Chu*o*ng 4: Bong Bo'ng Le^n Tro*`i
Make your own free website on Tripod.com

Chng 4: Bong Bng Ln Tri

Nhi cn nh nn khng ngh nhiŠu ‰n n‡i cc nh†c ca m, mc d Nhi cm nhn ܮc s lo toan tt bt ca m t ngy ba qua ǩi . Ch c Thܩng l l v lo u trܧc cng viŒc ngp u v sc khe ngy cng suy y‰u ca b TuŒ .
Anh bi‰t sc m vn y‰u, li b vim ph‰ qun kinh nin, ‹ eo bm nghŠ dy h†c m phi c gng rt nhiŠu . Nhng trܧc y m ch dy mt bui, m†i viŒc d sao cng cha ‰n n‡i no . Ch t khi m phi dy thm bui chiŠu ri bui ti, tnh trng sc khe ca m ngy cng xu i .
Nhng ti b TuŒ phi thc khuya chm bi, Thܩng trn tr†c khng sao ng ܮc. Anh leo ln giܩng gi v nhm mt ‹ m khi lo . Nhng khi n tt, cp mt Thܩng li m thao lo . Anh nm lng tai nghe ngng v m‡i ti‰ng ho khc khc ca m t nh ngoi v†ng vo Šu khi‰n anh bn chn lo lng.
B TuŒ dy mn ton nn phn bi tp kh nhiŠu . Do ny, ti no b cng thc chm bi ‰n khuya . Sng, nm gi b li phi thc dy chm ti‰p ‹ kp tr bi cho h†c tr. Thܩng lng l theo di cng viŒc nng nh†c ca m vi mt tm trng bt lc.
nhiŠu ln Thܩng mun lm mt iŠu g ‹ gip ǫ m. Ba mt, Thܩng l ngܩi n ng duy nht trong gia nh, anh cm thy phi c bn phn chia st mt phn gnh nng vi m. Nhng anh li chng th‹ lm g.
Thܩng ‰n nhng trung tm dch v, nhng ni gii thiŒu viŒc lm. Nhng anh lng lng ‰n ‹ ri lng lng ra vŠ. Khng c nghŠ chuyn mn, Thܩng chng th‹ xin viŒc bt c ni u . V li, n‰u mt ni no ng š nhn mt ngܩi khng nghŠ nghiŒp, h† li ch†n nhng c gi "c ngoi hnh p" thay v ch†n Thܩng.
Khng nn, Thܩng li ti‰p tc d tm nhng mc "rao vt, cn ngܩi" trn cc bo . Anh hn h v vi v chy nh bay ‰n nhng i ch cn ngܩi dy km. Nhng ln no cng nh ln no, nhng li t chi lch s ca ch nh buc Thܩng nh li thi ra vŠ. Nhng bc cha m thܩng tin tܪng vo trnh Ƕ ca mt sinh vin hn l mt h†c sinh lp mܩi mt nh Thܩng.
Trong lc hon ton tuyŒt v†ng vi š nh gip ǫ m, Thܩng b‡ng sc nh ‰n cu chuyŒn vŠ ch b vi‰t thu x Florence trong cun "Tm hn cao thܮng". Tuy †c kh lu, ‰n by gi Thܩng vn nh nh in nhng chi ti‰t cm Ƕng ca cu chuyŒn. Mt ngܩi cha gi, ‹ ki‰m thm tiŠn nui gia nh, phi nhn viŒc chp tn v a ch nhng ngܩi mua sch bo di hn cho mt nh xut bn n†. m m phi thc vi‰t, sc khe ng cng ngy cng mn mi . Ngܩi con mun gip ǫ cha, c Ǯi ‰n khuya khi cha mŒt mi l bܧc vo phng ng, liŠn rn rn leo xung khi giܩng v ln vo phng lm viŒc ca cha ‹ lng l vi‰t thay cho cha bng nhng nt ch bt chܧc y hŒt. Ngy thng tri qua, trong lc ngܩi cha vui mng v tc Ƕ cng viŒc tng ln, tiŠn ki‰m ܮc kh hn th ngܩi con li m ra u‹ oi, l nh trong h†c tp v thi‰u ng. V tt nhin, cu thot tin b cha trch mc, sau l qu mng v cui cng b cha th gh lnh. Tuy rt au kh, cu b vn m thm chu ǿng v t an i d sao hnh Ƕng b mt ca mnh cng gip cha cu vui thch vi š ngh rng ng vn cn khe mnh. Ch ‰n khi, vo mt m n†, cu s š chm tay vo mt cun sch lm n ri xung t khi‰n cha cu git mnh tnh gic v t m vo phng, ch ‰n lc , bt gp cu ang tp trung u c say sa vi‰t h‰t mnh giy ny ‰n mnh giy khc, ng mi cht hi‹u tm lng p v n‡i oan c ng thng ca con mnh...
Cu chuyŒn Ƕt nhin tr vŠ trong tr nh khi‰n Thܩng suy ngh min man. Hay l mnh bt chܧc cu b n† m thm gip ǫ m, Thܩng nh bng. Nhng khc vi nhn vt trong truyŒn, mnh s c gng h†c tp tt ‹ m khi bun phiŠn, lo lng. Tt nhin m s khng hay bi‰t. Sau nhng lc thc khuya chm bi, bao gi m cng ng rt say . M s khng bi‰t g h‰t.
nh thot u cn phn vn, nhng nhng ti‰ng ho hng hng ca m nhanh chng thi thc Thܩng hnh Ƕng. Ti , anh nm thao thc, dng tai nghe ngng. i cho b TuŒ mŒt mi ri bn vo phng ng, anh s s leo xung khi giܩng v ln bܧc ra phng ngoi . Khng dm bt iŒn v s gy ch š, Thܩng lng l thp cy n du ǥt trn u t ri cm cy n t m trn tay, anh hi hp ti‰n li bn lm viŒc ca m.
Thܩng rn rn ngi vo bn v bt u xem xt xp bi truc mt mt cch thn tr†ng. †c qua Š ton, Thܩng th pho khi nhn ra l bi tp i s lp mܩi . Anh nhanh chng hnh dung ra cch gii v cn thn ln gi nhng bi tp m chm, xem xt v ghi nh k lܫng cch cho i‹m v sa l‡i trn tng bi .
Sau , Thܩng thu h‰t can m cm ln cy vi‰t trn bn v bt u chm ti‰p xp bi dang d ca m. Anh nh bng: cng may l m dy ton, ch n‰u m dy vn, hn mnh s khng dm ba ra nhng li ph trn bi tp ca h†c sinh!
B TuŒ em vŠ nh hai xp bi ca hai lp khc nhau . Mt xp chm d, xp kia b cha ng ti . D nhin Thܩng khng dm r vo xp bi cn ‹ trng. Ngay xp bi b TuŒ ang chm d, Thܩng cng khng dm chm h‰t. Lm nh vy, b TuŒ s pht hiŒn ngay . Chm khong gn hai mi bi, khi xp bi vi hn phn na, Thܩng th pho bung vi‰t v loay hoay x‰p tt c li cho ngay ngn v ǥt vo ng v tr c. Xong, anh tt n, em ct trn u t v nhn gt ln vo phng ng.
Thܩng ǥt lng xung giܩng, ngܩi mŒt mi, mt dp li nhng cha bao gi anh thy lng thanh thn ‰n th‰.

TruyŒn Khc star Bong Bng Ln Tri star Chng 4