Chu*o*ng 6: Bong Bo'ng Le^n Tro*`i
Make your own free website on Tripod.com

Chng 6: Bong Bng Ln Tri

Nhng ngy sau , Thܩng li lang thang i ki‰m viŒc lm thm. M bo bn phn ca Thܩng l h†c tp. Thܩng cng bi‰t th‰; nhng anh li khng th‹ dng dng nhn m qun qut sut ngy m. Anh t nh: mnh i lm thm, nhng mnh s c gng h†c tp tt. Nh vy, hn m s chng bun lng v mnh.
Nhng Thܩng li chng th‹ tm viŒc bt c ni u . Nh nhng ln trܧc, anh ro ‰n r cng qua khp cc ܩng ph ‹ ri li tht th‹u l gt vŠ nh, ngܩi mi nh, lng chŠ, tuyŒt v†ng.
Trong mt ln lang thang v v†ng nh th‰, tnh c Thܩng gp ch Ki‰n, mt ngܩi bn trong cnh th h ca ba trܧc y .
Thot tin, Thܩng khng nhn ra ch. Ch mc mt chi‰c qun d c x, vi chi‰c o ca-r bc mu cng c khng km. Ch c chi‰c k-pi in hng ch Afnor Ƕi trn u l mi . Khi Thܩng gp ch, ch ang dt chi‰c xe ko ko i ra t mt con hm nh, vi chi‰c thng g‡ ging y nhng n mu chp nhy v ti‰ng nhc xp xnh pht ra t cp loa tng m h‰t c.
Ch Ki‰n nhn thy Thܩng trܧc. Ch ku:
- Thܩng!
Nghe ti‰ng ku, Thܩng ngc nhin quay li v sau khi chp mt hai, ba ci, Thܩng mi nhn ra ngܩi quen v mng r chy li:
- Ch!
Ch Ki‰n lau tay vo mt mi‰ng gi treo cnh thng g‡ ri m cht ly vai Thܩng, vn v hi:
- Chu i u y ? Sao, do ny m chu khe khng ?
- D, m chu vn khe! - Thܩng li‰m mi, ngp ngng - Nhng... khng tht khe lm! Do ny m chu phi i dy thm bui chiŠu v bui ti ...
Ch Ki‰n chp miŒng:
- Ch, th‰ th gay qu! Hn l m chu rt vt v!
Gi†ng ch Ki‰n bi ngi . Ch nn nh vai Thܩng:
- Hai anh em chu vn i h†c Šu y ch ?
- D, chu v Nhi vn i h†c bnh thܩng.
- Th‰ cn hm nay chu i u y ?
Ch Ki‰n nhc li cu hi khi ny khi‰n Thܩng Ƕt nhin lng tng. Anh ngp ngng:
- D, chu i ... tm viŒc lm.
- Tm viŒc lm ? - Ch Ki‰n tr mt - Chu ni chu vn cn i h†c kia m!
Thܩng gi u:
- Chu ch tm viŒc lm thm bui chiŠu thi . Chu mun gip ǫ m chu .
- Th ra vy! - Ch Ki‰n gt g - Th‰ chu tm ܮc viŒc g cha ?
Thܩng mt:
- D cha ! Chu chng c nghŠ ng‡ng g nn chng ni no chu nhn.
- Gay go y! - Ch Ki‰n hng gi†ng - Thi bui ny, c nghŠ chuyn mn ki‰m viŒc lm kh, hung g tay trn nh chu! Hay l nh th‰ ny ...
ang ni, ch Ki‰n b‡ng ngng bt khi‰n Thܩng phi buc miŒng:
- Sao ?
Ch Ki‰n t v ngn ngi:
- ch mun ni l n‰u chu khng thy ngi, chu i bn ko ko vi ch.
Thܩng trn mt:
- i bn ko ko ?
- Chu ngc nhin lm sao ? Mt bui i h†c, mt bui i bn ko ko, ging nh ch va lm th h va bn ko ko vy!
- Nhng chu ... chu ... - Thܩng kh li‰c chi‰c xe cng kŠnh, sc s ca ch Ki‰n, gi†ng lng tng - Chu ... cng khng bi‰t na!
Dܩng nh thng cm tm trng ca Thܩng, ch Ki‰n n tn hi:
- Chu mc c phi khng ?
Thܩng ngܮng nghu th tht:
- D . Chu s i bn nh th‰ ny, ra ܩng con nt bu quanh, chu mc c lm.
Ch Ki‰n v‡ vai Thܩng, trn an:
- Chu ng s . Ch khng bo chu phi trang b nh ch u . i bn ko ko, mun ܮc con nt bu quanh u c d. Phi c n xanh xanh , phi c d nhiŠu mu, ri phi mua chi‰c ct-xt, cp loa, thm ci bnh c-qui na, sm tt c tn my trm ngn ch u c t. Chu th khi cn trang b nh vy . Chu khi cn phi i ro khp cc hang cng ng hm nh ch. Chu ch cn sm mt cy ko, o trn xe p, chiŠu chiŠu ti bn trܧc cng trܩng cp mt l ܮc ri .
Hnh nh nghŠ bn ko ko "c nh" do ch Ki‰n v ra qu tht khng ‰n n‡i "khng khi‰p" nh nghŠ bn ko ko "di Ƕng" vi tr ni nh ni m nh Thܩng hng thy . Ch mt cy ko ko ‰n trܧc mt cng trܩng no y, bn cho l tr con trܧc lc vo h†c. Ri ki‰m mt bng mt ngi †c sch hoc n bi ch b†n tr ra chi . Khi chng vo lp, li ngi Ǯi kng tan h†c ‹ bn nt khc ko cn li trܧc khi thanh thn p xe ra vŠ. N‰u ch n gin v kn o nh vy Thܩng ngh mnh c th‹ lm ܮc. D sao th cng khng cn cch no khc, n‰u mnh mun gip ǫ m . Vn Š cn li l vn li‰ng. Thܩng nhn ch Ki‰n, bn khon hi:
- ‹ lm nh ch ni, chu cn phi c bao nhiu tiŠn h ch ?
- NghŠ ny vn li‰ng chng bao nhiu u! Chu bn mt bui, ch cn mt kš ܩng, mt kš u, vi ng bt mu l . Chng mi, mܩi lm ngn. Cn viŒc nu ܩng ri nh thnh ko, ch c th‹ lm gip chu ܮc.
Thܩng nhu my, lm bm:
- Mi, mܩi lm ngn...
Qu tht s tiŠn ny khng phi l ln, nhng vn lm cho Thܩng bn khon. Trong tnh cnh hiŒn nay, anh kh m xoay ra mt mn tiŠn nh vy . Xin m th Thܩng khng dm. N‰u m bi‰t ܮc Thܩng nh i bn ko ko, chc chn m s ry la v ngn cn quy‰t liŒt. V li, cha chc m c tiŠn. Ngh ti ngh lui mt hi, Thܩng vn cha tnh ܮc k‰ g.
Nhn v mt ca Thܩng, ch Ki‰n bi‰t ngay iŠu anh ang lo ngh. Ch cܩi ni:
- Chu ng lo vŠ chuyŒn tiŠn bc. Ch s cho chu mܮn vn. NhiŠu th ch khng c ch mܩi lm ngn ch gip chu ܮc. NghŠ ny coi vy ch cng d n lm. Mt li mt m!
NhiŒt tnh ca ch Ki‰n khi‰n Thܩng v cng xc Ƕng. Anh cm cht tay ch, gi†ng cm kch:
- Cm n ch, ch tt vi chu qu!
Ch Ki‰n cܩi hiŠn lnh:
- C g u m chu phi cm n! Ch l bn ca ba chu, nay gia nh chu gp kh khn, ch gip chu l chuyŒn bnh thܩng m!

TruyŒn Khc star Bong Bng Ln Tri star Chng 7