Chu+o+ng 3: Co^ Ga'i -De^'n Tu+` Ho^m Qua
Make your own free website on Tripod.com

Chng 3: C Gi ‰n T Hm Qua

Hi nh ti u c ‰n n‡i ngu ngc nh vy .
Ti‹u Li b ti x mi di di .
ܮc ti phn cng ngh tr chi mi, chc n nm thao thc ngh ngi sut m. Nn mi t m sng hm sau, ti cha kp leo xung khi giܩng nghe ti‰ng n i i ngoi ca :
- Anh Th i ! Anh Th !
Ti ngi trn giܩng, chn qun tn cm, th u ra ca s :
- Lm g ku om sm vy ?
Trng thy ti, Ti‹u Li khoa tay, khoe :
- Em ngh ra tr chi mi ri .
- Tr g ?
N chp mt :
- Chi i trn i tm.
Ti "x" mt ti‰ng :
- Tܪng g ! Tao ngh ra tr lu ri !
Ti‹u Li chun mi :
- Anh ngh ra sao anh khng ni ?
Ti gi u :
- Tao nh ni nhng cha kp ni th my ni mt.
Khng ‹ š ‰n gi†ng iŒu ba hoa ca ti, Ti‹u Li ho hng r :
- Ra ngoi ny chi i !
Ti rt c :
- Cha ܮc u ! Tao cn phi ng ti‰p ! My vŠ i, lt na chy qua ku tao !
Ni xong, khng Ǯi Ti‹u Li ng š hay khng, ti nm ln ra giܩng.
Ti‹u Li ng l ng bn ca s mt hi ri chng bi‰t lm g, n b chy vŠ nh.
Ti ng mt mch ‰n tra tr tra trt mi lm cm b dy i ra mt. Lc ny b m ti i lm, nh ca vng tanh.
Ra mt xong, nghe i bng, ti m xung nh b‰p. Trn bn n, m ti ‹ sn cho ti mt t cm chin v mt chn nܧc mm y dܧi lng bn.
Ti ngao ngn nhn t cm chin ngui ngt, cha bi‰t nn n hay nhn, b‡ng nghe ti‰ng Ti‹u Li ku m Ǣng trܧc :
- Anh Th i ! Anh Th !
Ti liŠn y lng bn li v vi vng chy ra :
- G ?
Ti‹u Li lc lc hai bm tc :
- Chi tr chi i !
Ti xoa bng :
- Tao cha n sng. My n sng cha ?
N lc u :
- Cha .
Ti dy tr, cha kp n sng nh. N dy t sng sm, sao gi ny cng cha n ? Ti ngc nhin hi :
- B bui sng my nhn i h ?
- u c. Hi sng em ung sa . M cho em mt bnh m, em ‹ dnh lt na mi n.
Nghe ti bnh m, mt ti sng trng nh n pha . Ti li‰m mi, hi :
- Bnh m c kp tht khng ?
- C ! C pa-t na !
Con nh ny c nhn thiŒt ! Ti hi tht th bo c tht ܮc ri, cn khai thm pa-t chi na cho ti thm... au kh. Ti nhn n, gp š :
- My sn rng khng nn n bnh m.
- Sao vy ?
- H rng h‰t !
Ti‹u Li cn mi :
- Em n hoi m u c sao !
Ti kht mi :
- Ti my khng bi‰t thi !
N li thc mc :
- Sao hm trܧc anh bo ch n ko mi h rng ?
Ti git mnh :
- Tao c ni vy h ?
- .
- Hnh nh tao c ni bnh m n ch ! Chc my qun ri !
- u c ! Anh ch ni ko thi . M em cng bo vy .
- M my cng bo vy h ?
- .
Ti th di :
- Vy th thi .
Ti‹u Li ng ngc :
- Thi l sao ?
Ti chp miŒng :
- Thi l ... my c viŒc n bnh m, cn tao ... nhn i .
‰n y, Ti‹u Li bt u hi‹u ra "tm s" ca ti . N but miŒng :
- Thi ‹ em chy vŠ ly bnh m qua anh vi em n, khi ‹ dnh na .
Ti hܪng ng liŠn :
- ng ri ! Bnh m m ‹ lu n mt ngon !
Ti‹u Li vi v chy vŠ. Lt sau, n cm bnh m qua a ti :
- Anh ly dao ct i ra i !
- Cn g dao ! Tao b bng tay ܮc ri !
- B bng tay u c Šu .
- Šu ch sao khng !
Ti ly tay o chiŠu di bnh m, ܧc lܮng i‹m gia ri nghi‰n rng b lm hai khc. Mc d ti c b cho hai phn bng nhau nhng rt cuc vn khc to khc nh.
Ti a khc nh cho Ti‹u Li :
- Phn my n !
N li‰c khc bnh m ca ti, phng phu :
- Anh khn thy m ! Anh ly khc to !
Ti tng hng :
- Hi sng my ung sa ri, gi n khc nho nh thi .
Ti‹u Li khng ni g nhng mt n xu xung. S n khng khng i ǰi, ti d†a :
- Tao m n khng no, tao chi i trn i tm khng ni u !
Nghe ti ni vy, qu nhin Ti‹u Li khng dm vng vng na . N a khc bnh m "nho nh" ln miŒng cn ngon lnh.
Ti‹u Li n chm nh mo . Ti "gii quy‰t" khc bnh m ca ti t lu ri m n th vn nhn nha nhai ti nhai lui, trng bt nga con mt. Dm n nhai chp chp mt hi, va st rut li va thm thung, ti bc mnh gt :
- L l ln my ! My n chm, tao i ng ti‰p !
Nghe ti gic, Ti‹u Li n vi n vng. Nhng khc bnh m ca n vn cn hn phn na . Ti bn g :
- Hay l my a tao cn gim cho mt mi‰ng !
S ti bun tnh i ng ti‰p, Ti‹u Li khng dm phn i "sng ki‰n" ca ti . N cha khc bnh m ra . Ti ngoc mm cn mt mi‰ng to tht to . Nhn khc bnh m khuy‰t mt phn ng k‹, chc Ti‹u Li bun lm nhng n khng dm ‹ l ra ngoi .
Nut xong, "nhiŒt tnh" ca ti vn khng gim bt :
- Mi‰ng na !
Ti‹u Li li au kh cha tay ra .
Nh s "gip ǫ" st sng ca ti m nhong mt ci, khc bnh m trn tay Ti‹u Li bi‰n mt y nh tr o thut trong rp xi‰c vy .
Khi thy khng cn g ‹ d d‡ na, ti a tay qut mp, tuyn b :
- By gi chi tr chi ܮc ri !
Ti‹u Li sng mt ln. N qun pht n‡i au kh va ri, h hng ni :
- Em i trn trܧc nghen ! Anh nhm mt li i !
Ti nhm mt li v t hi khng bi‰t ngy mai Ti‹u Li c ܮc m n mua cho bnh m no na khng.
* Sau cuc tr chuyŒn vi Hi gy, ti sinh ra ngh ngi vn v . , chng hi‹u ViŒt An c yu li mnh cht xu no khng nh ? T trܧc ‰n nay, ti chng hŠ quan tm ‰n chuyŒn ny . Bi v n‰u c quan tm, ti cng chng th‹ no gii p ni mt vn Š "tm c" nh vy . Ti c mc nhin coi mi quan hŒ hiŒn nay gia ti v ViŒt An l mi quan hŒ gia hai ngܩi ... yu nhau v khng thc mc g li thi .
Nhng ‰n khi Hi gy buc ti chng minh bng cc "c s khoa h†c" th ti b‡ng ng ra v bt u t hi vŠ tnh cm ca ViŒt An. LiŒu tt c nhng iŠu xy ra gia ti v ViŒt An c cho thy mt tri‹n v†ng "c š ngha" no khng, hay ch l tr "on m" nh Hi gy nhn xt ?
Hi gy l thng bn khn ki‰p. Thy ti hoang mang, n kho6ng nhng khng Ƕng vin , an i, m m‡i khi gp ti, n li ci bin th ca Byron v †c ra r :
- i, sc mnh ca tnh yu ! N c th‹ bi‰n la thnh ngܩi v bi‰n ngܩi thnh la .
N ch‰ giu mc n, ti c nhe rng cܩi h h. D sao ti cng t nhn iŠu v ti vn ngh rng khi yu thc s, tt c n ng Šu bi‰n thnh la h‰t ro, u phi ch mnh ti .
Hi gy vn ni ti‰ng l "vua trch dn". N c mt cun s tay trong chp dy ǥc nhng cu danh ngn ng ty kim c. M‡i ln tranh lun vŠ mt vn Š g hoc mun chm chch ai, n thܩng nh "thnh hiŠn" h‡ tr. V vy, ti bn trong lp thܩng g†i n l "nh t tܪng". "Nh t tܪng" sa th Byron ‹ chi ti l con la, ti chng thm Ƕng lng nhng ‰n khi n dn li ca Karl Marx th ti tc in rut :
- N‰u tnh yu khng phi t c hai pha, tc l n‰u tnh yu ca bn khng lm ny sinh tnh yu p li, n‰u bn yu, nhng khng lm bn thn mnh tr thnh ngܩi ܮc yu th tnh yu th tnh yu ca bn l bt lc, v l n‡i bt hnh.
Ti mt :
- Sao my bi‰t tnh yu ca tao khng lm ny sinh tnh yu p li ?
Hi gy gi lun iŒu c rch :
- Th my chng minh i !
- Phi c thi gian ch !
N bng tay :
- Tao cho my mt tun.
Ti nhn nh :
- Mt tun th n thua g !
- Sao li khng n thua ? ‹ tao ki‰m cho my mt tm giy mi xem phim, my r n i .
Ti so vai :
- Thi, tao ngi lm ! Ri n t chi th sao ?
Hi gy trn an ti :
- ng s ! N‰u my r n i xem phim theo ki‹u thng thܩng, c th‹ n ngi . Nhng y l my "tnh c" c mt tm giy mi hai ch‡ ngi . N‰u i mt mnh th tha mt ch‡ cho nn my r n cng i cho vui . Hi‹u cha ?
- Cha hi‹u !
Hi gy ni sng :
- Cha hi‹u ci g ?
Ti nut nܧc b†t :
- Vy th tao chng minh ܮc ci g ?
- Sao my ngu qu vy ? N‰u n chu i chung vi my tc l n c yu my, cn n‰u n t chi tc l my outside !
Ti tr mt :
- Outside l sao ?
Hi gy nhn ti vi v lu lnh :
- Sao my h†c mau qun qu vy ? Outside tc l b ra ra, tc l ng ngoi cuc, hi‹u cha ?
Ti cha kp tr li, n cܩi h h, ni thm :
- Lc , tao s nhy v th‰ ch‡ my !
Ti cha ci ch ra :
- ng hng !
Ngh li ngh hi mt hi, cui cng ti chp nhn phng n ca Hi gy . Ki‹m tra tnh cm bng cch mi i xem phim d sao cng vn minh lch s hn ki‹u "iŠn vo ch‡ trng" hay "nh du cho vo thch hp" nh n xi ti ba trܧc.
Hai hm sau, b trong ti tm giy mi Hi gy a, ti ‰n gp ViŒt An, r :
- ViŒt An i xem phim khng ?
ViŒt An hi vi v thch th :
- Phim g vy ?
Ti qung co :
- Phim "Yesterday" ! Hay lm !
- Anh c v khng ?
Ch Ǯi c vy, ti h hng cha tm giy mi ra :
- C y ! Giy mi hai ch‡ !
ViŒt An cm t giy, reo ln :
- Hay qu ! ‹ ti r Hng Hoa i chung cho vui !
Ti khng ng tnh hung li xoay ra nh vy, nh bm bng a dua theo :
- , ViŒt An vi Hng Hoa i i !
Nh sc nh ‰n ti, ViŒt An hi :
- Anh khng i h ?
Ti cܩi gܮng go :
- Ti xem phim ny ri .
Ti , ti ngi h†c bi m nh ngi trn ng la . Ngh ‰n chuyŒn ng l gi ny ti ang ngi cnh ViŒt An trong rp ht, ti c tc anh ch. Bun tnh chng bi‰t lm g, ti nn nt chp ln bi h†c hai cu th ca Nguyn Bnh :
- Lng em nh chi‰c l khoai
bao nhiu nܧc ra ngoi by nhiu !
V ngi ngm ti ngm lui cho ti khi ng thi‰p i lc no khng hay .
VŠ tht bi ny, sau khi nghe ti bun ru tܩng thut li, Hi gy k‰t lun ngn g†n :
- Vy l tiu !
N ni ki‹u khc no n gi‰t ti .
Ti lp tc phn i :
- Tiu sao ܮc m tiu !
Hi gy vn khng khng :
- N khng chu i xem phim vi my tc l tiu ri ch g na !
Ti chng ch‰ :
- Nhng ViŒt An u c bi‰t tao nh r n i xem phim. N tܪng tao em cho v.
Hi gy bu mi :
- Thi i my i ! Ti con gi n u c ngy th nh my tܪng. N lm b pht tnh ˆng-l ‹ n cho my outside thi .
Ti h mi :
- My lc no cng outside, outside, ton tr o khng h !
Thy ti bt u ni sng, Hi gy nhn vai :
- Tao ch ni vy thi . Cn m†i chuyŒn l do my .
Ti tc lܫi :
- Tao s ki‹m tra mt ln na .
- Bng cch no ?
Ti ni vi gi†ng qu quy‰t :
- R i xem phim ! Ln ny tao s r ch danh !
Hi gy nhn ti nghi ng :
- Dm khng ?
Ti nng mt :
- Sao li khng dm ! My ki‰m cho tao mt v mi khc i !
Hi gy lm mt hŠ. N ng bt dy v chp gt chn nh "cp" theo ki‹u nh binh :
- Sn sng !
Bn hm sau, cng vi tm v mi trong ti, ti li ‰n gp ViŒt An. Nhng ln ny, ti i bng nhng bܧc chn ng hong, vng chi v trang b trong lng ngc tri tim qu cm ca Spartacus.
Nh nhng ti‰t h†c mu mc, ti m u "chi‰n dch" bng phn "ki‹m tra bi c" :
- ViŒt An xem phim "Yesterday" thy hay khng ?
- Hay, nhng ti khng thch on k‰t lm.
V cha xem phim ny nn ti khng bi‰t ci on k‰t n ra lm sao, bn hi d :
- ViŒt An khng thch ch‡ no ?
- Ch‡ hai v chng ra ta ly hn. Ban u h† yu nhau gh gm m cui cng li khng sng vi nhau lu di ܮc. Tnh yu nh vy ngh cng bun tht !
ViŒt An ni chuyŒn phim m ti c git mnh thon tht tܪng n ang rn e ti . ‹ chng t mnh khc xa ci thng cha khn nn trong phim, ti vung tay, hng h :
- Yu nh vy th th khng yu cn hn !
Ni xong, ti b‡ng bng mt v pht hiŒn ra ti ang ni ng ci cu m hm trܧc Hi gy dng ‹ ch‰ giu "mi tnh n phng" ca ti .
Khng ‹ š ‰n s lng tng ca ti, ViŒt An mm cܩi hi :
- Ch theo anh th phi yu nh th‰ no ?
Ti mm mi :
- Yu l phi yu cho ‰n gi, ‰n khi no ch‰t thi !
ViŒt An lܩm ti :
- Anh ch gii ti ni dc !
Ti gi tai :
- Ti ni tht ! N‰u ViŒt An khng tin th ...
- Th sao ?
- Th ri ViŒt An s tin.
ViŒt An cܩi cܩi . Khng bi‰t n c thy ci "š ngha thm thy" trong cu ni ca ti khng !
Thy khng kh c v thun li, ti kho lo chuy‹n qua mc tiu chnh : ki‹m tra tnh cm !
Phn u ca cuc "ki‹m tra" din ra theo ng kch bn c :
- ViŒt An i xem phim na khng ?
- Phim g vy ?
- Phim "Hai ngܩi n ng trong thnh ph" ! Hay lm !
- Anh c v khng ?
- C y ! Giy mi hai ch‡ !
Ti cha tm giy mi ra . Nhng ln ny khng ‹ ViŒt An kp ni "‹ ti r Hng Hoa i chung cho vui", ti ln ti‰ng trܧc :
- Ti cha xem phim ny .
Ti tin rng trܧc "lš do chnh ng" ca ti, ViŒt An khng th‹ vn vo bt k c g ‹ cho ti outside ln na . Khng ng ViŒt An li ni, mt n tnh kh :
- Vy anh r Hng Hoa i i ! Ti xem phim ny ri !
Li t chi kho ca ViŒt An chng khc no qu m thi sn ging vo ngc ti . Ti cm thy chong vng v trong n‡i cay ǡng sng s, ti m mt bnh tnh v di dt but miŒng :
- Xo !
ViŒt An git ny mnh. N nhn ti chm chm :
- Anh c in khng ?
Cha thot ra khi trng thi bng hong, ti gt u mt cch my mc :
- in ch !
‰n khi nh thn li, bi‰t mnh l li, ti vi vng nh chnh :
- Khng... khng in...
Nhng ViŒt An khng cn na .
Ti ng bn thn mt hi ri quay lng tht th‹u bܧc i, tay x vn t giy mi ra lm trm mnh. X t giy mi hay ti x mi tnh ti ?
Nh mt ngܩi lnh bi trn, ti khng dm ‰n gp Hi gy m li thi vŠ nh, leo ln giܩng ǡp chn nm... nghiŠn ngm tnh ǩi en bc.
Lt sau, ti nghe c ti‰ng g ca lc cc.
- Ai ? - Ti hi gi†ng ngn ngm.
Hi gy th u vo :
- Sao ri ? Thnh cng hay tht bi ?
Lc ny, ti cm thy v cng mŒt mi . Ti ang mun ܮc yn tnh, khng mun gp bt c ai, Hi gy ti li cng khng mun gp. Ti trn n th‰ m n li l l dn xc ti . Tht kh !
Ti ngao ngn th di :
- Ngy mai tao k‹ cho nghe !
Bi‰t ti ui kho nhng Hi gy c tr ra . N li cn nhe rng cܩi :
- Outside ri h ?
Ti p chn xung giܩng mt ci "rm" :
- Outside ci con kh ! My ct gim i cho tao nh !
Thy ti ni da, Hi gy vi v lui ra, miŒng lm bm :
- TiŒu l vy !
N b vŠ gn ba mi pht m ti vn cha hi‹u n ni ba ch kia l nhm š ngha g. Khng bi‰t n ni ti‰ng Min hay ti‰ng Lo ! Mi ‰n khi ngi dy i tm, ti mi cht hi‹u ra "tiŒu l vy" tc l "vy l tiu", v d ang ru thi rut ti cng phi ph cܩi . Ci thng qu› s !

TruyŒn Khc star C Gi ‰n T Hm Qua star Chng 4