Chu+o+ng 10: Co^ Ga'i -De^'n Tu+` Ho^m Qua
Make your own free website on Tripod.com

Chng 10: C Gi ‰n T Hm Qua

T khi Ti‹u Li ra i, ngܩi ti m ra ng ng ngn ngn. Ti c cm gic nh mnh va nh mt mt iŠu g v cng quš gi, khng bao gi tm li ܮc.
Cn nh Ti‹u Li by gi c mt gia nh khc d†n ‰n . Gia nh ny cng c hai ch em. a ch ln hn ti vi ba tui, thng em trc tui ti . Hai a ny trng cng hiŠn lnh v d chu nhng ti chng thm lm quen vi chng. Sut ngy ti chi tha thn mt mnh, trong lng lc no cng nh ‰n Ti‹u Li .
Ti khng th‹ no hnh dung ܮc ti sng m khng c n, cho nn khi iŠu xy ra, ti c h‰t sc vn khng lm quen ni v trong thi gian , cuc sng i vi ti qu l nng nŠ .
Mt hm i h†c vŠ, ti v cng kinh ngc khi thy Ti‹u Li ang ngi chi quan mt mnh trܧc sn nh ti . Trong mt thong ti cm thy mt niŠm vui k l v bt ng lan khp c th‹ .
Ti‹u Li mi cm ci chi, khng nhn thy ti . Tim p lon trong ngc, ti va chy vŠ pha n va ku ln, gi†ng mng r :
- Ti‹u Li !
Ti‹u Li quay li . Thy ti, n nhe rng sn ra cܩi .
Ti nm tay n :
- My vŠ y hi no vy ?
- Hi ny .
- My i mt mnh h ?
- M em a em vŠ .
Ti nhn quanh :
- M my u ri ?
Ti‹u Li mm cܩi :
- M em li i ri . Ch c em li thi . Em li em i h†c.
Ti lc lc tay n :
- My ni tht ch ?
- Tht.
Ti‹u Li va p va cܩi . MiŒng n cܩi tht ti . VŠ y i h†c vi ti, chc n vui lm !
Ti nhn qua cn nh c ca n, lo lng hi :
- Nh my bn mt ri, my vŠ y my u ?
Ti‹u Li nghing u :
- Em nh anh.
Ti reo ln :
- Tht hn ? , my chung vi tao i ! Lt na tao vo tao xin m tao .
Ti‹u Li li cܩi :
- M em xin ri .
Ti hi hp :
- M tao ni sao ?
- M anh bo "". Ti khoi ch gt g :
- Tao bi‰t ngay m ! M tao thch my lm ! M tao thng my cng hŒt nh thng tao .
Ti ngp ngng mt cht ri ni ti‰p :
- C tao na ! Hi my i ri, tao khng thm chi vi nhng a khc ! Tao c nh nh my th‰ no !
Ni xong, t dng ti cm thy mc c liŠn nhn xung t.
‹ ǫ ngܮng, theo thi quen ti cho tay vo ti m mm. Ti nh by t ci "nh nh" ca mnh bng cch tm cho Ti‹u Li mt cy ko hoc mt vin bi nhng ti s hoi ch thy .
Ti‹u Li quan st hnh Ƕng v v†ng ca ti :
- Anh tm g vy ?
Ti lng tng :
- Tao tnh tm cho my mt cy ko nhng... khng c . Tao nh r rng hm qua tao ct cy ko y, chng hi‹u by gi n bi‰n i u .
Ti‹u Li nheo mt :
- Hay l anh n ri ?
Ti mt :
- Khng c u ! Chc l n ri u ! Thi, ngy mai tao s cho my cy khc hn ?
- ! - Ti‹u Li gt u d di .
Ti li‰m mi :
- Ri khi no ‰n ma h, tao s hi hoa phܮng cho my p vo tp.
Ti‹u Li du mi :
- Anh hi cho anh na ch b !
- , tao hi cho tao na . Tao cng p vo tp ging nh my .
Ti‹u Li tr mt :
- Anh khng thch n nhy hoa na h ?
Ti lc u :
- Khng ! Tao h‰t thch ri .
- Sao vy ?
- Tao cng chng bi‰t na !
Thy ti "rc ri" qu, Ti‹u Li khng thm thc mc na . N a tay vut tc v hi, chc l cu hi n c nn t ny ‰n gi :
- Anh thy tc em c di hn hm trܧc khng ?
Ti nhn vo trn n :
- Di hn, nhng cha che ܮc v‰t so .
Ti‹u Li c v bun b :
- Tc em n m†c chm r ! Ngy no em cng soi gng m chng thy n di ra ܮc bao nhiu .
Ti an i n :
- My ng lo ! By gi ‰n h, th‰ no tc my cng di ra . Lc , chng ai nhn thy v‰t so trn trn my u !
Ti‹u Li xoa xoa v‰t so :
- , em cng mong chng ‰n h .
Chng ti ang ni chuyŒn, Ƕt nhin Li st i ngang qua . N nhn ti v Ti‹u Li bng nh mt ranh mnh v go tht to cu ht mt dy ba trܧc.
Ti tc in ln v chy vt ra ܩng.
Ln ny, Li st khng b chy . Thy ti xng ti, n thn nhin ng li, thm ch n cn chm miŒng hušt so .
Ti ti‰n st li trܧc mt n, nghi‰n rng hi :
- Hm trܧc my thŠ ri, sao hm nay my cn ni by ?
Li st cܩi hŠ hŠ :
- Tao c miŒng tao mun ni g tao ni !
Ci gi†ng ngang ph ca n khi‰n ti khng gi n‡i bnh tnh. Ti xng vo tm c o n . Nhng ln ny, Li st chun b sn, ti cha kp tr b, n qut ti xung t v ln ngܩi .
Tnh hung bt li hm trܧc li lp li . Ti va ǫ n va g†i Ti‹u Li :
- Ti‹u Li i ! Xng vo i !
Nhng Ti‹u Li khng chu "cu" ti . N ng nhn Li st gi ti v nhe rng sn ra cܩi .
Ti li gic :
- Cn cܩi ci g ! Xng vo i ! My cn vo lng n nh ln trܧc y !
Nhng Ti‹u Li vn ng yn ti ch‡ . N cn ni :
- Rng em sn h‰t lm sao cn ܮc ?
Phn b Li st nŒn ti tm my mt, phn thy Ti‹u Li tr chng, ti gin mun n om m mt. Ti quay mt vŠ pha Ti‹u Li tnh chi n mt cu tht nng, nhng ti cha kp m miŒng b Li st ging mt qu trng quai hm, au thu tri xanh.
Ti git mnh rn ln mt ti‰ng v m chong mt ra . Phi mt mt lc lu ti mi nhn ra mnh ang nm trn giܩng v tt c hnh nh va ri ch l mt gic m . Nghe au au ni quai hm, ti a tay r v pht hiŒn ra mt vin bi ang nm cn dܧi m ti . C l l vin bi hi chiŠu ti b qun trong ti o, khi ti nm ng quay qua quay li, n len ln ln ra .
Thot khi trn n ca Li st, ti nh nhm c ngܩi . Nhng khi s mng r v "thot nn" qua i, ti cm thy mt n‡i bun kh t xm chi‰m ly ti . Th‰ l Ti‹u Li khng vŠ . N i lun, b ti li mt mnh. , n‰u Ti‹u Li vŠ tht, khng bao gi n ‹ cho Li st "lm ch" ti, n s xng vo tr chi‰n, khng cn ti gic, v hai a ti s ci ln ngܩi Li st nh ci nga . HŒt nh ngy no .
Nhng Ti‹u Li s khng bao gi quay tr li na . l s tht bun b nht m ti ܮc bi‰t t trܧc ‰n nay . N chng thm cnh ti trong nhng trn nh nhau sp ti . N mc ti chi‰n u n Ƕc gia ... cuc ǩi . N chng thm cho ti chm chung l† mc. N chng thm gi dp gim ti trong nhng gi chi . N chng thm m cho ti ... chp bi gim n . V nht l ti s chng c ai ‹ cng Ǯi ma h .
Trong rt nhiŠu ngy, ti vn khng tin Ti‹u Li ra i m khng kp Ǯi cy phܮng trܧc sn trܩng tr hoa v khng kp ch nhng ng†n tc ngy no di xung trn ! V trong n‡i trng vng mnh mng , ti thܩng bng khung t hi khng bi‰t ‰n bao gi ti mi gp li Ti‹u Li .
* Ti con gi trn tri t ny (trn tri t khc th ti khng bi‰t !) hnh nh Šu ܮc c ra t mt khun. C mt ci thi, khng hi‹u l thi tt hay thi xu, gn nh a con gi no cng "mc phi". l sau khi chuy‹n t giai on "thm d b mt" qua giai on "tha nhn hp php" bao gi a con gi cng hi a con trai mt cu theo ng... sch v :
- Trܧc khi quen ti, anh quen my ngܩi ri ?
Chng hi‹u ti con gi hi cu ‹ lm g . Bi trong nhng trܩng hp "gay cn" nh th‰ ny, ti con trai khng a no di g ni tht. a no cng ra v ngy th v ti ‹ chng t mnh l ngܩi c "lš lch trong sch" nht th‰ gii .
ViŒt An cng hi ti mt cu ng y nh vy .
Ti mm cܩi, t ho :
- Khng c ai c !
Ring vi ti, iŠu hon ton ng s tht.
- Xo .
- Tht.
ViŒt An nheo mt :
- Tht trm phn trm ch ?
Ti qu quy‰t :
- Trm phn trm !
Khng hi‹u sao lc ti b‡ng nh ti Ti‹u Li . V ngp ngng sa li :
- Chn mi chn phn trm thi !
ViŒt An tr mt :
- Cn mt phn trm na i u ?
Ti cn mi :
- Mt phn trm kia n l th‰ ny ! Hi ti c quen vi mt c bn...
ViŒt An "h" mt ti‰ng :
- Vy m khi ny dm bo l khng c ai !
Ti cܩi :
- Lc ny ti qun. Bi y l c bn hi nh, hi ti cn h†c cp mt. Hai a chi vi nhau rt thn, thn gh lm, mc d c bn nh ch h†c chung vi ti cha y mt nm, ri sau theo ba m di i ni khc, i mt biŒt ‰n tn by gi . C bn ca ti tn Ti‹u Li ...
C m‡i ln nh ‰n Ti‹u Li, ti nh chm vo mt lp khi sng lng ng gia mng v thc, gia nh v qun, gia kš c v tܪng tܮng v trong m h‡n Ƕn m h bao gi cng hiŒn ln lung linh nhng sc mu, nhng cnh vt ca mt tui th ong y k› niŒm, mt tui th ra i v khng ngng quay tr li . V vy i vi ti, Ti‹u Li va xa vi nh nhng cu chuyŒn c li va gn kŠ nh nhng sm mai . Chnh trong trng thi m mng m du , ti chm ri k‹ cho ViŒt An nghe vŠ Ti‹u Li .
ang say sa k‹, ti bt cht nhn ln v lp tc im bt. Mt ViŒt An ti xanh v u trong khe mt lp lnh nhng gi†t lŒ chc tro ra .
Trong mt thong, ti b‡ng hi‹u ra v cm thy n hn vŠ s l bch ca mnh. "Nh danh ngn" Hi gy tng dn ti khng bao gi ܮc "ca tng" trܧc mt mt ngܩi con gi vŠ mt ngܩi con gi khc, d n l "ngܩi trong ci nh". Vy m ti qun bng i mt, ti c mi ho hng bc pht vŠ Ti‹u Li . Nh vy khc no ti gin ti‰p "nhn chm" ViŒt An xung tn... bn en !
Sau mt thong bi ri, ti p ng :
- Ti ... xin l‡i ...
ViŒt An khng ni g khi‰n ti cng thm hong. Ti lng tng gii thch :
- l chuyŒn hi nh . Hi nh xu .
ViŒt An vn im lng. Ti chp miŒng, hi :
- ViŒt An gin ti h ?
N nhn ti bng i mt ܧt :
- .
Ti gi u :
- C g u m gin ?
ViŒt An khng tr li . N nhn ti chm chm v Ƕt nhin mm cܩi, mt n cܩi k l khi‰n ti bn khon.
- Sao ViŒt An li cܩi ? - Ti hi .
ViŒt An chp mt :
- Ti cܩi v khng ng anh li nh k nhng chuyŒn hi nh ‰n nh vy .
Cu ni ca ViŒt An hŒt nh li trch mc. Ti cܩi gܮng :
- Nhng y ch l chuyŒn hi nh thi !
Nt mt ViŒt An tr nn kh hi‹u v dܩng nh c mt s dao Ƕng no va thong qua, rt kh on nh. Ti nhn vo mt ViŒt An v ngc nhin nhn thy nhng gi†t nng chiŠu ang nhy ma trong . Nhng gi†t nng lung linh v khng ngng ǰi mu khi‰n i mt ca n Ƕt nhin rc r v k d.
i mt nhn ti, gic :
- Anh k‹ ti‰p vŠ Ti‹u Li i !
Ti li‰m mi :
- Thi, ti khng k‹ na u !
ViŒt An ni kh, gi†ng n t nhin tr nn xa vng nh v†ng li t mt ci xa xm no :
- Anh c k‹ ti‰p i ! Khi ny anh cha k‹ vŠ trn nh nhau trong anh y Ti‹u Li ng p u vo cnh bn v k‹ t lc mt v‰t so xut hiŒn trn trn c bn nh ca anh.
Gi†ng ni ca ViŒt An nh nh gi thong nhng ti nghe nh st n bn tai . Trong mt thong, ti lng ngܩi i v cm thy thi gian nh ngng li, nhng tia nng thi nhy ma, nhng ln gi thi ui bt nhau trn nhng tng cy v dy rng pha chn tri thi bc chy, chng nh lm i, nht dn v b‡ng chc ng sang mu tm thm, lng l v huyŠn hoc nh mt bܧc thy h†a giu Ǣng sau n nhng iŠu khng th‹ gii by .
Phi mt lc lu, ti mi thot ra khi n‡i sng s t di . Nhng hng trm nhng cm gic khc nhau li trn ngp v x y trong ngܩi khi‰n ti m miŒng mt cch kh khn :
- Chng l ... ViŒt An l ...
Ti ch tht ܮc vi ti‰ng ri li im bt. Mt niŠm vui rng ln v cng vi n, mt n‡i bn khon ng vc cng xm chi‰m ly ti v nn cht ti dܧi tm trng hoang mang thng tht.
ViŒt An nh hi‹u tm trng ca ti . N th di :
- Anh chng nh g h‰t ! Hi i h†c ti vn tn l ViŒt An nhng gia nh, bn b v ngay c c gio Šu g†i ti l Ti‹u Li . l tn hi nh ca ti . C anh na, anh cng g†i ti bng ci tn thi th u ...
Vng, c ti na ... v ti bt u mang mng nh ra, gia mn khi sng h o, dܩng nh hi Ti‹u Li qu c mt tn g†i khc, nhng l tn g th ti khng ti no nh ni . Phi chng tn l ViŒt An ? L no cuc sng li c nhng bt ng k diŒu nh vy ? Hn g hi u nm, va nghe thy tn ViŒt An ti cm thy mt ci g gn gi, thn thi‰t v cng m khng t ct ngha ܮc. Vy m sut thi gian di chng ti khng nhn ra nhau . C l trong mܩi nm qua, hai a ti thay ǰi i nhiŠu . T hai a b sut ngy chy nhy, nghch ngm, chng ti tr thnh nhng "ngܩi ln" nghim trang ra ph‰t ! Nhng "tr chi" quen thuc ngy xa nh "cho ko" hoc "chp bi gim" qu c lp li nhng hon ton v š thc v mt dng khc, trong mt hon cnh cng khc hn. Thay v th‰ "thܮng phong" nh ngy xa, by gi ti tr thnh k b bt nt. Phi chng con gi cng ln cng khn, cn con trai cng ln cng ngu ?
Ti nhn ViŒt An bng nh mt tru m‰n v bt gic mm cܩi .
- Anh cܩi g vy ? - ViŒt An thc mc.
Ti ni trnh :
- Ti ang nh ‰n hm rng sn ngy xa ...
ViŒt An "h" mt ti‰ng :
- B h‰t chuyŒn nh ri sao m anh li nh ‰n...
ang ni, ViŒt An b‡ng ngng li v vng vng quay lng vŠ pha ti, nhng vt tc bay ln v dt vŠ mt pha .
Mt cn gi lܧt qua mang theo nhng cnh hoa di v rc ln mi tc ng mܮt ca ViŒt An nhng chm vng li ti khi‰n mt vi cnh bܧm c ngn ng lui ti chp chn.
Ti cng ngn ng nh cnh bܧm kia, nhng khc vi chng, ti khng bay lܮn chung quanh ViŒt An m lng l v hi hp i vng ti trܧc mt n, hŒt nh ngy xa, trong ln gp g u tin ti phi i vng ti trܧc mt Ti‹u Li, phi b cng o mt ܩng hm xuyn qua ng ct ‹ cm ly tay n .
By gi, ti chng cn ti ng ct na . Ti nh nhng cm tay ViŒt An - ln u tin ti cm tay n - v xc Ƕng ni :
- Ti cng nh c ‰n...
ViŒt An tht thng minh (ng l cng ln n cng khn !). Ti cha kp ni dt cu, n nh nhng vn tc ln v ti sng s nhn ra trn vng trn ng yu kia ci vŒt so quen thuc thu no, quen thuc ‰n n‡i va nhn thy ti nhn ra n ngay . mܩi nm qua, n vn th‰, khng m hn, khng nht i, vn l mt vŒt thm nh nh nm lng l v bnh yn sau mi tc, ci mi tc ngy xa Ti‹u Li vn mong ngng tng ngy .
Ti thn th chm tay vo v‰t so trn trn ViŒt An v cm thy bng hong nh chm vo k› niŒm, c s n tan i nh mt gic m .
V ti bi hi ni, u y‰m, th thm, vi ViŒt An v vi c chnh ti :
- Cho Ti‹u Li, c bn nh !

Thnh ph H Ch Minh 1988
Nguyn Nht nh

TruyŒn Khc star C Gi ‰n T Hm Qua star Chng 1