Chu*o*ng 26: Bong Bo'ng Le^n Tro*`i
Make your own free website on Tripod.com

Chng 26: Bong Bng Ln Tri


Bui i thm thy c vi nhm Thy Tin din ra vui v v nhiŠu cm xc hn Thܩng tܪng. Ngoi tr mt s thy c vng nh v bn i thm nhng thy c c ca mnh, cc thy c cn li Šu t ra cm Ƕng khi thy Thܩng v cc bn ti thm.

Cc thy cc c tr chuyŒn ci m v thn mt. B†n Thܩng nm a ngi vy quanh thi nhau nhc li nhng k› niŒm ca nm h†c trܧc. Ci miŒng ca Dng ˆng-L ln nht b†n, lc no cng b b, thnh thong chm nhng cu pha tr khi‰n c b†n v ngay c cc thy c cng khng nhn ܮc cܩi .

Nhng lc nh th‰ ny, Thܩng li cm thy nhm Thy Tin rt gn gi vi mnh, khun mt no cng d m‰n, tht khc xa vi n tܮng kh chu hm sinh nht va ri . Gia nhng cu chuyŒn tng ǡc v rn r, Thܩng hn nhin n nhn nhng cm xc bi hi ǥc biŒt ca ngha thy tr, tnh b bn, nhng tnh ngha m i khi khn kh khng t ngܩi tܪng nht phai .

Sau khi i mt vng thm hi cc thy c, c b†n r nhau i chi . Thy Tin ng Thܩng:

- Thܩng i vi b†n ny nghen?

Thܩng lc u:

- Thi, cc bn i i! Ti phi vŠ nh!

Ni xong, khng Ǯi Thy Tin ni n, Thܩng quay xe li . ui theo anh l nh mt i ngi ca Thy Tin v ti‰ng gm r ca nhng chi‰c xe ǩi mi ang chun b lao i .

Va dt xe vŠ ti ca, Thܩng ngc nhin thy m ang ngi tr chuyŒn vi hai c b. V anh b‡ng git bn ngܩi khi ng ng nhn ra mt trong hai c b chnh l Ti Khn.

Trong mt thong, Thܩng nghe tim mnh p thnh thch. Anh ngp ngng dt xe tng bܧc, mt c ging tht to xem th c phi ng l Ti Khn ang ngi y khng.

Khi bi‰t chc mnh khng lm, Thܩng li hi hp t hi khng bi‰t ti sao Ti Khn bi‰t anh y v ti nay c ‰n tm anh c chuyŒn g.

Trong khi Thܩng ang loay hoay vi trm nghn nghi vn, hai c b thong thy bng ngܩi, liŠn quay ra . V cng nh Thܩng, va nhc thy anh bܧc vo, Ti Khn tr mt ln v kinh ngc. S gp g bt ng khi‰n lܫi c nh ǧ li, khng tht ܮc ti‰ng no .

B TuŒ khng hŠ nhn thy thi Ƕ khc l ca hai a tr. B quay sang Thܩng lc ny ang lng tng dng xe vo gc nh, vui v gii thiŒu:

- y l Thܩng, con trai ln ca c . Ri trܧc s ng ngng ca Thܩng, b tr tay vo hai c gi:

- Cn y l Hng v L, hai h†c tr lp m ca m.

Ha ra Ti Khn tn L! Vy l c ta xo mnh! ܮc ri! Thܩng ang nh bng th b TuŒ ln ti‰ng gic:

- Sao con cn ng ? Li lm quen vi h†c tr ca m i!

Mi n n cܩi gܮng go, Thܩng tn ngn bܧc li . Sau khi gt u cho hai c gi, anh kh ngi xung cnh m. Khi li‰c sang Ti Khn, Thܩng vi nhy mt v kn o ht u vŠ pha m, c š dn Ti Khn ng ti‰t l vŠ s quen bi‰t ca anh v c .

Thܩng khng bi‰t Ti Khn c hi‹u š anh khng, ch thy c c ngi cܩi cܩi . V vy khi Ti Khn hng gi†ng, Thܩng lo tht c bng. C ni vi b TuŒ, gi†ng tnh kh:

- C c con trai ln qu hn!

Ti Khn khen Thܩng nh khen con nt khi‰n Thܩng git mnh li‰c sang m. Anh bi‰t Ti Khn tnh nghch ngm, trong khi b TuŒ li nghim khc ni ti‰ng. Anh s Ti Khn n ni y vi ci gi†ng ng ngo nh trܧc cng trܩng Phng Nam s lm b TuŒ pht š qu trch.

Nhng tri hn vi n‡i lo u ca Thܩng, b TuŒ mm cܩi hiŠn hu:

- L ni vy khng s anh Thܩng gin sao ?

Ti Khn cܩi ti:

- D khng ! Con nh em t, c b Nhi, nh gin con lm g!

ang ni, thnh lnh Ti Khn quay sang c bn ngi cnh, li‰n thong:

- Mnh ni vy, ng khng Hng?

B hi bt ng c b tn Hng nh vi gt u . Ch Ǯi c vy, Ti Khn cܩi tt mt. Ri c nhn Thܩng, lm lnh:

- Anh u c gin em, phi khng?

- –... –...

Thܩng gt gt u, va p ng p va ngc nhin khng hi‹u sao trong khi anh v Nhi s m mt php th c bn ca anh li chng c v g ngn c gio ca mnh h‰t vy . C c a ct t nhin trܧc mt b TuŒ, cn b th u y‰m nhn c h†c tr ca mnh cܩi ni huyn thuyn chng cht ngi ngng. Thm ch khi Ti Khn va dt ti‰ng cܩi, b TuŒ cn quay sang Thܩng st sng gii thiŒu thm:

- Con bi‰t khng, L l h†c sinh xut sc nht lp chn ban m y! Nh ngho, ba m mt sm, ban ngy i bn bong bng, ti cp sch ‰n trܩng, vy m h†c rt chm, li thng minh, ngoan ngon, lanh li!

Thܩng nghe m ni, mt c ǿc ra . Ha ra Ti Khn m ci ba m! Vy m c chng ni cho anh bi‰t! Bt gic Thܩng but miŒng hi:

- Ti Khn l ngܩi Hoa h m ?

B TuΠng ngc:

- Con ni g, Ti Khn no ?

Sc nh ra, Thܩng tn t:

- D, khng... š con mun hi L y m! Sao con thy L c v... ging nh ngܩi Hoa!

B TuŒ mm cܩi:

- Ai bo con vy ? L l ngܩi ViŒt trm phn trm y ch!

Thܩng kht mi li‰c Ti Khn, bt gp c ang nheo nheo mt v giu ct. Thܩng va tc va bun cܩi nhng trܧc mt b TuŒ, anh khng dm h h mt ti‰ng.

Sut t lc cho ‰n khi hai c h†c tr ca m ra vŠ, Thܩng ch bi‰t ngi im, thnh thong m cho qua chuyŒn, bng c thon tht lo Ti Khn l vui miŒng ni h ra b mt ca anh.

Nhng Ti Khn khng nhc g ‰n chuyŒn . C tr chuyŒn vi anh nh tr chuyŒn vi mt ngܩi mi quen, thnh thong ni bng gi ‰n nhng chuyŒn c ch†c anh lo ngay ngy chi . Ch ‰n khi Ti Khn v c bn cho m ra vŠ, anh mi yn tm th pho nh trt mt gnh nng bn lng.

B TuŒ chng hay bi‰t g. Tin hai c h†c tr ra ca, b quay vo, ni vi Thܩng:

- L l mt tm gng ng h†c tp y con ! M cng con b y lm!

Thܩng d kh, ri hi:

- Khng cn ba m, L vi ai h m? B TuŒ chp miŒng:

- — vi hai ngܩi anh. C ba anh em Šu i bn bong bng. Trܧc y hai ngܩi anh ca L i Thanh nin xung phong, n l u trn c Nng, L thnh ph vi b ngoi . ‰n khi b ngoi mt, chng bi‰t gi L u, hai ngܩi anh em L ln lun trn n v. Hai nm sau, hai ngܩi anh xut ng, L mi vŠ li thnh ph. B mt hai nm h†c, vy m sau vi ln nhy lp, by gi con b ui kp cc bn c. Ch c iŠu do hon cnh gia nh kh khn nn con b khng th‹ i h†c ban ngy ܮc.

Cu chuyŒn m k‹ khi‰n Thܩng cm thy bi ngi qu th‹. Ha ra Ti Khn giu anh bao nhiu l chuyŒn. Trng c lc no cng ti tnh, nh nhnh, anh khng ti no hnh dung cuc sng ca c li long ong ‰n vy . V ngay c cn bŒnh st rt m Ti Khn ang mang v thnh thong ti pht hnh h c kia na c l cng bt ngun t nhng ngy thng c theo hai ngܩi anh ‰n chn ni rng mu‡i mng lam chܧng. Vy m c c k‹ g u! C ch lng thm th ܧc m theo nhng qu bng bay ...

TruyŒn Khc star Bong Bng Ln Tri star Chng 27