Chu+o+ng 2: Bo^` Ca^u Kho^ng -Du+a Thu+
Make your own free website on Tripod.com

Chng 2: B Cu Khng a Th

ng nh Xuy‰n d on, ngy hm sau chng c g l xy ra. Va ngi vo ch‡, Thc hi hp th tay vo ngn bn nhng chng c t giy no trong .
Cc Hng chp hai tay:
- M Pht! Th‰ l tri yn b‹ lng! Con Xuy‰n ti tht!
Xuy‰n ng Thc:
- Cc ko cn khng?
- Khng.
Xuy‰n gt g:
- Thng b ny ngoan tht! Cho g ly !
Thc li‰c Xuy‰n, khng hi‹u bn mnh khen tht hay khen x. T nhin Thc thy ti nghiŒp anh chng Phong Kh n†. Khi †c l th Ƕc a ca Xuy‰n, chc anh ta ngܮng lm. V chc c cho ko, anh ta cng chng bao gi dm lm quen vi m n yu ny na. Ngh ti , b‡ng nhin Thc bt cܩi: Xuy‰n chng cho ko anh ta l g?
Thy Thc t nhin ph ln cܩi, Xuy‰n t m:
- My cܩi ci g vy?
- Chng c g h‰t! T nhin tao tc cܩi vy thi!
Xuy‰n ngušt Thc:
- T nhin m cܩi! con gi v duyn!
Thc cha kp phn trn, Cc Hng chen vo, gi†ng thng thnh:
- Con Thc mun cܩi c viŒc cܩi, nhng ngy mai ng c qun ngha v ca mnh!
Thc tr mt:
- Ngha v g?
Cc Hng thn nhin:
- Dn tao v con Xuy‰n i n ch u bnh l†t.
Thc nhn mt:
- Ngha v g k vy?
- Chng c k g h‰t! - Cc Hng nhn vai - Khng c ti tao, lm sao my tai qua nn khi ܮc! Thng Phong Kh s bm my ti gi!
Thy Thc c trn mt ngn ng, Xuy‰n v†t miŒng bi thm:
N‰u my khng chu, ti tao nhn tn Phong Kh vi‰t th "t tnh" ti‰p !
Li hm he ca Xuy‰n khi‰n Thc git bn ngܩi. N vi v gt u:
- ܮc, ܮc! Tao chu!
Thi Ƕ ht hong ca thc khi‰n Xuy‰n v Cc Hng nhn nhau cܩi khc khch. Nhng Thc cha kp thc hiŒn "ngha v" ca mnh th bi‰n c xy ra.
u gi chiŠu hm sau, Xuy‰n va m cp ti ca lp thy Thc ngi sn Ǣng bn, trܧc mt n l mt tri i to tܧng nom tht "quy‰n r".
Xuy‰n va bܧc li va li‰c tri i, miŒng b b:
- Tri i ny trng ngon mt tht, nhng ch c th‹ dng "trng miŒng" thi, khng thay th‰ u bnh l†t ܮc u nghen!
Thc cn mi:
- Tri i ny u phi ca tao!
Xuy‰n ngc nhin:
- Khng phi ca my ch ca ai?
Thc khng p. N cha t giy ang cm trong tay cho Xuy‰n.
Va li‰c nhn qua, Xuy‰n nhn ngay ra nhng ch in hoa quen thuc, liŠn sng st but miŒng:
- a! Li l hn!
ng lc , Cc Hng bܧc vo. Thy Xuy‰n cm t giy trn tay, Cc Hng hi liŠn:
- G vy my? Bn t ki‹m h?
Xuy‰n lܩm Cc Hng:
- T ki‹m l my t ki‹m ! y l "n xin lm quen" ca thng nhi hm n†!
Cc Hng h hc miŒng:
- Phong Kh?
Xuy‰n h mi:
- Ngoi thng gic ra, cn ai vo y na!
- Tri i, b tn ny i‰c khng s sng chc?
Xuy‰n tc lܫi:
- Hn cha thy quan ti cha ǰ lŒ! Tao s c cch lm cho hn cch ti gi!
Cc Hng khng quan tm ‰n li d†a dm ca Xuy‰n. N t m nhn t giy:
- Hn vi‰t g trong vy?
- Tao xem u!
Ni xong, c hai chm u vo t giy.
Th vi‰t:
"Bn thn m‰n,
Mnh tht lng mun lm quen vi bn ch khng c š tru bn nh bn ngh u! Mnh cng khng phi l "b". So vŠ tui tc, c l mnh ln hn bn mt, hai tui. Nhng v hi nh, mnh ngh h†c mt, hai nm nn hiŒn nay mnh h†c km bn mt lp. Mnh nhn ܮc cy ko ca bn. Mnh ‹ dnh ch khng n. V gi tng bn mn qu nho nh g†i l p l. D sao mnh cng gi ‰n bn lng cm n v thn phc.
Kš tn: Phong Kh."
†c xong l th, Cc Hng hi ngay:
- Hn gi tng mn qu g u?
Xuy‰n ch tri i trܧc mt Thc:
- Kia ka!
Cc Hng chp ly tri i, sm soi ri but miŒng:
- Chc, tn ny cng bi‰t iŠu y ch!
Xuy‰n bu mi:
- Bi‰t "mua chuc" th c!
Thc ny gi ngi yn khng ni g. N bi‰t h mnh m miŒng, th‰ no cng b hai bn tru ch†c nn mt mc gi ngy gi i‰c. Nhng by gi nghe Xuy‰n xa xi anh bn "khut mt khut my" kia, n khng nn ni, liŠn ln ti‰ng:
- Mnh tng ngܩi ta th ngܩi ta tng li ch "mua chuc" g!
- , , con Thc ny gh tht! - Xuy‰n ku ln - Cha g m n bnh "ngܩi ta" chm chp ri!
- Tao chng bnh ai h‰t! - Thc kht mi - Tao thy ci g ng th tao ni, vy thi!
Xuy‰n li‰c Cc Hng:
- Con Thc ni vy m khng phi vy nghen!
Cc Hng ny gi khng ‹ š ‰n cuc u khu gia Xuy‰n v Thc. N mi ngh ngi ‰n ni dung ca l th va †c. Li l bnh tnh v nhn nhܩng ca l th khi‰n Cc Hng m ra c thiŒn cm vi i phng. N‰u l mnh, Cc Hng nh thm, mnh s tm nhng t ng tht cay Ƕc ‹ "phn cng" li gi†ng iŒu trch thܮng trong l th Xuy‰n vi‰t. Hoc t ra, mnh cng lm l, khng thm dy da vi "t ki‰n la" ny na. Vy m anh chng Phong Kh kia li chng t v g gin hn hay tc ti. Anh c tnh b i... lm quen ti‰p. Li cn gi tng mt tri i to tht to na.
Thy Cc Hng c ng ngy ngܩi, chng chu ln ti‰ng ph h†a vi mnh, Xuy‰n kh hušch khu›u tay vo hng bn:
- Lm g m thn th vy my? Hay l my cng "k‰t m-en" tay Phong Kh ny ri?
- ng c m vu oan gi h†a! - Cc Hng giy ny - Phong Kh l "ngܩi ta" ca con Thc, mc m g ‰n tao.
Ch Ǯi c vy, Xuy‰n quay sang Thc, nhy mt tru:
- My nghe r cha? u phi ch mnh tao i xa-b trong bng my! Con Cc Hng cng bi‰t tng rut gan my ch b!
- Ti my ch gii ni by!
Thc phn ng mt cch y‰u t. Bi‰t khng ti no ci li hai ci mŒng trn nh thoa m ca Xuy‰n v Cc Hng, Thc ch ni ܮc mt cu ri im bt.
Xuy‰n cܩi h h, v khoi ch. N gi gi†ng eo o nhi bc th:
- Mnh nhn ܮc cy ko ca bn. Mnh ‹ dnh ch khng n. Mnh ‹ dnh trong tri tim mnh y!
Trong khi Thc mt ta tai th Cc Hng hng gi†ng ni:
- "V n" tri tim ‹ t t tnh! By gi ti mnh phi gii quy‰t "v n" tri i trܧc .
Xuy‰n lܩm Cc Hng:
- My lc no cng n vi ung! Tn my ǰi thnh –c Hng coi b hp "khu v" hn!
Cc Hng khot tay, gi†ng tnh ri:
- N‰u my mun, ngy mai tao dn hai a i n c hng liŠn! Cn by gi tri i ny tnh sao y?
- C g u m tnh! Th em ra m‡i a cn mt mi‰ng. Cn ‰n khi no khng cn g ‹ cn na th thi!
Cc Hng lc u nguy nguy:
- Khng ܮc! Cch khng ܮc!
- Sao khng ܮc?
- MiŒng my nh cng B X‰p. My cn mt mi‰ng bng ti tao cn ba nm, ai "ua" cho li my!
Xuy‰n ph cܩi:
- Tht tao cha thy ai ham ni xu bn b nh my! Trong v ny, cng tao ln nht. N‰u khng c l th v cy ko ca tao th lm g c tri i "chi‰n li phm" ny. Tao hܪng phn nhiŠu l ng ri!
- Khng ܮc! - Cc Hng kch liŒt phn i - Cng ln nht phi thuc vŠ con Thc. Tri i ny tn Phong Kh tng cho n ch u phi tng cho my!
- My ngc qu! Tn Phong Kh tng cho n l tng tri tim. Cn tri i l tng cho bn n, tc l ti mnh. Con Thc hܪng phn tinh thn, cn ti mnh hܪng phn vt cht! Tm li, a no cng c phn!
Nghe Xuy‰n "phn chia ti sn" trng trn v ty tiŒn nh vy, Thc va xu h li va bun cܩi. N lm mt nghim:
- My khn va va thi nghe Xuy‰n! Tao nhܩng ci phn tinh thn cho my ! a tri i y!
Lc ny Xuy‰n cm tri i trn tay Cc Hng. N giu tri i ra sau lng:
- u c a cho my ܮc! N‰u my khng chu th ‹ tao ki‰m tr†ng ti phn x. Xem th tao ni ng hay khng ng.
- N, n...
Thc hong ht ku ln. ChuyŒn Phong Kh b th trong ngn bn, n khng mun cho "ngܩi ngoi" bi‰t. By gi nghe Xuy‰n i "mi"tr†ng ti, n i‰ng ngܩi.
Nhng Xuy‰n pht l v cu khn ca Thc. N o mt nhn quanh v h hng reo ln:
- Tr†ng ti kia ri!
C Thc ln Cc Hng lt t quay ngܩi li. Va nhc thy bng ngܩi Xuy‰n ch, Thc b‡ng nghe trng ngc p thnh thch, tri tim nh mun v†t ra ngoi.
Ha ra ngܩi m Xuy‰n ch l Hong Ha, lc ny ang ng chng tay bn bc ca s, quay mt ra vܩn bch n pha sau nn khng hay su tia la-de ang chi‰u vo mnh.
Hng ngy, khng hi‹u v tnh hay c š, Hong Ha thܩng a mt vŠ pha Thc. Thot u, chng ai ‹ š. VŠ sau, Xuy‰n pht hiŒn ra, liŠn bm Cc Hng. T , h c dp l c hai m miŒng tru Thc. B "cp i" ri‰t, Thc h‰t dm ni chuyŒn vi Hong Ha lun. Gp anh trong lp h†c hay ngoi ܩng, bao gi Thc cng quay mt ng l ch‡ khc. V vy, by gi thy Xuy‰n nh ku Hong Ha li, Thc vi cm vt o Xuy‰n git git:
- ng, ng...
- ng ci g m ng!
Xuy‰n trn mt nhn Thc ri quay vŠ pha ca s, ngoc miŒng ku tht to:
- Lp trܪng!
Hong Ha git mnh quay li. Thy ba c gi, anh nhe rng cܩi:
- G vy Xuy‰n?
- Li y ti ny nh chuyŒn ny cht!
Thy Hong Ha bܧc li, Thc lt t ng ra sn, bn tai vng vng li dn d "thi‰t tha" ca Cc Hng:
- Bnh tnh m run nghen my!
Hong Ha ti trܧc mt Xuy‰n, vui v:
- ChuyŒn g vy?
Xuy‰n p m:
- ChuyŒn ny "phc tp" lm!
- Xuy‰n lc no cng a ܮc!
- Tui ni thiŒt m! N‰u khng phc tp, tui u c nh ti bn! ChuyŒn ny tr lp trܪng ra, khng ai gii quy‰t ni!
Hong Ha bn tn bn nghi. Anh li‰m mi:
- ChuyŒn lp mnh h?
- ! - Xuy‰n lm ra v ngn ng - ng ra l chuyŒn ring ca con Thc!
Nghe nhc ti Thc, Hong Ha m cht d. Anh kh li‰c Thc, gi†ng phn vn:
- Thc sao?
Xuy‰n nghim gi†ng:
- C ngܩi vi‰t th t tnh vi n! - Bn ng c nghe li Xuy‰n! - Thc ku ln - N xo !
Hai ngi ni hai ܩng, Hong Ha khng bi‰t thc h ra sao, liŠn a mt nhn Cc Hng ra š hi.
- ng ra l th lm quen! - Cc Hng mm cܩi ranh mnh - Nhng lm quen hay t tnh cng cng hŒ NTSC, c khc g u!
- NTSC l sao? - Hong Ha ngc nhin - Sao li c NTSC y?
Cc Hng chun mi:
- NTSC bn cng khng bi‰t m i lm lp trܪng! HŒ ny ti‰ng ViŒt dch l "Nh Thng Su Cm"! V d nh ngi trong lp, mnh nhn hoi vŠ pha mt ngܩi no tc l mnh NTSC ngܩi !
D ang lo ngay ngy trܧc tr nghch ph ca l bn, nghe Cc Hng bc pht, Thc cng khng khi ph cܩi. Cn Xuy‰n th gc mt xung bn, cܩi run c hai vai.
Ch c Hong Ha l gܮng go. Anh bi‰t li ni a va ri ca Cc Hng ng š chm ch†c mnh. Anh nhn Xuy‰n, nh trng lng:
- Bn no vi‰t th cho Thc vy?
Xuy‰n ngng u ln, miŒng vn cn cܩi:
- Khng phi lp mnh! Ti bui sng!
Hong Ha "" mt ti‰ng, v nh nhm:
- Vy th kΠti n! ng tr li!
Xuy‰n nhanh nhu:
- Nhng tui thay mt con Thc tr li hn ri. Hn liŠn gi cho ti ny mt tri i, Gi lm sao?
Va ni, Xuy‰n va cha tri i ra.
Hong Ha nhn vai:
- Bo cho c ch nhiŒm bi‰t ch sao!
- Bo cho c ch nhiŒm? - Xuy‰n trn mt.
- .
- Chi vy?
- Th ‹ c bi‰t c... ngn nga.
- Ngn nga? Ti ny u phi con nt m ngn nga?
Li n ni c kha ca Xuy‰n khi‰n Hong Ha bt u bc mnh. Anh nhn nh:
- Bn ku tui gii quy‰t, tui gii quy‰t bn khng chu nghe th ku lm g!
Xuy‰n kht mi:
- Tui u c ku bn gii quy‰t v l th! Tui nh bn gii quy‰t v tri i ka!
Hong Ha ng ngc:
- Tri i sao?
Xuy‰n thng thnh:
- Tri i ny ngܩi ta gi tng con Thc nhng chnh l nh l th hi m ca tui, by gi chia cch sao? Tui vi con Thc ai ܮc n nhiŠu hn?
- Khi n na! - Hong Ha p g†n ln.
- Sao vy? - C ba c gi sng st cng ku ln.
Hong Ha tc lܫi:
- em tr quch th khi n ch sao!
Cc Hng "x" mt ti‰ng:
- V duyn! Ngܩi ta nh chia, li xi em tr!
Gi†ng Hong Ha nhum v cay c:
- Khng quen bi‰t th nhn lm g!
- Khng quen cng c nhn! - Cc Hng nghinh mt - Tri cy ch b thuc Ƕc sao m khng nhn!
Trܧc iŒu b hng h ca Cc Hng, Hong Ha m lng tng. Anh p ng:
- Nhng m... nhng m...
- Khng c "nhng m nha mng" g h‰t! - Cc Hng vung tay - Quanh nm sut thng bn ngm ngܩi ta ‰n mn c da mt m bn c tng ngܩi ta ܮc ci ht i no khng! Trong khi anh chng ny cha hŠ quen bi‰t m dm dng c mt tri i to tܧng lm "snh l", chng t hn NTSC thnh tht hn bn nhiŠu!
Cc Hng "x" mt trng khi‰n Hong Ha mt ta tai. Bi‰t khng ch li Xuy‰n v Cc Hng, hai ci my pht sng "siu tn s" ni ti‰ng t hi cn h†c lp mܩi, Hong Ha nh quay lng b i sau khi bung mt cu cha thn:
- My bn ni g u khng!
- Khng dm "g u" u!
Cc Hng di gi†ng vi theo khi‰n Xuy‰n gp ngܩi cܩi ngt ngho. T nhin Thc cm thy bt nhn. N p vo tay Cc Hng:
- Ci con ny! My ni nng sao chng n‹ ngܩi ta ly mt cht xu!
Cc Hng bu mi:
- Hn c "‹ š" ‰n tao u m bt tao n‹!
Bi‰t Cc Hng sp sa tru mnh, Thc khng dm gi gi†ng trch mc na. N th tay cm tri i trn tay Xuy‰n:
- Ci ny gi tnh sao?
- Cn tnh sao na! - Xuy‰n trn mt - Lp trܪng m tnh khng ra th ti my ch cn c cch nghe theo li Š ngh lc ny ca tao thi!
Cc Hng dm Xuy‰n, gi†ng cnh gic:
- M‡i a cn mt mi‰ng h?
B tch nhn nhc ca Cc Hng lm Xuy‰n ph cܩi:
- Lm g my ht hong vy?
- Ci miŒng ca my rng ‰n mang tai, ai trng thy m chng pht hong! - Cc Hng ngng mt cht ri hng gi†ng ti‰p - M‡i a cn mt mi‰ng cng ܮc. Nhng Ǯi tao ly vi‰t tao v ln tri i ba vng trn, m‡i a ch "hot Ƕng" trong phn t ca mnh, khng ܮc xm phm...
- y l i ch khng phi "t"! - Xuy‰n v†t miŒng.
- th i! - Cc Hng tm tm - a no ‹ du rng i lc ra ngoi vng quy nh, coi nh b trut quyŠn "thi cn" ti‰p...
Cc Hng ni cha dt cu, Thc v‡ tay reo:
- Hay lm, hay lm! Nh vy cho con Xuy‰n b ci tt ginh n!
Xuy‰n bu mi:
- X, tao tao thm vo ci vng trn ca con Cc Hng! Tao c cch ny hay hn nhiŠu, li khi by ǥt v vi li thi!
Thc khng nn ܮc t m:
- Cch g vy?
- M‡i a mt tri, khi ai ginh ca ai!
- M‡i a mt tri? - Cc Hng hi vi gi†ng chm bi‰m - Ÿ u ra m nhiŠu vy?
Xuy‰n thn nhin:
- Ÿ ch‡ anh chng Phong Kh ch u!
Trong khi Thc cn ang ng ngc th Cc Hng cܩi toe:
- Tao hi‹u ri! My nh "h chi‰u" bt anh chng " cng np" ch g!
Xuy‰n chp chp mt:
- , chnh v ci thi "trm s" ca hn m ba a mnh phi ginh git mt tri i ‰n sušt na chm nhau. Tao s bo vi hn nh vy. V n‰u hn cn hy v†ng s ܮc ngn chn t ca con Thc, hn phi xoay x gp ba tri i np cho ti mnh. Cn khng th ki‰m ܩng m xo, ng c hng lm quen lm l g na!
Xuy‰n va ni va lm iŒu b khi‰n Thc che miŒng cܩi khc khch. N tܪng Xuy‰n ch cao hng ni chi, no ng Xuy‰n va "pht bi‹u" xong, liŠn lt tp x mt ci "rt". Thc la hong:
- B my lm tht h Xuy‰n?
- Tht hay khng, lt na bi‰t liŠn!
Va ni Xuy‰n va ǥt t giy ln cun tp, h hoy vi‰t. Cc Hng vi vng xp li, mt n ti hn hn. Ch c Thc l thp thm. N bn chn nhn ngi vi‰t ca Xuy‰n ang b ngon ngoo trn giy. B‡ng Thc git mnh a tay ln di mt. N khng tin nhng g mnh va thy. Xuy‰n khng g†i Phong Kh bng ci t "thng b" xch m kia na. Rt mc n ha, Xuy‰n m u l th bng nhng dng thn thiŒn: Gi bn Phong Kh...

TruyŒn Khc star B Cu Khng a Th star Chng 3

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 8, 1999 --- 8:00 A.M. )