Chu+o+ng 13: Bo^` Ca^u Kho^ng -Du+a Thu+
Make your own free website on Tripod.com

Chng 13: B Cu Khng a Th

Cc Hng tm gp Phn ci:
- Nm gi chiŠu nay bn rnh khng?
- Rnh. Chi vy?
- i vi ti ny!
- i u?
Cc Hng nhy mt:
- i gp anh chng Phong Kh ch i u! K‰ hoch ca bn thnh cng ri. Hm qua hn gi th ng š gp mt ti ny!
- —.
- Khi "". Sao, bn c i khng?
Nh ln trܧc, Phn li gi u:
- Tui i theo lm g?
Cc Hng "h" mt ti‰ng:
- Lm nh bn chng c cu no hay hn y! Lc no cng "tui i theo lm g"! i theo ‹ "bo vŒ" cho... con Thc ch lm g! Ci v hn gp ny do bn by ra ch u phi ti ny!
Trܧc mm mp do quo ca Cc Hng, Phn h‰t ܩng t chi, nh nhe rng cܩi tr:
- , th i. Nhng tui ni trܧc, ti tui ngi im, khng h h g h‰t nghen!
- Ai mܮn bn h h! - Cc Hng nghinh mt - Bn xa vo c khi li hng bt! Ti ny ch cn c bn ngi bn cnh ng vai "ng k" ‹ "h" Hong Ha thi!
Phn rt c:
- Hong Ha l lp trܪng, sc my s tui!
- Lp trܪng th lp trܪng ch! - Cc Hng bu mi - Hn la khi lp cng ging nh c†p la khi rng, u dm d†a dm ai. Gip mt con Thc, hn li cng run. Lc , bn ngi bn cnh ch cn trn mt mt ci l hn xu liŠn!
Phn ph cܩi:
- Cc Hng ni c y nh tht!
- Tht trm phn trm ch khng c "y nh y nhi‰c" g h‰t!
Phn hng gi†ng:
- Ri Phong Kh khng phi l Hong Ha th sao?
- Li cng khe! - Cc Hng vung tay - N‰u l ngܩi l, mnh cng d bt nt!
- Bn c v khoi bt nt ngܩi khc? - Phn tru.
- Ch sao! l "l sng" ca tui m.
Cc Hng tr li tnh queo khi‰n Phn h‰t ܩng ch†c gho. Anh ch bi‰t nhm mt x di.
ChiŠu hm , Phn p xe theo ba c gi ‰n h Con Ra. Nhng chi‰c gh‰ quanh b h lc c ngܩi ngi. Nhng vi phun khng ngng bn ln khng trung nhng bng hoa trng xa nom tht vui mt. C b†n tp xe vo qun D Lan.
Xuy‰n coi ng h:
- Cn mܩi lm pht na mi ‰n gi G. Ti mnh c th‹ ku kem "chn" thoi mi.
- Ai tr tiŠn? - Cc Hng hi ngay.
Xuy‰n nh‰ch mp:
- Phong Kh! Lt na, tao s bt hn "xy" tiŠn ra!
Thc chp mt:
- Ri anh ta khng ‰n th sao? - Sao li khng ‰n! - Xuy‰n nhn vai - Chnh hn nhn li ri kia m!
- Tao ch ni ri ch b!
Xuy‰n nhn Phn, cܩi cܩi:
- N‰u vy th ngܩi nhn lnh "vinh d" l ng bn vng ca mnh y ch cn ai.
Cc Hng khoi chi, x cu ti‰ng Anh mi h†c:
- Oh! Great idea!
Mc cho hai c gi "tn cng", Phn ch ngi cܩi cܩi. Thy vy, Cc Hng "‰" liŠn:
- Nghe ni ܮc "th‰ ch‡" Phong Kh, khoi qu ngi cܩi tm tm hoi hn!
Li ni "n d" ca Cc Hng khi‰n Phn mt. Anh gi v a mt nhn ra h.
Thc cng lng tng khng km. Cng nh Phn, n lm ra v nh ang say sa ngm ngha nhng ngܩi i li trn ܩng. B‡ng Thc git bn ngܩi, ht hong ku ln:
- Ka!
Xuy‰n v Cc Hng nhn nhc quay ra:
- G vy?
- Hong Ha! - Thc p, gi†ng cha h‰t thng tht.
Cng lc , Xuy‰n v Cc Hng kp nhn thy Hong Ha vi chi‰c cp 82 quen thuc. Anh ang lܮn vng cung quanh b h, hܧng vŠ pha qun D Lan. Xuy‰n nghe tim mnh p thnh thch. N quay li nhn Thc v Cc Hng, kh gi†ng dn:
- Ti my ngi nhch v trong mt cht i! C bnh tnh, ‹ tao i ph.
Hai c gi tun lŒnh rm rp. Nhn v mt khn trng ca Xuy‰n, Cc Hng hi‹u rng cuc "ng Ƕ" ln ny s cng thng hn nhng ln trܧc nhiŠu. Ln ny y‰u t bt ng khng cn l li th‰ ca b†n Xuy‰n na, Hong Ha c th gi chun b. Anh ta s khng ‹ cho b†n Xuy‰n tn cng ti tm mt mi nh hm no. Chc chn anh ta s phn n. Vi nhng th "v kh" g, ch c tri mi bi‰t...
Nhng š ngh trong u Cc Hng cha kp din ra h‰t, chi‰c cp mu xanh ca Hong Ha tr ti trܧc qun.
Nhng Hong Ha chng t v g mun gh vo i‹m hn. Vn khng gim tc Ƕ, anh thn nhin lܧt qua mt b†n Xuy‰n, o mt vng ri chui t†t vo ܩng V Vn Tn, mt ht. Ba c gi ch bi‰t ging mt ng ngc nhn theo.
- Sao l vy c? - Cc Hng hi trng trng, gi†ng ngn ng.
- C g u m l! - Thc p, c giu mt ti‰ng th pho nh nhm - Anh ta khng mun gp ti mnh th thi!
- Nhng hn bo l hn s ‰n kia m?
- Th hn ‰n! - Xuy‰n ln ti‰ng, chm ri - Nhng hn khng mun gh vo!
- N‰u vy th ‰n lm g? - Cc Hng kng nn ܮc bt bnh.
Xuy‰n tc lܫi:
- Ch v ti mnh tnh sai mt nܧc c.
Va ni, Xuy‰n va kh a mt nhn Phn, ny gi ang ngi im lm trn gh‰ theo lŒnh ca Cc Hng. Bt gp tn hiŒu ca Xuy‰n, Cc Hng v l ngay. N gt g:
- Ha ra l do Phn ci! Chnh v thy anh ta ngi l l y nn Hong Ha b chy lun ch g!
Gi†ng ca Cc Hng oang oang, Xuy‰n mun ngn m khng kp. Phn gܮng go phn trn:
- Ti bn r tui i theo ch b!
S Cc Hng ni khng "Ƕp" Phn, Xuy‰n vi vng can thiŒp:
- ng ra, khng ti ai trong ti mnh c. Ch ti tn Phong Kh "th ‰" kia thi. Mt ngܩi n ng chn chnh l mt ngܩi n ngkhng bao gi tht hn vi ph n, d gp bt c tnh hung no! Nhng Phong Kh hnh Ƕng mt cch thi‰u lch s. Hn t ra ti tŒ hn ti mnh tܪng!
Sau khi "ra x" Phong Kh khng ti‰c li, Xuy‰n k‰t thc bn co trng bng mt gi†ng kin quy‰t:
- K‹ t gi pht ny, tao tuyn b "khai t" nhn vt Phong Kh. Ti mnh ng bao gi nhc ‰n hn na. C coi nh khng c hn trn ci ǩi ny v nhng chuyŒn va qua ch l mt gic m...
- Mt gic m "ng†t ngo" v cha nhiŠu calori! - Cc Hng xušt xoa.
Xuy‰n kh lܩm Cc Hng ri quay sang Thc, ti‰p:
- Cn c ti‹u th nh ny nn bt u ty ra hnh nh tay Phong Kh mc toi kia khi u c l va, d l hnh nh ca Hong Ha hay ca bt c mt anh chng tܪng tܮng no!
Cc Hng gt g ti‰p:
- V "iŠn vo ch‡ trng" bng hnh nh ca... Phn ci!
"Li bn" trng trn ca Cc Hng khi‰n c Phn ln Thc Šu mt. Thc p tay ln lng Cc Hng:
- Ni by n!
- By g! - Cc Hng trn mt - T khi pht hiŒn Phong Kh l Hong Ha, tnh cm my bt u rc rch chuy‹n hܧng, b tao ui sao khng bi‰t!
Ri khng Ǯi cho Thc m miŒng chng ch‰, Cc Hng nhy mt vi Phn:
- Tui ni vy, bn c š ki‰n g khng?
Trܧc cu hi ngang ph ca Cc Hng, Phn chng bi‰t phi p nh th‰ no, ch lp bp:
- , tui... tui...
Cc Hng gt u, ranh mnh:
- €, š bn mun ni l "tui ng š" nhng xc Ƕng qu ni khng ra li ch g! Thi ܮc ri, nh vy th t ngy mai tr i, bn ܮc quyŠn i chi chung vi ti ny, ܮc quyŠn lm th tng con Thc tha h, m‡i ngy mܩi bi cng ܮc, ri m‡i khi ti ny i n i ung, bn li ܮc quyŠn tr tiŠn thoi mi...
- Tui... tui khng i vi cc bn ܮc u! - Phn p ng.
- Ch, ch! - Cc Hng h gi†ng - Va nghe ni ti khon "ܮc quyŠn tr tiŠn" pht hong ln ri phi khng? "Yu" g k "dzy"?
- Khng phi ti chuyŒn !
- Ch ti chuyŒn g?
Phn chp miŒng:
- Ngy mai tui... vŠ qu ri!
Cc Hng trn mt:
- VŠ g vŠ hoi vy?
- .
Phn l ng p, u c cn mi ngh ngi tn u u. Cc Hng nhn mt:
- l sao? Bn vŠ chng no ln?
- Khng ln na! Ln ny tui vŠ lun! - Gi†ng Phn bun bun.
Li ti‰t l ca Phn khi‰n ba c gi sng st:
- VŠ lun? Sao vy?
Phn th di:
- Ba tui mt ri, by gi ch cn mt mnh m tui nh. Tui phi bn cnh ‹ trng nom, sn sc.
- Ch anh em ca bn u? - Xuy‰n hi.
- Tui u c anh em. Ba m tui ch c mnh tui.
Cnh ng ca Phn khi‰n bu khng kh si Ƕng gia cc c gi b‡ng chc lng i. Cc Hng chng bun chng gho Phn na. M n bng khung hi:
- Nhng bn phi tr ln thi tt nghiŒp ch?
Phn lc u:
- Chc tui khng thi.
Xuy‰n kinh ngc:
- Nh vy bn cng khng thi i h†c lun?
- . Tui s ki‰m mt ci nghŠ no dܧi qu.
Phn ni chm ri, c gi v bnh tnh nhng Thuc vn cm nhn ܮc n‡i bun ru cht cha trong tng gi†ng iŒu ca anh. Lng se li, Thc ngܧc nhn anh, ngm ngi hi:
- Bn khng li thm vi ngy ܮc sao? Ngy mt lp mnh lin hoan ri!
Phn ngc nhin khi thy mt Thc hoe. Mt n‡i xc Ƕng dt do dng ln trong lng khi‰n Phn mng mng ti ti. Anh rt mun ni vi Thc l anh thm li xi‰t bao. Anh thm ܮc chi u vo bi v n thi nh cc bn. Anh thm ܮc ǥt chn ln ging ܩng i h†c, du ch mt ln thi. Anh cng rt mun ni vi Thc l anh lun ao ܧc ܮc bn cnh Thc ‹ ngy no cng ܮc nhn thy Thc. Ch nhn thy Thc thi, i vi anh l mt niŠm vui sܧng ln lao ri. V n‰u Thc mun, n‰u Xuy‰n v Cc Hng khng tru ch†c, anh s lm th tng Thc, ngn vn bi, c triŒu bi, bao nhiu cng ܮc. Anh s khng lm th cho ai, ngoi Thc. Hng trm š ngh quay cung trong u Phn. Anh mun ni vi Thc bao nhiu l chuyŒn. Nhng anh li khng th‹ ‹ m nh mt mnh. Anh phi vŠ bn cnh m, cng sm cng tt. V vy m rt cuc, Phn chng ni ܮc mt li no. Anh ch cn cht mi, lng l nhn Thc v kh lc u.
- Bn cho a ch i! Mai mt ti ny s vi‰t th cho bn! - Xuy‰n ln ti‰ng ph tan s im lng.
- Ÿ dܧi tui khng c a ch r rng nh trn ny! - Phn lng tng - Gi vŠ x, d tht lc lm!
Ri thy cc c gi mt my tiu nghu, Phn vi ni thm:
- Thi, ‹ tui ghi a ch ca cc bn! C dp ln thnh ph, tui s gh thm.
ang u xu nh bng hoa ho, Cc Hng bng tnh liŠn:
- , hay y!
Ri n vi v x "rt" mt t giy trong cun tp mang theo, miŒng li‰n thong:
- ‹ tui ghi a ch ca tui trܧc. Ri ti con Xuy‰n. Con Thc ghi sau cng. Ch n‰u ‹ ghi con Thc trܧc, bn u c thm †c ti a ch ca hai a "bc phܧc" ny!
Cu pha tr ca Cc Hng c lm Thc vui ln i cht. Nhng ‰n khi nn nt chp a ch ca mnh trn t giy Xuy‰n a, t dng Thc thy mt mnh nhe i.
Cho ‰n lc y, Thc vn khng hi‹u n‡i xc Ƕng rng rng ca mnh xut x t lng cm thng s phn khng may ca mt ngܩi bn hay chnh l n‡i niŠm vng vn lc chia tay. 

TruyŒn Khc star B Cu Khng a Th star Chng 14

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 8, 1999 --- 8:00 A.M. )