Chu+o+ng 1: Bo^` Ca^u Kho^ng -Du+a Thu+
Make your own free website on Tripod.com

Chng 1: B Cu Khng a Th

Thc sm soi t giy trn tay.
N phn vn lt ti lt lui, cha bi‰t tnh th‰ no.
ChiŠu hm qua, lc th tay vo ngn bn, n tnh c pht hiŒn ra t giy ny. Trong ch vn vn c my dng, ܮc vi‰t bng li ch in hoa. †c thong qua, Thc bt gic bng mt: "Cho mnh lm quen vi. Mnh lp bui sng, ngi cng ch‡ vi bn y. N‰u khng n t chi, bn vi‰t cho mnh vi ch. Thnh tht cm t. Rt mong hi m". "L th" ch ngn ngi c vy. Bn dܧi kš tn: Phong Kh.
Thc vn nht nht, li c thn. N cha gp phi ki‹u lm quen ܩng Ƕt nh th‰ ny bao gi. T hm qua ‰n gi, "l th" ca anh chng Phong Kh cha r mt mi n† c bt Thc ngh ngi hoi. my ln, Thc nh hi š ki‰n Xuy‰n v Cc Hng, nhng li s ti n ch†c, thc nh giu nhm. Ai ch con Xuy‰n v Cc Hng m miŒng chng gho, Thc ch c nܧc bt tai quay mt i ch‡ khc.
Loay hoay mt hi, khng bi‰t x s th‰ no, Thc kh bung ti‰ng th di. N khng bi‰t nn pht l hay nn tr li. V n‰u tr li th phi vi‰t nhng g. Nm ngoi, Cc Hng cng ri v mt tnh hung tng t, thm ch cn "gh gm" hn. Hng qun nht th "tng tnh" vo ngn bn, li cn e d†a "n‰u khng tr li, Cc Hng s n hn", nghe pht khi‰p! Nhng Cc Hng bn lnh hn Thc nhiŠu. N thng tay nm nhng "ti hu th" ca Hng qun vo s†t rc. Lc cao hng, n cn gi th ra cho Xuy‰n v Thc cng †c. C ba va "phn tch" va cܩi ngt ngho.
Thc khng dm hnh Ƕng nh Cc Hng. Ci cu "n‰u khng n t chi" khi‰n Thc thy ti ti. Hn na, anh chng Phong Kh khc xa Hng qun. Anh ta khng hŠ d†a dm Thc.
ang th hn theo nhng š ngh vn v, Thc b‡ng git bn ngܩi khi nghe ti‰ng Cc Hng Ƕt ngt vang ln sau lng:
- Lm g ngi thn th vy, c nng?
- €, ... tao c lm g u...
Thc lng tng p. Va ni n va hp tp vo trn t giy li, giu trong lng bn tay.
Cc Hng vn thn nhin:
- My ang n bi h?
Nghe Cc Hng hi vy, Thc mng nh bt ܮc vng. N mau mn:
- , tao ang n li bi ha.
t nhin Cc Hng ǰi gi†ng. ang ti cܩi, n b‡ng nghim mt:
- Thi i, ng c dc! My khng qua mt ni tao u! Hy khai tht i!
Thi Ƕ ca Cc Hng khi‰n Thc m cht d. N p ng:
- Tao ang... n li bi ha tht m!
- H, ha! Ha php th c! - Cc Hng ht mi tc - My n bi sao tao khng thy my gi tp?
- Tp h? - Thc li‰m mi - Tao ct vo ri!
- My ct trong lng bn tay my ch g? - Gi†ng Cc Hng b‡ng tr nn tinh qui.
Thc i‰ng hn. N nhn sng Cc Hng:
- Sao my bi‰t?
- Tao ng sau lng my ny gi sao khng bi‰t! - Cc Hng va cܩi h h va cha tay ra - a tao coi th ci g vy! Th tnh phi khng?
Bi‰t khng th‹ giu ܮc, Thc nh bn ln cha t giy nhu nt trong tay ra.
Va li‰c mt qua t giy, Cc Hng r ln:
- Tri i, tnh d cha! "Cho mnh lm quen vi", mi cn hn V Linh ca v†ng c.
- My ng c ni by! - Thc mt c n.
Cc Hng hu hu t giy trܧc mt, chun mi ch†c:
- Tao ni c sch mch c chng ng hong m my dm ku tao ni by h!
ng lc , Xuy‰n m cp bܧc vo. N li‰c quanh lp mt vng ri ro bܧc li ch‡ Cc Hng:
- Lm g m h ht om sm vy?
Cc Hng lm ra v nghim tr†ng:
- C a t tnh vi con Thc.
- T tnh u m t tnh! My ch ton pha! - Thc nhn nh.
Nhng Xuy‰n chng bun ‹ š ‰n Thc. N git t giy trn tay Cc Hng:
- a "tang vt" tao xem!
Trong khi Thc ngi ch‰t trn th Xuy‰n nheo mt "nghin cu" l th. Mt lt, n gt g bnh lun:
- Thng thi‰t cn hn km m ma!
Cc Hng trn mt:
- Ngha l sao?
Xuy‰n chm ri:
- Ngha l l th tnh ny sc lm ri lŒ nhng ngܩi d y‰u lng nh con Thc. "Thnh tht cm t" nghe na n nh l "thnh knh phn u", c v nh mun chia bun cng gia quy‰n....
ang ngi yn, Thc b‡ng nhy dng ln:
- N, n, ng c tr o nghen my! Nh tao sng nhn h‰t, my ng c ni xui!
Xuy‰n l mt nhn Thc:
- Ti my "t thng" vi "ch", tao cha pht, gi cn by ǥt la li na h!
- Tao t thng g u...
Khng ‹ cho Thc ni dt cu, Xuy‰n cha t giy ra:
- Ch l th ny u ra?
- Th trong ngn bn.
- Phong Kh l "thng gic" no?
- Ai m bi‰t! Tao cng ch mi thy tn ln u.
Cc Hng thnh lnh hi chen ngang:
- N gi cho my hi no?
Thc ngp ngng:
- ž... ... hm qua.
- Thy cha! - Cc Hng reo ln - R rng l c "vn Š". N‰u my khng c "š en ti" th ti sao my ln lt giu l th t hm qua ‰n gi khng cho ai bi‰t?
- Tao nh ni cho ti my bi‰t ngay lc nhng tao s...
Xuy‰n h mi:
- S g? My s ti tao ngn cn "mi tnh v i v cm Ƕng" ca my phi khng?
- By! - Thc chp chp mt - Tao ch s ti my ch†c!
Cc Hng nhn vai, bung thng:
- ng l c tt git mnh! ng b ni c sai!
Xuy‰n gt gt u tnh ph h†a theo Cc Hng, b‡ng n nhn thy Thc cn cht mi, i mt sp sa rm rm, n hong ht cm tay Thc lay lay, miŒng ri rt:
- Ti tao gin chi cht xu m!
Cc Hng cng vi vng ln ti‰ng:
- Thi, nn i c nng! ng c m nh ra gia lp! Lp trܪng Hong Ha ang nhn my ka!
- KΠn! - Thc vng vng.
- Tri i, lp trܪng m my dm ku bng n! Tao mc by gi!
- Cho my mc!
- ng c dc! My s tao mc thy m! Hong Ha b trai nht lp. Li ‹ š my.
Thc h mt ti‰ng:
- Nhng m tao khng ‹ š n!
Cc Hng nhy mt:
- My ‹ š anh chng Phong Kh kia ch g?
Nghe Cc Hng ni vy, khng ‹ cho Thc kp phn ng, Xuy‰n vi v xua tay:
- Thi, ng ch†c con Thc na! - Ri quay sang Thc, Xuy‰n cܩi cܩi ni ti‰p - My khng ‹ š tn Phong Kh ny nhng hn th ‹ š my phi khng?
- Tao u c bi‰t! - Thc tht th - Tao ch ngh hn mun lm quen thi!
Cc Hng v†t miŒng:
- Hn ‹ š hay hn i lm quen, chuyŒn khng quan tr†ng. Vn Š l my c nh "hi m" cho hn hay khng!
Thc ngn ngܩi ra:
- Tao cng chng bi‰t na. Tao ang nh hi š ki‰n ti my.
Cc Hng liŠn li‰c Xuy‰n:
- Sao my?
Xuy‰n tnh b:
- Th hi m ch sao! Hn ch i "bn vi‰t cho mnh vi ch" l g!
Cc Hng trn mt:
- Hi m cho tn nhi nhp ? Ti bui sng tc l ti 11A3, lp n em mnh! Chng l...
Cc Hng cha ni h‰t cu, Xuy‰n h gi†ng ct ngang:
- Chnh v ti n c gan tru vo cc ch, cc ch cn phi hi m! Ti mnh phi dy cho "b†n tr" mt bi h†c!
V mt nghim ngh ca Xuy‰n khi‰n Cc Hng ph cܩi. N khoi ch hi:
- Nhng m ai "dy"?
- Tt nhin l con Thc! Th gi cho n m!
Nghe nhc ti mnh, Thc giy ny:
- Thi, thi, ti my mun lm g th lm! Tao khng bi‰t "dy d‡" g h‰t! ng c p tao!
- Thi ܮc! - Xuy‰n th mt hi di thܩn thܮt, ra v bt ǡc d - N‰u my khng n ra tay th ‹ tao. Tao s i diŒn cho my vi‰t th "dy d‡" thng nhc !
Xuy‰n va ni dt cu, Cuc Hng nhanh tay x "rt" mt t giy trong tp, h hng cha ra:
- Giy n!
Xuy‰n cm ly t giy. Nhng n cha vi‰t ngay m li lui cui m cp.
- G na vy? - Cc Hng ngc nhin hi.
- Ch tao mt cht! Tao ang tm... dng dy h†c!
- dng dy h†c?
- , mun "dy d‡" c hiŒu qu, cn phi c " dng dy h†c".
Xuy‰n va th tay vo cp va tr li m . Cc Hng v Thc c thc mc khng hi‹u Xuy‰n nh tm vt g trong . Hai a ngi ngy ngܩi hi hp theo di tng c Ƕng ca nh bn tinh qui.
Lc l†i mt hi, Xuy‰n t t ly ra... mt cy ko.
Trong khi Thc th pho th Cc Hng bu mi tht v†ng:
- Tܪng g! dng dy h†c ca my h?
Xuy‰n nheo mt:
- Sao? Khng ܮc h?
Cc Hng l v bt bnh:
- Nh vy l my "thܪng" ch u c "pht" hn!
- My khng bi‰t g h‰t! - Gi†ng Xuy‰n ranh mnh - i vi nhng a tham n nh my v con Thc th y l cy ko, cn i vi tn ti‹u t , y li l... vin thuc chut b†c ܩng!
Ni xong, Xuy‰n l lng rt cun tp trong cp ra, k t giy ln v bt u vi‰t th phc p. Cc Hng v Thc ngi chu ra hai bn, chm u dm.
Nhng Xuy‰n va h hoy bn ch "Phong Kh hiŠn Œ", Cc Hng bu mi:
- Vn chng ki‰m hiŒp ba xu! Sc mi phim Hng Kng!
Xuy‰n t i:
- Ch theo my, phi g†i hn nh th‰ no?
- C vi‰t l "Gi b Phong Kh"!
- Hay lm! - Xuy‰n gt g khen - Khng ng thnh thong my cng ni ܮc mt cu thng minh!
Ni xong, Xuy‰n ly mt t giy khc, nn nt vi‰t:
"Gi b Phong Kh,
Ch ngc nhin v cng khi nhn ܮc th b. C l b qung g hay sao, ch lp ch u c t chc "Cu lc b lm quen" hay "Tm bn bn phng" m b bin th i "k‰t bn tm tnh"! Hn na, b tr ngܩi non d tui cn nh nn ch tm h†c hnh, ch ua i v vn, ko tro cao t nng. Ngh tnh ch em, ch tng b mt cy ko n cho mau ln v nh ng c di dt tru vo ch na! Good-bye b!".
Xuy‰n vi‰t ti u, Cc Hng m bng cܩi ti . N la ln:
- Tri t i! My mun "gi‰t" ch‰t ti "thng b" sao Xuy‰n?
- Cho hn ch‰t! - Xuy‰n trn mt - Ai bo hn dm tru vo con Thc nh b!
Thc cng khng nhn ܮc cܩi. Nhng mt n thong l v y ny. N nhn Xuy‰n, ngp ngng:
- My vi‰t "c" qu!
- c g m c! - Xuy‰n h mi - "dy d‡" th phi nghim khc ch!
Thc chp miŒng:
- Tao s anh chng Phong Kh xu h ‰n b h†c mt.
- Hn khng b h†c u! Nhng chc hn s b ci tr dm di th tnh vo ngn bn ca my!
- Th tnh! - Thc "h" mt ti‰ngg - My sao ging y nh con Cc Hng! Lc no cng ni by!
- thi, khng phi th tnh. Th lm quen vy.
Va cܩi h h, Xuy‰n va ǥt l th hi m va vi‰t vo ngn bn ca Thc. Xong, n chn cy ko ln trn. N lm viŒc vi mt b dng h hng hŒt nh Pht T lc Tn Ng Khng dܧi nm ng†n ni Ng Hnh vy

TruyŒn Khc star B Cu Khng a Th star Chng 2

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 8, 1999 --- 8:00 A.M. )