Chu*o*ng 19: Bong Bo'ng Le^n Tro*`i
Make your own free website on Tripod.com

Chng 19: Bong Bng Ln Tri


Qu nhin, chiŠu hm Ti Khn em tiŠn ‰n tr cho Thܩng tht.
C gii xp bc vo tay anh, cܩi ni:
- Cm n anh nhiŠu nghen!
- Em bܧng gh! - Thܩng nhn vai - Li cn by ǥt khch so na!
Ni vy nhng Thܩng vn cm ly xp tiŠn. Anh bi‰t tnh Ti Khn. C khng thch nhn khng ci g ca ai, k‹ c ngܩi bn thn thi‰t l anh. Trong hon cnh kh khn, Ti Khn vn khng nh mt tnh lc quan vui v, v c lng t tr†ng. Chi vi Ti Khn lu ngy, Thܩng dn d cm nhn c bn b nh ny mt niŠm t ho thanh bch, nhng suy ngh va hn nhin va su sc v cng vi chng l mt š thc ch‰ ng s phn, khng cho n lm v nhng qu bng mng m, ch y nhng d cm tt lnh trong tm hn c . i lc Thܩng ngc nhin khi thy ci š thc ny Ti Khn mt mt th mnh liŒt, mt khc li ܮc bc l mt cch th thi ‰n v tm, mt cch rt gn vi bn nng, nh th‹ l mt iŠu k diŒu .
V l iŠu k diŒu, th n k diŒu ngay c cch lan truyŠn sang ngܩi khc. Nh mi y thi .
Hm , tri u m ngay t sng. Tri khng my, ch t m. Khng kh u ngy hi se lnh, nhng cng vŠ tra cng nng bc, ngt ngt.
u gi chiŠu, h†c tr trܩng Phng Nam va vo lp khong mܩi pht th tri ǰ ma khi‰n nhng k bn do trܧc cng trܩng lt t chy dt vo hai bn h, co ro ng np dܧi mi hin.
Thܩng nhn Ti Khn, du dng hi:
- Em lnh khng?
- Khng! - Ti Khn nhn vai - Em quen ri! Ci lnh y u n thua g so vi c Lc! Ch s anh lnh th c!
Thܩng a tay xoa m, ngܮng ngng th nhn:
- , anh thy hi lnh lnh!
Ti Khn nhy nhy mt v giu ct:
- Ln sau ra ܩng, anh nh mang theo o ma v mc thm o m!
Thy Ti Khn ln gi†ng ch hai, Thܩng bt cܩi kh v th tay cc cho c b mt pht.
Nhng ngܩi bn do s nht tri ma . l nhng ngy bun. Ma, ܩng s ly li, hng qun ܧt t. Ko theo n l vng khch, ‰ hng.
Nhng may lm sao, gn ‰n gi ra chi th ma b‡ng dt ht. Tri ch hi hng ln mt cht nhng cng khi‰n nhng ngܩi np mnh dܧi hng hin lt t chy b ra ngoi vi v mt hn h.
Thܩng y xe p ra ngoi v a tay sa li tm giy du . Khi chm tay ln cy ko, mt anh b‡ng thong v lo u . Hm nay ch Ki‰n nu ܩng hi gi tay nn cy ko khng ܮc do . Hi u gi, Thܩng nhn ra iŠu khi anh phi dng sc nhiŠu hn ‹ ko ko cho l tr. Sau cn ma, cy ko tr nn rn hn. Cng nh ngܩi, n co li khi gp lnh.
Thܩng bm mi ko th v ng nh anh lo ngi, phi rt vt v anh mi khi‰n n nhch nhch mt t ti .
Cho ‰n khi ti‰ng kng ra chi vang ln, cc khch hng t hon bu li th Thܩng tht s lng tng. Anh ko ‰n mi tay, m hi ra m trn, nhng nhng ti‰ng thc gic vn khng ngng vang ln bn tai:
- Bn cho em ba trm!
- Em na! Em nm trm!
- Sao ba nay anh ko chm r vy!
Thm ch c c gi†ng hn d‡i:
- Thi, em khng n ko ko na! Em i mua mai y!
Thܩng chng ni g, ch lng l ko tng cht, trn nhn li v nh†c sc v v y ny trܧc s chm chp ca mnh.
Ch ‰n khi ti‰ng kng vang ln ko nhng khch hng nhn ni ang ng quanh Thܩng vi t giy bc cm lm lm trn tay vo lp, anh mi thot khi tm trng bt rt, nng nŠ. Thܩng th mt hi di, cm thy mܩi lm pht va ri sao m di dng dc.
vy, ma va mi ngt li bt thn ǰ p xung, nng ht hn v tm t hn.
ng dܧi mi hin, Thܩng s tay vo cy ko, bun b ni vi Ti Khn:
- By gi n rn li nh ri!
- Ki‰m la h! - Ti Khn hi‰n k‰.
Thܩng tc lܫi:
- La u m ki‰m! V li cng chng n thua g!
Ti Khn ngܧc nhn tri, trn an:
- Ma ln nhng khng lu u! N s tnh by gi!
Thܩng nhn vai:
- Tnh cng vy thi! N s khng do li u!
- Vy ly ra n i!
- ˆn?
- . Anh v em n. Bn khng ܮc, ‹ lm g!
Trܧc Š ngh hn nhin ca Ti Khn, Thܩng mm cܩi:
- Nhng khng ko ni, lm sao n?
- Th ly dao cht. Cht tng khc.
- Dao u ?
- ‹ em i mܮn cho .
Ni xong, Ti Khn chy lp xp dܧi hng hin ti ch‡ xe nܧc ma . Lt sau, c quay vŠ vi con dao to bn trn tay:
- Dao n!
Thܩng cm ly con dao, lt tm giy du v mm mi cht. Lܫi dao chm vo cy ko ku "cm cp". M‡i ln cht ܮc mt khc, u phng bn trong li vng tung te t pha . Ti Khn ng bn cnh th lܫi:
- Xi i! Ko ny m cn mt pht chc m na hm rng!
Qu tht, ko nu gi ܩng, li gp lnh, rn anh, nhai c nghe ro ro .
Ti Khn va nhai va ht h:
- Dn qu!
Thܩng h mi:
- Dn th sao ? ˆn na khng?
- Na ch! - Ti Khn p tnh.
Th‰ l Thܩng li ly dao ra cht.
Ri n. Ri li cht. Li n. C th‰, cho ‰n khi Ti Khn reo ln:
- Thi, ma tnh ri, khng n na!
Thܩng nheo mt:
- Ngn ri h ?
- , ngn ri . ˆn ko ki‹u ny, vŠ nh chc ung c lu nܧc mi h‰t kht.
Thܩng cܩi:
- Nܧc ma thi‰u g!
- H.
C b h mt ti‰ng v ngi im trn chi‰c xe ang da vo tܩng. Trong khi , nhng ngܩi chung quanh ang lc c ri khi ch‡ np v bng b thng mng vŠ ch‡ ngi quen thuc trܧc cng trܩng.
Thܩng li‰c Ti Khn:
- Sao em khng ra bn?
- Ch cn anh? Sao anh li ng y ?
Thܩng nhn mt:
- Em ng c ch†c qu anh! Em tha bi‰t cy ko ca anh bi‰n thnh cc st ri m!
Ti Khn nghinh mt:
- Vy th em ngi y chi vi anh!
- C g u m chi ?
- C ch! By gi em vi anh chi tr th bong bng!
Thܩng trn mt:
- Th bong bng? Bong bng no ?
Ti Khn ch chm bong bng l lng trn u:
- Bong bng ny ch bong bng no!
Thܩng thc mc:
- Th cch sao ?
- Th h‰t! - Ti Khn p tnh kh - Th cho n bay tut ln tri!
Thܩng git mnh:
- Em ng c gin chi! Th h‰t ly g m bn!
Ti Khn nhn vai:
- Anh kho lo! Tri ma, ai mua m bn!
Thܩng li‰m mi:
- Th ‹ ngy mai bn!
- Lm sao ‹ ܮc?
- Sao khng ܮc? Em x h‰t hi ra, ngy mai thi li!
- X! Ni nh anh! - Ti Khn bu mi - Chng ai thi bong bng hai ln c! Thi mt ln, n dn c ra ri!
Va ni, Ti Khn va quay ngܩi tho chm bong bng ct trn xe ra . Thܩng lng l ngܧc mt nhn. Chm bong bng cn kh nhiŠu, c ‰n hai chc qu l t. Th h‰t ln tri, chc trng p lm. C nh my ng sc y . Ti Khn ct t dng suy ngh trong u Thܩng:
- Anh th hay em th ?
- Ai th cng ܮc! Hay l chia i ra . M‡i ngܩi th mt na .
- ng chia i! - Ti Khn lc u - Hay anh v em cng nm ly u dy . H mt hai ba, th tay ra . Nh vy th c hai cng th.
- Hay y!
Thܩng gt g khen v th tay nm ly si dy . Nhng anh cha kp nm th Ti Khn git li:
- Khoan !
Thܩng chng hng:
- G na vy ?
Mt Ti Khn long lanh:
- Em va ngh ra mt chuyŒn.
- ChuyŒn g?
- Th nhng iŠu ܧc ln tri .
- iŠu ܧc?
Ti Khn gt u:
- . B anh khng bao gi ܧc g sao ?
- iŠu ܧc h ? C ch! - Thܩng bi ri - Nhng th ln tri lm g? M lm sao th ܮc?
- Sao li th ln tri lm g? Nhng iŠu ܧc khi bay ln ti tri th tri s †c ܮc. Tri s bi‰t anh v em mun g v bi‰n nhng m ܧc ca mnh thnh s tht.
Trܧc gi†ng iŒu nghim trang ca Ti Khn, Thܩng kh mm cܩi:
- Ai bo em vy ?
- Ngoi em. By gi ngoi em mt ri nhng nhng g ngoi ni em cn nh nh in.
- Thi ܮc! - Thܩng gt g - N‰u ngoi em ni vy th anh s th! Nhng lm sao th ?
Ti Khn nheo mt:
- Vi‰t v giy! Vi‰t xong, ct vo ui bong bng cho n bay ln!
Va ni, Ti Khn va th tay vo ti o lc l†i . C mc ra mt mnh giy nh, x lm hai ri a cho Thܩng mt na:
- N, anh vi‰t v y i! Anh mt tm, em mt tm.
Thܩng cm ly t giy . Nhng anh vn ng yn t m nhn Ti Khn ho hng ǥt mnh giy ln yn xe v h hoy th l nhng m ܧc thm kn ca mnh.
Vi‰t xong, Ti Khn lt t gp mnh giy li, li‰c Thܩng:
- T giy ca anh u ?
Thܩng cha tay ra:
- Anh khng c vi‰t! Cho anh mܮn cy vi‰t i!
Ti Khn ngušt Thܩng mt ci:
- "Sinh vin" lp mܩi mt m khng mang theo vi‰t trong ngܩi! Dm i l dm!
- Dm kΠanh!
Va ni, Thܩng va cm ly mu bt ch ngn cn Ti Khn a v loay hoay ngh xem tht s th mnh m ܧc nhng g.
Khi Thܩng a tr mu bt ch cho Ti Khn, c cܩi cܩi g:
- Anh vi‰t g trong vy ? Cho em xem i!
- Khng ܮc! - Thܩng nhn vai - y l b mt ca ring anh!
- X! - Ti Khn bu mi - Чc m m cng by ǥt b mt!
- Ch em th sao ? - Thܩng nheo mt hi - Em c dm cho anh xem nhng g em vi‰t khng?
Ti Khn nghinh mt:
- Sao li khng dm! Nhng anh cho em xem, em mi cho anh xem!
Thܩng ngn ng:
- i h ?
- Ch sao ? B anh khng dm cho em bi‰t anh ܧc nhng g h ?
- G m khng dm!
- Vy th a y! - Ti Khn ranh mnh gic.
Lܫng l mt thong, Thܩng tc lܫi cha t giy ra .
Ch Ǯi c vy, Ti Khn h hng git t giy trn tay Thܩng v mm cܩi a cho anh t giy ca c . Xong, c quay lng li v t m m t giy trn tay ra .
Ha ra nhng iŠu ܧc ca Thܩng tht gin d. Anh ch ܧc cuc sng gia nh bt kh khn ‹ m anh ǫ lo toan vt v. iŠu ܧc th hai ca Thܩng khi‰n Ti Khn tht s xc Ƕng: anh ܧc Ti Khn lun lun gp nhiŠu may mn v mi mi l ngܩi bn tt ca anh.
C mm cܩi li‰c Thܩng v bt gp anh cng ang mm cܩi khi †c nhng iŠu ܧc ca c . Trong mu giy nh xu bng bn tay , c nn nt vi‰t ra nhng kht v†ng p ca mnh. C m ܧc ln ln s tr thnh bc s ‹ cha bŒnh cho nhng ngܩi ngho khng c tiŠn nhp viŒn nh c . C cng m ܧc mt cch k cc rng ‰n lc , bui sng c s khm v cha bŒnh, cn bui chiŠu c vn s ti‰p tc ch bong bng i bn cho l tr con. C khng mun chia tay nhng chm bong bng rc r v lc no cng bay bng ca mnh.
Nhn nh mt nheo nheo ca Thܩng, Ti Khn ngh rng anh ang chc but miŒng tru c . Nhng khng, Thܩng ch trm tr:
- Mt š ngh tuyŒt vi!
Ti Khn sung sܧng:
- TuyŒt vi h ? Anh ni tht y ch?
Thܩng gt u:
- Tht! Nhng ܧc m hon ton ph hp vi tnh cch ca em! Ngh nghnh nhng tht ng yu!
Ti Khn chun mi:
- Anh nnh em y h ?
- Tht ch nnh g! Em cng ng yu nh nhng m ܧc ca em vy!
Li khen ca Thܩng khi‰n Ti Khn bi ri quay mt i . C nh trng lng:
- By gi ct v hn?
- .
- Vy anh a t giy ca em y!
Ti Khn ly u nh†n bt ch chch mt l‡ nh trn hai t giy v x si dy qua . C ct li tht cht ri ko chm bong bng ra st m hin, trang tr†ng bo Thܩng:
- Ri! By gi anh cm ly u si dy vi em i!
Thܩng hi hp cm ly si dy . Trong mt thong, anh khng cn cm thy y l mt tr chi tr con nghch ngm na . M cng nh Ti Khn, mt anh b‡ng chc tr nn nghim trang nh th‹ khng phi anh chun b th ln tri mt chm bong bng m dܩng nh anh sp sa gi ln ci cao xa huyŠn nhiŒm nhng hoi trng ngng Ǯi ca ǩi mnh, v ch cn anh kh bung tay, nhng m ܧc ngay lp tc s p cnh bay ln, s c mt ai thng cm v thu hi‹u v rt cuc tt nhin nhng k v†ng chng ln lao g s ܮc thc hiŒn mt cch d dng.
- Mt hai ba! - Ti Khn kh h .
Ngay lp tc, c hai cng bung tay v cng chnh trong khong khc chm bong bng lܮn l nhc mnh ln khi mt t y bi bm ny, Thܩng cm thy lng mnh nh b‡ng v lng lng mt cch l lng.
Ngay bn cnh anh, Ti Khn cng ang ngܧc mt ngn ng nhn theo chm bong bng ang m‡i lc m‡i cun dn theo gi, m‡i lc m‡i bay tt ln cao, va bay va kh lc l chao lܮn nh th‹ vy tay gi t i bn nhng ngy qua .

TruyŒn Khc star Bong Bng Ln Tri star Chng 20