Chu+o+ng 4: Bo^` Ca^u Kho^ng -Du+a Thu+
Make your own free website on Tripod.com

Chng 4: B Cu Khng a Th

Xuy‰n, Thc v Cc Hng nhn ܮc ba tri xoi ch vi ngy sau . Vn vi mt bi th km theo. Ln ny, gi†ng iŒu ca Phong Kh bt u m :
Khi cha bi‰t th ku huyŠn b
Lc hay ra, gin d lm thay!
Xoi ngon ba tri trao tay
Mong rng gp g sau ny... c khi!
†c xong bi th, Cc Hng ng Xuy‰n:
- Mnh khng mun gp hn, hn li mong gp mnh! Gi tnh sao?
- KŒ hn! - Xuy‰n phy tay - Tht ra hn ch mun gp mt con Thc thi, nhng mnh s khng ‹ hn thc hiŒn š "en ti" ny!
Cc Hng li‰c Thc, th di:
- N‰u nh vy con Thc s bun! Ti n!
Thc "x" mt ti‰ng:
- C my bun th c! ng ǰ vy cho tao!
Cc Hng nhe rng cܩi:
- My ng lo cho tao! Tao c ba tri xoi lm bn ri, chng cn mun "gp g" ai na! Hn na tao thuc hΠPAL, u phi hΠNTSC nh my!
D ang khu chi‰n, Thc cng khng nn ܮc t m:
- PAL l sao?
- L "Pht Anh Lun" ch l sao! Hng qun tng l nn nhn hΠPAL ca tao, my khng nh sao!
Thc c v thch th trܧc tr chi ch ca Cc Hng:
- Th‰ cn con Xuy‰n? N l PAL hay NTSC?
- Con Xuy‰n h? - Cc Hng ti cܩi - N khc ti mnh. N thuc hŒ SECAM. Sao Em Ch Anh Mi. HŒ ny cn g†i l hŒ... ‰ chng!
Xuy‰n trng mt:
- Tao cc cho mt ci by gi! ChuyŒn quan tr†ng trܧc mt khng lo, c lo i tr o bn b!
Cc Hng a tay m u:
- ChuyŒn g m quan tr†ng?
- ChuyŒn anh chng Phong Kh ca con Thc ch chuyŒn g!
- Hn sao?
- Cn trng vi sao na! My †c li bi th ca hn coi!
Cc Hng †c li bi th.
- Thy g cha? - Xuy‰n hi.
Cc Hng ging mt ‰ch:
- C thy g u!
- Mt my ui ri! - Xuy‰n th di - My †c k hai cu u y!
Cc Hng li dn mt v t giy. V ln ny, n reo ln:
- €, tao thy ri!
Xuy‰n sng mt:
- Thy ri phi khng?
- , tao thy... hai cu th.
B lm, Xuy‰n m gt:
- V duyn! Dp my i!
Cc Hng cܩi h h:
- Gin vi my vy thi ch tao hi‹u ri! Vn Š nm hai ch "gin d", ng khng? "Lc hay ra, gin d lm thay!", cu th t co rng hn l mt ngܩi rt quen thuc vi ti mnh...
Khng Ǯi Cc Hng ni h‰t cu, Xuy‰n v‡ tay:
- Kh lm!
Thc khng ni g, ch gt g t š tn ng vi nhn xt ca Cc Hng.
Nghe khen, Cc Hng khoi ch, ti‰p tc b b:
- V vy nhiŒm v trܧc mt ca ti mnh l khn cp truy tm th phm, xem th hn l ci a b lo no!
No ng ln ny š ki‰n ca Cc Hng b Xuy‰n phn i:
- Khng nn! Lm vy s ri vo ci by ca hn!
- By g? - Cc Hng tr mt.
Xuy‰n thng thnh gii thch:
- Ngay t l th lm quen u tin, hn lm b b mt ‹ d ti mnh... i tm hn. M h con gi i tm con trai l coi nh "mt gi" ri...
- Cn gi ca hn th li tng theo gi vng v -la! - Cc Hng l lng b sung.
- ng vy! - Cc Hng ti‰p tc nhn nh vi gi†ng nghim ngh - Hn t mun nng gi v ti v nh cc bi gi xe. Nhng ti mnh t ra l nhng cng dn y bn lnh. Ngay c khi hn iŠu tra ra "quš danh" ca ti mnh, ti mnh vn khng thm t m vŠ hn. Ti mnh c thn nhin n i, n xoi v ti‰p tc tnh ri khi‰n hn tc in!
- Sao my bi‰t hn tc in? - Thc hi chen ngang.
Xuy‰n ngušt Thc:
- Sao li khng bi‰t! Chnh v tc in nn ln ny hn c tnh p p m m, ni xa ni gn ra v ta y l ngܩi thn quen gh lm ‹ nh vo lng hi‰u k ca ti mnh. K thc hn chng hŠ quen bi‰t g vi ti mnh, m ch l mt thng nhi h†c lp 11...
- Hay, hay! - Cc Hng but miŒng khen - My qu l Khng Minh ti th‰, phn tch u ra ng hong. Sušt cht na ti mnh ri vo m mu thm Ƕc ca hn...
- V s b hn cܩi vo mi ba ngy ba m! - Xuy‰n hng hn ni ti‰p.
Thc mm cܩi:
- Cn ti mnh khng i tm th hn s b s mi ba m ba ngy?
- Ch cn g na! - Cc Hng hm h - Tao s cho hn bi‰t th‰ no l ph n hŒ PAL!
ang ba hoa, Cc Hng b‡ng ngp ngng:
- Nhng cn ci v vi‰t th?
- Sao?
Cc Hng li‰m mi:
- Ti mnh khng i tm hn nhng vn phi ti‰p tc vi‰t th "d n" ch?
- ng nhin ri! - Xuy‰n ph cܩi - i mt l ca s ca tm hn, cn ci miŒng l ca chnh. Mnh khng cho hn nhy qua ca s, ch cn ca chnh th tha h. ˜i, xoi, bܪi, mn g Šu qua ܮc tut!
Ngay sau "quy‰t nh" ca Xuy‰n, Phn ci lp tc ܮc triŒu tp.
Ln ny, Phn khng cn b ng na. Va nghe Xuy‰n g†i, anh bܧc li, cܩi hi:
- Lm th na h?
- Tri t! - Xuy‰n trn mt - Mi n c mt chu ch m sao u c bn thng minh sng lng hn ra vy?
- Thng minh g u! - Phn bn ln - Cc bn ku ti th ch c nh lm th thi ch c chuyŒn g!
- ng ni vy mt on k‰t lm nghen! Ti ny chi vi bn v quš bn ch khng phi ‹ nh v u !
B Xuy‰n thnh lnh "ln lp", Phn sܮng sng quay mt i ch‡ khc. Thy vy, Xuy‰n vi trn an:
- Nhng ln ny th ng l ti ny nh nh v bn tht!
Ni xong, Xuy‰n cܩi toe. Thc v Cc Hng cng khng nhn ܮc cܩi trܧc ki‹u n ni tro tr ca bn mnh. Ch c Phn l vn cn ngܮng ngp. Anh d dt hi:
- Cc bn nh nh tui lm th gi cho anh chng Phong Kh ba trܧc phi khng?
- , nhng ln ny khng phi l th lc bt na u! Song tht lc bt chnh hiŒu y!
Va ni, Xuy‰n va cha bi th ca Phong Kh cho Phn xem.
Phn †c lܧt qua t giy ri chm ri hi:
- By gi cc bn mun tr li nh th‰ no?
Xuy‰n cha kp ln ti‰ng th Cc Hng hng h p:
- Bn ni cho hn bi‰t l d hn c quen bi‰t vi ti ny hay khng, ti ny cng cc thm ‹ š u. Bo hn ng c gi gi†ng m ra na. M hy tp trung t tܪng xem nh c mn g ngon ngon nh gi sm cho ti ny... lm bi tp!
- Bi tp g? - Phn chng hng.
- Bi tp "ki‹m tra miŒng" ch bi tp g! Sao bn "chm tiu" qu vy?
Nghe Cc Hng ch mnh "chm tiu", Phn khng dm hi ti hi lui. Nh ln trܧc, Phn chp tay sau lng i qua i li, mm lm nhm. quen vi "hot Ƕng sng tc" ca Phn, ba c gi khng cn trn mt kinh ngc na.
B‡ng nhin Phn dng li. Cc Hng nheo mt:
- Mi gi ri h?
Phn cܩi:
- Xong ri! Cc bn ly giy ra i!
- Bn lm th l gh! Khng thua g trng Qunh v giun!
Va nnh n†t, Cc Hng va lt tp x giy a cho Xuy‰n.
Trܧc nh mt hau hu ca ba c gi, Phn khoan thai †c:
D quen bi‰t hay khng qien bi‰t
Th ti ny c thi‰t tha chi
Thc lng th c th chi
ˆn ngon nh gi cp k, bn i!
Bi th ca Phn th‹ hiŒn y ni dung Cc Hng yu cu. V vy, Phn va †c xong, Cc Hng liŠn v‡ tay khen m:
- TuyŒt c mo! Bn ng l mt ngi sao sng trn bu tri vn nghŒ!
Xuy‰n cng gt g, tm tc:
- Th hay khng km g th ca thi s T Te trn bo Mc Tm. Mc d ch "chi" lp li ti hai ln nhng "khuy‰t i‹m" ny thc ra khng ng k‹ lm!
Ln no khen th Phn, Xuy‰n cng Šu chm vo mt cu xin x. Nhng Phn lm b nh khng ‹ š. Anh quay sang Thc:
- Thc thy sao?
Phn tܪng Thc s khen mnh nh Xuy‰n v Cc Hng. Nhng Thc li nhn mt:
- Bi th k qu!
Phn cht d:
- D qu h Thc?
- Khng phi d nhng nghe n v tnh v trng trn sao sao y!
Li ph bnh ca Thc khi‰n Phn m lng tng. Anh chp mt phn bua:
- Nhng l š Cc Hng m!
- Tri i, bn ng c nghe li con Thc! - Cc Hng h gi†ng - N b tay Phong Kh kia hp hn mt ri!
- My ng c ni by! - Thc nt Cc Hng v th tay nh ngt khi‰n Cc Hng phi hp tp li xa ra.
Phn ng nh chn chn ti ch‡. Anh ngn ng nhn ba c gi, khng bi‰t phi nghe li ai. Nhng ri khng thy Thc ni g thm sau khi b Cc Hng chn gi†ng, Phn mi yn tm di gt. Ra ti ca, anh b‡ng nghe ti‰ng Xuy‰n g†i vi theo:
- ChiŠu mai nh i n ch vi ti ny na nghen!

TruyŒn Khc star B Cu Khng a Th star Chng 5

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 8, 1999 --- 8:00 A.M. )