Chu+o+ng 5: Co^ Ga'i -De^'n Tu+` Ho^m Qua
Make your own free website on Tripod.com

Chng 5: C Gi ‰n T Hm Qua

Ba thng h tri qua trong chp mt.
Nm , ti xin vo trܩng Sao Mai, h†c chung lp vi Ti‹u Li .
Ngy khai ging, m ti dn ti ‰n trܩng. i bn cnh ti l Ti‹u Li . D†c ܩng, n c li‰c trm ti v cܩi khc khch.
Ti cau my :
- Cܩi g cܩi hoi vy ?
N rt c, p :
- Anh ging nh em b.
Ni xong, n li nhe rng sn ra cܩi . Chc n ch ti khng dm ri m ly na bܧc ! Ti on thm nh vy v lng l rt tay khi tay m ti . Nhng m ti ko ti li :
- ‹ m dn i ! Xe c nܩm nܮp con khng thy sao !
Nhng ti vn kin quy‰t vng tay ra :
- Con i mt mnh ܮc m ! Ti‹u Li n cng i mt mnh ka !
Va ni ti v v†t ln trܧc khi‰n m ti phi hi h ui theo .
‰n trܩng, sau khi trao ǰi vi c gio, m ti quay li dn d ti th. Ti nghe cu ܮc cu mt, u c gt lia .
Trܧc khi ra vŠ, m ti cn ku Ti‹u Li li ni :
- Chu h†c y lu ri, c g chu gip ǫ bn Th vi nghen !
Ti‹u Li d l nh trong miŒng nhng trng v mt ti hn hn ca n, ti bi‰t n khoi ci nhiŒm v "kŠm cp" ti lm.
i cho m ti vŠ ri, ti bo n :
- My ngon qu hn !
- Ngon g u ?
- Vy m khng ngon ! M tao bo my canh chng tao !
N chp mt :
- Canh chng u m canh chng ! M anh ch bo em gip ǫ anh thi !
Ti li‰m mi :
- Gip ǫ l sao ?
Ti‹u Li ngn ngܩi ra :
- Em cng chng bi‰t.
Ti ngh ngi mt lt ri gt g :
- Tao bi‰t ri .
- Bi‰t sao ? - Ti‹u Li tr mt.
Ti hng gi†ng :
- ca m tao l hm no tao lm bi‰ng chp bi my phi chp gim tao . Gip ǫ l vy !
Ti‹u Li "x" mt ti‰ng :
- ca m anh u phi nh vy !
Ti khng khng :
- Vy ! M tao ch u phi m my m my bi‰t !
Ti‹u Li khng chu thua . N tuyn b mt cu "xanh dn" khi‰n ti rng ri tay chn :
- ‹ chiŠu nay em vŠ hi li m anh coi th phi š m anh l nh vy khng.
- Thi, thi, ng hi ! - Ti ht hong ngn chn.
- Sao ng hi ?
- Tao ni ng hi l ng hi ! My m hi l tao ngh chi my ra liŠn !
M‡i ln ti tung ra n "ngh chi", Ti‹u Li Šu nhanh chng u hng. Ln ny cng vy, nghe ti d†a, sut bui h†c hm Ti‹u Li khng dm nhc ‰n chuyŒn "hi i hi li" thm mt ln no na .
Ÿ trong lp, ti ngi u bn th hai, st trong tܩng. Ti‹u Li ngi k‰ ti, pha bn phi . Cnh n cn thm ba a na .
i h†c ‰n ngy th ba, ti nh ri mt l† mc. Khng dm ni m, s b mng, ti nh phi chm chung l† mc ca Ti‹u Li .
C dp ܮc "gip ǫ" ti, Ti‹u Li mng lm. N ho phng y l† mc vŠ pha ti, dn :
- Anh chm nh nh thi ! Chm mnh, r ngi vi‰t h‰t !
Hai a chm chung mt thi gian, l† mc cn queo .
Ti bo Ti‹u Li :
- My vŠ ǰ thm nܧc v i !
Ti bo sao, Ti‹u Li lm vy . Hm sau, n a l† mc khoe ti :
- Nܧc y trn trong ny !
Ti cm l† mc a ln tai, lc th. Nghe ti‰ng c ch, ti nhn mt, ni :
- My ngu qu ! nܧc in t thi ! Nܧc nhiŠu nh th‰ ny, mc nht th‰ch, lm sao vi‰t ra ch !
Ti ni qu khng sai . Ti gi h†c, c ti ln Ti‹u Li khng a no vi‰t ܮc ly mt ch. Chm mc y nh chm nܧc l, thiŒt chn !
Ti bc mnh th ngi vi‰t st y l† mc, khuy mnh. Khi rt cy vi‰t ln, ti thy mt cc mc dnh tong teng ngi vi‰t. Cc mc en thi li nom ging hŒt con rui .
ang ru r, ti nng ti‰t bm mi ry mnh mt ci . Cc mc nh mun chi x ti . N vng ra v hn h p "bp" mt pht vo gia cun tp ca Ti‹u Li .
B bt ng, Ti‹u Li git mnh ku ln :
- Ch‰t ri !
Ku xong, n hong hn ly tay bm miŒng. Nhng c gio nghe thy .
- G vy Ti‹u Li ?
C hi v ri bn bܧc xung ch‡ hai a ti . Ti xanh ti mt my . Ti‹u Li cng vy . N p ng tha :
- D, khng c g .
C gio xoay cun tp ca Ti‹u Li li :
- Vy m khng c g ! Mc u dnh v y ?
Ti‹u Li li‰c ti khi‰n ti nn th. Nhng Ti‹u Li khng t co ti . N quay nhn c gio, rt r p :
- Tha c, em l tay lm rt .
- T ny ‰n gi em lm g m khng chp bi ?
Ti‹u Li cn mi :
- Tha c, mc lt qu, em vi‰t khng ܮc .
Trong khi c "truy" Ti‹u Li, ti len ln gp cun tp ca mnh li v khoanh tay chn ln trn, mt gi v chm ch nhn ln bng.
Nhng ti khng b c gio hi . Ch c Ti‹u Li b pht ng ti ch‡ vŠ ti ngi chi khng chp bi, li cn lm dy mc v tp.
Nhn Ti‹u Li ng ci gm mt xung t, lng ti bng khung qu chng. Khi ny n‰u n khng "cu" ti chc ti b pht thay cho n ri .
‹ cm n n, trn ܩng vŠ, ti mc ti cho n my vin bi :
- Cho my n !
Ti‹u Li lc u :
- Em khng ly u ! Con gi ai li chi bi !
Ti kht mi :
- My ngu qu ! Tao u c bo my chi ! My ki‰m mt ci l† thy tinh b my vin bi ri ǰ nܧc vo !
- Chi vy ?
- Chi vy thi ! ‹ trn bn h†c trng p lm !
Nghe ti qung co, Ti‹u Li bi tai liŠn ly my vin bi b vo cp.
VŠ ti nh cha kp n cm, ti nghe Ti‹u Li ku om sm :
- Anh Th i, Anh Th !
Ti chy ra ca dm sang :
- G vy ?
Ti‹u Li ngoc lia :
- Qua y !
Ti chy qua .
Ti‹u Li ch tay ln bn :
- Anh coi ka !
Ha ra Ti‹u Li b my vin bi ti cho vo trong ly nܧc. N cn ngt my bng cc trܧc sn cm vo ly . Ti ngm ngha mt hi ri but miŒng khen :
- p gh hn !
- , p gh ! - Ti‹u Li hn h ni theo .
- Sao my khng ki‰m mt ci l† ?
- Khng c l†, em b trong ly .
Ti gt g :
- B trong ly cng ܮc. Nhng ci ly ln qu, ‹ hm no tao nh bi thng nhiŠu nhiŠu tao s cho my thm vi vin na b vo .
- Anh nh nghen !
- Nh ch ! Tao l qun th my nhc tao !
Ti cܩi cܩi nhn Ti‹u Li v b‡ng dng ti pht hiŒn ra i mt ca n long lanh khng khc g nhng vin bi ang tm mnh trong nܧc Ǣng kia .
* i mt ViŒt An cng ging hai vin bi nhng nom "oai phong lm liŒt" hn hai vin bi ca Ti‹u Li nhiŠu .
Lc ny, hai vin bi ca ViŒt An ang nhn ti vi v trch mc :
- Ln sau c ch‰t ti cng khng a tp cho anh chp bi gim na !
Ti kht kht mi my ci ri ngi im trn gh‰ chu trn.
Qu tht ti cng khng bi‰t phi n ni vi ViŒt An nh th‰ no . ChuyŒn ti lnh zero hm trܧc khng bi‰t ai "truyŠn t" li m ti mi th u v nh, ViŒt An li ti ra "khi‹n trch". Chc l Hng Hoa ni, ti con gi l cha mch lo ! Ti m c nh bng vca quy ngܩi trn gh‰ mt cch kh khn.
ViŒt An li hi :
- Anh chp cu th "Lng em nh chi‰c l khoa.. " l anh mun m ch ai vy ?
Ti git tht :
- Ti u c m ch ai ! Thy hay, ti chp chi vy thi !
ViŒt An h mt ti‰ng :
- Anh l cha chp by ! Ba trܧc chp by b bt Šn sch mt ln ri m anh cha s h ?
Ti li ngi im, lng tng mt cch kh s, hŒt nh hm no ti ng trܧc c Hܩng.
Dܩng nh s loay hoay t nghiŒp ca ti khi‰n tri tim ca ViŒt An "m" mt mi‰ng. N hi :
- ChiŠu nay anh rnh khng ?
Ti ngc nhin :
- Chi vy ?
- i xem phim.
Ti nut nܧc b†t :
- i vi ai ?
ViŒt An ni tnh b :
- Ti r anh i .
Ti nh khng tin vo tai mnh :
- Tht khng ?
ViŒt An "nn gn" ti :
- Tht, nhng anh bn th thi !
Ti ht hong :
- Khng, khng, ti c bn g u !
iŒu b ca ti khi‰n ViŒt An bt cܩi :
- Khng bn th thi ! ChiŠu nay ng nm gi anh Ǯi ti trܧc rp Quc T‰ !
Tri i, ViŒt An cn cho ti "i‹m hn tnh yu" na, th‰ c "ch‰t" ti khng ! Ti ra khi nh ViŒt An, mt my xy xm, sušt cht na m u vo bnh xe t .
Ti i tm c bui mi gp Hi gy . Nghe ti khoe vung vt, n cܩi cܩi :
- Xo i my !
Ti hu tay :
- My khng tin th chiŠu nay i vi tao .
- ViŒt An hn my, tao i theo "cn mi k " bt tiŒn lm.
- Ai bo my xut u l diŒn chi ! My c ng lp l u ‹ chng ki‰n cnh "sum h†p" ca hai a tao .
Sau mt hi do d, Hi gy ng š. N c v khng vui vŠ bui hn h u tin ca ti . C l n cho rng n khng c ng gp g trong "thnh qu" ny .
ng bn gi rܫi chiŠu, ti c mt trܧc rp Quc T‰, qun o bnh bao, tc tai lng cong. Hi gy ngi thm tht trong qun c ph bn kia ܩng. N mang ki‰ng en, nn k - pi kp sp xung trn, hŒt nh mt thm t chuyn nghiŒp.
Ti coi ng h tng pht mt. Cha bao gi ti thy thi gian tri chm chp nh lc ny, c y nh ra b. Hai cy kim nhch tng bܧc, u‹ oi, lŠ mŠ, trng pht ght. Vy m trong sch ngܩi ta ni thi gian tri vn vt nh nga phi qua ca s, tht so h‰t ch‡ ni !
ng nm gi, khng thy ViŒt An u, ti bt u bn chn. Nm gi l gi tan s nn lu lܮng xe c qua li trn con ܩng trܧc rp m‡i lc mt ng. Ti quay u nhn ngang nhn d†c, trng ngܮc trng xui mun gy c c. C nhiŠu c gi trng t xa ging hŒt ViŒt An, nhc thy tim ti mun nhy ra khi lng ngc, nhng khi ‰n gn ha ra khng phi . Ti mng ht nh vy c chc ln, trong bng va ru va cu .
Bn kia, Hi gy tho cp ki‰ng "iŒp vin" ra khi mt. Chc n nng rut mun "quan st mc tiu" gim ti .
Ti nghiŒp n, chc t ny ‰n gi, n ung c chc ly c ph !
Trong lc ti bt u chn nn v inh ninh ViŒt An cho ti "leo cy" th b‡ng mt gi†ng ni vang ln t sau lng :
- Anh Ǯi lu cha ?
Ti git mnh quay pht li . Thy ViŒt An ng ngay bn cnh, ti mng ‰n lu lܫi :
- Ch ... ... a, cha ! Ti mi ‰n !
ViŒt An bu mi :
- Hn nm gi m by gi anh mi ‰n ?
Ti cng cung :
- u c ! Ti ‰n hi bn gi rܫi !
ViŒt An mm cܩi Ƕ lܮng :
- Thi, anh vo mua v i !
Ch Ǯi c vy, ti h hng phng vo phng v.
Nhng ti va dm bܧc, ViŒt An g†i git :
- Anh nh mua bn v nghen !
Ti ngc nhin :
- Sao li mua bn v ?
ViŒt An mm cܩi ch vo hng qu x‰ ca rp. Ti nhn theo v ti ngܩi khi nhn thy Hng Hoa v Chiu Minh ang li hi mua my bch cc, i . R rng ti n ang chun b ng vai "k " trong bui xem phim hm nay . Bt gic ti bung mt ti‰ng th di no rut v au kh nhn ra "tnh yu kh khng kh v ngn sng cch ni m kh v b Hng Hoa v Chiu Minh ph m lin min".
Chng l ‰n y ri li b vŠ, ti nh bܧc vo phng v trn i chn tht th‹u . Khi ti cm v i ra, Hng Hoa hi :
- i coi phim vi ti ny, sao mt my ng b x vy ?
Ti cܩi gܮng :
- B x g u ! Ti chen v mua v hi mŒt cht thi !
Hng Hoa a ti mt tri i :
- ng n ci ny v l h‰t mŒt liŠn !
N u c bi‰t by gi ti n c tri ... t cng khng h‰t "mŒt" na l tri i cn con ny . Ti cm ly tri i v cu ti‰t bp mnh, hŒt nh Trn Quc Ton bp tri cam ngy trܧc. Nhng tri i cng hn tri cam nhiŠu . Ti bp mt hi, my ngn tay au i‰ng m tri i vn tr tr, khng mp mt t ti no . Tc mnh, ti bn a ln... miŒng, ngom mt mi‰ng v ... n ngon lnh.
Khi i vo rp, ti c tnh i ngay trܧc ViŒt An. Ti‰p theo l Hng Hoa v Chiu Minh. Ti chc mm i theo trt t ny, th‰ no ti cng ܮc ngi cnh ViŒt An. ܮc nh vy, ti cng ǫ bun phn no .
Ai d khi ti bܧc vo ch‡ ngi trong dy gh‰ trng th ViŒt An khng chu vo ngay theo m ng li bn ngoi nhܩng cho Hng Hoa v Chiu Minh vo trܧc.
Theo ci "th‰ trn" , Hng Hoa v Chiu Minh vn n ng ngay trܧc tri tim ti ! Bi‰t nh th‰ ny th nh nm ng sܧng hn ! Ti cay ǡng nh bng v ngi ta lng vo gh‰, nhm mt li . Ti nh phn i bui i xem phim v duyn hm nay bng cch ng ngay trong rp.
Hng Hoa quay sang thy ti ng, liŠn hi :
- ng lm g vy ?
Ti tng l khng p.
N h mi :
- Thc dy i ! i xem phim vi ph n m ngi ng, ng khng bi‰t mc c h ?
Ti khng mc c vŠ chuyŒn ng trong rp nhng li mc c v ci gi†ng ch bai ca n. N li ni oang oang, chc Chiu Minh v ViŒt An nghe h‰t. iŠu khi‰n ti in ti‰t, nhng chng bi‰t lm g ti nh phi m mt ra .
Nhng d m mt thao lo, ti vn chng thy g trn mn nh. u c ti mi loay hoay ngh ‰n mi tnh bm dp ca mnh. Ti r i xem phim th ViŒt An khng i . ‰n khi n r th li ko theo mt l mt lc bn b, lm nh ti mun i chi vi n th phi i "km", ging nh nh hng mun ung bia phi km mi vy .
Ngh lan man mt hi, ti li git mnh nh ‰n Hi gy . Khi ny ang cn bi ri, ti qun li‰c qua ch‡ n xem n phn ng ra sao . Th‰ no sng mai gp n, ti cng b n giu ct mt m ra tr.
Ngh v v vn vn, phim h‰t lc no ti chng hay . ‰n khi n trong rp bt sng, ti mi git mnh ng dy .
Ra khi rp, ViŒt An hi ti :
- Phim hay khng ?
Ti xng gi†ng :
- D c !
- Phim vy m d ! D ch‡ no ?
Ti :
- D ch‡ ... ch‡ ...
Thy ti c lm, ViŒt An ln ti :
- Ch‡ no ?
B "dn vo chn tܩng", ti ni in ni i :
- D ch‡ ... xem phim m i ti bn ngܩi !
ViŒt An li‰c ti :
- Ch theo anh th sao ?
Sn trn, ti "Š ngh" lun :
- Mi ln i hai ngܩi thi ! Ln ny hai ngܩi, ln sau hai ngܩi !
ViŒt An cܩi tnh :
- D thi !
Ti tr mt :
- Vy m d ?
ViŒt An nhn vai :
- Ch sao ! Tun sau p dng liŠn !
- Ngay tun sau ?
- , ngay tun sau .
Ti nn th, hi d :
- Tun sau hai ngܩi no i trܧc ?
- Ti vi Hng Hoa .
Mt ln na, bng mt c "direct" cc mnh v y bt ng, ViŒt An cho ti o vn thm hi, hŒt nh Myke Tyson k‰t liu Micheal Spinks sau mt lot Ƕng tc gi h h o o .
Ti len li vo bi gi xe nh i trong mt mn sng, nhng bng ngܩi chung quanh chp chn v nhe nhot.
Khi ti lng thng dt xe ra thy ViŒt An, Hng Hoa v Chiu Minh ang ng Ǯi .
ViŒt An nhn ti, r :
- Gh li ܩng Bi Th xun n ch i !
Ti lc u :
- Ti phi i cng chuyŒn ngay by gi .
Hng Hoa nheo mt :
- Cng chuyŒn g gi ny ?
Ti tc lܫi :
- Tht m ! Ti c hn !
- Hn vi c no phi khng ?
Mc cho n khiu khch, ti lng l p xe i .
Chng bi‰t i u, ti p xe lng vng trong thnh ph cho ‰n tn ti mt. Khi n‡i gin d‡i v mun phiŠn vi bt, ti nghe bng i meo, liŠn vi v chy vŠ nh .
M ti bo :
- Thng Hi ti tm con, Ǯi lu qu khng ܮc n vŠ ri . 

TruyŒn Khc star C Gi ‰n T Hm Qua star Chng 6