Chu*o*ng 3: Bong Bo'ng Le^n Tro*`i
Make your own free website on Tripod.com

Chng 3: Bong Bng Ln Tri


T ngy ng Phong Ƕt ngt mt i, m con Thܩng b‡ng tr nn khn n. Lc ng cn sng, gia nh Thܩng vn chng d d g. ng lm th h, cng viŒc lc c lc khng. C khi c thng tri r‡i viŒc, ng phi nm nh n bm vo ng lng cm ci ca v. Nhng d vy, nhng ng gp d chng nhiŠu nhn g ca ng cng gip gia nh khng lm vo cnh ngt ngho, qun bch.
B TuŒ dy ton mt trܩng cp ba . Thi tr, b h†c S phm. Tt nghiŒp ra trܩng, i dy ܮc mt nm th b xin ngh v lš do sc kh Sau , b xin vo lm th kš nh my trong mt cng ty xy dng. Ti y, b quen ng Phong, mt ngܩi th gii, ph trch mt t xy lp.
Mt thng trܧc khi b v ng Phong cܧi nhau, ng b cho ngh viŒc trong mt Ǯt gim bin ch‰ sau khi quy‰t liŒt bnh vc cho mt cng nhn trong t b sa thi mt cch m m. T , ng Phong tr thnh mi ngܩi th lm thu .
Bun phiŠn vŠ hon cnh ca chng, li va sinh Thܩng, b TuŒ ri b cng ty xy dng ‹ lm n xin i dy li . B tr li vi nghŠ dy h†c mt phn v l nghŠ b yu thch, phn khc vi thi gi ca mt nh gio, b c ܮc mt bui nh ‹ va son gio n va chm sc con ci .
Khi Thܩng ܮc nm tui, b sinh b Nhi . Vi a con th hai, b vn ti‰p tc t chi i dy thm bui chiŠu theo li r r ca cc ng nghiŒp tt bng ch ‹ ܮc gn gi dy d‡ v gip ǫ con ci . i vi b, con ci phi ܮc chm sc t m v chu o . B mong mi n‰u Thܩng v Nhi khng to dng ܮc s nghiŒp g ln lao mai sau th t ra cng tr thnh nhng cng dn lng thiŒn. Nh ba ca chng.
T trܧc ‰n nay, b TuŒ vn sng trung thnh vi quan niŒm ca mnh. Cuc sng m bc, i lc kh khn, nhng thanh thn. Nhng t ngy ng Phong mt i, ba m con lm vo cnh ngt ngho . TiŠn bc tng thi‰u, cm n phi chy tng ba, gnh nng trܧc y hai ngܩi cng gnh by gi nng trn i vai mŒt mi ca b.
Cui cng, khng cn cch no khc, b TuŒ nh nhn li i dy thm cc lp h†c t vo m‡i bui chiŠu . Ri mt thi gian sau, b li nhn dy thm cc lp b tc vn ha ban m. Cng may l Thܩng v Nhi Šu ln, Thܩng mܩi by tui, h†c lp mܩi mt, Nhi mܩi hai tui, h†c lp su; hai anh em li cng i h†c bui sng, do vo bui chiŠu v bui ti b vng nh, Thܩng v Nhi c th‹ trng nom ln nhau . iŠu c lm b TuŒ yn tm phn no, nhng gia nhng cn ho hng hng gia m khuya, b lun chnh lng t nh: ta ch i dy thm mt thi gian thi, chng no cuc sng ǫ vt v hn, ta s li nh chm sc chng n!
Nhng lc trn tr†c nh vy, b TuŒ cm thy nh mnh c l‡i vi cc con. Nhng bi‰t lm sao hn khi cuc sng bn chi khng cho php b gn gi Thܩng v Nhi nh trܧc. NhiŠu m nm thao thc mt mnh, b li nh ‰n ng Phong. V m thm bt khc.

TruyŒn Khc star Bong Bng Ln Tri star Chng 4