc ca c b, quen vi li tr chuyŒn tinh nghch nh nhnh ca c . Vy m c li bi‰n mt. Bi‰n liŠn t t ba ngy . Khng kn khng trng. Khng mt li bo trܧc. Thi‰u c, khung cnh dܩng nh bt huyn no hn, v cng bun t hn. Khng c chm bong bng rc r bay l lng trܧc cng, bu tri m ra trng tri ‰n hoang vng. Trong mt Thܩng, cnh vt hng ngy b‡ng tr nn xa l v nht nht.
Bun b v bn chn, trong nhng ngy , Thܩng c nhp nhm nhng c di mt vŠ u ܩng c trng ch mt php l. Nhng anh ch hoi cng. Ti Khn vn biŒt tch. C nh bc hi khi mt t v ang bay tt tp u trn khong cao xanh kia, hŒt nh nhng qu bong bng ca c .
Trong khi Thܩng inh ninh anh s khng c dp no gp li c bn ng yu kia na, c tut khi ǩi anh nh qu bong bng tut khi tay mt ch b vng vŠ, v trong khi anh ang hoang mang vŠ d cm y mun phiŠn th Ti Khn Ƕt ngt xut hiŒn.
Vn c†c cch trn chi‰c xe p c k, vn chm bong bng mu qun qut trn u, vn n cܩi tinh nghch mun thu trn mi, c b ‰n vo bui chiŠu ngy th t, tr hn mt cht so vi thܩng lŒ.
i vi Thܩng, s xut hiŒn ca Ti Khn chng khc no s xut hiŒn ca mt tri sau mt ma ng di u m. Lng bng hong, anh chy nh bay ‰n ch‡ Ti Khn, mng r hi:
- My ngy nay em i u vy ? Anh c tܪng em ngh bn lun ri!
Ri khng ‹ Ti Khn kp tr li, Thܩng nhn chm chm v mt c b, sng st but miŒng:
- Sao mt my em xanh xao qu vy ? Em bŒnh h ?
- .
Thܩng thp thm:
- Em bnh g vy ?
Ti Khn chp mt:
- St rt.
- St rt? - Thܩng h hc miŒng.
- Sao em li b st rt ܮc? B hi trܧc em trn rng h ?
- . Qu em c Lc m.
Ti Khn va p va mm cܩi . Mc d xanh xao, hc hc, n cܩi ca c vn hn nhin, ti tn. Nhn Ti Khn cܩi, Thܩng cm tܪng nh gp li mt hnh nh thn thuc xa xm lm. Anh du dng nm ly tay c:
- By gi em khi hn cha ?
Ti Khn tc lܫi:
- Khi hn th cha! Nhng ǫ ǫ ri!
Nghe vy, Thܩng nhu my trch:
- Sao em khng Ǯi cho khi hn ri hy i bn?
- Em cng tnh vy, nhng... nhng...
C b p ng mt hi ri nhon miŒng cܩi, khng chu ni ti‰p. Ti Khn cܩi nhng hn lng c khng vui my! Thܩng bng khung nh bng. Mc d Ti Khn khng ni ra, Thܩng vn on ܮc n‡i kh tm ca c . Hn gia nh ca Ti Khn tng thi‰u lm nn c phi p xe i bn du cha h‰t bŒnh. Bt gic Thܩng lin tܪng ‰n nhng kh khn ca gia nh mnh v anh cht cm thy Ti Khn gn gi vi mnh xi‰t bao .
Bi‰t Ti Khn khng mun Š cp ‰n chuyŒn ring t, Thܩng cng khng nhc ti . Anh hng gi†ng hi lng sang chuyŒn khc:
- My hm nay em nm bŒnh viŒn no ?
Ti Khn nhn vai theo thi quen:
- Em nm nh!
- Sao vy ? - Thܩng ku ln - L ra em phi i bnh viŒn ch? BŒnh st rt ch c phi bŒnh xong u!
Ti Khn "h" mt ti‰ng:
- B anh tܪng nm bŒnh viŒn d lm h? Phi c tiŠn! Nh em tiŠn n cn phi chy tng ba, ly u m ng cho bŒnh viŒn!
Thܩng ngp ngng:
- Nhng nh th...
Ti Khn khng ‹ cho Thܩng ni h‰t. C nghing mt:
- Th cng h‰t bŒnh ch sao! Nh ngho nh em cn g bŒnh viŒn. M h† cng u cn bŒnh nhn r‡ng ti nh mnh!
Trܧc nhng thc t‰ Ti Khn nu ra, Thܩng chng bi‰t phi gii thch v an i c nh th‰ no . Anh nh cܩi gܮng:
- Nhng m em u h‰t bŒnh.
- Th ng l cha h‰t. Nhng sp h‰t.
Ni xong, Ti Khn li tot miŒng cܩi . Trng v mt ti tn, nh nhnh ca c, Thܩng cm gic nh c qun bng nhng iŠu mnh va ni, nhng trn tr dܩng nh vܮt qu tui tc ca c .
Ngy hm sau, Thܩng mang ‰n cho Ti Khn ba chc ngn. l phn na s tiŠn anh dnh dm ܮc t ngy i bn. Trܧc nay, tiŠn li m‡i ngy Thܩng Šu gi ni ch Ki‰n. Cui thng, Thܩng mi gom gp li em vŠ nh cho m . i dy km, khng th‹ mang tiŠn vŠ nh hng ngy ܮc. M s nghi liŠn.
Ch Ki‰n bo nghŠ bn ko ko mt li mt. Nhng vi Thܩng th khng th‰. Anh bn kh r, nht li l bn cho tr con. Trܧc nhng i mt en ly, long lanh ho hc, bao gi Thܩng cng ko khc ko di ra hn mt cht so vi ch‡ anh nh b. Nhng lc nh vy, n‡i hn hoan trn gng mt cc khch hng t hon bao gi cng lm dy ln trong anh mt cm gic m Šm kh t.
Ti Khn nhn b†c giy Thܩng a bng nh mt t m:
- G vy ?
Thܩng khng tiŒn ni r. Anh p lp lng:
- Th em c cm ly i !
Ti Khn ly ngay, khng khch so . C bp bp gi giy trong tay ri ng Thܩng:
- TiŠn h ?
- ! - Thܩng lng tng gt u .
Ti Khn th chng lng tng cht no . Thm ch c cn reo ln mt cch hn nhin:
- i, hay qu! Bao nhiu vy ?
- Ba chc.
- Ba chc ng h ? - Ti Khn cܩi hi .
Thܩng cng cܩi:
- Ba chc ngn.
Ti Khn cht nghim gi†ng:
- Anh cho em mܮn h ?
- Khng! - Thܩng kht mi - Em c cm ly mua thuc ung. Ci ny coi nh l... anh bi‰u em.
- Bi‰u em? - Ti Khn trn mt - N‰u anh bi‰u th em khng ly u!
Va ni, Ti Khn va gii tr gi giy vo tay Thܩng. Hnh Ƕng Ƕt ngt ca Ti Khn khi‰n Thܩng ht hong. Anh vi v xua tay:
- Khng, khng! N‰u vy th anh cho em mܮn!
Ti Khn liŠn cܩi toe:
- Vy th ܮc! Coi nh em mc n anh nghen?
Thܩng gi u:
- . Nhng khi no em mun tr th tr. Anh khng i u!
- Xi i! - Ti Khn ngušt Thܩng mt ci di c cy s - Mc n m li khng mun tr! B anh tܪng em khoi quœt anh lm h!

TruyŒn Khc star Bong Bng Ln Tri star Chng 17