Chu+o+ng 4: Co^ Ga'i -De^'n Tu+` Ho^m Qua
Make your own free website on Tripod.com

Chng 4: C Gi ‰n T Hm Qua

Ti‹u Li ca ti d thng hn ViŒt An gp mt trm ln. D thng nht l n rt kh, ti "d" lc no cng ܮc, khng nh ViŒt An.
Chi i trn i tm cng vy, Ti‹u Li ri v "cm by" ca ti hoi .
Ti nhm mt mt hi, nghe n h, liŠn m mt ra chy i tm. Nhng Ti‹u Li trn k qu chng. Ti tm tho m hi, sc so khp cc ng ngch, hc hm vn chng thy n u . Y nhh n chui u dܧi t.
Tm c bui khng ܮc, ti ng gia nh, nn n :
- My h thm mt ti‰ng na i !
Ti m mt thao lo, miŒng nhc i nhc li hai ba ln, Ti‹u Li vn im re . Nhng ti va mi bܧc ra ngoi hin nghe ti‰ng h ct ln trong nh .
Ti liŠn ba chn bn cng chy vt vo nh v do dc dm khp ni . Thm ch ti cn chui c xung gm giܩng, b hng dnh y u, nhng cng chng tm ra n .
Chng l ku ln l mnh chu thua, ti bn ngh ra mt mo . Ti lm b ng "och" mt ci gia nh v m gi ht m ln :
- Tri i ! Gy cng tao ri !
Ti‹u Li trng k‰ ngay . ang np trong t, n tung ca, nhy o ra, mt my tht sc :
- Ci g vy ?
Ch Ǯi c vy, ti ch tay v ngܩi n, miŒng cܩi ǡc thng :
- Bt ܮc my ri nghen !
Ti‹u Li vn cha hi‹u, n c dm lom lom xung chn ti, hi :
- Chn anh gy ch‡ no u ?
Ti gi chn ln :
- Gy u m gy ! Tao ch lm b cho my chui ra thi ! Vy l my thua ri hn ?
By gi, Ti‹u Li mi bi‰t l mnh b mc la . N giy ny :
- Em khng chu u ! Anh n gian !
Ti quc mt :
- Tao n gian hi no ?
- Ch g na ! T nhin anh la ln l gy gi !
- Tao c miŒng tao mun ni g tao ni ch ! My nghe th my rng chu !
Ci khng li ti, Ti‹u Li ngi bŒt xung t.
Ti li‰c n :
- My nm v phi khng ? My nm v th tao ngh chi !
Nghe ti d†a ngh chi, Ti‹u Li hong hn ng bt dy . N cm tay ti lc lc :
- Thi, chi ti‰p i !
Ti ht tay n ra, lm mt gin :
- Tao khng chi na u ! Ai bo my ku tao n gian !
Ti‹u Li lm ha :
- Anh khng n gian.
Nhng mc cho n ni, ti c quay mt ng l ch‡ khc. i cho n nn n c chc ln, ti mi chu chi ti‰p.
Ti‹u Li ham chi l th‰, vy m c mt hm ti Ǯi hoi vn khng thy n chy qua r .
Cui cng, ti phi ra ng trܧc hin, g†i v†ng sang :
- Ti‹u Li i i !
Ti g†i hai, ba ti‰ng mi thy n l mt ra khi ca . Ti ngoc :
- Qua y chi tt lon !
Ti‹u Li lc u :
- Em phi lm ton ! Lt na i !
Ti nheo mt :
- Ton lc no lm chng ܮc ! Qua y chi vi tao !
Nhng Ti‹u Li vn khng nhc nhch. N ng trܧc ca ngn ng dm sang.
Thy vy, ti gi v gin d‡i, ni ln :
- My khng qua th tao chi mt mnh.
Ni xong, ti bܧc ra sn v mt vng trn ri ǥt ci lon vo chnh gia . Sau , ti li ra xa v rt dp cm tay . Ti nhm tht k ci lon ri vung tay nm mnh. Chi‰c dp bay "v" mt ci, p xung t tht mnh ri bn v†t ra xa . Bi tung m mt nhng ci lon vn ng tr tr ch‡ c .
Ti‹u Li cܩi khc khch :
- Gn vy m nm khng trng !
Ti tng l nh khng nghe thy, lng lng i lܮm chi‰c dp.
Ti li ng vo ch‡ c, rn ngܩi ly th‰ v li nm. Ln ny, chi‰c lon b bn tung i v ln lng lc. Ti‹u Li reo ln :
- Hay qu !
Lc ny, n khng cn ng ngay trܧc ca m men ra ngoi m hin, st vŠ pha nh ti .
Ti kh li‰c n v ni trng trng :
- Chi th ra chi !
T ny ‰n gi xem ti "bi‹u din", Ti‹u Li c v ho hc mun tham gia . N dm chn tnh chy ra my ln nhng cui cng kŠm li ܮc :
- Em phi lm ton !
Thi Ƕ " l" ca n khi‰n ti ni sng :
- Lm ton th v nh i, my ng lm g ?
- Em ng coi cht xu ri em chy v liŠn.
Thy khng lay chuy‹n n ܮc, ti p chn ln ci lon, hng gi†ng :
- My ni xo ! Ba nay cn ngh h, ton u m lm ?
Nghe ti bo n xo, Ti‹u Li "" mt ti‰ng trong c h†ng :
- M em ra ton cho em lm. M bo sp khai trܩng ri, em phi n li .
Ti "x" mt ti‰ng :
- Tri i, tܪng g ! n li th chng no n chng ܮc !
Va ni ti va nhn thng vo mt Ti‹u Li . Thy n c v nao nng, ti bi ti‰p :
- Ra chi cht xu thi ! Cn ton ‹ lt na lm !
Khng ngh lc ‹ nn n thm na, Ti‹u Li chy vt ra . N nhe rng sn ra cܩi :
- Chi cht xu thi nghen !
Ti gt u :
- , cht xu thi !
Ci "cht xu" ca hai a ti ko di t sng ‰n tn tra . Ti v Ti‹u Li chi qun tri qun t.
‰n khi m n ku :
- Ti‹u Li i, vŠ n cm !
N mi hong hn t chy vŠ nh .
ChiŠu hm , ti th thn ngoi sn c bui, chng thy Ti‹u Li u . Ti ku tn n my ln cng chng nghe n p li .
Ngc nhin, ti mon men qua nh n, ng ngoi ca s dm v .
Ti‹u Li ang ngi bun xo trn i-vng, nhc thy ti, n ti tnh hn ln v nhe rng cܩi .
Ti hi, gi†ng th thm :
- My lm g hoi trong nh vy ?
- Hi sng em khng lm ton, by gi b pht.
Va ni n va dm do dc chung quanh.
- Pht sao ? - Ti t m hi .
- M bt em ngi trn i-vng cho ti gi cm, khng ܮc bܧc chn xung t.
Ti ng lo lin :
- M my u ri ?
Ti‹u Li ch tay ra nh sau :
- M em nu cm dܧi b‰p.
Ti xi :
- My chy ra chi lt chy v, m my u c bi‰t.
Ti‹u Li th lܫi :
- Khng ܮc u ! M m bi‰t th ch‰t !
Thy v ti m n b pht, bng ti m ra y ny . Ti hi :
- Tao v nh ngi chi vi my, m my c la khng ?
Ti‹u Li cn mi :
- Em khng bi‰t !
Ti th di :
- Thi, tao ng y dm v vy ! M my ln th tao chy .
Ti‹u Li cܩi khc khch :
- Anh lm nh n trm !
Ti cng cܩi . Nhn Ti‹u Li loay hoay trn chi‰c i-vng, khng dm th chn xung t, ti thy thng thng n th‰ no . T khi chi vi Ti‹u Li, y l ln u tin lng ti t dng "mŠm" nh bn !
* ViŒt An cng lm ti mŠm lng, khng nhng "mŠm" m cn... "nt" na .
Sau hai Ǯt "ki‹m tra" tht bi, t dng ti m ra thn th. M‡i ln ngh ‰n ViŒt An, lng ti li dy ln mt cm gic bun b pha ln gin d‡i . Ti ngm th Xun DiŒu :"Hm nay ti ch‰t trong ngܩi ..." v thy tay chn xi l, y nh ch‰t tht !
vy, Hi gy li c i theo ti t t, hi gng :
- Gi sao my ?
- Sao l sao ?
- Phi tnh sao ch ?
Ti bc mnh, gt :
- Tnh ci con kh ! Tao "chy" ri , my nho v i !
N cܩi h h :
- My cn cha n thua, tao nhm nh g !
- Nhm nh hay khng kŒ my, cn tao th tao xin "ki‰u" !
Hi gy trn mt :
- Gin hoi my !
- Tao gin hi no !
Hi gy vn khng tin :
- My b cuc tht h ?
Ti mm mi :
- Tht !
Hi gy nhn ti lom lom. Ngi im mt hi, n nhn vai, ni trng :
- Yu m t i !
Ti vc li :
- Tao t i hi no ?
Hi gy kht mi :
- Ch g na !
Ri n dn li ca George Sand :
- T i trong tnh yu chng khc g v li trong tnh bn !
Ln ny, ti ngi im khng ni . Thy ti c v chu "ti‰p thu", Hi gy lm ti :
- Tao ni c ng khng ?
Khng th‹ trnh n, ti nh th di :
- My th trong trܩng hp tao coi ! Qu thy m !
- Thua keo ny ta by keo khc ! C g phi qu !
Ti chp miŒng :
- Tao thy sao kh qu !
Hi gy li dn li ca Nguyn B H†c ‹ Ƕng vin ti :
- Tnh yu kh khng kh v ngn sng cch ni m kh v lng ngܩi ngi ni e sng.
Thy n sa hai ch "ܩng i" thnh "tnh yu" tnh b, ti khng nhn ܮc cܩi . Ti hi n :
- Hm trܧc h m miŒng l my bn ra, sao hm nay my bn v hng hi qu vy ?
Hi gy ngn t te :
- Tao cng khng bi‰t na ! Chc l ti tao c cm gic... ViŒt An yu my .
Ti h mi, chi n "gy ng p lng ng" :
- My da trn c s khoa h†c no ?
- Tao on.
Ti ti‰p tc "phn kch" :
- ChuyŒn tnh yu khng th‹ on m ܮc !
Hi gy chng t v g lng tng. N ni tnh kh :
- My khng bi‰t g h‰t ! Ÿ y khng cn c s khoa h†c g ro, chuyŒn tnh cm ta ch c th‹ cm nhn bng... tri tim thi !
Ci thng, n quay 180 Ƕ m chng hŠ mc c t ti ! Ti nhn vai :
- My l a khng c lp trܩng.
Hi gy nhe rng cܩi :
- Tao cn qui g lp trܩng ! My thnh cng l tao vui ri !
Ti bu mi :
- Tt qu hn !
Hi gy gt g :
- Tao ni tht y ! Bt u t ngay mai tao s "nghin cu" tnh cm ca ViŒt An. Tao s nm bt nhng tn hiŒu n pht ra ‹ "tham mu" cho my .
Mc d tha bi‰t Hi gy l cha ba hoa nhng thy n nhiŒt tnh st cnh bn ti trong lc "hi‹m ngho" v nht l nghe cu ni m i "ViŒt An yu my" ca n, lng ti t nhin m m v "khi th‰" hn ln.
Thy ti chp nhn nghŠ "thy di" ca n, Hi gy khoi lm. N ho hng vch mt "chng trnh hnh Ƕng" di dng dc v y quy‰n r . No l nhng lc ti ln bng tr bi, n s quan st nh mt ca ViŒt An, coi th ViŒt An chp mt my ln v nhn trm "dung "nhan ti my ci, m‡i ci ko di my pht ; no l nhng lc ti tr chuyŒn vi ViŒt An, n s rnh coi ViŒt An c cܩi vi ti khng, cܩi my ki‹u, cܩi "lnh lng" hay cܩi "m p", ri khi ViŒt An cܩi, n cn phi nhn xt miŒng v mt c "phi hp ng b" khng, hay l miŒng nh hoa ti m mt nh hoa ... ho . Cn c vo nhng "t liŒu" qu gi v sng Ƕng , n s phn tch v rt ra nhng k‰t lun c gi tr ‹ vch ܩng i nܧc bܧc cho ti .
Sai khi cng b d nh ln lao v y hiŒu qu (trn lš thuy‰t) ca mnh, Hi gy k‰t lun tht "ng†t" :
- M†i chuyŒn s u vo y ! Ci g ca Csar phi tr li cho Csar, ViŒt An ca my th phi tr li cho ... tao !
Ti nhn mt :
- Gin v duyn !
- Xin l‡i, tao ln ! - Hi gy b vai ti, cܩi hŠ hŠ .
Nhng ng nh ng b ni "mu s ti nhn, thnh s ti thin", chng ti bn bc vi nhau ǩi, hm sau ‰n lp, chng thy ViŒt An u .
Hm sau na cng vy .
Ti hi Hng Hoa :
- Sao ViŒt An ngh h†c hai ngy nay vy ?
- N bŒnh.
Ti thp thm :
- BŒnh g vy ?
- Cm. ChiŠu nay ng i thm n i !
Thy ti ngn ng, Hng Hoa li hi :
- Sao, i khng ?
Ti tc lܫi :
- Ti ngi lm.
Hng Hoa nheo mt :
- C g u m ngi ! N‰u ngi th ng i vi ti .
ChiŠu hm , ti theo Hng Hoa ‰n nh ViŒt An.
Nh ViŒt An nm trn mt con ܩng nh, c khonh sn rng Ǣng trܧc. Ngay cng c hai cy da cao tht cao, tru y nhng tri . i ngang qua, ti c len ln nhn ln, s tri rt trng u .
ViŒt An ang qun chn ngi trn giܩng, thy ti ti v, liŠn ng dy .
Ti gi tay :
- Thi, ViŒt An ngi ngh cho khe ! ng dy chi !
Ni xong, ti ǥt my tri cam trn bn ri ngi xung gh‰ . Cn Hng Hoa chy i pha nܧc.
Ti nhn ViŒt An, thy n xanh xao hn thܩng ngy, ti m ra "thng" n gh gm, n‡i gin hn trܧc y bay vo u mt. Ti du dng hi :
- ViŒt An ǫ nhiŠu cha ?
ViŒt An a tay vut tc :
- Hi hi ! Chc ba, bn ba na mi i h†c li ܮc.
Ti nhn my cun tp trn bn :
- My ba nay c ai chp bi gim ViŒt An khng ?
ViŒt An khng tr li thng cu hi ca ti . N nhn ra ca s, ni l lng :
- Chng no h‰t bŒnh, ti mܮn tp chp li ch lo g !
Nh vy l cha c ai "ginh phn". Ti p ng Š ngh :
- ViŒt An a tp ti chp bi gim cho !
Va ni ti va li‰c chng ViŒt An, trong lng thp thm s n t chi . N t chi thng thng nhng Š ngh ca ti bao nhiu ln ri !
Nhng ln ny ViŒt An t ra d di hn. Chc l do b bŒnh nn sc "Š khng" ca n y‰u i so vi ngy thܩng. Dm v mt cng thng v ch Ǯi ca ti, ViŒt An mm cܩi :
- Ty anh ! N‰u anh rnh !
Vy tc l ViŒt An bng lng. Ti hn h nh bng : rnh th khng rnh, nhng v ViŒt An th t "bn" ti chuy‹n thnh "rnh" my hi !
Lc ny, ti ch ti‰c l khng c "chuyn gia" Hi gy y . N‰u c, n s nghin cu gim ti n cܩi mm chi ca ViŒt An va ri l cܩi "nng bng" hay cܩi "mt m". Nhng d khng gii "chuyn mn" bng n, ch vi t cch "ngܩi phm mt tht" thi, ti cng c th‹ "cm nhn bng tri tim" s du dng m i ta ra t n cܩi ca ViŒt An.
Ba , ti m chng tp ca ViŒt An vŠ nh nh m "chi‰n li phm", mt my h ha h hng.
Hi gy hay tin, liŠn chy ti nh ti "tham quan". Sau khi sm soi my cun tp ca ViŒt An, n gt g nhn nh :
- N‰u khng c mt tnh cm ǥc biŒt, ViŒt An s khng cho my chp bi gim u ! Ti con gi thܩng rt k trong viŒc ch†n mt gi ... tp !
Khi phn i chuyŒn tnh cm ca ti, Hi gy phn i tn mt. Cn khi tn v, n khng ngi ngn a ti ln tut my xanh. Nhng mc d bi‰t vy, khi nghe n tn hu tn vܮn, ti vn cm thy n tng khc rut v trong tm trng cc k phn khi , ti tuyn b cho lun n b c bng ng hiŒn n ang mܮn ca ti .
K‹ t giy pht , nh mt con ong th chm ch, ti lao vo chp bi ‰n r c tay . ViŒt An mi ngh c hai hm m ti phi chp c bui tri . N‰u n ngh thm mt tun na, chc ti phi ngi chp ‰n cp xng sng mt !
Ngh ‰n vin nh , ti m ngn nn sng hm sau ‰n lp thay v chp bi v tp ca ti th ti chp bi thng v tp ca ViŒt An. Nh vy vŠ nh ti khi phi mt cng chp li . Cn trong tp ca ti thnh thong thi‰u mt, hai bi l ... chuyŒn thܩng tnh ! Nhng bi quan tr†ng th sp ‰n k thi ki‹m tra, ti s h†c chung vi Hi gy, khng chy i u m s !
Tnh ton u k lܫng, ti ung dung i h†c "gim" ViŒt An. Tp v ca ti th ti nht k trong cp, t u gi ‰n cui gi chng thm li ra ly mt ln.
Khng d c mt hm, c Hܩng ni hng ku ti ln bng tr bi .
S "u i" y bt ng ny khi‰n ti tot m hi lnh. Nn n mt hi chng bi‰t lm sao, ti nh xch tp ln bng, trong bng lo ngay ngy .
ng nh ti ngh, va lt tp ca ti ra, c Hܩng tr mt :
- Bi h†c hm trܧc u ?
Ti cn mi khng p.
C Hܩng lt thm mt vi t v li ku ln :
- Bi hm trܧc na cng khng c !
C quay nhn ti :
- Sao em i h†c m khng chp bi ?
Ti p l nh :
- Ti cy vi‰t ca em h‰t mc na chng !
C Hܩng lc u t v khng tin. C lng l ki‹m tra ti‰p cun tp b bi ca ti . t nhin, c nhu my :
- Bi h†c th khng chp, li chp by b g y ?
Ti cha kp hi‹u ra chuyŒn g th c Hܩng †c to ln :
- Lng em nh chi‰c l khoai
bao nhiu nܧc ra ngoi by nhiu !
C Hܩng †c cha dt, c lp cܩi rn rn.
C a ni :
- Bn Th ang tht tnh, c i !
Mt a khc oang oang :
- tr mi ra ngoi ch ǰ xi-r kem th coi ! Ti con gi n " bo" liŠn !
- vng cng khng thm ! - Ti‰ng mt a con gi phn ng.
Trong khi ti bn trong lp ho hng tranh nhau ni th ti ng chn chn ti ch‡, mt rn ‰n mang tai .
Ngܮng ‰n chn ngܩi, tai ǥc, c Hܩng ni vi ti cu g ti cng khng nghe r . Cm ly cun tp, ti vi v tr vŠ ch‡ ngi, hai chn nh mun ri ra khi ngܩi .
T lc cho ‰n khi ti‰ng trng h‰t gi vang ln, ti ngi h†c m khng dm nhn ai, k‹ c Hi gy .
Th‰ l ln u tin trong ǩi ti lnh zero . C phi v ViŒt An ?

TruyŒn Khc star C Gi ‰n T Hm Qua star Chng 5