Chu+o+ng 12: Bo^` Ca^u Kho^ng -Du+a Thu+
Make your own free website on Tripod.com

Chng 12: B Cu Khng a Th

Cn li ba ngܩi, Cc Hng ng Xuy‰n:
- Hn ngoan c gh hn my ?
- .
- Khng hi‹u sao hn li s ti mnh d vy! - Cc Hng ti‰p tc, gi†ng bn
khon - N‰u hn th nhn hn l Phong Kh, ti mnh u c "n tht" hn!
Ngܮc li, mnh cn c "cm tnh" vi hn na l khc!
- Cm tnh vi ai ? - Thc vt hi.
- Vi anh chng Phong Kh ca my ch vi ai!
- Li xo i! - Thc trŠ mi - My vi con Xuy‰n lc no cng hm he "lt da"
ngܩi ta m by gi li bo c cm tnh!
- My ngc lm! "Lt da" l mt chuyŒn, cn "cm tnh" l chuyŒn khc. Hn nh
nh em nht th vo ngn bn ‹ cho ti mnh vo xi‰c, ci tt ty nh
phi trng tr ‰n ni ‰n chn. Nhng viŒc hn cung cp thc phm mt
cch tn ty v Šu ǥn theo yu cu ca ti mnh, chuyŒn mnh phi ghi
lng tc d. ng b chng bo "ˆn cy no ro cy ny" l g!
Thc bt cܩi:
- My ng l ch quan tm ‰n m‡i chuyŒn n ung! H ai cho my n, d
ch mt vin ko thi, cng khi‰n my xc Ƕng v nh n sut ǩi!
Cc Hng thn nhin:
- Th sng c tnh ngha l phi vy ch sao! Tao u phi hng ngܩi n cho
bt!
Thc tnh ch†c Cc Hng chi nhng thy i phng i p nh vy, n ch
bi‰t ngi ngn t te. Xuy‰n ng Thc, cܩi h h:
- My ni khng li c miŒng n du n m ca con Cc Hng u. Hong
Ha cn b n bt nt thi‰u iŠu vi mt, my n thua g!
- Thi, ng nhc ‰n hn na! - Cc Hng nhn mt - dm lm m khng
dm chu!
Xuy‰n thong th:
- Theo tao, hn khng phi khng dm chu. C iŠu hn lm vo th‰ kt.
- Th‰ kt? - Cc Hng tr mt.
- ! - Xuy‰n gt u - My nh lc tng ti mnh ba tri xoi, hn vi‰t g khng?
Xuy‰n cha kp p, Thc but miŒng †c:
Khi cha bi‰t th ku huyŠn b
Lc hay ra gin d lm thay
Xoi ngon ba tri trao tay
Mong rng gp g sau ny c khi
Cc Hng li‰c Thc:
- Ch, c nng ny thuc th tnh lu lu cn hn thuc ca dao na, Xuy‰n
i!
Trong khi Thc m thm thp vo lng Cc Hng th Xuy‰n chm ri gii
thch:
- Cn c vo bi th m con Thc va †c th ngay t lc , hn c š nh
gip mt vi ti mnh. Ci cu "mong rng gp mt sau ny c khi" t co
iŠu .
- Vy sao lc "gp g", hn li chi bai bi ? - Cc Hng thc mc.
- n gin thi! - Xuy‰n nhn vai - Hn khng nh che giu s tht, nhng hn
mun t hn ni ra iŠu . ng ny, hn cha kp ti‰t l b ti mnh khm
ph ra. V vy, hn "qu". nh chi bay chi bi‰n.
Cc Hng gc gc u:
- My c lš! Nhng chng l hn chi ti gi ?
- Ci th tao khng bi‰t! Nhng vi nhng chng c rnh rnh nh vy, tao
ngh sm mun g hn cng phi th nhn!
Cc Hng li‰c ng h:
- Thi, ti mnh vŠ i, khuya ri! ChuyŒn t t tnh. ng no ngy mai ti
mnh cng gp li hn. ‹ xem ti nay anh em hn bn cch i ph vi ti
mnh nh th‰ no!
Ba c gi inh ninh anh em Hong Ha s "hp tc" vi nhau ngh ra mt "Ƕc
chiu" no ‹ "g b". No ng chiŠu hm sau, Hong Ha vn ti‰p tc gi
mng c. Khi cc c gi vy li cht vn, anh c l ra:
- Tui ni ri. Tui khng phi l Phong Kh.
Cc Hng quc mt:
- Bn hi chuyŒn em bn cha?
- Ri.
- Em bn bo sao?
- N bo n khng bi‰t g h‰t.
Cc Hng "h" mt ti‰ng:
- N ni vy m bn tin ܮc h?
Hong Ha gi gy:
- Ch khng tin th tui bi‰t lm g?
- Kš cho n lng s† ch lm g!
Bi‰t Cc Hng nhc li li hm d†a ti hm qua ‹ tru mnh, Hong Ha
thong bi ri. Nhng anh cha kp ngh ra cch "tr mi‰ng" th Xuy‰n h
gi†ng:
- Bn khng bi‰t, em bn cng khng bi‰t, vy ai l ngܩi b th v ngn bn?
B quay nh d‰, Hong Ha m quu:
- Cc bn mun bi‰t th i m iŠu tra ly, sao c nh tui m hi!
- Khi cn bn nhc! - Xuy‰n lnh lng - Ti tui iŠu tra ri! K‰t qu iŠu tra
cho thy bn chnh l Phong Kh!
- Tri i l tri! - Hong Ha a hai tay ln v u - iŠu tra vy m cng by
ǥt iŠu tra! ng l nhng thm t hng bt!
Xuy‰n ti mt:
- Bn ni ai vy ?
Bi‰t mnh l li nhng Hong Ha vn ǰ liŠu:
- Tui khng ni bn. Tui ch ni nhng ai iŠu tra by b ka!
- Chnh con Thc iŠu tra ! - Cc Hng Ƕt ngt xen li - Bn dm bo n l
"hng bt" phi khng?
Nghe nhc ‰n Thc, mt Hong Ha Ƕt nhin bi‰n sc, anh lng tng nh g
mc tc:
- Khng, khng... tui u c ni Thc...
Thy tnh hnh cng lc cng tr nn cng thng, ri rm, mnh li c nguy c
b a ra lm bia ǫ n, Thc vi v ko tay Xuy‰n v Cc Hng:
- Thi, ti mnh v lp i! Sp ‰n gi h†c ri.
Ni xong, khng cn bi‰t Xuy‰n v Cc Hng c ng š hay khng, Thc hp
tp ko c hai chy mt lo, b mc Hong Ha ang hm hc ng trng
theo.
Nhng u ch c Hong Ha hm hc, Xuy‰n v Cc Hng bng cng ang
tc anh ch. Va i theo Thc, Cc Hng va lu bu:
- Tht tao cha thy ai "mt dy" nh "s ph" Hong Ha ny!
Cn Xuy‰n th li‰c Thc, di gi†ng:
- My bt u ca bn "thi l h‰t chia ly t y" i l va! T nay ng c m
t tܪng ‰n Phong Kh Phong Khi‰c g na!
Bi‰t hai bn ang cu, Thc chng ni g, ch cܩi tm tm cho qua chuyŒn.
N‡i m c ko di ‰n hai ngy sau. Trong thi gian , Hong Ha lun tm
cch trnh mt ba c gi. Ti Xuy‰n cng chng bun li‰c anh ly mt ci. Hai
bn nh nhng ngܩi khng quen bi‰t.
‰n ngy th ba, Phn ln. Va thy bng anh ngoi ca lp, Cc Hng
chy vt ra. Lng y hn gin, n ang mong gp ngܩi quen ‹ x bt n‡i
ut c. Nhng mt va chm mi‰ng vi en trܧc ngc Phn, Cc Hng
b‡ng thy u mnh "ngui" hn i. N cht thy s bc d†c ca mnh so vi n‡i
mt mt ca Phn tht chng thm vo u. V thay v hung hng k‹ ti
Hong Ha, gi†ng n b‡ng tr nn bi ngi:
- Bn mi ln h?
- , tui mi ln hi mܩi gi sng.
Cc Hng nh ni vi li chia bun nhng li thy cu mnh nh ni c v
khch so nn c p a p ng nh ang ngm n‰p do trong mm. Thy iŒu
b lng nga lng ngng ca Cc Hng, Phn on ngay ra tm trng ca
ngܩi i diŒn. Anh cng chng mun ngܩi khc nhc d‰n n‡i au ca mnh
nn hi lng sang chuyŒn khc:
- Lp mnh my ba nay c g l khng?
- Cng vy thi! €, c mt chuyŒn.
- ChuyŒn g?
- ChuyŒn anh chng Phong Kh !
Phn sc nh ra:
- €, hm trܧc cc bn i gp anh ta k‰t qu ra sao ?
Cc Hng sm mt:
- Hn khng chu nhn. Li cn ch ti ny l thm t hng bt. Tht tc mun
n om m mt!
Ri bng mt gi†ng tc ti, Cc Hng ln lܮt thut li nhng cuc "ng Ƕ"
vi Hong Ha trong my ngy qua.
Nghe xong, Phn cܩi:
- Mun anh chng Phong Kh phi "hiŒn nguyn hnh" u c kh!
- Khng kh ?
- , c mt cch.
Cc Hng trn mt:
- Cch g vy ?
Phn thng thng:
- Hn gp hn.
- Hn gp?
- .
Cc Hng li‰m mi:
- Lm sao hn?
- Th c lm nh trܧc nay. t th trong ngn bn. Ni rng trܧc lc chia tay,
cc bn mun gp mt hn mt ln.
Cc Hng gt g:
- Hay y! ‹ tui hi š ki‰n con Xuy‰n!
Sau khi nghe Cc Hng thut li k‰ hoch ca "thy di" Phn ci, Xuy‰n tn
thnh ngay:
- Chc ti mnh phi lm vy thi! Chng cn cch no khc.
Ri n gic Cc Hng:
- My son "ti hu th" i!
- Ngay by gi ?
- , ngay by gi. Cn my hm na l ngh h ri. N‰u tr tr s khng kp.
Cc Hng li lܫng l:
- Vi‰t "vn xui" hay "vn vn"? N‰u lm th, phi ku Phn ci!
- Khi! - Xuy‰n phy tay - Gi pht ny khng cn phi "th thn". C vi‰t sao
cho mi mn, h †c xong hn phi va khc va chy thc mng i ki‰m ti
mnh.
Cc Hng khng thc mc na. N xch li gc bn, lng l ngi "sng tc".
Thc ny gi khng ni g, b‡ng nhn Xuy‰n bn khon:
- Ri anh ta khng tr li th sao?
- Chng sao c! - Xuy‰n thn nhin - y l mt cch ki‹m tra. N‰u khng dm
gp ti mnh, hn ch th l Hong Ha khng sai mt my. Cn n‰u khng
phi l Hong Ha, th‰ no hn cng dn xc ‰n!
Nghe Xuy‰n ni vy, t nhin trong lng Thc b‡ng le ln mt tia hy v†ng. ,
bi‰t u y! Bi‰t u Phong Kh khng phi l Hong Ha, m l mt ngܩi
khc. Mt ngܩi ging nh lu nay Thc vn hnh dung. Nhng š tܪng mi m
kng ko di ܮc lu. Ngh ‰n nhng s kiŒn din ra trong thc t‰, Thc
bt gic th di. Cn c vo mi quan hΠgia Hong Ha v Hong Hoa,
Phong Kh khng th‹ l ai khc ngoi anh chng lp trܪng ho hoa. V nh
vy cuc "hn h" ca b†n Thc chc chn s bt thnh. ng nh Xuy‰n ni,
l chi bai bi mnh khng phi l Phong Kh th chng c lš no Hong Ha
li chp nhn cuc gp g ny.
Trong khi Thc ang ngh v ngh vn th Cc Hng tho xong l th. N
a cho Xuy‰n.
- Lm ly lm! - †c xong Xuy‰n gt u khen - Ki‰n trong hang m †c ܮc
l th ny cng phi b ra, hung g Hong Ha! Nhng my qun mt iŠu
cc k quan tr†ng!
- iŠu g ? - Cc Hng ngc nhin.
- Ngy gi v a i‹m.
- Cha m i! ChuyŒn quan tr†ng vy m khng hi‹u sao tao b‡ng qun bng
i mt!
Va ku ln, Cc Hng va git t giy trn tay Xuy‰n. N lm lm cy vi‰t
trn tay:
- Ti mnh hn gp hn u y ?
Xuy‰n nhn vai:
- Ty my "b tr".
Cc Hng gi u:
- Ÿ nh ht Ha Bnh hn?
- My lc no cng a ܮc! - Xuy‰n lu bu.
Cc Hng rt c:
- Thi, hn ti qun kem D Lan vy.
- Cnh h Con Ra h ? - Xuy‰n nhܧng mt.
- , ܮc khng? Ti mnh s hn gp hn ti lc nm gi chiŠu mt!
- Hi con Thc coi! - Xuy‰n ht hm.
Nhng Thc chng c š ki‰n g. N ch bung thng:
- Ty ti my!
Trong thm tm, Thc khng tin l th Cc Hng dy cng son tho s ܮc
hi m. Hong Ha nht nh s khng dm gp mt b†n Thc, nh vy anh ta
chng mt cng tr li lm g.
Nhng u gi chiŠu hm sau, khi Thc h hng th tay vo ngn bn, n
b‡ng git bn ngܩi khi chm phi mt mu giy nh gp t. - M ra coi! -
Xuy‰n v Cc Hng cng thng tht ku ln.
T giy ܮc m ra. Trong ch vn vn c ba ch: "Mnh s ‰n".

TruyŒn Khc star B Cu Khng a Th star Chng 13

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 8, 1999 --- 8:00 A.M. )