Chu+o+ng 14: Bo^` Ca^u Kho^ng -Du+a Thu+
Make your own free website on Tripod.com

Chng 14: B Cu Khng a Th

Mi mܩi hai gi tra, lp h†c ng nght ngܩi. Nhng dy kim tuy‰n nhiŠu mu vt l lng ngang trn phng khi‰n lp h†c rc r hn ln. Tng tp h†c sinh chia nhau lm nt nhng cng viŒc cui cng dܧi s "ch o" ca Hong Ha. Tp lau sn. Tp khun bn gh‰. Tp dܮt vn nghŒ. Bui lin hoan cui nm cha bt u m khng kh nhn nhp, huyn no nh hi ch t‰t.
Xuy‰n, Thc v Cc Hng ܮc phn cng trang hong bc vch cui lp. Nhng bng hoa giy ܮc ct sn. Cc Hng ng dܧi t bi h. Thc v Xuy‰n leo ln gh‰ king chn dn.
- Ti‰c qu hn, Xuy‰n? - Cc Hng Ƕt ngt ln ti‰ng.
- ChuyŒn g vy?
- ChuyŒn Phn ci y m! - Cc Hng chp miŒng - Hn b vŠ lm ba nay ti mnh mt vui.
- .
Xuy‰n p, c lm ra v h hng. N khng mun nhc ti Phn ci, s Thc bun, d n khng hi‹u ti sao Thc li bun v s ra i ca Phn ‰n nh th‰. Chia tay vi mt ngܩi bn tt nh Phn, n cng bun. Nhng n u c "mt ܧt" nh Thc.
Cc Hng khng hi‹u š Xuy‰n, n ti‰p tc oang oang:
- Phn ci k‹ ra cng chi ܮc y ch?
Xuy‰n li "" chi‰u lŒ.
Cc Hng li xušt xoa:
- N‰u bi‰t s th‹ nh vy, ngay t u nm ti mnh "g" con Thc cho Phn ci quch, khi Phong Kh Phong Khi‰c li thi.
Cc Hng nh ngoc miŒng ni ti‰p th Xuy‰n b‡ng "suœt" kh. T gia lp, Hong Ha ang chm ri ti‰n vŠ pha ba c gi.
Xuy‰n v Thc vi vng nhy xung khi gh‰. Cc Hng rt qua k rng:
- Chut li dn xc vo miŒng mo. Ln ny my ‹ tao "tr" hn cho, Xuy‰n!
Cc Hng ni va dt cu th Hong Ha cng va tr ti. N liŠn quay ngot ngܩi li, gi†ng lnh nh... c rem trong thng:
- i u vy?
- Tui cn gp cc bn mt cht!
- Hay lm! - Cc Hng h mi - Ti ny cng ang cn gp bn y!
Ri khng ‹ cho Hong Ha kp ni thm ti‰ng no, Cc Hng "Ƕp" lun:
- Bn thuc dng di "con ma nh h† Ha" phi khng?
- Cc Hng ni g vy? - Hong Ha bt gic thi lui mt bܧc.
Cc Hng sn ti:
- N‰u khng, ti sao hn gp vi ti ny, cui cng bn li "x"?
- Tui hn gp cc bn hi no? - Hong Ha ng ngc.
Cc Hng ht mt:
- Vy ch chiŠu hm kia ai chy ngang h Con Ra?
Hong Ha nhu my:
- ChiŠu hm kia h? , ... tui c chy ngang qua ...
- Bn chy ngang chi vy? - Xuy‰n v†t hi.
Hong Ha bt tai:
- Th tui c cng chuyŒn phi i ngang ch chi! Sao cc bn hi g k cc vy?
Xuy‰n kh a mt hi š vi Cc Hng ri quay nhn Hong Ha, gn tng ti‰ng:
- N‰u vy th ai vi‰t giy cho ti ny hn s ‰n h Con Ra gp mt?
Xuy‰n c lm mt "ngu" nhng bng vn inh ninh Hong Ha s ti‰p tc chi quanh. Khng ng Xuy‰n va hi xong, Hong Ha b‡ng sng mt ln:
- €, ha ra anh chng Phong Kh hn vi cc bn phi khng?
Cc Hng "x" mt ti‰ng:
- Ch cn ai v y na! Bn vi‰t giy cho ti ny chng l bn khng bi‰t!
- Tri t, ‰n by gi m cc bn vn ngh tui l Phong Kh h?
Va ni, Hong Ha va th tay vo ti o li ra mt phong th cha trܧc mt Xuy‰n:
- Cc bn †c l th ny i! Th gi cho my bn !
Xuy‰n tr mt:
- Th ca ai vy?
- Th ca anh chng Phong Kh ch ca ai!
C ba c gi lp tc chm u li. Xuy‰n nhanh nhn bc phong b. Mt t giy ǥc ch ri ra.
Su con mt m ln, dn vo nhng nt ch in quen thuc:
M‰n gi Xuy‰n, Thc, Cc Hng,
Mnh gi li xin l‡i Hong Ha vŠ nhng oan c m anh ta phi chu trong thi gian qua. By gi ‰n lܮt mnh xin l‡i cc bn vŠ nhng g xy ra, mc d mnh khng phi l mt ngܩi tht ha "ti tŒ" nh cc bn tng ln n. Bui hn qun kem D Lan, mnh ‰n, mnh bn cnh cc bn sut bui chiŠu hm y. Ch c iŠu cc bn khng "bi‰t" thi. By gi, khi bi‰t mnh l ai ri, hn cc bn khng ‰n n‡i ngc nhin ti sao trܧc y mnh vi‰t th lm quen vi Thc, li dܧi mt ci tn khc. Bi th ca mnh ng trn bo Mc Tm do n† thc ra t co tnh cm ca mnh ri. Nhng l mt ngܩi qu ma, cc mch (khng phi t nhin m bn b trong lp g†i mnh l "Phn ci"), mnh khng can m "lm quen" vi Thc, c tr chuyŒn ln th t. Ngܩi ta thܩng bo chim b cu l nhp cu ni gia hai ngܩi "khng ght" nhau. N s mang th ca ngܩi con trai ‰n vi ngܩi con gi cng nhng li chc tt lnh. Nhng mnh khng dm. Mnh khng phi l Romo. Mnh ch l Phn ci. i vi mnh, ܮc "tr chuyŒn" vi Thc (v c vi cc bn) qua nhng mu giy ǥt trong ngn bn l mt niŠm m ܧc...
Ti‰t l bt ng ca Phn khi‰n ba c gi ǩ ngܩi v sng st. Khng ai c th‹ tܪng tܮng Phong Kh chnh l Phn ci. Ring Thc, nhng bc bch ca anh khi‰n n bng hong ng ngn. N khng ng anh phi "lm quen" vi n mt cch "gian nan" nh vy. M n th c bao gi tru ch†c g anh u. Ch c Cc Hng thnh thong cao hng ngm ngi "ta em hng ng i cy ba, m em hng ng i cy ba". Nhng l Cc Hng, ch u phi Thc.
- Ai a bn l th ny? - Xuy‰n hi Hong Ha, gi†ng cha h‰t kinh ngc.
- Em gi tui.
Cc Hng khng kŠm ܮc thc mc:
- Sao Phn ci li quen vi em gi bn? Hai bn bi‰t nhau lu ri phi khng?
- Em gi tui lu nay vn h†c thm lp chuyn ton do mt nhm sinh vin ph trch. Phn ci dy ! - Hong Ha tc lܫi.
- Sao c chuyŒn k cc vy?
- C g u m k cc! - Hong Ha nhn vai - Trong nhm sinh vin c my ngܩi cng qu vi Phn. H† r anh ta tham gia. Hi trܧc h† l bn h†c.
- ng ri my i! - Xuy‰n p vai Cc Hng - Hi trܧc Phn ci c ni v lš do g anh ta phi ngh h†c my nm, n‰u khng anh ta l sinh vin ri! Hn na anh ta l "cy ton" ca lp mnh, km cp ti lp 11 c g l kh!
Cc Hng gt g. Ri cht ngng pht ln nhn Hong Ha, n nheo mt:
- Nh vy l nh em qu› qui ca bn toa rp vi Phn ci "qua mt" bn di di m bn cc bi‰t g h‰t phi khng?
Hong Ha cܩi kha lp:
- Nhng m tui "kš" n... lng s† ri!
Cc Hng h mi nhng cha kp "vn vo" Hong Ha th Xuy‰n ku ln:
- €, tao bi‰t ri, ti my i!
- G vy? - Cc Hng hi git.
- Tao bi‰t ti sao anh chng Phong Kh gi danh kia hay dng t "thn phc" ri! - Xuy‰n vn ni nh reo.
Cc Hng qu l mt c gi thng minh. N hi‹u ngay:
- Th ra vy! Anh chng mun ni li ch "Thc Phn". Nhng cn Phong Kh? Ti sao anh ta li ly tn l Phong Kh?
- iŠu qu d hi‹u! - Xuy‰n nhܧng my - Phong Kh chnh l ni ng ca An Dng Vng Thc Phn!
Cc Hng bu mi:
- D hi‹u sao my khng on ra ngay t u m ‹ Hong Ha b "hnh h" ti bi ri mi ni?
Xuy‰n cܩi h h:
- Th tao cng mi thy n d hi‹u cch y chng my pht ch my!
Mc cho hai c gi ci nhau, Hong Ha vn ng im, ch c i mt nh ln mt niŠm vui kh giu. Cho ‰n lc ny, anh mi thc s cm thy nh nhm. T nay, anh s khng cn b cc c gi nghi kœ v tra tn na. T nay, anh s... Hong Ha bi hi khng dm ngh ti‰p. M kh a mt nhn Thc, lc ny ang thn th nh th tm tr tn xa xm.
Khng, Thc chng ngh ngi g xa xm. Thc ch hi tܪng li nhng ngy qua vi bao niŠm lu luy‰n, mt nm h†c cui cng ln ln nhng bun vui. Ngy mai, khi bܧc ra khi ma h rc r v hiu qunh ang Ǯi ch, Thc s vnh vin b li sau lng mnh qung ǩi h†c tr o trng. V trn chng ܩng thnh thang sp ti, mi mi s trng vng mt bng ngܩi lng thm i bn cnh Thc. Phong Kh ri s chng bao gi l kinh ca Thc Phn nh anh mt ln mong ܧc. Phong Kh phi vŠ bn m gi khuya sm trng nom, thay mng ܧc sinh vin bng nhng ngy lam l. Ch cn Xuy‰n, Thc, Cc Hng v nhng bn b may mn hn i ti‰p qung ܩng di. Bi th hm no Phn vi‰t cht tr vŠ trong tm tr Thc nh mt nhc nh ngm ngi:
C em hiŠn thc
Gp t hm qua
Nh t hm trܧc
Thng em nht nh... Nhng Thc chng phi thn th lu. Ti‰ng pho n vang bo hiŒu bui lin hoan bt u. V ti‰ng Cc Hng ni vi Hong Ha oang oang bn tai, cn ln hn c ti‰ng pho:
- Thi, b qua nhng chuyŒn hi‹u lm t trܧc ‰n nay nghen! Lt na lin hoan xong, ti ny s mi bn i xem v "Tnh nghŒ s" nh ht Ha Bnh, chu khng?

Thnh Ph H Ch Minh, 10/12/1992
Nguyn Nht nh

TruyŒn Khc star B Cu Khng a Th star Chng 1

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 8, 1999 --- 8:00 A.M. )