Chu*o*ng 21: Bong Bo'ng Le^n Tro*`i
Make your own free website on Tripod.com

Chng 21: Bong Bng Ln Tri


Thm thot m mt thng tri qua, k‹ t ngy Thܩng i "dy km". ChiŠu nay, Thܩng em "thng lng" u tin vŠ cho m. l khon tiŠn trܧc nay Thܩng vn gi ni ch Ki‰n. Anh trch ra mt t mua cho b Nhi mt chi‰c cp xch i h†c. Anh cng mua cho ch Ki‰n mt chi‰c nn mi thay cho chi‰c nn c mm ch vn thܩng Ƕi .
Ch Ki‰n n chi‰c nn t tay Thܩng vi v cm Ƕng, miŒng trch yu:
- Ci thng by ǥt! Ch ln ny thi nghen! Lu sau ng mua g cho ch na! Hy em tiŠn vŠ cho m!
Thܩng nm cht tay ch Ki‰n:
- N‰u khng nh ch, chu u bi‰t lm cch no gip ǫ m chu!
Ch Ki‰n v‡ vai Thܩng:
- Thi, vŠ i! ng ni chuyŒn tnh ngha m na!
Khi Thܩng bܧc vo nh, ǥt cp sch ln bn, hoan h ni vi Nhi:
- Qu cho em n!
Th Nhi sng mt ln v vi v chy b li . N m ci cp vo ngܩi, thn tr†ng v u y‰m s ln nhng chi‰c kha ng sng le, miŒng trm tr:
- i, chi‰c cp p qu! — u ra vy anh?
Thܩng vui v:
- Anh mua cho em ch u!
- Anh mua ? - Nhi trn xoe mt, nhng ri cht nh ra, Nhi cܩi tm tm - Anh mi lnh lng h ?
- , anh mi lnh lng!
Thܩng p vi gi†ng kiu hnh v u y‰m nhn em. V mng r ca Nhi khi‰n Thܩng cm thy nao nao trong d. Ti nghiŒp, chi‰c cp ca Nhi c x, st ch tut quai my thng nay nhng Nhi khng dm m miŒng xin m. Bi‰t gia nh kh khn, m phi vt v i ph vi ci n ci ung, Nhi lm li i h†c vi chi‰c cp xc xŒch trn tay, quai phi b li bng si km.
Ngm ngh mt hi, Thܩng kh hng gi†ng:
- Nhi n!
- G anh?
- Khi no cn g, em ni vi anh nghen! K lng sau, anh s mua cho!
Nghe anh ha hn mt Nhi ti roi ri . Nhng ri khng bi‰t ngh ngi th‰ no, Nhi li lc u:
- Thi, em chng cn g u! Anh a h‰t tiŠn cho m i!
Bt gic Thܩng kh th di . Cu ni ca Nhi khi‰n anh cm Ƕng v cng thng em hn. Nhi cn nh nhng bi‰t thng m thng anh, khng hay vi vnh nh cc bn cng tui . Tun l u i bn, chiŠu no Thܩng cng ‹ dnh em vŠ cho em mt khc ko ko . Tܪng Thܩng mua tht, qua ‰n ngy th t Nhi rt r ln ti‰ng:
- Thi, em khng n na u! Anh ng mua na! Tn tiŠn lm!
Nhng Thܩng pht l. ChiŠu no anh cng em ko vŠ cho em. My ngy sau, Nhi li but miŒng:
- Em ni anh ng mua na m! Em ngn lm, n khng ni na u!
Nhn v mt nhn nh ca Nhi, Thܩng khng bi‰t Nhi ni tht hay gi v. Anh gt g:
- N‰u em ngn th anh khng mua ko ko na! Anh mua ko khc!
Nhi lt t t chi:
- Thi, thi, ko khc em cng khng n u!
Thܩng nheo mt:
- Vy ch em mun n th g?
Nhi nhe rng sn ra cܩi:
- Em chng n g h‰t! Thay v mua ko, anh c ‹ dnh tiŠn cho em. t hm na ng tiŠn bo tr h†c ܩng, em khi phi xin m!
By gi nhn v mt trm ngm trܧc tui ca Nhi, bt gic Thܩng nh ti cu ni ca Nhi hm no, lng anh b‡ng dt do thng m‰n. V Thܩng t nh, mc d Nhi khng h mi, nhng t nay vŠ sau anh s quan tm ‰n Nhi nhiŠu hn, xem Nhi ܧc mun nhng g, anh s t Ƕng mua qu cho Nhi vo k "lng" ti .
Khc vi Nhi, b TuŒ n nhn mn tiŠn u tin Thܩng mang vŠ bng mt v mt trm lng. Trong lng b, bun vui ln ln. ‹ cho a con trai ang tui i h†c phi i lm thm, iŠu lm b y ny, cm thy, cm thy mnh cha lm trn trch nhiŒm i vi con ci . Nhng mt khc, vi mn tiŠn u tin ki‰m ܮc, Thܩng em ‰n cho b cm gic rng anh trܪng thnh, t r vai tr ca mt ngܩi n ng trong gia nh v nht l Thܩng lm tt c nhng iŠu vi phong cch lng l nhng qu quy‰t, hŒt nh ng Phong lc cn sng. S so snh lc quan gip b TuŒ nhanh chng xua tan nhng ln cn trong u . B du dng ǥt tay ln vai Thܩng, trm gi†ng, ni ngn g†n:
- D sao con cng phi lo gi gn sc khe v c gng h†c tt!
Thܩng d kh.
Nh sc nh ra, b TuΠni thm:
- V dy tt na!
Thܩng li d, khng nn ni vui mng. Khi m dn anh "dy tt" c ngha m mc nhin ng tnh vi viŒc lm ca anh. M khng cn lo lng nhiŠu vŠ anh na . Trong sut mt thng qua, va i bn, Thܩng va sp x‰p thi gian ‹ h†c bi, n tp cn thn nn k‰t qu h†c tp ca Thܩng lp khng b nh hܪng g. Chnh m nhn thy iŠu .
Nhng iŠu khi‰n Thܩng sung sܧng nht, mt niŠm sung sܧng khng b b‰n, l k‹ t khi c thm phn ng gp ca Thܩng, sau nhiŠu ngy lܫng l, b TuŒ ng š ngh mt bui dy thm trong ngy theo Š ngh khn thi‰t ca Thܩng v Nhi .
Th‰ l mt tun sau ngy "lnh lng" ca Thܩng, b TuŒ ch cn dy mt ngy hai bui sng v ti thay v kn ǥc c ba bui nh trܧc y . Thܩng Š ngh m ngh dy bui ti, ch gi li bui chiŠu nhng b TuŒ khng chu . B bo h†c sinh bui chiŠu l h†c sinh cc trܩng ph thng i h†c thm, khng ngܩi ny th ngܩi khc nhn dy, gio vin tha ch khng thi‰u . Cn cc lp b tc ban m th lao thp, gio vin t nn khng th‹ ngh dy ܮc. Hn na, h†c tr cc lp m hu h‰t l nhng ngܩi c hon cnh kh khn, v lš do no m tht h†c hoc khng c iŠu kiŒn theo h†c cc trܩng lp chnh qui, v vy b khng nh b h†.
- Nhng ngܩi ny h† cn kh hn mnh, con !
B TuŒ ngm ngi k‰t lun. Nghe vy, Thܩng mi thi nn n. Anh hi‹u m ch†n la ng, mc d so vi i dy bui chiŠu th i dy bui ti vt v hn v nh hܪng ‰n sc khe nhiŠu hn.
Nhng d sao th viŒc b TuŒ thi xoay tt bt nh chong chng vi ba bui dy mt ngy cng l mt bܧc ti‰n ln v l mt thay ǰi y š ngha trong gia nh. Cuc sng c v nh th th v bt nng nŠ hn, t ra l vŠ mt tinh thn. Nhng ti‰ng ho hng hng ca b TuŒ gia canh khuya cng dܩng nh gim i nhiŠu . Thܩng nhn thy th‰.
V trong n‡i hn hoan ng†t ngo , Thܩng cht nh ti nhng ܧc m hm no anh cng Ti Khn th theo nhng qu bng bay . Nh vy l nhng mong mi thm kn ca anh dn d bi‰n thnh s tht. Cn mng ܧc p ca c bn nh kia, bi‰t ‰n bao gi?

TruyŒn Khc star Bong Bng Ln Tri star Chng 22