Chu*o*ng 24: Bong Bo'ng Le^n Tro*`i
Make your own free website on Tripod.com

Chng 24: Bong Bng Ln Tri


Sng hm sau ‰n lp, gp Thܩng, Thy Tin hi liŠn:

- Sao ti hm qua Thܩng b vŠ Ƕt ngt vy ? Bo hi Thy Tin tm mun ch‰t!

- Hm qua ti b trng gi thnh lnh.

- Thܩng vŠ nh m chng chu ni qua Thy Tin mt ti‰ng! - Thy Tin ni vi v trch mc.

- Lm sao ni ܮc! - Thܩng nhn vai . - Lc ti mŒt sp xu! — thm mt lt, ti ng ln quay ra liŠn!

Thy Tin t v khng tin:

- MŒt sp xu m p xe vŠ dܮc?

- Ti u c p xe! - Thܩng git mnh ni tr - Hm qua ti i xch-l vŠ!

Thy Tin bn tn bn nghi . Nhng c khng tiŒn d hi thm. Khi Thܩng m tp i vŠ pha ca lp, c ch bi‰t y ny ng nhn theo, lng hoang mang lo lng. T nhin c linh cm mi giao tnh gia c v Thܩng ang bt u rn nt v dܩng nh kh lng hn gn li . M tt c ch mi xy ra y thi . Tt c ch bt u t ngy hm qua .

Bui chiŠu, thy Thܩng p xe ti vi nt mt ru ru, Ti Khn trn mt hi:

- Anh lm sao th‰? B ch cn h ?

Mc d ang min man trong nhng š ngh phiŠn mun, Thܩng cng phi ph cܩi:

- Em ch gii tru!

Ti Khn nheo mt:

- Ch sao mt anh nh a m vy ? Hay l sng nay khng thuc bi b c gio bt qu trn bng ?

Thy Thܩng mm cܩi khng p, Ti Khn nhn vai:

- Thi, em bi‰t ri! Hm nay chc ko nu gi ܩng, anh s lt na ko khng ni, b em d ly dao cht ra n ch g?

Thܩng cc kh ln u c b:

- ng c m ch†c anh! Em khng thy anh ang cܩi ti nh hoa y sao ? a m hi no u ?

Ti Khn bܧc lui mt bܧc v a mt ngm ngha Thܩng, u gt g:

- ng l anh ang cܩi tht! Nhng chng ging hoa cht xu no! Anh cܩi mo xo h!

Thܩng h gi†ng:

- Mt em mo th c!

T nhin Ti Khn khng cܩi na . M c nm cht tay Thܩng:

- Em hi tht ! Anh ang c chuyŒn bun phi khng?

- Anh ni khng m! - Thܩng kht mi - Sao em c hi hoi!

- Anh giu em!

- Giu u m giu!

- Sao khi ny, lc anh mi ti, em thy mt anh ru ru!

Thܩng a tay xoa xoa ci nn trn u:

- Ti tri nng, anh hi mŒt cht thi!

Ti Khn nhn Thܩng bng nh mt nghi ng. Nhng c khng hi na . N‰u Thܩng nht nh khng chu ni, c hi cng bng th C lng l i vŠ ch‡ chi‰c xe ca mnh. Lt sau, c cm qua cho Thܩng mt qu bong bng. C gii si ch vo tay anh:

- Cho anh n!

- Chi vy ? - Thܩng ngc nhin.

- ‹ anh th ln tri!

- Th ln tri ?

Ti Khn cܩi chm chm:

- . N‰u anh ang bun phiŠn, khi bay ln tri, qu bng s mang theo n‡i bun ca anh i theo!

Thܩng git tht:

- Nhng anh c bun u! Sao em c...

Ti Khn nheo mt, ct ngang:

- Em ni l "n‰u" ch b!

Ni xong, khng Ǯi Thܩng phn ng, Ti Khn quay lng chy vŠ bn kia cng.

Thܩng bng khung cm si dy ct qu bng trn tay v lng ngܩi nhn theo vc dng mnh khnh ca Ti Khn ang lao vt i nh mt con chim su b nh, t nhin cm thy c ng yu qu chng.

Bt gic anh ngܧc mt nhn ln qu bng ang l lng trn u si dy v kh bung tay . Qu bng cht rng mnh, chao qua chao li ri nh nhng nhc mnh bay ln khong trong xanh. V qu nh Ti Khn ni, khi qu bng va gi t mt t, dܩng nh n‡i bun ca Thܩng cng m thm chp cnh bay theo . Lng anh t nhin thnh thi, nh nhm ‰n l lng.

  TruyŒn Khc star Bong Bng Ln Tri star Chng 25