Chu+o+ng 8: Bo^` Ca^u Kho^ng -Du+a Thu+
Make your own free website on Tripod.com

Chng 8: B Cu Khng a Th

u gi chiŠu, Cc Hng va m cp bܧc v, Xuy‰n v Thc v†t miŒng hi ngay:
- Sao ri?
- Sao chuyŒn g?
- Thi, ng gi b na! ChuyŒn anh chng Phong Kh ch chuyŒn g!
Cc Hng thng thng:
- Th tao lm ng theo nhng g ti my dn. Tao v vn phng ph vi c Tܩng Anh. Ngi mt lt, tao xin php c...
Xuy‰n st rut ct ngang:
- My ng c chi tr vng vo Tam Quc na! K‹ ngay v chuyŒn chnh i. My c gp tay Phong Kh khng?
- C. Tao ng np ngoi ca s nhn v...
- Hn p trai khng? - Xuy‰n hi Cc Hng nhng li nhy mt vi Thc.
Cc Hng vn t tn:
- p.
- Tht khng?
- Tao ni dc lm chi!
- p c ai vy?
- C... tao.
Xuy‰n nhn mt:
- My sao lc no cng c rn ܮc! ChuyŒn nghim tc m c gin hoi!
-Th tao ni chuyŒn nghim tc m.
- Nghim tc ci kh mc! Hn l con trai, my l con gi, lm sao m so snh ܮc?
Cc Hng nghim ngh:
- Ai bo my hn l con trai?
Xuy‰n chng hng:
- Ch chng l hn l con gi?
- Ch cn g na! Chnh mt tao trng thy r rng.
C Xuy‰n ln Thc Šu ku ln kinh ngc:
- My c trng nhm khng y?
- Nhm th‰ no ܮc! Tao ‰m t trn xung dܧi, hn ngi bn th nm, ngay chnh gia.
Xuy‰n nhu my:
- Sao l vy c? Hay a chnh gia khng phi l hn! C th‹ hn ngi bn cnh?
Cc Hng lc u:
- Hai a hai bn cng l con gi tut.
Xuy‰n v Thc khng hn m cng a mt nhn nhau. C hai Šu l v ng ngc nh va t trn cung trng rt xung. Thc cm gic nh ai bp mnh tim mnh. Khng bao gi n c th‹ tܪng tܮng anh chng Phong Kh tng khi‰n n ngh ngi li l con gi. By gi ngh li, Thc mi nhn ra trong tt c nhng l th Phong Kh gi cho b†n Thc t trܧc ti nay, cha bao gi Phong Kh ti‰t l mnh l nam hay n, ngay c cch xng h cng vy. Hn ch xng l "mnh" v g†i b†n Thc l "bn", th‰ thi! Vy m b†n Thc c tܪng b, c xm nhau tn pht vŠ mt "anh chng" Phong Kh NTSC tܪng tܮng, tht xu h!
Bn lnh nh Xuy‰n, trܧc tnh hung ny cng d khc d cܩi. Cng nh Thc v Cc Hng, n c inh ninh Phong Kh l mt anh chng ho hoa phong nh. By gi m†i chuyŒn li tr nn ln tng pho khi‰n u c n m ri tinh ri m. vy, Cc Hng li c hi chm chp:
- Gi sao my?
- Sao l sao?
Cc Hng tc lܫi:
- Ai d Phong Kh li cng phe vi ti mnh! "V" ny au qu!
- au ci kh gi! - Xuy‰n bc bi xng gi†ng - N‰u hn l con gi th "g" Phn ci cho hn. Cn con Thc th ‹ dnh "g" cho Hong Ha!
Thc th lܫi:
- Thi, cho tao xin! Tao khng dm Hong Ha u!
Cc Hng quc mt nhn Thc:
- Khng dm cng phi dm! Chng l my c chung thy vi "con nh" Phong Kh mc toi kia?
Nh ngh ra iŠu g, Xuy‰n Ƕt ngt hi Cc Hng:
- Nhng my iŠu tra xem trong lp 11A3 c ai tn Phong Kh cha?
- Cha.
- Cha th phi iŠu tra gp!
- Chi vy? - Cc Hng trn mt:
Xuy‰n gt g:
- Bi‰t u Phong Kh chng l mt anh chng no . Nhng hn li ngi dy khc. i ‰n khi c lp ra vŠ h‰t, hn ln lt nht th vo ngn bn ch‡ ti mnh.
Cc Hng nheo mt:
- ‰n gi ny my vn ngh Phong Kh l mt "anh chng" sao?
- Tao chng ngh g h‰t! - Xuy‰n chp miŒng - Nhng chuyŒn iŠu tra th vn phi ti‰n hnh ‰n ni ‰n chn.
S Cc Hng t chi, Thc ha v:
- Con Xuy‰n ni ng . Cha chc Phong Kh l my con nh .
Cc Hng li‰c Thc:
- My nht nh "mun dm tm chng" h?
- Dp my i! - Thc pht vo vai Cc Hng - Tao ch t m thi!
Nhng d on ca Xuy‰n b sp ǰ ngay ngy hm sau. Bui sng, Cc Hng ln trܩng, bui chiŠu vŠ bo:
- Tao d hi k ri! Lp 11A3 chng c "mng" no tn Phong Kh h‰t!
Xuy‰n th ht ra:
- Vy l tiu!
- Tiu g?
- Tiu... iŠu ch tiu g! Nh vy Phong Kh ch th l mt trong my con yu tinh ri! €, my c hi tn my con nh khng?
- C. a ngi gia tn Hoa. Hai a kia, mt a tn Tho, mt a tn Trang.
Xuy‰n gc gt u:
- Tt lm! Vy ngy mai lc ra vŠ, my rng bm theo my con nh , xem chng u.
- Chi vy?
- "Chi vy, chi vy" hoi! - Xuy‰n gt - Phi bi‰t a ch ca ti n ‹ gi th ti "hm d†a" ch chi! Phi cho ti n bi‰t mnh u phi l tay m! Ti n ch bi‰t r ti mnh trong phm vi nh trܩng trong khi ti mnh theo di hnh tung ti n ti tn nh, tn... ngoi x hi. HŒt nh cnh st khu vc vy!
K‰ hoch ca Xuy‰n khi‰n Cc Hng khoi ch cܩi toe.
Nhng chiŠu hm sau, Cc Hng li vc b mt a m v lp.
- Sao ri? - Xuy‰n hi.
- Sao vi ch trng! Hng bt ri!
- Sao li hng bt? My b ti n pht hiŒn h?
Cc Hng "x" mt ti‰ng:
- Trnh Ƕ ti n lm sao pht hiŒn ni. C iŠu tao lo o bm theo ti n qua hai khc ܩng th ‰n mt ng ba...
- V mt chi‰c xe ti i v ngܩi my?
- ng tr o! - Cc Hng ngušt Xuy‰n - Vn Š l c mt ci ng ba. V ba a r ba hܧng lm tao c ng ǿc ra gia ܩng, khng bi‰t phi ui theo a no!
Thc st rut hi:
- Rt cuc my quy‰t nh ui theo ai?
Cc Hng th di:
- Chng ui theo ai c! Tao... vŠ.
- Vy m cng ni! - Thc u xu, v tht v†ng.
- Khng hŠ g! - Xuy‰n khot tay - Sng mai, ba a mnh s cng i. M‡i a mnh s "ph trch" mt a ti n.
- Sng mai khng ܮc - Cc Hng tc lܫi - Sng mai tao phi i vi ba tao vŠ Th c thm b ngoi.
- Vy th sng mt! - Xuy‰n kht mi - Ti n nh c nm trn tht, chy i u m lo.
Ri Xuy‰n quay sang Thc, nhy nhy mt:
- Ln ny ti tao s ‹ dnh cho my con c Phong Kh. My tha h "lm gi" n cho b nhng ngy tng t ho.
Thc chng bi‰t ni sao, nh tot miŒng cܩi.
Nhng k‰ hoch truy lng con nhi Phong Kh cha kp thc hiŒn th ngay chiŠu hm , khi ti‰t h†c cui cng chm dt, lc chen nhau ra ca, Hong Ha vi v gii vo tay Thc mt phong th.
Hnh Ƕng ca Hong Ha qu Ƕt ngt, v sau khi gii l th vo tay Thc, anh nhanh chng ln vo m ng khi‰n Thc cha kp phn ng khng thy anh u. N c ng l ng gia ca lp, khng bi‰t phi lm g vi phong th trn tay.
Xuy‰n v Cc Hng xung khi bc tam cp hnh lang, khng thy Thc u liŠn quay li do dc tm.
Bt gp Thc ang ng ngn ng nh ngܩi mt hn, Xuy‰n ngc nhin hi:
- My lm sao vy? Trng gi h?
Ri cht thy phong th trn tay Thc, Xuy‰n bt ku:
- Th g vy? Ca Phong Kh gi phi khng?
- Khng. Ca Hong Ha! - Thc p kh, gi†ng vn cha ly li bnh tnh. V n cha phong th cho Xuy‰n.
Cc Hng lp tc xch st li, t m xem Xuy‰n ang thn tr†ng bc b th.
Mt lt, Xuy‰n li ra t trong b th mt tm thiŒp in hnh hoa hng. Cc Hng "" ln mt ti‰ng:
- Ri, ri! Sp sinh chuyŒn tm lum t la ri! "Hoa hng ‰n u, mc cu ‰n ", phen ny con Thc c chy Ǣng tri!
Xuy‰n phe phy tm thiŒp trn tay, ct gi†ng eo o:
- Who's able, who's able, who's able to love serious... Nhng Xuy‰n cha kp ht xong cu cui ca bn "TriŒu a hoa hng", Cc Hng chn ngang. N tr vo tm thiŒp ang vung vy trn tay Xuy‰n, gi†ng sng st:
- My lt tm thiŒp li coi! Hnh nh c hng ch pha sau ka!
Pht hiŒn ca Cc Hng khi‰n Xuy‰n v Thc git tht. Xuy‰n vi v lt tm thiŒp li. Mt hng ch p vo mt n: "ChiŠu th by ny, mi Thc i xem v kch "Tnh nghŒ s" nh ht Ha Bnh. Mnh s ng Ǯi Thc trܧc cng nh ht lc 7g30. Rt mong Thc nhn li."
Xem xong, Xuy‰n v Thc cha kp ni g, Cc Hng "x" mt ti‰ng:
- Nhm mnh ba a m hn ch mi c m‡i mnh con Thc! Tht cha thy ai bt lch s nh tn ny.
Xuy‰n t v hi‹u bi‰t:
- i xem kch ch l chuyŒn ph. Ci chnh l hn mun ni chuyŒn ring vi con Thc. V vy hn khng dm r thm tao v my.
Cc Hng li h mi:
- C nm khng chu ni, by gi sp ngh h li by ǥt "sinh s".
Xuy‰n cܩi:
- My cc bi‰t g h‰t! Chnh thi i‹m "m‡i nm ‰n h lng man mc bun" ny, "t tnh" mi l h‰t š. Lc ny, lng ngܩi rt d xc-Ƕng-y. Ngi trong rp ht, nghe anh chng lp trܪng p trai th th mt hi, chc chn con Thc s mi lng ng u vo vai hn v...
- ... Ngy kh kh! - Cc Hng lu lnh v†t miŒng.
- ng vy! - Xuy‰n thn nhin - V sau , d nhin l...
Nghe ‰n y, Thc vi v bt cht hai tai li, miŒng la ri rt:
- Thi, thi, ti my ng c ni lung tung na! Tao c nhn li i xem kch vi Hong Ha u m ti my bi bc.
Xuy‰n l mt:
- Ai bi bc my hi no! Tao ch mun ni "sau , d nhin l hn... nh thc my dy ‹ my xem kch ti‰p", c vy thi!
Thc vn khng khng:
- "C vy thi" tao cng khng i! Tao quy‰t nh ri!
- My khng th‹ quy‰t nh vi vng nh vy ܮc! - Xuy‰n nhn vai - Theo tao l my nn i!
- Lš do?
- C nhiŠu lš do! - Xuy‰n chm ri p - Th nht, y l v "Tnh nghŒ s" ch khng phi "Tnh h†c tr", chng lin can g ‰n my! Th hai, v kch din ra nh ht Ha Bnh ch khng phi nh ht... Chi‰n Tranh, s khng c chuyŒn g nguy hi‹m ‰n tnh mng ca my. Th ba, lš do ny mi tht l quan tr†ng...
Ni ‰n y, Xuy‰n c š ngp ngng ‹ Thc phi st rut. Qu vy, thy Xuy‰n Ƕt nhin ngng bt, Thc khng nn ܮc t m:
- Lš do th ba l g?
Xuy‰n gt g, tinh qui:
- l my phi tm hi‹u xem b†n con trai khi t tnh vi con gi ti mnh, chng ni nhng ni cui nhng g, ri sau vŠ... k‹ li cho tao vi con Cc Hng nghe!
- Chi vy? - Thc ngc nhin.
- Sao li "chi vy"? - Xuy‰n hng gi†ng - Ti mnh cn phi bi‰t tm lš ca b†n con trai ‹ sau ny c "v kh" m "i ph vi ǩi" ch!
Thc vn ngy ng:
- Vy sao my vi con Cc Hng khng t tm hi‹u ly m phi nh ‰n tao?
- T tm hi‹u th‰ qui no ܮc! - Xuy‰n nhn nh - Hng qun ca con Cc Hng th t‰ch vŠ B‰n Tre t ǩi ki‰p no ri! Cn tao th chng thng nhi no dm r vo. Chng s tao xi ti nh xi... b nhng dm. Ch c my l c c hi, khng nn ‹ vut mt...
Thuy‰t mt trng, thy Thc vn cn ngn ng, Xuy‰n liŠn nghim mt:
- My nn nh y khng phi l chuyŒn tnh cm ring t m l mt... s mŒnh! Cng ging nh con Cc Hng c nhiŒm v theo di tn Phong Kh vy
Trܧc nhng li l hng hn ca Xuy‰n, Thc ch bi‰t phn ng mt cch y‰u t:
- Nhng m... tao s qu!
Cc Hng trn an:
- ng s! C mnh dn ln! Chc chn hn s thm th bn tai my "Anh yu em". Lc y, my tr a li liŠn "Em cng yu anh lm lm". Tao bo m hn s xu ngay trong rp.
Trong khi Xuy‰n bm miŒng cܩi th Thc pht mnh vo vai Cc Hng:
- Con qu› ny! My lc no cng gii ti xi by!
- Hn s khng ni "Anh yu em" u. Ba ch xa ri! - Xuy‰n cܩi cܩi, chen vo - Hn s t tnh bng cch gii vo tay my mt... gi ko da v du dng bo "y l tnh cm ca anh dnh cho em. N ng†t ngo y nh lng anh vy".
Thc tr mt, tht th:
- Vy tao c nn ly khng?
- Ngu sao khng ly! - Cc Hng ku ln - Ly em vŠ cho ti tao. Ri hm sau gp hn, my c m miŒng hi xin mt "gi tnh cm" khc, bo l "gi tnh cm" hm trܧc n "ng†t ngo" qu nn my xc h‰t tr†i ri!
- Khng nn nghe li mt a c tm hn n ung nh con Cc Hng! - Xuy‰n tc lܫi - N‰u my h hng cm ly gi ko, hn s tܪng my "k‰t m-en" hn. Lc , my s gp khi chuyŒn ry r.
Thc vn cha yn tm:
- Khng nhn ko th tao phi lm g?
Xuy‰n khot tay:
- Khng lm g h‰t. C ngi im. Ra v mnh l mt... cc .
- Khng ni g h‰t?
- , ngm miŒng li. Hn hi g cng khng ni. My ang ng vai mt cc m!
Thc c v lܫng l:
- N‰u vy th bt lch s qu!
Xuy‰n nheo mt:
- N‰u s bt lch s th my... nhe rng ra cܩi. Nhng nh ch cܩi thi, cn trܧc sau my tnh khng ni mt ti‰ng no.
Thc nhn nh:
- My lm nh tao l ܩi i khng bng!
- By! ܩi i lm sao c duyn bng my ܮc! Hn na tao nh hi trܧc ng Nguyn Vn Vnh "con ve su ku ve ve" c ni l ngܩi ViŒt Nam ta c ci tt l "g cng cܩi". y l dp ‹ my chng t my l... ngܩi con gi ViŒt Nam th thiŒt!
- Hong Ha hi g, tao cng khng tr li, c nhe rng cܩi rui, ri anh ta ni da ln hnh hung tao th sao?
Xuy‰n cha kp p, Cc Hng h mi:
- My ng lo! C cho vng hn cng khng dm ng ti my u!
Thc chp mt:
- Tao ch ni l "ri" ch b!
- Lm g c chuyŒn !
- Bi‰t u ܮc!
Thy Thc vn cha tht s yn tm vi "nhiŒm v" mi, cui cng Xuy‰n nh nhn nhܮng:
- Thi ܮc ri! Ba tao v con Cc Hng s i cng vi my!
Nghe vy, Thc ti ngay nt mt:
- , i c ba a th tao mi dm! Ch i mt mnh, tao s lm!
- Ti tao khng i chung vi my u m ham! - Xuy‰n lܩm Thc - Tao v con Cc Hng s mua v vo ring, khng cho Hong Ha bi‰t. Vo rp, ti tao s len ln ngi sau lng my ‹ bo vŒ ngm. H thy Hong Ha nh xng ‰n nh... bp c my l ti tao can thiŒp liŠn. Sao, yn ch cha?
Thc khng ni g, ch nhon miŒng cܩi. Thc ra, Thc u c s Hong Ha hnh hung. Thc bi‰t anh chng bao gi dm ng ‰n... ngn chn t ca mnh. Thc ch gi v th‰ thi, ch trong bng Thc s chuyŒn khc. Thc s phi ngi mt mnh vi Hong Ha trong rp ht. Trܧc nay, Thc cha bao gi dm i chi ring vi bn trai. Gp mt Hong Ha ngay trong lp, gia bao nhiu bn b, Thc cn lng tng na l i xem kch vi anh. Lc , n‰u Hong Ha ng li vi Thc, Thc chng bi‰t phi ni g, lm g ‹ t chi. Xuy‰n bo Thc c nhe rng ra cܩi, nhng chc chn Thc s khng nh‰ch mi ni.
ang lo ngay ngy, cht nghe Xuy‰n ha s i cng Cc Hng m thm i theo "h‡ tr" mnh, Thc cm thy lng bt php phng. N li‰m mi:
- Th by l hm no hn?
- Ngy kia! - Cc Hng nhn vai - Ngy mt phi d tm "so huyŒt" ca con nhi Phong Kh, ngy kia li "t chi‰n" vi Hong Ha, cng viŒc ngp u ch u phi a!
- C cn phi hi m cho Hong Ha khng? - Thc li hi.
Xuy‰n gt u:
- Phi bo cho hn bi‰t ch! Khi nhn ܮc "ti hu th" ca i phng, n‰u sn sng "nghnh chi‰n" th mnh phi tr li sm. Cn khng ng š th treo "min chi‰n bi".
Cc Hng "k" Xuy‰n:
- Tao nghe my ni c tܪng nh ang †c truyŒn Tam Quc!
Xuy‰n tnh kh:
- Th tnh yu cng l mt dng ca... chi‰n tranh. Lut chi Šu ging nhau. C iŠu chi‰n tranh th v trang bng sng ng, cht n. Cn "v kh" ca tnh yu l cht... ng†t nh xoi, mn, chocolat, ko da...
Li biŒn lun ca Xuy‰n "Ƕc" ‰n mc Cc Hng phi but miŒng tm tc:
- Hay, hay!
V ngay sau , ba c gi Šu ng š l Thc s bo cho Hong Ha bi‰t š nh ca mnh vo cui gi h†c ngy mai, bng cch tr li cho anh tm thiŒp bng hng ܮc Xuy‰n ghi thm hai ch "O.K".

TruyŒn Khc star B Cu Khng a Th star Chng 9

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 8, 1999 --- 8:00 A.M. )