Chu*o*ng 27: Bong Bo'ng Le^n Tro*`i
Make your own free website on Tripod.com

Chng 27: Bong Bng Ln Tri


Ngy hm sau, va ‰n cng trܩng Phng Nam, cha kp dng xe, Thܩng ku:

- Ti Khn!

Ti Khn ng bn kia cng, lm nh khng nghe thy, Thܩng phi g†i ‰n hai, ba ln, c mi quay li v thng thnh bܧc qua . i cho Ti Khn li gn, Thܩng nheo mt trch:

- Ba nay em c tnh gi i‰c vi anh h ?

Ti Khn nghinh mt:

- Em u phi tn Ti Khn!

Thܩng mm cܩi cc u c b mt ci:

- Em nghen! Em l Cha xo! Ti sao em pha ra ci tn Ti Khn chi vy ?

Ti Khn m u xušt xoa:

- Ai bo anh tin chi!

- Ch ai bo em xo!

Ti Khn nhn mt:

- Ti ci tn tht ca em xu hoc ! Em s ni tn tht ra, anh s ch, s khng chi vi em!

Thܩng bt cܩi:

- Tn L m xu! Ch l n ngon lm ch b !

Ti Khn rt c:

- Ch l m ngon g! Ko ko mi ngon!

Thܩng li cung tay ln:

- Cn ch†c anh na phi khng!

Thy Ti Khn ht hong a tay ln che u, Thܩng liŠn h gi†ng:

- Anh a ch ai cc tht u m s! Thi, t nay anh s g†i em bng tn L hn!

- Thi, thi, - Ti Khn lt t xua tay - Anh c g†i em l Ti Khn nh c i! Em quen tn ri!

- Ai li ... - ang nh phn i, khng hi‹u sao Thܩng li tc lܫi - , thi g†i em nh c vy! Anh cng quen miŒng ri!

Ti Khn cht nu o Thܩng, git git:

- Ha ra anh l con c gio hn!

- Th u c sao!

Ti Khn nhy mt:

- Hn g anh h†c gii!

Thܩng nhn vai:

- Anh h†c cng thܩng thi! Ch c em mi h†c gii!

Ti Khn chun mi:

- Ai bo anh vy ? - M anh ch ai! M anh khen em h‰t li, cn bo anh phi h†c tp em na!

- Xo i!

- Tht ! M anh cng em lm! — nh, anh v b Nhi ng c hng ni a trܧc mt m, vy m em th c cܩi gin tnh b . Th‰ m m anh chng hŠ la, li cn cܩi na!

- Vy mai mt em ‰n chi hoi nghen! Em ch†c cho m anh cܩi, m anh s bt la anh!

Thܩng phn vn:

- Anh cng thch em ‰n chi lm, nhng anh s ...

Ti Khn tr mt:

- Anh s g? Anh s em li n h‰t phn cm ca anh h ?

Thܩng nhn nh:

- u c! Anh ch s em vui miŒng ni l ra chuyŒn bn ko ko ca anh!

- B anh i bn ko ko m anh khng bi‰t h ?

Thܩng th di:

- Khng bi‰t! Anh giu m, anh s m ngn cn. Anh ni di l anh i dy km.

Ti Khn bu mi:

- Vy l cng cha xo ch u phi mnh em!

Thܩng gi u:

- Nhng anh ni di c lš do .

- Th em cng c lš do ch b! Nhng m thi, em s khng ti‰t l b mt ca anh u!

ang ni, sc nh ra mt chuyŒn Ti Khn b‡ng gt g:

- By gi em mi bi‰t em trch oan anh.

- Trch oan chuyŒn g?

Ti Khn tc lܫi:

- ChuyŒn anh i bn ko ko m Ƕi nn v eo gng tay ! Lc u em c tܪng anh s en, ha ra anh s m bi‰t!

S nhy bn ca Ti Khn khi‰n Thܩng ngc nhin. Anh nhn c, thn phc:

- Hn g m anh khen em thng minh!

- Thi i, anh ng...

ng lc , ti‰ng mt chi‰c xe Ƕt ngt gm ln ct ngang cu ni d dang ca Ti Khn.

Thܩng lp tc quay ngot ngܩi li, va kp thy mt chi‰c Dream, trn yn ch hai thanh nin mt my nhn nhc, ang r ga h‰t c, lao v†t ti . Pha sau l ti‰ng chn ngܩi hunh huœch ui theo km nhng ti‰ng ku cu tht thanh tuyŒt v†ng:

- Cܧp xe! Cܧp xe! Bt ly n!

Nhong mt ci, b†n cܧp xe phng ti ch‡ Thܩng v sp sa vܮt qua khi anh.

Trong tch tc, Thܩng khng kp suy ngh mt iŠu g. Bng mt phn ng t nhin, anh y vi chi‰c xe ko ko xung lng ܩng chn ngang v†t ca chi‰c Dream.

t ngt b chn li, khong cch li qu gn, chi‰c Dream khng kp trnh, m sm vo chi‰c xe p vi mt tc Ƕ kinh hn.

Tn cܧp ngi pha sau bn ra khi xe, vng xung ܩng. Chi‰c Dream khng chu u hng ngay . N hng h bng i, va lng ln gm rt nh mt con th b thng va ko sŒt chi‰c xe p, lc ny bp d, cy trn mt ܩng nhng vŒt di, mi mt qung mi chu ng.

Qu vi v, Thܩng qušnh quu khng kp bung tay khi yn xe, liŠn b y vng i v ng p u xung t mt c nh tri ging. Trܧc khi chm vo hn m, anh cn kp nghe ti‰ng ku tht ca Ti Khn nh chi‰c inh nh†n ng vo tim anh.

TruyŒn Khc star Bong Bng Ln Tri star Chng 28