Chu*o*ng 17: Bong Bo'ng Le^n Tro*`i
Make your own free website on Tripod.com

Chng 17: Bong Bng Ln Tri


Cuc gp g gia Thܩng v Thy Tin ti cng-tin rt cuc khng t ܮc mt tha thun no vŠ viŒc dy km. Trܧc Š ngh ca Thܩng, Thy Tin t chi sau mt hi ǡn o cn nhc. C bo anh l bui ti c bn. Thc ra c khng mun anh vt v thm, nht l viŒc li chng gip ch g cho anh vŠ mt ti chnh.
Khng r š nh ca Thy Tin, Thܩng inh ninh l c bn tht nn cng chng thc mc g.
Sau ln , Thܩng nhn Thy Tin bng nh mt c phn khc trܧc. Anh nhn thy c bn i cc ny nt nhu ha, s tt bng v ln hn h‰t l thi Ƕ cm thng thnh tht. Trong lp, Thܩng dn dn tr chuyŒn vi Thy Tin nhiŠu hn v thn thiŒn hn. Thy Tin cng bt e d, c thܩng xuyn hi Thܩng nhng ch‡ kh hi‹u trong bi h†c hoc nh anh ch dn cch gii nhng bi ton hc ba .
Bn b cng lp bt u ‹ š ‰n s thn mt gn y gia hai ngܩi . Cha mt li tru gho no tht ln nhng xut hiŒn nhng n cܩi tm tm v nhng nh mt y n š.
Trܧc nhng du hi lng thm , Thy Tin chng t thi Ƕ g. Ch c Thܩng l cht d. Anh bi‰t gia anh v Thy Tin chng c tnh cm g ǥc biŒt, ch n thun l bn b, nhng khng hi‹u sao m‡i khi bt gp nh mt cܩi cܩi ca a bn no , Thܩng li mt ln v xu h. V cm gic bao gi cng khi‰n anh cc k lng tng v kh chu .
vy, sng nay va l mt vo lp, Thܩng li ch‰t i‰ng ngܩi v mt chuyŒn anh khng hŠ ng ti .
S l ch nht ny lp anh t chc i chi khu gii tr Thanh a . Khng bi‰t ai a ra š ki‰n ny nhng khi chuyŒn i chi ܮc nu ln, hu h‰t bn b Šu hng hi hܪng ng. Thܩng cng ghi tn tham gia v ch nht anh khng phi i bn. Theo tnh ton ca trܪng ban t chc, lp ph i Lan, th m‡i ngܩi phi ng ba ngn ng cho bui i chi . Chnh khon lŒ ph ny gy rc ri cho Thܩng.
Rc ri khng phi v Thܩng khng xoay ni mn tiŠn kia m v sng nay Thܩng va mang tiŠn ‰n np th i Lan nheo mt cܩi cܩi:
- Khi ng na!
- Sao vy ? - Thܩng tr mt - B hy b v i chi ri h ?
- Khng phi! Ti v c ngܩi ng tiŠn cho ng ri!
Thܩng cng ng ngc:
- ng tiŠn cho ti ? Ai vy ?
- Thi i! ng ng c lm b ngy th!
Gi†ng iŒu cܩi ct ca i Lan khi‰n Thܩng cht hi‹u ra . Anh ti mt tht ln:
- Thy Tin?
i Lan tm tm:
- Lm b hoi! Ch cn ai trng khoai t ny na!
Thܩng ngܮng chn ngܩi vŠ hnh Ƕng ca Thy Tin, li n ni bn ct ca i Lan cng khi‰n Thܩng m cu . Anh h gi†ng:
- TiŠn ai ny ng! Khng viŒc g phi ng gim!
Va ni, anh va dn mnh my t giy bc xung bn, mt anh li . i Lan m hoang mang. C thi cܩi ct, m bi ri hi:
- Sao k vy ? Cn tiŠn kia ...
Thܩng g†n ln:
- TiŠn kia i Lan tr li cho Thy Tin!
Ni xong, khng ‹ cho i Lan hi ti hi lui, Thܩng quay lng b i mt mch.
Sut t lc cho ‰n gi ra chi, Thܩng ngi h†c m bng d ‹ tn u u . Bt rt, gin d‡i, chng mt cht xu thanh thn, Thܩng c mong hai ti‰t u chng tri qua ‹ m cp ra vŠ. Nhng li chm ch†c p p m m ca i Lan c ln vn trong u anh, thm ch c lc chng ku o o nh mt by ong. Thܩng bt gic nhm mt li v t nh s khng thm tr chuyŒn vi Thy Tin na . Anh bi‰t Thy Tin c š tt vi anh. Nhng cng khai ng tiŠn gim nh vy th tht l qu qut, nht l Thy Tin chng hi qua anh ly mt ti‰ng. Gip ǫ nh l tt, nhng gip ǫ nh th‰ no, mi l iŠu quan tr†ng. Gip ǫ khng kho s thnh b th, ban n. Thy Tin khng š t ‹ nhn thy iŠu , Thܩng ngh thm, c tܪng c th‹ da vo tiŠn bc v nhn danh lng tt ‹ quy‰t nh m†i iŠu thay cho anh, bt k‹ iŠu c gy tn thng ‰n lng t tr†ng ca anh hay khng.
Ngh th hung hng v cay ǡng nh vy nhng ‰n khi thy ti bn lc c ra vŠ v ngh hai ti‰t sau, cn Thy Tin vn mt mnh ngi li, u gc xung bn, Thܩng b‡ng cm thy nao nao trong d. Hn l khi va vo lp, Thy Tin nghe i Lan thut h‰t m†i chuyŒn. V hn l c khng ‹ u cho h‰t n‡i xu h, thn thng trܧc mt bn b. M tt c ch ti v c i x tt vi anh.
Trܧc y mt pht, Thܩng cm thy Thy Tin xc phm ‰n anh mt cch nghim tr†ng, vy m by gi anh li cm thy ngܮc li . Anh cm thy chnh anh l tn v phu, l‡ mng. Bng hnh Ƕng nng ny bt pht ca mnh, anh gy cho Thy Tin nhng thng tn khng th‹ tha th ܮc.
Sau mt hi ngn ng, Thܩng kh bܧc li ch‡ Thy Tin, i ngi g†i:
- Thy Tin.
Thy Tin khng tr li, ch c i vai rung ln dܧi ln tc xa . Thܩng li rt r mp my mi:
- Thy Tin.
V Thܩng v cng mng r khi thy Thy Tin ngܧc ln. Nhng niŠm vui va le ln cht tt ngm. Gng mt nhe nܧc mt ca Thy Tin khi‰n tim Thܩng nh tht li . Anh vi v lp bp:
- Thy Tin cho ti xin l‡i ...
- Khng, Thܩng chng c l‡i g! - Thy Tin kh lc u, gi†ng bun b - Thy Tin mi l ngܩi c l‡i . Thy Tin x s nh tr con.
Thi Ƕ ca Thy Tin tht bt ng i vi Thܩng. Trong mt thong, anh tܪng nh c mt ln nܧc mt ang chy qua lng mnh. V phi c h‰t sc Thܩng mi kŠm ܮc n‡i xc Ƕng ‹ khi phi nm ly tay c bn gi ‹ t tnh thn m‰n.

TruyŒn Khc star Bong Bng Ln Tri star Chng 18