Chu+o+ng 6: Bo^` Ca^u Kho^ng -Du+a Thu+
Make your own free website on Tripod.com

Chng 6: B Cu Khng a Th

Thc s s ǥt bi th Phn va sng tc vo trong ngn bn. N thn tr†ng ‰n mc tܪng nh mnh giy nh kia c th‹ tan bi‰n bt c lc no. Trong bi th , b†n Thc ng li xin l‡i Phong Kh, rng nhng li l qu ng trong l th trܧc ch l s bn ct, chng cn ‹ tm lm g cho mŒt, v cho rng b†n Thc chi vi bn l do quš m‰n ch khng phi v... ham n, mong Phong Kh ng hi‹u lm m mang ti vi... tri t!
Khi nghe yu cu ca Xuy‰n vŠ "bi th cp cu", Phn khng giu ܮc n cܩi ch‰ nho. Cc Hng nhc thy, liŠn trng mt:
- Bn cܩi ci g vy? Ch†c qu ti ny h?
- Tui u dm!
Phn p vi v hiŠn lnh nhng Cc Hng vn cm thy nht nht. Mc d Phn khng ni ra nhng chc anh ang cܩi thm trong bng! Cc Hng ngh vy v t dng n cm thy bc mnh. N bc Xuy‰n, bc Thc v bc c chnh n. T nhin vi‰t th ch†c gho ngܩi ta ǩi by gi nhn mnh xin ngܩi ta... tha l‡i, tht chng ging ai! Nhng s th‹ ‰n nܧc ny, qu chng cn cch no khc. Nht l con Thc, t ngy anh chng Phong Kh rt lui khng kn khng trng, mt my n bun thiu ‰n ti.
Bng m c sn, gi li thy Thc c li hi vi mu giy trong ngn bn, Cc Hng m xng gi†ng:
- LiŒng i n v trong ! My lm g rt rt r r c bui vy!
Khng quan tm ‰n v gin d‡i ca Cc Hng, Thc m mng hi:
- Chng bi‰t ln ny anh ta c hi m cho ti mnh khng?
Cc Hng cng in ti‰t:
- Hi m hay khng, kŒ xc hn! Ln ny m hn cn im hi lng ti‰ng, ti mnh nht nh "x p" lun, khng c nn n i g na h‰t! Tht tao cha thy ai "v tnh bt ngha"nh "thng cha" ny!
C m‡i ln ngh ‰n chuyŒn phi vi‰t th xin l‡i, Cc Hng li mt st Phong Kh khng ti‰c li. iŒu b ca n hung hng hŒt mt con g ch†i. Nhng qua hai ngy sau, khi trong ngn bn ca Thc xut hiŒn l th hi m ca Phong Kh km theo ba thi chocolat, cng chnh Cc Hng l ngܩi u tin ca ngi Phong Kh ln tn my xanh:
- Tht tao cha thy ai n c tnh c ngha nh anh chng ny! Ngܩi "d thng" nh vy ng l nm m cng khng thyni! - Ri n quay sang thc, chp miŒng - Con Thc ny thiŒt tt phܧc!
Thc "x" mt ti‰ng:
- Ba trܧc my ra anh ta ti my ti mt, ba nay thy c n, li tr gi†ng tng bc, tht chng bi‰t mc c cht no!
Cc Hng nhܧng mt:
- My ng c bi bc bn b! Tao khen hn l khen s thng minh ca hn ch u phi v my thanh chocolat "hi l" kia!
- Khen s thng minh? - Thc ngc nhin.
- Ch sao! - Cc Hng cܩi h h - Va ri mnh vi‰t th bo vi hn l mnh chi vi bn v quš bn ch khng phi v ham n, hn bi‰t ngay l mnh ni di nn ti‰p tc gi chocolat cho mnh. Nh vy hn chng phi hng ngܩi thng minh xut chng l g.
Li gii thch ca Cc Hng khi‰n Thc khng nhn ܮc cܩi. N ang nh ln ti‰ng bt b th Xuy‰n g†i git:
- Li y ti my i! Li xem anh chng Phong Kh gi gi†ng "ghen tung" vi con Thc nh mnh n!
Cc Hng ny gi lo ci c† xung quanh my thi ko, qun bng mt l th ca Phong Kh, nay nghe Xuy‰n g†i, liŠn nhy b li. Thc cng mun chy o ti nhng nhng iŠu Xuy‰n va "thng bo" khi‰n n khng dm l v nn nng, s hai bn tru. Tim nhy l-t trong ngc, Thc bܧc tng bܧc mt, c lm ra v thn nhin.
Cc Hng va lܧt mt qua bi th, la m:
- Ch ch, anh chng "ni mu Hon Th" ln ri, Thc i!
Thc t m li‰c vo mnh giy trn tay Xuy‰n. Nhng dng ch in hoa quen thuc p vo mt n:
My hm nay m nm nh
Ch khng phi trch g ba bn hiŠn
Nm nh †c bo gii phiŠn
Mi hay c k thng "hiŠn thc" kia
Cht lng thn phc, xin chia...
Bn dܧi bi th l dng ti bt: "Xin tm biŒt. Hn ti ng sau khi thi xong h†c k hai. Kš tn: Phong Kh".
Thc †c xong l th, th di lm bm:
- Ha ra anh chng ny cng ham h†c gm!
Cc Hng gt g:
- "Vui duyn mi khng qun nhiŒm v" m!
Xuy‰n tc lܫi:
- Cha chc l lš do chnh!
- Sao my bi‰t? - Thc trn mt.
- Sao li khng bi‰t! - Xuy‰n nh‰ch mp v tng tri - Tao cn l g tm lš ca ti con trai! Hn thy Phn ci lm th tn tnh my nn m ra su ǩi mun "ngh ngi" mt thi gian ‹... bng b v‰t thng lng. Chnh v vy m hn i "tm biŒt" ch chng phi bn n thi g st!
Thc cha kp ni g, Cc Hng vi vng ph h†a:
- Con Xuy‰n ni ng! Bi th ca Phn ci khng khc no mt nht ko ct t ngang "con ܩng tnh ta i" ca hn. Hn cn phi c thi gian ‹ hn gn li v‰t thng... chi‰n tranh!
- Tao khng tin! - Thc lc u - Ti my ch ton ngh xu cho ngܩi ta! Bi‰t u anh ta m cha khi! Trong th anh ta chng ni anh ta m my ba nay l g!
- Ch c nhng a kh kho nh my mi i tin nhng chuyŒn v vn ! - Cc Hng h mi - Hn chng bŒnh hon g st, ch m tng t thi! Ngܩi ta bo "yu nhiŠu th m, m nhiŠu th y‰u" m! - Ri nhn Thc, Cc Hng cܩi cܩi - Tao thy my lc ny cng bt u "y‰u y‰u" ri !
Thc mt p vo vai Cc Hng:
- Ni by n!
- Trng chc ch by g! - Cc Hng ti‰p tc tru - Ch nhng ngܩi thuc hŒ PAL nh tao hoc hŒ SECAM nh con Xuy‰n mi "khe-mnh-m" ܮc! Cn nhng ngܩi thuc hŒ NTSC nh my, Hong Ha, Phn ci, Phong Kh th khng "m-y‰u-t" cng "su-mun-phiŠn", c m ti tnh ln ܮc!
Xuy‰n lܩm Cc Hng:
- Thi, ng c gi b ba hoa vung vt ri qun mythanh ko i! Chocolat u, chia cho mi a mt cy coi!
Cc Hng nhn nh cha mythanh ko ra:
- Ko y n! My lm nh ai cng tham n nh my khng bng!
Thc cm ly thanh ko trn tay Cc Hng mt cch hng h. Chng hi‹u sao Thc cm thy bun bun vŠ l th ca Phong Kh. Anh chng t mt thi Ƕ g vŠ chuyŒn Phn lm th tng Thc, khng chm ch†c cng khng hn d‡i, nhng trong nhng li l bnh thn kia, Thc tܪng nh mnh †c thu nhng trch mc lng thm giu kn trong . Phong Kh cn by t s thn phc mt cch kh hi‹u. Ti sai li thn phc? Anh thn phc ai, Thc hay l Phn ci? Phi chng l mt cch ni cay ǡng? Thc t hi v khng sao tr li ܮc. my ln, Thc nh nh Xuy‰n v Cc Hng "gii p tm tnh" nhng rt cuc li ngi ngng khng dm hi. N bi‰t Xuy‰n v Cc Hng ch xem tt c nhng chuyŒn ang xy ra nh mt tr a khng hn khng km. Nhng ring Thc, cu chuyŒn vŠ anh chng Phong Kh c bt n vn v ngh ngi v khng hi‹u sao nhng lc ngh ‰n anh, n li cm thy bng khung xa vng, mc d cho ‰n tn gi pht ny, n vn cha bi‰t anh l ai v mt mi anh trn mo th‰ no.
i lc Thc cng cm thy bun cܩi vŠ nhng š ngh v vn ca mnh. Cc Hng x‰p Thc vo hŒ NTSC khng phi l khng c lš. Thc kn o, nhy cm, thܩng xc Ƕng khng u vo u. Xuy‰n bo l thi "xc Ƕng sng". N‰u bi‰t l th mi nht ca Phong Kh khi‰n Thc bun ‰n th‰ no, hn Xuy‰n v Cc Hng s "gia" Thc th thm cn hn ngܩi ta gia mng chn... nga.
Bi‰t vy nn Thc nh bm bng lm thinh. Lm thinh mt hi, bng m c, Thc li ra thm anh chng Phn ci "ta em hng ng i cy ba, m em hng ng i cy ba" ch‰t tiŒt kia. Tht cha thy ai "lng xt" nh anh ta. Chng th nh Hong Ha, ngi trong lp li‰c Thc mt ci, ri... thi. Nh vy th chng ai hay bi‰t, bn b cng khng m Phong Kh cng khng. Li chng b ai m tru ch†c. ng ny Phn ci chng thm bi‰t ‰n thi Ƕ ca Thc, c ngang nhin "tng" mt bi th ln bo hŒt nh ngܩi ta qung co trn ti-vi, ai m chng nghe thy. Gi†ng iŒu li b b ra v "ta y cng c mt ci... ng ba lng" khi‰n myngy sau Thc xu h ‰n mc chng dm nhn mt ai. Nht l nhng khi Hong Ha ngi dy bn kia trng sang, Thc cng nng ran c mt my.
Nhng Hong Ha ngh ngi nh th‰ no, i vi Thc iŠu khng quan tr†ng. Thc ch s Phong Kh hi‹u lm, d rng ti sao Thc li s nh vy th chnh Thc cng khng ct ngha ܮc. N ch bi‰t n cm thy thp thm khi Phong Kh †c ܮc bi th "tai h†a" ca Phn ci v khi Phong Kh i "tm biŒt" mt cch Ƕt ngt th n li v cng bt rt. N khng r Ǣng sau lš do n thi h†c k hai c cn mt lš do no khc nh Xuy‰n nhn xt hay khng. D sao th Thc cng c tin rng Phong Kh khng ba chuyŒn, rng anh ta Š ngh c b†n tm thi "ct t lin lc" chnh v li ch h†c tp ca anh v c ca b†n Thc. V tht ra k thi quan tr†ng kia cng ‰n gn. Ch cn mt tun l na thi.
Khc vi Thc, Xuy‰n v Cc Hng chng t v g u su vŠ chuyŒn Phong Kh i "ngng chi‰n". Ln trܧc, nh th L Huy Phn l tun ra hai cu th tn nhn "d quen bi‰t hay khng quen bi‰t, th b†n ny c thi‰t tha chi" khi‰n sau Phong Kh co bŒnh vŠ vܩn nm †c bo... Mc Tm th Xuy‰n v Cc Hng cn t ra y ny, nhng ln ny m†i s l do Š ngh "chnh ng" ca Phong Kh nn s im lng ca anh ta khng cn l... s im lng ng s i vi ti n na. Cc Hng ch thnh thong bun tnh than th:
- Than i, thi n ung nay cn u!
Xuy‰n cܩi:
- Thi xong h†c k hai, nh my ch‰ bi‰n thc phm mang tn Phong Kh s hot Ƕng tr li ch lo g!
Cc Hng vn ru ru:
- Sao li khng lo! Thi xong h†c k hai l chun b ngh h. Ngh h xong ti mnh u cn h†c trܩng ny na m tnh chuyŒn "c khot" ti‰p!
Trܧc nay, Xuy‰n v Thc chng bao gi nh nm h†c ca chng l nm h†c cui cng ngi trܩng ny v chng bao lu na chng s phi t gi khung cnh quen thuc ni y nn by gi nghe Cc Hng nhc, c hai bt gic th di cm thn:
- hn, vy m ti tao qun bng i mt! Vy m lu nay c tܪng ti mnh s n ǩi ki‰p ni y!
- Lm g c chuyŒn ! - Cc Hng tc lܫi - Khng nhng ti mnh khng n ǩi ki‰p ti y ܮc m con Thc cng ng hng "n ǩi ki‰p" vi anh chng Phong Kh ca n! Mai y, khi ti mnh i ri, hn ta s ti‰p tc nht th vo ngn bn ca mt a con gi khc i lm quen, v nh th‰ l con nhi tt s s hܪng tt tn tt nhng th ca ngon vt l trn ci ǩi ny. Cn ti mnh th... tr mm!
Li tin tri ca Cc Hng khi‰n Thc nhn mt:
- My ni g nghe gh qu!
- ‹ ri my coi! - Cc Hng gc gc u nh mt nh hiŠn tri‰t - My bun th tao chu nhng "s tht khch quan" nh th‰ no th tao ni vy! Ti n ng con trai m my!
- X! - Thc bu mi - My lm g m rnh ti con trai d vy?
- Sao li khng rnh? - Cc Hng trn mt - Tܫng g ch ti con trai, tao bi‰t c t!
- Xo i!
- Ta xo my lm g! Trong b con dng h† nh tao c ng mܩi hai anh em trai m!
Ni xong, Cc Hng nhe rng cܩi khi‰n Thc d ang tc m ch cng phi bt cܩi theo.
- Thi ng c rn na! - Xuy‰n thnh lnh xen vo, gi†ng c v trm ngm - By gi ti mnh tp trung bn chuyŒn ny coi!
Thy Xuy‰n mt my nghim tr†ng, Cc Hng nheo nheo mt:
- ChuyŒn g m phi "tp trung" d vy? Bn s Š h?
Pht l s c kha ca Cc Hng, Xuy‰n ti‰p tc theo ui nhng š ngh va le ra trong c:
- Theo tao, ‰n lc ti mnh cn phi tm hi‹u xem anh chng Phong Kh l ngܩi nh th‰ no!
Li tuyn b bt ng cua Xuy‰n khi‰n Thc v Cc Hng tr mt:
- Sao hm trܧc my bo ng truy tm hn, s "mt gi"?
- Hm trܧc khc, by gi khc! Bay gi sp ngh h. Trܧc khi chia tay t ra ti mnh cng phi "li‰c s" qua hn ‹... m rng ki‰n thc ch!
Nghe Xuy‰n ni, bt gic Thc cm thy tim mnh p thnh thch. Nhng n khng t l iŠu g. Ch c Cc Hng l ho hng:
- Vy sng mai ti mnh bt u chi‰n dch truy lng... o tc. Tao s...
Cc Hng cha ni dt cu, Xuy‰n ct ngang:
- Sng mai cha ܮc! Phi Ǯi thi xong h†c k hai !
- My khng mun vi phm "hp ng" vi tay Phong Kh ch g?
- Khng hon ton nh vy! - Xuy‰n thng thnh - Ci chnh l tao mun con Thc ܮc n ngon ng yn trܧc ngy thi! Gp Phong Kh by gi, ri l mt tn m o qut quo c phi hng bt h‰t m†i chuyŒn khng! Tt nht l ch thi c xong xui. Lc , con Thc c tht v†ng cng khng nh hܪng g!
Cc Hng gt g:
- Vy thi xong l ti mnh ra tay "vch mt" hn liŠn?
Xuy‰n cܩi:
- , lc my s ܮc u tin th vai thanh tra Ca-ta-nhi.
Cc Hng rt c:
- V rt cuc tao s b bn ch‰t nh trong phim "Con bch tuc"?
- Khng u! - Xuy‰n nhn vai - Trong v ny, n‰u c k ch‰t th ngܩi l con Thc ch khng phi my!
Thc mt, mm cܩi khng p. Ngh ‰n lc gp mt Phong Kh, t nhin Thc cm thy xao xuy‰n khn t. Trܧc y, b Xuy‰n cm cn, Thc nng lng bi‰t mt anh ta kinh khng. By gi, Xuy‰n "bt n xanh", Thc li tn ngn na mun na khng. Thc khng lm sao gii thch ܮc s mu thun trong lng mnh. Hay l Thc s khi gp mt anh chng Phong Kh bng xng bng tht, niŠm vui rn rng s bi‰n thnh n‡i tht v†ng su xa nh Xuy‰n ni? C phi vy khng, Thc cng khng bi‰t na!

TruyŒn Khc star B Cu Khng a Th star Chng 7

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 8, 1999 --- 8:00 A.M. )