Chu+o+ng 9: Bo^` Ca^u Kho^ng -Du+a Thu+
Make your own free website on Tripod.com

Chng 9: B Cu Khng a Th

Va bܧc vo lp, Thc o mt nhn quanh. Nhng n chng thy Hong Ha u.
Lc u, Thc c inh ninh l anh i tr. Nhng ‰n khi ti‰ng chung vo h†c vang ln, Hong Ha vn bt v m tn, Thc mi hay l anh ngh h†c. N vi vng quay sang Xuy‰n:
- Ba nay Hong Ha u c ‰n lp...
- L tht! - Xuy‰n tc lܫi - Hn c bao gi ngh h†c thnh lnh nh vy u! Nhng khng sao, mai tr li cng cn kp! Mai mi th su m!
Cc Hng bu mi:
- Tht tao cha thy ai y‰u bng va nh tn ny! Mi a th hm qua, ba nay ln nh chch ri! Gan th ‰ m by ǥt t tnh!
Xuy‰n thng thnh:
- C th‹ l hn bnh.
- Bnh u m l vy! - Cc Hng nh‰ch mp.
- , l lm! - Xuy‰n vn iŠm nhin - Tri tim ln u tin bi‰t yu rt d b hng hc bt t. HŒt nh ng h b v nܧc vy. C th‹ by gi hn ang nm rn h h nh!
Thc khng bi‰t Xuy‰n ang pha tr. Tܪng tܮng ra cnh Hong Ha ang m liŒt giܩng v... yu mnh, t dng Thc b‡ng m lo. ‰n khi thy Cc Hng che miŒng cܩi khc khch, Thc mi th ra mt hi di nh nhm.
Nhng cc c gi on trt lt. Thc ra Hong Ha ngh h†c khng phi v m hay v mc c. Anh khng ‰n lp bi v mt lš do hon ton khc.
Hong Ha s phi gp Thc. Anh s Thc t chi li mi ca anh. Ba nay ‰n th by n‰u mnh khng ‰n lp, Thc s chng c dp no gp mnh ‹ t chi. V d nhin mt ngܩi hiŠn hu nh Thc s khng n lng no ‹ mnh ng Ǯi "sut m" trܧc cng nh ht Ha Bnh. Chc chn Thc s ‰n. Hong Ha ngh vy v anh quy‰t nh t nay cho ‰n ngy hn s khng l mt ‰n trܩng. Nhng ngy cui cng ca nm h†c, chng ai bun ng ngng ‰n bi v. K thi tt nghiŒp ph thng sp ti cng chng khi‰n bu khng kh h†c tp trong nhng ngy ny si Ƕng hn l bao. H†c sinh ‰n lp ch ‹ tn gu, vi‰t lu bt v nn nao bn bc vŠ nhng ti‰t mc vn nghŒ ln ti‰t mc n ung trong ngy lin hoan b‰ ging. V vy, s vng mt Ƕt xut ca anh chng lp trܪng chng khi‰n ai ‹ š, tr b†n Thc.
Nhng ba c gi cng chng c nhiŠu th gi ‹ tm hi‹u cn k vŠ lš do vng mt ca Hong Ha. Bi, cng trong bui chiŠu hm , tay Phong Kh nghch ngm kia li b mt ǥt vo ngn bn ca Thc ba thi ko bc h km theo mt l th. Vn gi†ng th quen thuc:
Nhng ngy vui v qua mau
Chng mnh sp xa nhau mt ri
Bn i, bn c bi hi
Chia tay c nh ‰n ngܩi hm nay?
Ln ny, gi†ng th ca Phong Kh c v bun bun. Cc Hng ng Xuy‰n:
- Hn tnh gi tr g vy?
- Con nhi ny tnh chi n tm lš. Hn mun lm cho ti mnh mi lng.
- Nhng ‹ lm g?
- Chng ‹ lm g c! - Xuy‰n h gi†ng - l tr chi a thch ca hn. Nhng ln ny hn h to. Hn cha bi‰t ti mnh khm ph ra hn l mt... n tc, ch cc phi anh chng no h‰t!
Thc nhn my thi ko trn tay Cc Hng, nhu my:
- Nhng ti sao c ta li gi bnh ko cho ti mnh? Lm vy ch c tn tiŠn ch ch li g!
- Trn ǩi ny, khng tr chi no khng tn tiŠn! - Xuy‰n ln gi†ng tri‰t gia - Chi brickgame, nh tennis, i khiu v, ht karaoke... Šu phi dc ti ra. Hn cng vy thi. Mun gii tr bng cch la l†c s ngy th, c tin ca ti mnh, hn phi b tiŠn ra. N‰u khng c my thi ko ngy trang, lm sao con nhi bt my ngi u cng phi m m mng mng ‰n anh chng Alain Delon bui sng nh trong thi gian va qua!
B Xuy‰n "khŠu nh" mt ci, Thc thy nng ran c mt my. Thot u, Thc vng vng nh c li, nhng ri thy nhng iŠu Xuy‰n ni khng phi l khng ng, n nh im lng ngܮng ngng quay mt i ch‡ khc, trong lng gin ba con nh lp bui sng kinh khng. Mt a tn Hoa, mt a tn Tho, mt a tn Trang, Thc khng r a no by ra tr qu› qui ny nhng chc chn th phm khng th‹ l ai khc ngoi ba a ny. Ta m bi‰t ܮc nh ngi l ai, nh ngi s nt xng vi ta! Thc bc tc nh thm v ngay sau , n b‡ng ph cܩi v š ngh hung hng khc hn bn tnh thܩng ngy ca mnh.
Cc Hng khng trong tm trng nh Thc. N hu hu my thi ko, hi Xuy‰n:
- Nhng "ni tm li", ti mnh vn ܮc quyŠn "xc" nhng th ny nh "ngy xa th di" ch?
- My th lc no cng vy! - Xuy‰n lܩm Cc Hng - Hnh nh trong t i‹n, my ch bi‰t c m‡i t "xc"?
Cc Hng khng thm ci nhau vi Xuy‰n. N ang bn bc lp giy b†c ngoi thi ko. Thy vy, Xuy‰n th di, ni thm:
- "Xc" th "xc"! Nhng "xc" xong, phi tr li cho hn y!
ang nh thy vin ko v miŒng, nghe Xuy‰n ni vy, Cc Hng b‡ng... ngng tay. N ging mt ‰ch:
- Tr li cho ai?
- Cho con nhi Phong Kh ch cho ai!
- Tr li hn lm g na! - Cc Hng ku ln - Ngy mai ti mnh s tm ‰n "so huyŒt" ca hn kia m!
Xuy‰n tm tm:
- Chnh v vy m ti mnh cn phi tr li. ng lm mt iŠu g bt thܩng ‹ cho hn phi nghi ng. Trܧc y, ti mnh khng hi m hn mt ln ri, ln ny khng nn pht l.
Hi‹u ra nhng iŠu ngot ngoo, mt Cc Hng sng ln:
- Tc l lm ra v ti mnh khng bi‰t g h‰t?
- , khng bi‰t g h‰t.
- Ti mnh l nhng k... ngu n?
Xuy‰n hi nhn mt nhng vn gt u, d di:
- , ngu n.
- Ngu nh b?
Ti y th Xuy‰n h‰t chu ni. N gt pht:
- Thi i, my ng c nhn c hi ny m pha tr l‰u lo! i ki‰m Phn ci khng lo, c lo ng ni by!
B Xuy‰n nt, Cc Hng nhe rng cܩi h h v co gi chy mt. Lt sau, Cc Hng xut hiŒn vi "nh th nng dn" lo o sau lng.
Va thy mt Phn ci, Xuy‰n vn v reo ln:
- A, lu ngy qu hn? Bn lc ny nh th‰ no? How are you? Vn I'm fine, thank you ch h?
MiŒn Xuy‰n trn nh bi m. N va hi va tr li thay lun. Phn nghe tai mnh lng bng. Anh tܪng nh mnh ang d ti‰t thc tp ti‰ng Anh.
Xuy‰n vn niŠm n:
- Do ny bn vn cn lm th ng bo Mc Tm y ch?
C " gi li" ca Xuy‰n lm Phn git tht. Anh ngܮng nghu:
- u c.
Xuy‰n cܩi:
- Sao vy? Sao lc ny bn khng lm th na?
Phn p ng:
- €, do ny tui... bn.
Xuy‰n nheo mt:
- Vy n‰u ti ny nh bn lm th, bn c "bn" khng?
Phn gi u:
- Lm ch! Lm bi th ngn ngn u c tn thi gian bao nhiu!
Ch Ǯi c vy, Xuy‰n nhanh chng cha bi th ca Phong Kh ra:
- Hn mi gi th cho ti ny na n! By gi bn lm gim bi th tr li i!
Phn lܧt mt qua bi th ca Phong Kh, hng gi†ng hi:
- Tr li sao?
- Tr li l chia tay vi hn, ti mnh cng bun lm! Bun t rut i ln!
- Vy thi?
- , vy thi.
Thot u, Xuy‰n nh ni cho Phn bi‰t Phong Kh l mt a con gi. Nhng sau mt thong ngn ng, Xuy‰n quy‰t nh giu nhm. Trܧc y, khi Phn lm bi th "C em hiŠn thc", Xuy‰n ln n anh khng ti‰c li. N hng hn tuyn b ch c anh chng Phong Kh mi xng ng l†t vo mt xanh ca nh Thc. N‰u by gi v l ra Phong Kh l mt con nhc, chc chn Phn s cܩi vo mi b†n Xuy‰n ba ngy ba m cha h‰t. Mnh c chi ci tnh v, Xuy‰n nh bng, vi anh chng nng dn ny, Phong Kh l trai hay gi cng chng lin quan g! V vy, khi Cc Hng chp xong bi th do Phn sng tc, Xuy‰n nhn Phn cܩi cܩi:
- Cm n bn nghen! Khi no anh chnh Phong Kh "quy ry" ti ny, hy v†ng bn s ti‰p tc gip ǫ!
Li l ca Xuy‰n lm Phn ngc nhin:
- Sao ba nay t dng Xuy‰n li khch so, lch s d vy?
ang cܩi cܩi, Xuy‰n b‡ng trng mt:
- Bn ni vy l c š ch tui thܩng ngy bt lch s ch g!
Phn hong hn:
- u c! tui u phi vy!
Ri khg Ǯi cho Xuy‰n vn vo ti‰p, Phn vi v nh bi chun:
- Thi, tui li Ǣng ny cht nghen!
Va ni, Phn va hp tp b i khi‰n Cc Hng m bng cܩi ngt ngho:
- Hn y‰u bng va nh vy, my cn "nht ma" hn lm chi!
Thc c v khng hi lng:
- Con Xuy‰n ny ch gii ti "ly on tr n"!
- , , c nng ny ba nay "lon" qu ta! Dm "k‰t n" c "ch" my! - Xuy‰n l mt nhn Thc - Hay l thy Phong Kh hiŒn nguyn hnh l "yu n", my tnh chuy‹n hܧng sang Phn ci?
- My ng c ǥt iŠu! - Thc mt - Ti tao thy my "h" Phn ci ch‰t khi‰p, tao ni vy thi!
- My ngc qu! - Xuy‰n kht mi - Tao u c mun "h" Phn ci lm chi. Nhng n‰u ‹ hn rŠ r y, ri ti mnh v š ni ra chuyŒn Phong Kh, hn nghe ܮc th qu c m. Lc ti mnh ch c nܧc o hang xung t vi... giun!
Lš l Xuy‰n a ra hp lš ‰n mc Thc chng bi‰t trch mc vo u na. N ch bi‰t ngm ngm th di ti nghiŒp cho anh chng Phn ci lc no cng gp ton chuyŒn xui xo.
Sng hm sau, y theo k‰ hoch, khong mܩi mt gi, ba c gi c mt trܧc cng trܩng.
Trong khi ch Ǯi, c ba chui vo mt qun nܧc ch‰ch bn kia ܩng ngi tn dc. Sau khi ngi thu mnh sau tm vch lng chn ngang chi‰c bn thp, Xuy‰n a mt sang Cc Hng:
- My nh mt ba con nh khng?
- Sao li khng nh! Ch cu tri cho ba nay ng a no ngh h†c.
Thc ng ngc:
- Sao vy?
- My lc no cng trng vi sao! - Cc Hng ngušt Thc - Ri hm nay c mt a ngh h†c, m a li chnh l tn Phong Kh, c phi cng ti mnh s ha thnh cng cc hay khng?
- hn! - Thc v l. N mm cܩi ngܮng nghu v chp miŒng bn khon - Chng hi‹u ti n c on ra ܮc t g vŠ k‰ hoch ca ti mnh khng!
- Cn khuya ti n mi "nh hi" ra! - Xuy‰n nhn vai - Hn na hm qua mnh hi m cho ti n mt l th cn mi mn lm ly gp my ln tung "T nh NguyŒt", c ti thnh ti n cng ng hng....
Hi chung "reng reng" bo gi tan h†c Ƕt ngt vang ln bn kia ܩng ct ngang li din thuy‰t hng hn ca Xuy‰n. Ba c gi lp tc quay u nhn vŠ pha cng trܩng.
Trong thong mt, tng m h†c tr l lܮt ni nhau tun ra cng. Xuy‰n dn mt vo tng chi‰c o di trng, hi hp hi Cc Hng:
- Ti n ra cha?
- Cha. Ch mt cht.
ang ni, Cc Hng b‡ng reo ln:
- Ka. Ti n ka!
- u? - Xuy‰n v Thc cng hi git.
- ! Ba con nh ang quo tri ! Hoa l con nh tc tm. Nh Trang tc di. Cn a mang ki‰ng cn l nh Tho.
Xuy‰n trn mt nhn theo tay ch ca Cc Hng. Ba con nh va i va tr chuyŒn, thnh thong li cܩi ln rc rch, khng hay ang l†t vo tm mai phc ca b†n Xuy‰n. ang nhn, Xuy‰n b‡ng chp chp mt. T nhin n cm thy nt mt ca nh Hoa trng quen quen. Nhng d moi c, Xuy‰n vn khng nh mnh gp con nh ny trong trܩng hp no. N quay sang Thc v Cc Hng, gic:
- Bm theo i!
Ba c gi nhanh nhn ri khi ch‡ np, ln vo m h†c tr l nh trn lŠ ܩng, ui theo ba "con mi".
Thc thn tr†ng len li gia m ng. N i sau Xuy‰n v Cc Hng nhng vn trng r mn mt ba c gi ang i t t pha trܧc. Cng quan st "i th", Thc cng khng th‹ tin "anh chng" Phong Kh tinh qui kia li l mt trong ba c gi hn nhin ang dung dng dung d trܧc mt mnh.
Ti‰ng Xuy‰n thnh lnh vang ln ct ngang nhng ngh ngi vn v trong u Thc:
- Ti n r ri, b†n mnh tch ra i! - Ri khng Ǯi Cc Hng v Thc c š ki‰n, Xuy‰n phn cng lun - Con Cc Hng bm theo nh Trang, con Thc theo nh Tho. Cn nh Hoa ‹ tao "ph trch".
Va dt cu, Xuy‰n ng ny v†t ngܩi i ngay. Gng mt "trng quen quen" ca nh Hoa m nh Xuy‰n ny gi khi‰n Xuy‰n st rut mun lm cho ra l. Phong Kh chc hn l con nhi ny, Xuy‰n thp thm nh bng v mc d nn nng, n vn tnh to lun lch gia cc thng thuc l, cc xe nܧc ma v v s nhng vt chn d†c ܩng.
‰n khi nh Hoa m cp chui t†t vo cn nh c cnh cng mu xanh th Xuy‰n cht m ra lng tng. Quanh ch‡ Xuy‰n ng, khng c mt v tr no c th‹ n np ܮc. Gn c mt qun c ph, nhng chng l Xuy‰n li mt mnh v ngi.
ang l ng dm quanh qut, Xuy‰n b‡ng git ny mnh v vi v bܧc li vo pha sau ct iŒn. T trong nh nh Hoa, mt bng ngܩi Xuy‰n khng th‹ no ng ti ang thong th dt xe ra...

TruyŒn Khc star B Cu Khng a Th star Chng 10

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 8, 1999 --- 8:00 A.M. )