Chu*o*ng 9: Bong Bo'ng Le^n Tro*`i
Make your own free website on Tripod.com

Chng 9: Bong Bng Ln Tri


Trong nhng ngܩi bn mi ca Thܩng, nhng k hnh nghŠ trܧc cng trܩng Phng Nam, c mt c b bn bong bng trc mܩi bn tui . C b n mc xong xnh nhng g†n gng, mt my thng minh sng sa .
Ngay hm u tin i bn, Thܩng nhn thy c b. C ang ngi tr chuyŒn r r vi b bn ko, chi‰c xe p ct hng chm bong bng dng bn cnh. Lc , c b c thong trng thy Thܩng. C nhn anh bng nh mt t m, v khi n‡i ngc nhin qua i, c li tot miŒng cܩi vi anh, hn nhin v thn mt. N cܩi lm quen ca c b khi‰n Thܩng m bi ri . Anh cha kp ngh ra cch ng x th c b li quay sang b bn ko tr chuyŒn ti‰p.
Tt c ch vy thi . Thܩng bn bn ny cng, c b bn pha bn kia, ng vy ch mun trng xa cch, nht lvi mt k mi chn ܧt chn ro ‰n y nh anh. V li, mi chm ǡm trong tm trng thp thm ca ngy u i bn, Thܩng khng cn tm tr u m quan tm ‰n ai, mc d c b gi cho anh nh ‰n b Nhi v iŠu em li cho anh mt cm gic thn thiŒn. Ngy th hai, m†i viŒc din bi‰n mt cch Ƕt ngt. Khi h†c tr vo lp, Thܩng ang li hi rng li si cao su pha sau xe th c b b‡ng nhin ti‰n li . C ch Ƕng lm quen trܧc. Cch lm quen ca c cng tht l:
- Anh bn cho em mt khc ko!
Thܩng ngng ln, ngc nhin hi:
- Em mua ko tht h ? C b "h" mt ti‰ng:
- Tri t, sao anh hi k vy ? Anh tܪng em khng bi‰t n ko ko h ?
Thܩng mm cܩi:
- Em mua bao nhiu ?
- Ba trm.
Khi Thܩng gi tm ny-lng b†c quanh cy ko, chun b ko, c b li ni:
- Nhng em khng c tiŠn tr u!
Thܩng d di:
- Khng c tiŠn cng khng sao! Anh bi‰u em!
Khng ng c b li lc u:
- Em cng khng thch ly khng ci gca ai c.
‰n y th Thܩng tht s bi ri . Anh nhn nh:
- Mua th em bo khng c tiŠn, bi‰u em li khng ly! Vy l sao ?
- Vy l nh th‰ ny n!
Va ni c b va chy vt vŠ ch‡ ‹ xe . C tho mt ci bong bng, qun si dy quanh ngn tay ri quay li ch‡Thܩng. C a si ch cho anh, gi†ng ti tnh:
- Anh cm i !
- Ngha l sao ? - Thܩng vn cha hi‹u .
C b nhn mi:
- Anh c "vy l" vi "ngha l" hoi! Ngha l sao h ? Ngha l em ǰi bongbng ly ko! Ci bong bng ca em ba trm, khc ko ca anh cng ba trm, gi ngang nhau, anh khng l‡ u m s!
tܪng ngh nghnh ca c b khi‰n Thܩng bt cܩi . Anh cha khc ko ra:
- N!
C b cm khc ko bng tay tri, tay phi vn nm cht si ch buc bong bng. C di si ch vo tay Thܩng:
- i nghen!
Thܩng cm ly u si ch v ngܧc mt trng ln. Trn u anh,qu bong bng mu xanh ang l lng lܮn qua lܮn li trong gi. Bt gic Thܩng nh ‰n nhng ngy cn b. Hi , anh rt thch nhng qu bong bng. M‡i ln i ra ܩng, h thy bong bng l Thܩng vi ba m mua cho bng ܮc. V anh chi vi chng cho ‰n khi chng x hi xp lp mi thi . C ln Thܩng tut tay ‹ qu bong bng bay mt. Th‰ l anh vi v ui theo, va chy va ngn ng ngܧc nhn qu bng m‡i lc mt nh dn v cui cng ha thnh mt du chm nh xu trn nŠn tri xa lc. Ln , do mi m nhn theo qu bng, Thܩng m sm vo mt chi‰c -t ‡ bn ܩng ‰n tt trn, phi vo bŒnh viŒn khu c chc mi v sau phi ngh h†c sut hai tun l.
ang ngh ngi min man, Thܩng b‡ng git mnh khi nghe c b ln ti‰ng:
- Lm g m anh thn th vy! Coi chng tut qu bong bng by gi!
Thܩng chp chp mt. Anh qun si ch hai, ba vng quanh ngn tay:
- Vy l h‰t tut!
C b nhn vai:
- Ct vy chng n thua g u! Ch cn anh l nh mt cht, qu bng bay tut liŠn! - C b ch tay vo chi‰c xe p ca Thܩng - Ct v ghi ng kia ka!
Thܩng chng ni g. Anh lng l lm theo li ch dn. C b ng bncnh, va nhai ko va quan st Thܩng,chc chc li but miŒng hŒt nh ngܩi ln nhc nh tr con:
- Buc cht vo! Thm mt vng na!
Thܩng a:
- C bao gi qu bong bng li tut chi‰c xe p ln tri khng?
C b "x" mt ti‰ng:
- Chi‰c xe ca em buc my chc qu bongbng cn khng bay ln ni na l!
ang ni, c b cht xe hai bn tay ra trܧc mt, gi†ng ti tnh:
- H‰t ri!
Thܩng ng ngc:
- H‰t g ?
- Ko ko .
Thܩng bt cܩi:
- Em n na khng?
- Na .
Thܩng va ko ko va ch†c:
- i bong bng na h ?
C b mm cܩi lc u:
- Khng. Ln ny em tr tiŠn ng hong!
Ni xong c b cho tay vo ti mc tiŠn ra . Thy vy, Thܩng vi ln ti‰ng ngn:
- Ct v i! Anh khng ly tiŠn ca emu!
Nhng c b khng thm nghe li Thܩng. C bܧng bnh:
- Em ni ri! Em khng thch ly khng ci g ca ai h‰t!
Thܩng hng gi†ng:
- Nhng y l anh bi‰u em m!
- Bi‰u cng khng ly .
Thy c b c mt mc c tuyŒt,Thܩng m ra kh x. Anh nhn mt:
- Vy anh phi lm sao by gi ?
iŒu b kh s ca Thܩng khi‰n cb ph cܩi . C nheo nheo mt:
- Em by cho anh mt cch nghen?
- ! Cch sao ?
- Anh c ly tiŠn!
- C b va niva gc gc u - Nhng anh ko khc ko to gp i . Ki‹u nh bn r vy m!
- Em khn gh!
Va xušt xoa, Thܩng va mm cܩi ngt cho c b nh nhnh mt khc ko to tܧng. C b cm ly khc ko, du mi:
- Em khn l phi ri! Em tn l TiKhn m!
Thܩng nheo mt:
- Em ch pha! Ai li tn Ti Khn!
C b ngng nguy:
- Anh khng tin th thi! Em l ngܩiViŒt gc Hoa m! Ni em l ngܩi Hoa chnh cng !
- Ni em l ngܩi Hoa ?
- Ch sao! Ni em ni ti‰ng Qung hay lm. Ni ni nh gi .
Thܩng t m:
- Th‰ cn ba em? Ba em ni ti‰ng Qung ܮc khng?
C b li‰m mi:
- Ba em h Ba em th khng ni ܮc. Ba ch nghe ܮc thi . Nghe ti‰ng Qung nhng li tr li bng ti‰ng ViŒt.
Thܩng cܩi cܩi:
- Cn em th ni cng khng ܮc m nghe cng khng xong?
C b nhe rng cܩi theo:
- . ‰n ǩi ti em th chng ai bi‰t mc kh g c!
Nghe c b gii thiŒu gc gc mt hi, Thܩng m bn tn bn nghi:
- B em tn Ti Khn tht h ?
- Tht ch sao! Tn ti em Šu do ni ǥt. Ni ǥt em l Ti Khn, cn em gi em l Xu Mui . Con Xu Mui nh hn em ti bn tui ln.
‰n y th Thܩng hi tin tin. Anh gt g chp miŒng:
- Tn g ng gh!
C b nu tay Thܩng: - Vy t gi tr i, anh g†i em l Ti Khn hn?
- . N‰u tn em nh vy th anh s g†i em l Ti Khn. Ti Khn c v thch th khi ܮc Thܩng cng nhn ci tn ngh nghnh ca mnh. C cܩi khc khch lun miŒng.
ang cܩi, Ti Khn b‡ng ngng bt. C tc lܫi:
- Cht xu na em qun!
- Qun g?
- Qun hi tn anh.
Thܩng hng gi†ng:
- Tn anh thܩng lm!
Ti Khn l v hi‰u k!
- Tn g vy ?
- Tn Thܩng.
Ti Khn dm chn, gi†ng st rut:
- Thܩng cng chng sao! Anh c ni i ra i!
- Th anh ni ri . Anh tn Thܩng! -Ri xem chng Ti Khn vn ng ngc, Thܩng mm cܩi ni thm - Tn anh lNguyn Minh Thܩng, hi‹u cha ?
- , , - Ti Khn sng mt ln - Ha ra vy!
Ri c gt g:
- Tn anh ng l thܩng tht!
Thܩng tru:
- Ch u c k cc nh tn ca em.
- A, anh dm ch tn em hn.
Ti Khn gi nm m ln, nhng cha kp hi ti Thܩng, c lt t quay mnh chy vŠ bn kia cng. Kng ra chi vang ln.

TruyŒn Khc star Bong Bng Ln Tri star Chng 10