Chu+o+ng 6: Co^ Ga'i -De^'n Tu+` Ho^m Qua
Make your own free website on Tripod.com

Chng 6: C Gi ‰n T Hm Qua

Ti ha vi Ti‹u Li ti s cho n thm vi vin bi na ‹ b v ly nܧc. Nhng l trong trܩng hp ti nh n kia . Cn khi ti chi thua, ti c quyŠn khng gi li ha . Thm ch ti cn c th‹ ... i li nhng vin bi ti cho n trܧc y .
Ti nh bng nh vy v chy qua nh Ti‹u Li .
Thy ti qua, Ti‹u Li mng lm. N hi :
- Anh em bi cho em h ?
Ti ni thng thng :
- Khng. Tao qua i li my vin bi ba trܧc.
Ti‹u Li chng hng. N tht lui mt bܧc :
- Sao k vy ?
Ti nhn vai :
- C g u m k ! Tao chi thua h‰t ri, my tr my vin bi kia li cho tao chi ti‰p.
Ti‹u Li nhn nh :
- Em khng tr u ! Tr cho anh, anh chi thua na th sao ?
Ti gt :
- Thua sao ܮc m thua ! Tr y !
Ti‹u Li khng p. N chy li bn m cng ci ly .
Thy n ngoan c, ti sm mt bܧc li v ging ci ly ra khi tay n. Ti‹u Li tru tro :
- Tr cho em ! Tr ci ly cho em !
Mc cho n la, ti thn nhin dc ngܮc ci ly ǰ nܧc ra v tm my vin bi b vo ti qun. Ti‹u Li theo di hnh Ƕng cn ca ti bng nh mt bt lc v tuyŒt v†ng. N ngi bŒt xung t khc tht tht.
"ˆn cܧp" my vin bi xong, ti ǥt cily ln bn, ni :
- ng khc na ! Ngy mai tao tr li cho my gp i ch‡ bi ny !
Ti‹u Li khng mng ‰n nhng li ha hn ca ti . N c i nng nc :
- Em khng bi‰t u ! Anh tr my vin bi li cho em !
- Mai tao tr !
Ti bung thng mt cu v lnh lng b i, khng thm li‰c n mt ci .
i ܮc my bܧc, ti nghe ti‰ng Ti‹u Li vang ln sau lng :
- Anh khng tr my vin bi cho em, em ngh chi anh ra lun !
- Cho my ngh !
Ni xong, ti chy tut.
Thc ra, ti nh mܮn ǫ my vin bi ca Ti‹u Li mt ba thi . nh n, ti s tr li cho n, thm ch ti cn cho thm.
nh bng nh vy nhng no c ܮc. Cm my vin bi ra chi mt lt, ti thua sch snh sanh, nh i tay khng vŠ nh, mt my bun xo . Nh ‰n cnh ti‹u Li ngi khc, ti cng y ny tn. Ti nh bng sng mai gp Ti‹u Li ti s tm cch lm ha vi n.
Nhng sng hm sau, ti Ǯi hoi vn khng thy Ti‹u Li qua r ti i h†c nh thܩng lŒ. Chc n ngh chi vi mnh lun ri ! Ti bun b ngh thm v li thi m cp ‰n trܩng.
Ti‹u Li ang chi nhy dy trܧc ca lp. Thy ti, n quay mt ng l ch‡ khc. Thi Ƕ lnh nht ca n khi‰n ti gin mun a gan. ngh lm lnh vi n b‡ng dng bay bi‰n u mt.
Khi v h†c, ti khng thm chm chung l† mc vi Ti‹u Li m quay xung bn sau chm chung vi thng Li st.
Li st hi ti :
- L† mc my u ?
- Tao lm mt ri .
- Sao my khng mua l† khc ?
- Tao cha xin m tao .
Li st ly ngn tay ci bt l† mc li . N ra iŠu kiŒn :
- My mun chm chung vi tao, my phi gp vo hai vin mc.
Ti s ti :
- Tao u c mc sn y !
- Th ngy mai my em ti .
Ti gt u :
- , ngy mai tao em.
Nghe ti ha, Li st nhe rng cܩi v b ngn tay ra . T lc , ti "lin minh" vi Li st, cho Ti‹u Li ra ra . Sut c bui h†c, ti v Ti‹u Li khng hŠ ni chuyŒn vi nhau . Thm ch ti khng thm nhn n.
C ln, ang mi m chp bi, ci tay Ti‹u Li v tnh chm phi tay ti . Ti "h" mt ti‰ng v vi v rt tay li, y nh chm phi la . Ti‹u Li khng phn ng g, ch lng l chp bi . Ti rt mun nhn n mt ci ‹ xem v mt n nh th‰ no nhng ti kŠm li ܮc.
Khi ra vŠ, thy Ti‹u Li i th thn mt mnh, lng ti b‡ng nao nao . Nhng ti nht nh khng chu lm lnh, ai bo n i ngh chi vi ti chi !
Ti chy qua mt Ti‹u Li, va chy va ht "l l la" ra ci iŠu ܮc ngh chi vi n ti rt vui . Ti vܮt ln trܧc i chung vi Li st.
Thy ti tr ti, Li st nhc ngay :
- Ngy mai my nh nghen ?
- Nh g ?
- Hai vin mc.
- .
Ti ngn ngm th mt hi di . Li st l thng "trm s" ni ti‰ng trong lp ti . Lc no n cng ngh ‰n chuyŒn "thu vn c thn". a no nh chuyŒn g n cng lm nhng phi tr cng n ng hong. N ra gi nghim chnh. Chp bi gim l hai vin bi . Gi dp trong gi chi th mt vin. Ch l lc ra chi, ti ti thܩng khoi chy nhy chn t, i dp n lܧng vܧng rt kh chu nn khng a no mang. Nhng ‹ dp trong lp li thܩng b mt nn ti ti phi nh Li st gi. Li st "lm giu" bng cch . C sau m‡i gi chi bao gi ti n cng rng rnh nhng bi l bi . Nhng d vy, Li st vn khng "pht" ln ܮc. Bi v, h c tch gp ܮc kha kh, n li em ra chi v b ti ti n li h‰t. Th‰ l n quay li hnh nghŠ gi dp.
Li st l ci thng nh vy nn ti chng m n cht no . V gin Ti‹u Li ti phi chi vi n ch th tht i chung vi n chn i l chn.
Tra , ti n cm mt cch u‹ oi .
M ti hi :
- Con lm sao vy ? Ÿ lp b c gio pht h ?
Ti lc u :
- D, khng c.
- Ch sao c mt chn cm m con nhi c bui vy ?
Ti tr li bng cch cm ci n l. Ti u c th‹ ni cho m ti bi‰t n‡i bun ca ti ܮc. M ti cܩi ch‰t.
ˆn cm tra xong, ti ra ng th thn trܧc hin, chc chc li li‰c qua nh Ti‹u Li mt ci . ng mt hi, khng thy n u, ti bun b quay vo .
Mt lt, ti li chy ra .
Ln ny, ti thy Ti‹u Li ngi trܧc hin. N ang chi quan mt mnh.
B‡ng n quay u nhn sang ti . V bt ng, ti khng kp quay mt i ch‡ khc, nh tr mt ra, mt bng. Thy ti ng da ct dm sang, n git mnh ci gm mt xung.
ang nhn trm b Ti‹u Li bt gp, ti thy qu qu, tnh b v nh. Nhng chn ti li khng chu tun theo š ngh ca ti, n nhc nhch my ci ri ng yn ti ch‡.
Lt sau, Ti‹u Li li dm qua . Ln ny n khng quay mt i m li nhe rng cܩi . T dng ti thy hm rng sn ca n c duyn qu chng. Ti liŠn cܩi theo .
Ti‹u Li mng lm. N hi, mt ti tnh :
- Anh bi‰t chi quan khng ?
Ti gt u :
- Bi‰t.
N ngoc :
- Qua y chi vi em !
Khng Ǯi n "mi" ‰n ln th hai, ti chy vt qua, lng sung sܧng v k‹. Sung sܧng nht l Ti‹u Li ch Ƕng lm ha trܧc. Ch ti th ti ... cc thm !
Ti va ngi xung, Ti‹u Li hi :
- Anh chi bi thua h‰t ri h ?
Ti git mnh, lng tng :
- , thua h‰t ri !
Va p ti va thp thm nhn Ti‹u Li . Tܪng n ku ti qua chi, ai d n ku qua ‹ i n ! Bi‰t vy ti l bn nh ng m cy ct chi vui hn !
Thy ti l v hong ht, Ti‹u Li trn an :
- Thua h‰t th thi ! Em khng ngh chi vi anh na u !
Ti th pho :
- Vy m tao c tܪng...
Ti‹u Li chp mt :
- Ngh chi vi anh, em bun lm !
Ti chp miŒng :
- Tao cng vy ! Ngh chi vi my, tao thy nh nh th‰ no !
Ni xong, t nhin ti b‡ng m ngܮng, bn th tay ht nm si dܧi t, hng gi†ng ni :
- Tao chi trܧc nghen ?
Khng Ǯi Ti‹u Li ln ti‰ng, ti bt u ri si vo tng v l thay, t giy pht ti cm thy lng mnh v cng nh nhm hŒt nh ti vi Ti‹u Li cha hŠ gin nhau bao gi.
* ng nh ti ngh, sng hm sau va gp ti, Hi gy nhn nh ca v†ng c liŠn :
- Th i ... my nht nh cm khng cho tao xut u l diŒn... ... nhng Hng Hoa v Chiu Minh n c hin ngang xut diŒn l ... ... ... u ... tng tng tng tng tng...
ang bun b chŠ, ti mc cho n ca, khng thm gy s.
Thy ti pht l, Hi gy ngng ngay chng trnh "m nhc ci lng" v chuy‹n qua mc "hi p". N m u bng mt cu mun thu :
- Gi sao my ?
Ti nhn mt :
- Sao ci kh mc ! NhiŒm v chuyn mn ca my l gii p ch khng phi l ǥt cu hi .
Hi gy lp tc sa b. N xc li qun o :
- Ri, my hi i, tao sn sng gii p !
Ti th di :
- Bi‰t hi g by gi ! Hng Hoa v Chiu Minh ti n c i theo t t nh vy th thnh cng chu thua !
Mt d ti khng hi, Hi gy vn c gii p. N phn tch :
- Vn Š l ViŒt An ch khng phi Hng Hoa v Chiu Minh. N‰u ViŒt An khng r th ti kia u c i theo . ng khng ?
Ti chp miŒng thay cho cu tr li . S phn tch xc ng ca Hi gy cng lm ti thm chn nn. C l ng nh li n ni hm trܧc, tnh yu ca ti l tnh yu bt lc. Ti yu nhng khng lm cho mnh tr thnh ngܩi ܮc yu . Ni cho cng bng th ti cng c "lm", lm th, nhng cc c "tr thnh" ni !
Ti nhn Hi gy bng nh mt hoang mang v hi bng chnh cu hi ca n :
- Gi sao my ?
Hi gy khot tay :
- Ti‰n ln ch sao !
Ti hi, gi†ng thi‰u tin tܪng :
- Ti‰n ln bng cch no ?
Hi gy ng ra :
- Tao cha ngh ra !
Ti h mi, gi†ng u xu :
Vy m cng ni !
Hi gy gi u :
- T t ! ch mt cht ! Hay l ... hay l nh th‰ ny ! Tm thi my phi xa ViŒt An mt thi gian...
Ti ngn ngm :
- Vy l ti‰n xung ch ti‰n ln qui g !
Hi gy ǥt tay ln vai ti :
- My cha hi‹u š tao . y l mt vn Š ... tri‰t h†c, phi c chuyn mn mi hi‹u ܮc ! c i‹m ca b†n con gi l mnh theo ui ro ri‰t th b†n n coi thܩng nhng ngܮc li, h mnh pht l, b†n n li chy theo mnh, mnh ui cng khng i . Th‰ gii "nht tr" vn Š ny ri . Ngܩi Php c cu "Suit l'amour, l'amour fuit, fuit l'amour suit" ngha l "theo tnh, tnh trn, trn tnh, tnh theo". My gi b xa n mt thi gian, nht nh n s tm ti my .
Trܧc mt vn Š "tm c th‰ gii" nh vy, ai m chng xiu lng nghe theo . Ti cng vy . Nhng ti thy sao kh thc hiŒn qu .
- Xa n l sao ? - Ti hi .
- Th xa l xa ch sao ! Xa tc l khng gn !
Ti ti mt :
- Chng l my xi tao d†n nh i ni khc ?
- By !
- Hay l ngh h†c ?
Hi gy ph cܩi :
- Khng phi vy ! My vn i h†c ng hong. Ch cn my l n mt thi gian, khng c ti‰p xc, tr chuyŒn hay ko bnh g na .
Ti l m hi‹u ra :
- Tc l tao phi "lm mt lnh" ?
Hi gy gt u :
- , tht lnh vo ! Nh nܧc cng tt !
Nghe li Hi gy, k‹ t ba , ti bt u "ngh chi" vi ViŒt An. K‹ c Hng Hoa v Chiu Minh, ti Šu pht tnh ˆng-l tt. M‡i ln chm trn ti n, ti Šu gi v mt 35 Ƕ dܧi 0.
Tan h†c ra, ti khng cn i vŠ chung vi ViŒt An na . Mt cho ti con gi vܮt ln trܧc, ti c tnh i tt li pha sau vi Hi gy, ra ci iŠu ta y "fuit l'amour" tht s.
Ngi trong lp, ti lun lun nhn ln bng hŒt nh mt h†c sinh mu mc khng tha thi‰t ‰n chuyŒn g ngoi chuyŒn h†c. C nhiŠu lc ti mun li‰c trm ViŒt An mt ci nhng nh ‰n li dn d nghim khc ca Hi gy, ti c cܫng li s thi thc mnh m . Hi gy rn e ti ngay t u :
- N‰u my ‹ ViŒt An v ti bn ca n bt gp my nhn trm th k‰ hoch ca ti mnh s ph sn ngay lp tc. Ti n s bi‰t ngay l my ang ng kch.
Trܧc lš l ca n, ti nh phi chn cht tnh cm vo y lng v lc no cng gi ci u ngay ngn trn c, khng dm ca quy mt t ti .
ViŒc "chim ngܫng" ViŒt An ti tm thi giao cho Hi gy "ph trch". N s quan st v nghin cu nhng phn ng xy ra t pha ViŒt An, ging nh nh khoa h†c nghin cu cc phn ng xy ra trong phng th nghiŒm vy . Trn c s , n s tm ra nhng du hiŒu thnh cng v hܧng dn cho ti cc hnh Ƕng ti‰p theo .
"Chi‰n dch bng gi" mi bܧc qua ngy th ba, Hi gy h hng thng bo :
- Tt lm ! Bܧc u nh vy l thun li !
Ti mng rn :
- G vy ?
- Ba nay ViŒt An li‰c my hai ci .
- Phi li‰c tao khng ?
- Li‰c my ! Tao thy r rng. Nh vy l c cn cu .
N v‡ vai ti :
- My c yn ch ! Tao ni ܮc l ܮc ! Ch cn lnh thm cht na !
Ti v u :
- Tao lnh tanh ri, cn lnh sao ܮc na ?
Hi gy nghim mt :
- Lnh na ! ng bao gi cܩi ! Tao thy my cn cܩi .
Ti phn bua :
- Tao c cܩi vi ti n u .
- Cܩi vi ai cng khng ܮc ! My phi chng t mnh l ngܩi c b mt khng bi‰t cܩi .
Ti lm "ngܩi c b mt khng bie('t cܩi" ܮc chng hai ngy th Hng Hoa chn ܩng ti, hi :
- C chuyŒn g m my ba nay ng lm lm l l vy ?
Ti p lp lng :
- C chuyŒn g u !
Hng Hoa khng khng :
- Nht nh l c chuyŒn g !
Ti lc u :
- Chng c chuyŒn g h‰t ! Ti my hm nay ti bn.
Hng Hoa bu mi :
- Xo .
- Tht. Ti bn th .
Hng Hoa nhn vai :
- Ti khng tin. ng ch lm b lm tch ti, nhng ng chng lm l mi ܮc u !
Li "tin on" ca n khi‰n ti git tht nhng ti cha kp hi li th n chy mt.
Ti em nhng li nhn nh ca Hng Hoa ni li vi Hi gy . Nh chuyn mn h mi :
- My ng mc la ! l n thm d ca ViŒt An. Ti n chng bi‰t g vŠ k‰ hoch ca mnh u !
Ti vn cha h‰t bng hong :
- Khng bi‰t sao Hng Hoa bo tao lm b lm tch.
- Ti n ch on m thi . ViŒc Hng Hoa chn ܩng my hi d chng t ViŒt An bt u nao nng trܧc thi Ƕ xa cch ca my . C vy m lm !
Ti "c vy m lm" thm mt tun thy st rut.
T ba ‰n nay, ViŒt An chng hŠ nhc nhch my may . Ti nu o Hi gy :
- Sao chng thy ViŒt An Ƕng tnh g h‰t vy my ?
Hi gy trn an :
- ng nng rut ! ng b ni "dc tc bt t", chuyŒn tnh cm m lm o o u c ܮc !
Ri dܩng nh thy ti vn xi l, chng t v g tin tܪng vo li dy ca ng b, Hi gy ni thm :
- Khi ny ViŒt An c li‰c my mt ci .
Ti th ra :
- Hm trܧc li‰c hai ci, hm nay cn c mt, nh vy l sp sa outside ri !
Hi gy tm m†i cch Ƕng vin ti :
- ng bi quan ! ChuyŒn tnh yu phi cn c vo "cht lܮng" ch khng th‹ cn c vo "s lܮng" ܮc.
Mc cho n ni, ti khng giu v ngn ngm :
- i xem phim cn khng n thua, li‰c my ci nhm nh g !
Hi gy ǥt tay ln vai ti :
- ng nn ch, my ch cn rng thm chng mܩi ngy na thi . Lc , chc chn ViŒt An s tm gp my . Tao tnh ton u vo ri !
Nhng lc ny, ti khng thm quan tm ‰n s tnh ton ca n . Ti nh ViŒt An qu chng v ti khng tin mܩi ngy na ViŒt An s ‰n tm ti, "ngܩi c b mt khng bi‰t cܩi". Dܩng nh t ngy ti l n, n cng l lun ti . Hng Hoa sau ln tr chuyŒn n† cng chng thy hi thm ti thm mt ln no na .
Ti bt u nghi ng ci phng chm "trn tnh, tnh theo" y ha hn kia . Ti c cm gic n‰u nh ti ti‰p tc "trn tnh" ‰n gi, tnh cng chng thm theo ti ly mt bܧc.
Ngh li ngh hi mt hi, ti quy‰t nh th "theo tnh, tnh trn" cn hn "trn tnh m tnh khng theo". Mnh theo n t t, n c trn, mnh cng cn bi‰t ܩng m ... theo ti‰p, ch mnh trn n, n chi c n trn li mnh, lc mnh hi hn quay li th mun.
nh bng nh vy, hm sau v lp, ti chng mng ng vai ngܩi hng mt lnh na . Chc chc ti li nghing u li‰c sang ch‡ ViŒt An. Lu nay bt chܧc Tam Tng ng vai chn tu kh hnh, thy con gi khng thm li‰c ngang li‰c d†c, by gi nhn trm ViŒt An my ci, tim ti p thnh thch. c mt n‡i, ViŒt An chng hŠ nhn li ti ly mt ln. Mt n lnh nh tiŠn, cn lnh gp my ti .
‹ "cu mt bn thua trng thy", tra ti p xe chy lng vng gh my hiŒu sch. Ti bi‰t ViŒt An rt thch †c sch, nht l sch ca Aimatov. Ti ro ti ro lui mt hi v cui cng khi thy cun "Mt ngy di hn th‰ k›", ti chp liŠn.
Ra khi hiŒu sch, ti chy nh bay ti nh ViŒt An.
- Anh i u ? - Thy ti Ƕt ngt xut hiŒn, ViŒt An t v ngc nhin.
Ti p, v†ng khng ܮc t nhin lm :
- C cun sch hay, ti em ‰n cho ViŒt An †c.
Nhn cun sch dy cm trn tay ti, ViŒt An hi :
- Anh †c cha m bi‰t hay ?
Ti mt :
- Cha .
- Cha m bi‰t hay !
Ti ng ch‰t trn nh b Tn Hnh Gi lm php nh thn. Thy vy, ViŒt An mm cܩi Ƕ lܮng :
- Cun g vy ?
Nh ܮc gii php, ti vi v cha cun sch ra :
- "Mt ngy di hn th‰ k›". Cng ca Avimatov.
Ti nhn mnh ch Avimatov bng mt gi†ng h hng.
Khng ‹ š ‰n v "nnh thn" ca ti, ViŒt An nheo mt :
- Nh vy anh khng thm ni chuyŒn vi ti my th‰ k› ri ?
Ti thp bng li nh trnh mt mi ki‰m v hnh, miŒng lp bp :
- u phi l ... khng thm ! Ti ti bn.
ViŒt An nhn ti vi v thi‰u tin tܪng. N ni thng :
- Ti bi‰t anh ni di .
nh mt ca n khi‰n ti m mt bnh tnh. Ti p ng :
- Ti ti bt chܧc ngܩi Php.
ViŒt An tr mt :
- Bt chܧc ngܩi Php l sao ?
Sušt mt cht na l ti but miŒng khai huœch tot ci "chi‰n dch bng gi" ca qun s Hi gy, c ci phng chm "suit l'amour, l'amour fuit, fuit l'amour, l'amour suit" phn ch kia . May sao, ‰n pht cht ti nh thn li kp v ni tr i :
- Ngܩi Php h† hay bn lm !
ViŒt An ph cܩi :
- Tܪng sao ! Bn m cng bt chܧc ! Anh tht l lng xt !
Chng th ‹ n ch ti "lng xt" cn hn ‹ n bi‰t k‰ hoch "m mui" ca ti . Ngh vy, ti nhe rng cܩi theo .
Sng hm sau, thy ViŒt An ng ni chuyŒn vi ti trong gi chi, Hi gy ln gi†ng hch dch :
- My thy cha ?
- Thy g ?
- Cn hi na ! Thy k‰t qu ca phng php "lnh lng" ch thy g !
Ti cha kp p, n cܩi h h :
- Tao ni ngay t u m ! Theo tnh th tnh trn, trn tnh th tnh theo, th‰ gii tng k‰t ri !
- Nhng...
Hi gy phy tay :
- Cn nhng nh g na ! Ba nay ViŒt An phi ti tm my tr chuyŒn chng t l ...
Ti nhn nh :
- Chng t ci kh mc ! S d ba nay n chu ni chuyŒn vi tao bi v hm qua tao ‰n nh n.
Hi gy v u :
- Tri i, th‰ ny th hng bt !
Sau khi la tri, n nhn ti bng nh mt nh mun n ti nut sng k i diŒn :
- My m ti nh n chi vy ?
- Tao u hng ! - Ti nh th tht.
Hi gy lc u v th mt hi di thܩn thܮt hŒt nh Dindenault ang tuyŒt v†ng nhn n cu ca mnh lao u vo ch‡ ch‰t.
Cn ViŒt An chnh l th phm Panurge lng danh.

TruyŒn Khc star C Gi ‰n T Hm Qua star Chng 7