Chu*o*ng 25: Bong Bo'ng Le^n Tro*`i
Make your own free website on Tripod.com

Chng 25: Bong Bng Ln Tri


Ngy hai mi thng mܩi mt l ngy l hi cc trܩng h†c. Khng kh vui ti, nhn nhp trn ngp khp ni, trong cc lp h†c, ngoi sn nng, thm ch tn ngoi ph ni tng tp h†c tr l lܮt ko nhau i vi nhng b hoa rc r trn tay . Cc thy c mt long lanh, vi nhng bng hoa ti thm trn ngc o va ܮc h†c tr gn ln, i i li li trn cc hnh lang. Trong phng gio vin, nhng gi qu b†c giy mu sc s cht thnh tng chng.

Thܩng ngi trong lp ang bng khung nh ‰n cc thy c c, cht git mnh thy Thy Tin bܧc li .

S xut hiŒn ca Thy Tin khi‰n Thܩng hi ng ngng. T bui ti sinh nht ‰n nay, Thܩng lun tm cch trnh mt Thy Tin. N‰u tnh c gp c ngoi cng hay trܧc ca lp, Thܩng ch ni chuyŒn qua qut vi cu ri vi vng lng i . Thi Ƕ ca Thܩng khi‰n Thy Tin v cng bt rt, nhng c khng tiŒn hi . C m h cm thy Thܩng bi‰t mt iŠu g vŠ cuc ni chuyŒn gia hai anh em c hm trܧc. Hn na, s khinh miŒt ca t i vi mn qu Thܩng em ti qu r. Chc Thܩng gin mnh lm! Thy Tin ngh vy v iŠu c khi‰n c lng tng trܧc mt Thܩng, lng tng ‰n n‡i nhng ngy gn y khng ch Thܩng m c c cng tm cch trnh nhng cuc gp g tay i vn rt thܩng xuyn trܧc y .

Chnh v nhng l m khi Thy Tin Ƕt ngt ti‰n li, Thܩng bt gic m ra hoang mang. Anh c chi u vo cun tp trܧc mt gi b nh khng hay bi‰t.

Thy Tin nh nhng ngi xung chi‰c gh‰ trܧc mt Thܩng v kh hng gi†ng. ‰n y th Thܩng khng th‹ lm ng . Anh ngܧc ln li‰m mi hi:

- C chuyŒn g vy Thy Tin?

Cu hi khch so ca Thܩng khi‰n Thy Tin hi nhu my . Nhng c vi mm cܩi v thay v tr li, c hi li:

- Ti nay Thܩng rnh khng?

Khng hi‹u sao Thܩng li but miŒng:

- Chi vy ? i d sinh nht na h ? Thy Tin ang tnh ni, b‡ng ng ra . nh mt ca c trng bng hong ‰n ti nghiŒp. Ngay lp tc Thܩng cm thy n hn vŠ ki‹u n ni cay Ƕc ca mnh. Thܩng bi‰t l anh khng mun, anh hon ton khng mun tht ra nhng li l nh vy nhng chng hi‹u sao chng li c tun ra nh th‹ chng mai phc t lu lm trong miŒng ca anh v ch ch dp l vi vng nhy tt ra nh mt l ‰ch hm h v mi .

Nhng Thܩng li chng bi‰t lm g ‹ cu vn tnh th‰. M†i li xin l‡i Šu tr nn v duyn v ch lm tng thm s l bch. Anh ch c cch ngi im v a mt nhn i u pha bn ngoi ca s, bng si ln nhng li t nguyŠn ra .

Mi mt lc lu, Thy Tin mi ln ti‰ng ph tan s im lng. C hi bng gi†ng bun ru:

- B Thܩng gin Thy Tin lm h ?

- Khng, khng! Ti c gin g Thy Tin u! - Thܩng lt t ph nhn.

- N‰u khng ti sao Thܩng ni vy ?

Nghe Thy Tin hi ti, Thܩng li cng lng tng. Anh im lng lc u mt cch my mc.

- Chc l Thܩng gin anh t? - Thy Tin li thm d.

- Khng! - Thܩng p mt cch kh khn - Ti khng gin ai h‰t! Ti chng mun gin ai! Ti chng mun g h‰t!

- Nhng...

Thy Tin va mp my mi, Thܩng liŠn ct ngang:

- Khng c "nhng" g c! Thy Tin ng hi na!

Thy Thܩng khng mun bc bch tm s, Thy Tin nh thi d hi .

C chp miŒng, ni trng trng:

- Anh t tnh nghim khc, hi kh chu nhng nh khng phi l k xu bng!

Thy Thy Tin bnh vc t, Thܩng hi nhn mt. Nhng anh khng phn bc, m hi sang chuyŒn khc:

- Thy Tin hi ti ti nay rnh khng chi vy ?

- , - Thy Tin ly li v ti tnh - Thy Tin tnh r Thܩng ‰n thm cc thy c nm ngoi .

ang ngi ngh lan man ‰n cc thy c c, nghe Thy Tin r vy, Thܩng nh gt u . Nhng anh b‡ng e d:

- C nhng ai cng i vy ?

- C ai xa l u! TuyŠn n, Hi n, Dng n!

Ha ra ton nhng bn thn ca Thy Tin, nhng khun mt d sinh nht hm trܧc. C c Dng ˆng-l na! Thܩng hoang mang khng bi‰t c b†n ko nhau i thm thy c tht hay nhn dp ny li li nhau i chi nhng u .

- Sao, Thܩng i khng? - Thy Thܩng c v lܫng l, Thy Tin bn chn hi .

Thܩng kh ngܧc nhn ln v cht mŠm lng khi bt gp nh mt na nh ch Ǯi na nh ni n ca Thy Tin. Tht nhin Thܩng rng mnh v anh nghe ti‰ng ni ca mnh nh nh hi th:

- i!

TruyŒn Khc star Bong Bng Ln Tri star Chng 26