Chu+o+ng 2: Co^ Ga'i -De^'n Tu+` Ho^m Qua
Make your own free website on Tripod.com

Chng 2: C Gi ‰n T Hm Qua

By gi th ti lm vo tnh trng khn kh nh vy ch hi ti cn nh, ng hng c a con gi no "quay" ܮc ti . Ch ti quay ti n nh quay d‰ th c.
Phi ni hi ti c "uy" vi con gi gh gm.
M‡i ln nh li c ti‰c t rut.
Hm trܧc ti mi dn Ti‹u Li c tr g hay hay nh r ti chi vi th ngay hm sau n r liŠn.
N cm si dy thng hu hu trܧc mt ti .
- Anh chi nhy dy vi em khng ?
Ti bu mi :
- Tao thm vo chi tr con gi !
N "h" mt ti‰ng :
- Con trai chi cng ܮc vy !
Ti nheo mt :
- Ai bo my ?
- Cn g ai bo ! Ti con trai trܩng em khi a chi nhy dy !
Ti li‰m mi :
- Tht khng ?
- Tht.
- Tht th chi .
Ni xong, ti git si dy thng trn tay Ti‹u Li .
N la ln :
- Anh ‹ em nhy trܧc cho anh coi .
Ti h mi :
- Cn g coi ! My lm nh tao l ... con nt vy !
Ti cm si dy thng vung ln khi u, dn Ti‹u Li :
- My ‰m th xem tao nhy ܮc my trm ci nghen !
Ti‹u Li cܩi khc khch :
- Anh ch ni dc ! Anh nhy ܮc nm chc ci l gii lm ri !
Ti "x" mt ti‰ng, gi†ng khi d‹ :
- Nhy nm chc ci th nhy lm g ?
Nhng ti ch nhy ܮc by ci . Ti ci th tm, si thng bt ng vܧng vo chn khi‰n ti t sp, mt p xung t mt c nh tri ging.
Ti‹u Li hong hn chy li ǫ ti dy . Ti gܮng go ngi ln, c ngܩi m.
Dm mt ti, Ti‹u Li la hong :
- Tri i ! Trn anh u mt cc ri !
Ti a tay ln trn r rm v lo lng hi :
- C chy mu khng ?
Ti‹u Li lc u :
- Khng, nhng cc u bm tm.
Ti nhn nh ra lŒnh :
- My chy i ki‰m cho tao chai du !
Ti‹u Li nhn ti vi v i ngi :
- Hay l ‹ em ǫ anh v nh ?
Ti nt :
- Tao cha thy ai ngu nh my ! V nh sao ܮc m v nh ! B my mun tao b n n h ?
Thy ti ni sng, Ti‹u Li vi v chy i .
Lt sau n cm chai du vŠ :
- Du ny ܮc khng ?
Ti khng thm ng :
- Du no cng ܮc ! My xc gim tao i !
Ti‹u Li tun lŒnh ti rm rp. Nhng n va chm v trn ti, ti ht tay n ra, xng gi†ng :
- Tay my nh th‹ cc st y ! au thy m !
Ti‹u Li chp mt :
- Em xc nh nh m !
Ti h mi :
- Vy m nh !
Ri thy n cm chai du ng phn vn, ti gic :
- Li cn ng na ! Xc i !
Ln ny Ti‹u Li khng dm ly tay qut qua qut li, n thm du ln ch‡ sng ca ti mt cch nh nhng, m i . Va lm, n va xušt xoa lun miŒng.
Ti cn nhn :
- Xušt xoa ci g ! Ti my h‰t !
- Sao li ti em ?
- Ch g na ! Ai bo my r tao chi nhy dy !
Ti‹u Li ngc nhin :
- Th anh chng bo khi no c tr chi nh r anh l g !
Ti nhn mt :
- Tao ni l ni tr chi khc kia ! Chi nhy dy t au thy m !
- Ti anh ch b ! Em nhy hoi m c t u !
- My khc, tao khc ! My l con gi !
Ti tng hng mt ti‰ng ri ni ti‰p :
- Vi li ngܩi ta chi nhy dy bng dy thun ch ai nhy dy bng dy thng ! N‰u nhy bng dy thun th ba nay tao u c t .
Thy ti k‹ ti n gh qu, Ti‹u Li lng lng xc du, khng dm ci li na ti‰ng.
Ngy hm sau, Ti‹u Li cm si dy thun ‰n khoe ti . N h hng :
- Dy thun n !
Ti nhn vai :
- Dy thun th kΠmy ! Tao khng chi nhy dy na u !
Ti lm Ti‹u Li ct hng. N ngi bŒt xung t v bun b qun si dy thun quanh c tay, vng ny chng ln vng n† .
Lm mt ngu mt hi, t nhin ti thy ti ti Ti‹u Li, bn ni :
- My a si thun y !
Mt n sng r :
- Anh nhy h ?
- Nhy ci mc x ! Tao lm ci n bn chim.
Ti‹u Li trn mt :
- , anh ly dy thun lm n, em ly g chi nhy dy ?
Ti hng gi†ng :
- My ngu qu ! Chi nhy dy m lm g ! ‹ tao lm ci n bn chim, m‡i ngy ki‰m vi chc con vŠ r-ti n, khoi hn nhiŠu !
Ti‹u Li tr mt :
- Vi chc con ?
Ti gt u :
- Ch sao ! Vi chc con l cn t ! Hm no sing, tao bn c trm con.
Lm n xong, ti sai Ti‹u Li i nht si vŠ lm n.
N chy i mt hi, nht vŠ mt nm si ǰ xung trܧc mt ti .
Trong ng si ca n, ti la ܮc bn, nm hn, cn bao nhiu ti nm c ra ܩng.
Ti‹u Li ng ngc :
- Sao anh nm h‰t vy ?
Ti p, gi†ng trch mc :
- My khng bi‰t la si g h‰t !
Va ni, ti va cha my hn si trong tay ra :
- Phi nht my hn trn trn nh vy n !
Ti‹u Li kht mi :
- Anh khng ni trܧc, em u c bi‰t.
Ti nheo mt :
- By gi my bi‰t cha ?
Ti‹u Li tht th :
- Bi‰t ri .
Ti ht hm :
- Bi‰t ri th chy i nht na i !
Ti‹u Li quŒt m hi trn trn :
- Ngay by gi h ?
- , ngay by gi .
Trang b "v kh n dܮc" u xong xui, ti ko Ti‹u Li i d† dm, rnh rp dܧi my bi cy . Nhng sut ba ngy lin ti‰p, ti khng bn ܮc con chim no .
Ti‹u Li st rut, hi :
- Sao anh bn trt hoi vy ?
Va mc c, va bc mnh, ti gt :
- Ti my !
Ti‹u Li s hi :
- Em c lm g u !
Ti ni i :
- Dm thy my, my con chim n u c chu ng yn cho tao bn.
- Sao k vy ?
- Tao chng bi‰t. My hi ti chim y !
Ti‹u Li bun b :
- Vy ngy mai em nh, khng i theo anh na .
Ti chp miŒng :
- , my nh i ! Tao cng nh lun !
- a, sao anh khng i ?
Ti th di :
- Tao h‰t thch tr bn chim ri .
Va ni, ti va nm ci n v bi cy trܧc v mt ng ngc ca Ti‹u Li .
Trn ܩng vŠ, Ti‹u Li hi ti :
- Khng bn chim na th mnh chi tr g ?
- Tao khng bi‰t. My ngh gim tao i !
- Sao anh khng ngh ?
Ti p ng :
- Tao h ? Tao phi ngh... chuyŒn khc !
Ni i vy thi ch ti cng chng bi‰t ci chuyŒn khc o l chuyŒn g. May m Ti‹u Li khng hi ti . N ch vui v gt u :
- , ‹ em vŠ ngh coi . Khi no ngh ra, em s ku anh.
Thy n nghe li ti rm rp, ti khoi ch nh bng : con nh ny kh d s !
*
Ln ln, m†i chuyŒn m ra khc hn.
ViŒt An hi ti :
- Anh †c cun "Con tu trng" xong cha ?
- Mi ܮc na cun.
ViŒt An nhn mt :
- Sao anh †c chm r vy ? †c l l ln, ti cn cho Hng Hoa mܮn.
- Mt tr.
- Khng c mt g h‰t ! Ti nay anh †c gp i, sng mai tr ti .
Ti tot m hi :
- Ti nay lm sao †c kp ?
- Sao khng kp ?
- Cn ng na chi !
- Th ng ng !
Ti ti khng ng tht. Ti thc ‰n ba gi sng mi †c xong cun sch. Sng dy, mt ti kh cm.
Khi ti a tr cun sch cho ViŒt An, n nhn ti chm ch :
- Anh lm g m mt my ng hc hc vy ?
Ti gi u :
- Ti hm qua ti †c sch ‰n ba gi sng.
ViŒt An git mnh :
- Tri i, ti ni chi b anh lm tht h ?
Ti cܩi mo xo :
- Ti u c bi‰t ViŒt An ni chi .
ViŒt An c v y ny trܧc s kh kho di dt ca ti . N th tay vo cp ly ra mt cy ko a ti :
- Cho anh n !
Ti cm ly cy ko nh cm mt phn thܪng an i, lng rn rng mt cm gic kh t.
Thy ti cm cy ko hoi, ViŒt An gic :
- Anh n i !
- Ti ‹ dnh.
- ‹ dnh chi vy ?
Ti nh ni l ‹ lm k› niŒm nhng khng hi‹u sao ‰n pht cht ti li ni trnh i :
- ‹ khi no i ly ra n.
ViŒt An cܩi khc khch :
- i ai li n ko !
Ni xong, n li ly cho ti mt cy ko khc :
- Cy kia ‹ dnh th n cy ny .
Ti lng tng t chi :
- ViŒt An n i !
N lc lc ci cp :
- Cn c khi trong ny .
Ti t m :
- Ÿ u nhiŠu vy ?
- Mua ch u !
- ViŒt An thch n ko lm h ?
- .
Ti nut nܧc b†t :
- Vy ngy mai tr i ViŒt An ng mua na !
- Sao vy ?
Ti ni lp lng :
- C ngܩi mua cho ViŒt An.
ViŒt An chp mt :
- Ai vy ?
Ti ng l ch‡ khc :
- Ti khng bi‰t.
ViŒt An mm cܩi :
- Nhng ti bi‰t.
Ti c gi gi†ng ni tht bnh tnh :
- Bi‰t ai ?
ViŒt An nhn thng vo mt ti, gi†ng tnh kh :
- Anh ch ai !
Trܧc v mt bi ri ca ti, n thn nhin ni ti‰p :
- Ti cn bi‰t ti sao anh nh mua ko cho ti na ka !
Ti git mnh, trng ngc p thnh thch. Chng l ViŒt An nh ni huœch tot tm s u un ca ti ra y ? Ti hi vi gi†ng hoang mang :
- Ti sao ?
ViŒt An lc mi tc :
- Ti v anh mun chuc ci ti vy mc hm no .
Ti th pho, va nh nhm li va tht v†ng. ng thi ti cng pht hiŒn ra con gi l mt sinh vt th dai d s. Ci chuyŒn xa lc xa l m ba nay ViŒt An cn nhc.
Ti cn mi :
- Khng phi vy u ! Ti qun chuyŒn ri !
- Sao vy ? Ti tܪng lc no anh cng nh ch !
Ti chp miŒng :
- Nh lm g ?
ViŒt An cܩi :
- Nh ‹ mua ko cho ti .
N n ni ki‹u , ti khng bi‰t lm sao i p, nh nhe rng cܩi theo . Kh mt n‡i, n cܩi ca ti lc ny khng ging vi bt c ki‹u no trong su ki‹u cܩi "n tiŠn" kia !
K‹ t hm , ngy no trong ti ti cng y ko . C ‰n gi ra chi hoc trn ܩng vŠ, tha lc vng ngܩi, ti vi v gii vo tay ViŒt An.
Nhng ViŒt An khng n ko mt mnh. N chi thn vi Hng Hoa v Chiu Minh nn th g cng phi chia ba, nht l nhng th c cht glucose.
T khi pht hiŒn ra mi quan hŒ chng cht ny, th g ti cng phi mua gp ba : ba tri i, ba tri cc, ba thi chocolat, lm nh khng phi ti yu mt ngܩi m yu cng lc ba ngܩi vy .
‹ phc v Šu ǥn cho ci "hp tc x tiu th" hot Ƕng khng mŒt mi ny, ti phi bm bng ct gim cc khong c ph, sch bo, bt i xem phim v hon ton chia tay vi cc bn billard.
Sau nhiŠu ln r ti i chi billard khng ܮc, Hi gy m ra thc mc :
- B my tu ri h ?
- u c ! Lc ny tao bn... h†c bi .
Hi gy nhn ti vi v nghi ng :
- Xo i my !
- Tht.
- Tao khng tin.
- Khng tin th kŒ my ! C tiŠn cho tao mܮn vi trm !
- Lm g vy ?
- Lm g kΠtao !
Hi gy khng thm hi na . N mc tiŠn ra a ti .
i cho n i khut, ti h hng cm tiŠn chy i mua ... ko .
Nhng vt v vy m no c yn thn, hm th ti b Hng Hoa hch :
- Sao ng khng mua mt mng cu ?
Hm th ti b Chiu Minh nh n tm lš :
- ViŒt An thch n nho lm !
Th‰ l ti mua mt mng cu . Ri ti li mua nho . Nhng ngoi ch ngܩi ta khng ch bn mt mng cu v nho, ti mua nhn. Sau nhn, ti mng ct. Sau mng ct, ti ti Hi gy :
- My cn tiŠn khng ?
- Hi gy ging mt ‰ch :
- Chi vy ?
- Mܮn.
- My mi mܮn y m !
- Th mܮn na !
Hi gy nhn ti m m :
- My xi g d vy ?
Ti nhn vai :
- Xi g kΠtao !
Nhng ln ny Hi gy khng cho ti "kΠtao" na . N nheo mt :
- My khng ni, tao khng a tiŠn.
B Hi gy gy sc p, ti ni sng, tnh b i . Nhng n‰u b i th bi‰t o u ra tiŠn mua sm "l vt" ‹ cng np cho ViŒt An. Ngh vy, ti nh th di khai bo tut tut "thin tnh s b mt" ca ti cho Hi gy nghe .
Nghe xong, Hi gy nghim mt, hi :
- My bi‰t con la khng ?
Ti ng ngc :
- Bi‰t ! M sao ?
Hi gy kht mi :
- My ngu nh con la !
Ti mt :
- Dp my i !
Hi gy tnh kh :
- Ch g na ! Khi khng li em tiŠn i np cho b†n con gi !
Ti tc lܫi :
- My khng bi‰t g h‰t ! Ai yu m chng vy !
N "x" mt ti‰ng :
- Yu g k vy ? Sao n khng mua cho my m ch c my mua cho n ?
Ti p ng :
- ViŒt An c cho tao ... mܮn sch.
Hi gy cܩi h h :
- Mܮn sch th ni lm qui g ! Trܧc gi n c tng my ci g khng ?
Ti lc u :
- Khng.
- Vy l n u c yu my ?
- Th u c yu !
Hi gy tr mt :
- Vy l ch c my yu n ?
Ti th di :
- Th vy ch sao ! Khi ny tao ni vi my ri !
Hi gy gt g :
- Th‰ th tao hi‹u ri ! Tnh yu my thuc diŒn tnh yu n phng. Ging nh ܩng mt chiŠu vy, c ti m khng c lui .
Ri n tc lܫi bnh lun :
- Yu nh vy th th khng yu cn hn !
Ti ni mu t i :
- Bi‰t u ViŒt An cng yu tao th sao ?
N ht mt :
- My cn c vo u m ni vy ?
- Chng cn c vo u h‰t ! - Ti p vi gi†ng bi ri - Tao ch on vy thi !
Hi gy phy tay :
- Ci g ch tnh yu khng th‹ on m ܮc ! Phi da trn c s khoa h†c ng hong !
Ti gi tai :
- C s khoa h†c u m da ?
N hng hn :
- Mnh phi to ra !
Ti i t thc mc ny ‰n thc mc khc :
- To ra bng g ?
- Bng th .
Ti cht hi‹u ra :
- B my xi tao vi‰t th cho ViŒt An h ?
- Ch sao na ! My vi‰t i, tao gp š cho !
Ti lc u nguy nguy :
- Thi, tao khng chi ci tr vi‰t th u ! Ri n cao hng n em khoe tm lum, chc tao phi b h†c mt.
Hi gy cܩi :
- Ai bo my vi‰t di dng chi ! My ch vi‰t ngn g†n mt cu thi : "ViŒt An... Th". Ch c ba ch. Pha dܧi my thm my ch "yu", "khng yu" hoc c th‹ "cha yu", "sp yu" cho c v phong ph, a dng. Ri my bo n ch†n ch no ph hp vi tm trng ca n iŠn vo ch‡ trng ca cu trn. Xong, n gi tr li my .
Ti nhn mt :
- Th tnh m my lm nh bi tp ng php khng bng !
Hi gy v‡ vai ti :
- Th tao bo y l ki‹m tra khoa h†c m li ! Cn khng th my vi‰t hai cu "ViŒt An yu Th" v "ViŒt An khng yu Th", sau m‡i cu my v mt vung ri bo n nh du cho vo vung thch hp. Ki‹u nh bi thi trc nghiŒm vy !
Ti gi hai tay ln tri :
- Thi, thi, tao khng c nghe li xi by ca my u !
Hi gy sm mt :
- Sng ki‰n hay vy m my ku xi by !
Ti rt c :
- Lm theo my, ri n nh du cho vo "khng yu" th ch‰t tao .
- C g u m ch‰t ! N‰u vy th my ܮc tr li lm ngܩi, khi phi lm con la na !
Ti cܩi h h :
- Tao khoi lm con la hn.
Thy ti c v say m ng vai con la cho ViŒt An (v c Hng Hoa v Chiu Minh na) x mi dt i, Hi gy chn nn th ht ra :
- KΠxc my ! My i m lm con la ly !
Ti cha tay :
- a tiŠn y !
Hi gy cau c mc tiŠn a ti ri b i mt mch.

TruyŒn Khc star C Gi ‰n T Hm Qua star Chng 3