Chu+o+ng 1: Co^ Ga'i -De^'n Tu+` Ho^m Qua
Make your own free website on Tripod.com

Chng 1: C Gi ‰n T Hm Qua

Hi nh ti khc xa by gi .
Ni mt cch khc, hi nh ti ngon lnh hn by gi nhiŠu .
Hi , mun chi vi a con gi no, ti lm quen mt ci "rp", g†n . Ch c sau ny, khi ln ln, ti mi mc ci tt lng nga lng ngng trܧc ph n .
Chnh v vy m thnh thong ti thܩng ngi m mng hi tܪng li ci thi huy hong xa xa xa xa vi n‡i thm mun v ganh t khng giu gi‰m.
By gi ti cn nh r mn mt ci ci ngy ti cng gia nh d†n ‰n ch‡ mi . Lc ti cn b to, khong by, tm tui g . Cn nh mi nhiŠu phng v xinh xn hn cn nh c nhiŠu . Ngy mi d†n ‰n, ti khoi ch chy nhong nhong khp ch‡ . Lc ny m ti cha sinh nh Phng, em k‰ ti, nn cn nh trng tht rng ri v vng v .
Chi mt mnh cng chn, lt sau ti chy ra trܧc hin ng ngm xe c qua li .
Cht ti nhn thy trn ng ct trܧc sn nh bn cnh c mt con nh ang chi tr xy nh . Con nh trc tui ti, tc tht hai ci bm lc la lc lc.
Khi ti l d li gn ng coi, n vn khng hay bi‰t, c lui cui o o ǡp ǡp.
ng mt hi, ti hng gi†ng:
- !
Con nh git mnh quay li . N nhn ti bng cp mt thao lo .
- Nh my y h ? - Ti ch tay vo cn nh c ng ct.
N gt u, mt vn nhn ti d xt.
Mi gp n ln u tin, khng c chuyŒn g ‹ ni, ti m m mt hi ri hi :
- My tn g vy ?
N p l nh :
- Ti‹u Li .
Ti cܩi h h :
- Ti‹u Li l i ti‹u v trong ly h ?
Ti‹u Li nhn mt :
- Anh ni by !
Ni xong, n gin d‡i quay li chi ti‰p tr xy nh .
Ti‹u Li lm ti hi qu qu .
Ti i vng ti trܧc mt n v ngi thp xung ng ct, ni :
- My cho tao chi chung vi nghen ?
Ti‹u Li khng thm tr li . N c cm ci bi ct.
Thy vy, ti tc mnh nho v chi i, khng thm nn n . Ti h h h hc o mt ܩng hm di tht di, xuyn qua ng ct. o mt lt, bn tay ti chm phi tay Ti‹u Li . Ti liŠn mm ly my ngn tay n .
Ti‹u Li cܩi khc khch :
- Anh lm em s h‰t hn ! Th tay em ra i !
Ti vn nm cht tay n :
- My ni my h‰t gin tao, tao mi th !
- Em h‰t gin ri !
Ti cܩi h h v bung tay n ra .
Th‰ l ti lm quen vi Ti‹u Li . D t, cc bn thy cha !
Ti phin Ti‹u Li ln la hi chuyŒn ti :
- Anh tn g vy ?
- Tao tn Th .
- Anh mi d†n ‰n h ?
- . Tao mi ‰n y ngy hm nay .
Ti‹u Li cܩi :
- Em hi chi vy thi ch hi sng gia nh anh d†n ‰n em c nhn thy .
Ti tr mt :
- My thy tao sao tao khng thy my ?
- Em ng trong nh lm sao anh nhn thy !
Ti ln gi†ng ngܩi ln :
- Nh vy l my nhn ln tao . Nhn ln l khng tt !
Ti‹u Li du mi :
- Em u c nhn ln ! Em nhn qua ca s kia m !
Ti kht mi :
- Nhn qua ca s th cng nh nhn ln. Ln sau my phi nhn qua ... ca ln !
Thy ti ra oai gh qu, Ti‹u Li khng dm ci li na cu .
N ngi nghch ct mt hi ri xušt xoa :
- Nh b T Mp p gh, anh hn ?
Ti ngc nhin :
- Nh b T Mp no ?
- Nh b T Mp l nh anh by gi . Hi trܧc l nh b T Mp.
Ti nhn mt :
- ChuyŒn hi trܧc ni lm chi ! By gi l nh tao th my c ku l nh tao !
- Ti em quen miŒng.
Ti‹u Li ni vi v bi‰t l‡i .
Thy n c v hiŠn lnh, ngoan ngon, ti ni :
- Tao mi d†n ‰n y cha quen ai, ch quen mt mnh my . Khi no my c tr g hay hay, nh r tao chi vi nghen !
- .
Ti‹u Li gt u, miŒng n mt n cܩi thn thiŒn.
Nhn n cܩi, ti b‡ng reo ln :
- My sn rng !
Ti‹u Li hong ht ngm miŒng li v quay u i ch‡ khc.
Ti gt g ra v hi‹u bi‰t :
- Chc l ti my n ko nhiŠu qu !
Thy n khng phn i g, ti ni ti‰p :
- Ln sau c ko my nh chia bt cho tao, tao n gim cho !
Ti‹u Li li gt u, nhng ln ny n khng dm nhe rng ra cܩi na . N cܩi vi ti bng mt.
Ba , ti vŠ nh vi mt tm trng y phn khi . Sut bui ti, ti nm loay hoay ngh ngi, xem th ngoi chuyŒn "d n" ti cn c th‹ bt nt Ti‹u Li chuyŒn g na . Ti ngh min man th, th no cng hp dn, v sung sܧng k‰t lun : con gi ngu thy m !
*
Nhng l k‰t lun hi nh . By gi ti rt ra mt k‰t lun khc, km phn khi hn : con gi cng ln cng khn, con trai cng ln cng ngu !
Chng v vy m by gi lm quen vi mt a con gi, i vi ti l chuyŒn kh ty tri . Vi ViŒt An, chng hn.
Lp ti c tt c bn mi mng, trong h‰t ba phn t l con trai . Con gi ch c mt nhm lo to, ngi tm tm hai bn trn.
mnh l "ca hi‰m", ti con gi kiu cng, hm hnh tn ! Sut ngy, ti n ch chm u vo vi nhau tr chuyŒn th thm ri cܩi rc ra rc rch, ch thm ‹ š ‰n b†n con trai chng ti ly mt cht. Trong s ti n, con nh ViŒt An l "lm cao" nht.
ViŒt An p nht lp ti . iŠu ai cng tha nhn. Chnh ViŒt An... cng tha nhn iŠu cho nn n cng t ra "lnh lng, bng gi" trܧc nhng cp mt ngܫng m ca ti ti .
M‡i ln ti con trai tm cch bt chuyŒn vi n, n Šu tr li ng hong. Nhng ngn ng ca n l mt th ngn ng khch so, lch s, ng mc, khng bc l mt t tnh cm no . V vy, khng a no trong b†n ti dm "gin mt" vi n .
Khch quan m ni, thi Ƕ kiu k ca ViŒt An trng tht d ght ! Cn "ch quan m ni", con gi trng cng d ght bao nhiu li cng c v ... d thng by nhiu ! Th‰ mi kh cho ti ! Kh nht l ngay t ln u tin trng thy ViŒt An, ti b‡ng hi‹u rng t nay tr i ti khng cn "t do" na . Lc no ti cng ngh ‰n n, khng ch nh mt, n cܩi, mi tc m ngay c ci tn ViŒt An i vi ti cng tr nn gn gi, thn thi‰t l lng nh th‹ ti yu ci tn y u t ... ki‰p trܧc ! C nhng lc ngi mt mnh, ngh ‰n ViŒt An ti bt gic g†i thm tn n v ci m vang ng†t ngo y bao gi cng gi ni ti mt cm gic nh nhung tru m‰n ln mt n‡i hn hoan kh t .
Khng nh nhng a con gi cng lp, ViŒt An khng t cc lp dܧi ln. My nm trܧc, n h†c u tn Nha Trang. Nm nay, n theo gia nh chuy‹n vŠ y . Ngay t u nm h†c, ViŒt An bt thnh lnh xut hiŒn trong lp ti v t "quy nhiu" cuc sng yn tnh ca b†n con trai chng ti .
V "lš lch" ca ViŒt Anh ǥc biŒt nh vy nn ti khng c thi gian ‹ la c ti‰p cn. V nhng gi h†c c h hng tri qua nh nܧc chy xui dng. Ti nh chi‰c l l loi tri theo dng nܧc, chc chc ngoi u nhn ViŒt An m lng bun rܩi rܮi .
Nhng nh ngܩi ta thܩng ni "ci kh l ci khn", rt cuc ti cng ngh ra ܮc mt cch ‹ lm quen vi ViŒt An.
Hm lp ti lm bi tp lm vn.
Khi cn mܩi lm pht na h‰t gi, ti bn trong lp ln lܮt em bi ln np. a no np xong ܮc quyŠn m cp ra vŠ .
Ti thuc loi h†c sinh gii vn nn ch cn mt na s gi quy nh lm xong bi tp. Nhng ti c ngi †c ti †c lui, cha vi np ngay . Va †c ti va li‰c chng vŠ pha ViŒt An.
ViŒt An cn ang mi m vi‰t, cha t v g l sp k‰t thc. Th‰ l ti c ngi cn vi‰t nhn nha ch .
Cho ti khi ti‰ng trng h‰t gi vang ln, ViŒt An vi‰t lia vi‰t la my dng cui v hi h mang bi ln np. Xong, n m cp bܧc ra ca .
ViŒt An ngi bn u dy bn kia, ti ngi bn u dy bn ny, gn ca ra vo, nn mun ra ngoi n phi i ngang qua trܧc mt t
Lc ny, lp h†c ch cn lo to dm ba a . a no a ny ang chi u v bi lm vi‰t ly vi‰t ‹, chng ‹ š g ‰n chung quanh. C Hܩng th ang lui cui ‰m bi . Khung cnh rt thun li cho viŒc thc hiŒn "š en ti" ca ti .
i cho ViŒt An va i qua trܧc mt, ti cm cy vi‰t my vy vo lng n . Trong nhy mt, vt o pha sau ca ViŒt An dnh y nhng v‰t mc lm m. N chng hay bi‰t g, c cm u i thng.
Khi thy ViŒt An i kh xa, ti mi l d mang bi ln np ri ba chn bn cng phng theo .
Na ܩng, ti ui kp ViŒt An. N ang i chung vi nh Hng Hoa .
Ti ku :
- ViŒt An !
ViŒt An quay li, ngc nhin :
- Anh ku ti h ?
Ti ch vo lng n, "mc" :
- o ViŒt An dnh y mc ka !
ViŒt An bn tn bn nghi . N ngonh li nhn nhng khng lm sao thy ܮc vt o sau lng. N day lng sang Hng Hoa :
- Hng Hoa coi th c g khng ?
- Tri i ! - Hng Hoa ku ln sng st - Mc u dnh tm lem vy n ?
ViŒt An t v lo lng :
- NhiŠu khng ?
- Khng nhiŠu, nhng chy mt ܩng di ...
ang ni, b‡ng nhin Hng Hoa la ln :
- Thi ng ri ! Nh vy l c ai vy mc v o my ri !
Ti cng gi b gt g :
- ng ri ! ng l c a no chi nghch !
Hng Hoa ng ti :
- ng c bi‰t ai vy mc khng ?
Ti git mnh :
- Khng ! Khng bi‰t ! N‰u bi‰t th ti ... tr n mt trn ri !
Hng Hoa cm tay ViŒt An, ni :
- Thi ng lo na ! VŠ nh ki‰m eau de javel git l n bay liŠn.
ViŒt An lm bm :
- Khng bi‰t ai chi ki‹u g k cc !
Ti i bn cnh, trng ngc p thnh thch, trong lng va y ny va sung sܧng. y ny v thy ViŒt An lo lng vŠ ci o hn ti tܪng. Chc n s vŠ nh b m la . Sung sܧng v nh vy m ti ܮc i chung vi ViŒt An v tr chuyŒn vi n mt cch "hp php".
Bi‰t n ti vŠ viŒc ti quan tm ‰n ci o ca n v nht l viŒc ti hng h i trng tr "ci tn mt di no ", ViŒt An t ra ci m vi ti hn thܩng lŒ .
Ba a ti va i va trao ǰi vi nhau vŠ bi tp lm vn va ri mt cch say sa cho ‰n khi ViŒt An v Hng Hoa r sang ܩng khc.
Ti ti c nm thao thc ngh vŠ nhng ngy ti p sp ti . Bܧc khi u thun li, nhng bܧc ti‰p theo hn s d dng hn ! Ti hnh dung ngy mai khi ti bܧc vo lp, ViŒt An s cho ti bng mt n cܩi y cm tnh. V ti s hn hoan p li cng bng mt n cܩi y ... tnh cm. Sau , hai a ti s tr chuyŒn vi nhau ru rt, say sa, khng lm sao ri ra ܮc, trܧc nhng nh mt ghen t v thn phc ca ti bn.
ang ngh ti , ti git mnh ngi dy chy i bt n. Ri ti ng un o trܧc gng luyŒn... cܩi . Ti luyŒn c thy su ki‹u cܩi, ki‹u no cng trn trŠ tnh cm. Gn mt ti‰ng ng h sau, khi thy cc c bp ni miŒng i vo hot Ƕng nhp nhng, thun thc ti mi tt n leo ln giܩng nm... thc ti‰p.
Sng hm sau, trn ܩng ti trܩng, ti va i va n li cho tht nhuyn, khng phi n bi m n li ... su ki‹u cܩi .
Va l u v lp, ti gp ngay Hng Hoa . Ti cha kp m miŒng, n ch tay v trn ti, d†a :
- Ch‰t ng ri ! Sao hm qua ng vy mc v o ViŒt An ?
Ti ti mt :
- u c ! Ai phao tin by b vy ?
Hng Hoa nheo mt :
- ng cn chi g na ! Chiu Minh thy r rng !
Chiu Minh ngi bn th hai dy bn kia, k‰ Hng Hoa . Hm qua hnh nh n l mt trong nhng a ngi li sau cng. Nh vy hn n tnh c trng thy hnh Ƕng ph hoi ca ti .
Ch mi thong ngh ti chuyŒn xui xo , ti thy lnh c ngܩi v vi vng chi bi‰n :
- Khng phi u ! Chc l Chiu Minh nhn lm ti vi ai !
Hng Hoa thp ly c tay ti :
- ChuyŒn r rng vy m ng cn chi y y na h ! ng li y ni chuyŒn vi ViŒt An i !
Va ni n va ko ti li dy bn con gi .
- Ti khng li u !
Ti ku ln v vng ra khi tay Hng Hoa, chy v ra ca .
Ti i tha thn ngoi sn, trong bng ra thm nh Chiu Minh ti bi hoa l . Ch ‰n khi ti‰ng trng vo h†c vang ln, ti mi l d m cp v lp v li thi vŠ ch‡ ngi .
Bn kia, Hng Hoa nhn sang, ngušt ti mt ci di c cy s .
Nhng ti kŒ xc n, con nh lm iŠu ny ! Ti ch quan tm ‰n ViŒt An "ca ti".
ViŒt An ang ngi h hoy chp ci g trong tp. N chng thm li‰c ti ly mt ci . iŠu lm ti bt rt kinh khng. By gi t dng ti mun nghe ViŒt An trch mc, thm ch chi tht nng cng ܮc hoc t ra l ngušt ti mt ci di dng dc nh Hng Hoa . Nh vy ti ǫ y ny hn. ng ny n c tnh kh, ra ci iŠu ti l mt dy, khng ng cho n phi bn tm.
C bui sng, ti ngi xi l . Bܧc khi u nh vy k‹ nh toi . Ngh ‰n my ki‹u cܩi tnh cm kh luyŒn gia m khuya, ti cng gin mnh. Khng bi‰t lm g cho khuy kha, ti quay sang thng Hi gy ngi cnh nhe rng cܩi vi n ba ki‹u .
N cܩi "thm lng" ca ti hiŒu qu gh gm ! Ti mi cܩi c ba ki‹u m Hi gy tr mt :
- Ba nay my lm g m thn i vi tao qu vy !
Nghe n bnh phm, ti cng ti‰c hi hi . Nhng lo g - ti t Ƕng vin - thua keo ny ta by keo khc ! ng b dy ri !
Sut mt thng tri sau , ti khng dm gip mt vi ViŒt An.
Cho ti mt hm, trong gi ra chi, ti nh bo li gn n . Lc ny ti bn a c ra ngoi, ch cn m‡i ViŒt An ngi ti ch‡ cm ci †c sch.
Ti hng gi†ng, hi :
- ViŒt An xem cun g vy ?
N ngܧc mt nhn ti :
- Cun "Giamilia".
- Hay khng ?
- Hay .
Ti ni, gi†ng rt r :
- Chng no coi xong ViŒt An cho ti mܮn nghen !
ViŒt An gt u ri ci xung †c ti‰p.
Chng bi‰t ni g na, ti ng l ng mt hi ri tc lܫi b i . Con nh phch li tht ! - ti m c nh bng - nhng d sao n cng khng hch mnh chuyŒn vy mc ! Th‰ cng tt !
Hai ngy sau, ViŒt An a ti mܮn cun sch. N ni :
- Anh nh gi cn thn nghen !
Ti cܩi :
- Yn ch .
N li dn, gi†ng tnh kh :
- Nh ng vy mc v sch !
Ti git tht, miŒng c lm :
- Khng... khng u !
Ti ni m mt bng. Ha ra n cha qun "ti c" ca ti hm no . Kh tht.
Nhng ti ngu g m vy mc v sch n . Ln ny ti ti‰n hnh "chi‰n dch" theo cch khc.
Trܧc khi tr, ti nn nt chp trang u cun sch hai cu th ca Nguyn Bnh :
Nng ma l bŒnh ca tri
Tng t l bŒnh ca ti yu nng.
D c trn tnh, khi a cun sch cho ViŒt An, tay ti vn run run. May m ViŒt An khng ‹ š . N nhn cun sch b ngay v cp, khng gi ra coi .
Sut ngy hm , ti sng trong tm trng thp thm ca cu h†c tr i thi ch k‰t qu . Ngh ‰n hnh Ƕng to tn ca mnh, ti va mng va lo .
Sng hm sau, ti khng dm v lp sm. i cho ti‰ng trng vang ln, ti bn lc tc x‰p hng, ti mi chy li ng lp l pha sau .
Ngi trong lp, chc chc ti li li‰c qua ch‡ ViŒt An, xem th n c thi Ƕ g khc l hay khng. Nhng ViŒt An c cܩi ni tnh kh khi‰n ti khng bi‰t n thy my cu th ti vi‰t trong sch cha .
Gi ra chi, ti c š nn li trong lp ch coi ViŒt An "gii p tm tnh" cho ti nh th‰ no . ng nh ti mong mi, ViŒt An ln ti‰ng g†i :
- Anh Th !
Ti hi hp bܧc li, trn mi n sn ki‹u cܩi th nht. Nhng ViŒt An chng thm dm ti . N li hi lc cp ly cun "Giamilia" ra :
- Anh vi‰t by b g trong sch ti vy ?
Ti p ng :
- Th Nguyn Bnh y m !
N honh h†e :
- Ai mܮn anh chp th Nguyn Bnh v y ?
Ti nut nܧc b†t :
- u c ai mܮn ! Ti ti thy hay ti chp !
- Ln sau c thy th hay th anh chp v sch ca anh ch ng chp v sch ca ti !
Ni xong n y cun "Giamilia" ‰n trܧc mt ti :
- Anh mua Šn cho ti cun khc i !
N‰u c th‹ chui ܮc xung t th ti chui ri . Nhng v t cng qu khng chui ܮc, ti nh ging ly cun sch b i mt mch, trong lng xu h khng ‹ u cho h‰t.
Sut my ti‰t h†c cn li, ti khng nht ni v u ly mt ch . Ti c ngi tr o cho ViŒt An b st nh, b xe cn, b ch‰t chm dܧi sng, thm ch b ba ci cng mt lc cng tt. Lc , ti mi h d .
ChiŠu hm , ti phng xe i lng h‰t hiŒu sch ny ‰n hiŒu sch khc, quy‰t mua bng ܮc cun "Giamilia ch‰t tiŒt kia ‹ "nm v mt" ViŒt An.
Ngh trong u th hung hng nh vy, hm sau gp ViŒt An, ti xu nh bn.
Khi a cun sch mi mua cho ViŒt An, ti khng dm nhn thng vo mt n :
- Šn cho ViŒt An n !
Ti ni vi gi†ng sܮng sng. V khng Ǯi cho ViŒt An kp ni g, ti vi v bܧc i .
Nhng ViŒt An g†i git :
- Anh Th !
Ti git mnh quay li v nhn n bng nh mt ngc nhin pha ln lo lng. Chng l cun sch b rch ch‡ no, ViŒt An khng chu nhn chng ?
Thy ti ng sng nh tri trng, ViŒt An mm cܩi :
- Anh li y !
Ti bng hong bܧc li .
ViŒt An th tay vo cp ly cun "Con tu trng" ra a ti :
- Anh †c cun ny i ! Cng ca Aimatov ! Hay lm !
Ti cm ly cun sch m nh th‹ cm mt gic m, khng hi‹u h thc th‰ no . ViŒt An i, em c nh quay ti nh quay d‰ hay khng ?

TruyŒn Khc star C Gi ‰n T Hm Qua star Chng 2