Chu+o+ng 7: Co^ Ga'i -De^'n Tu+` Ho^m Qua
Make your own free website on Tripod.com

Chng 7: C Gi ‰n T Hm Qua

Sng hm sau, ti va l mt v lp, Li st hi :
- Hai vin mc u ?
Ti xe tay :
- Khng c .
- Sao vy ?
Ti gii thch :
- Tao khng chm mc ca my na .
Li st l mt :
- Khng chm na my cng phi tr hai vin mc cho tao . Hm qua my chm ri .
Ti "x" mt ti‰ng :
- Chm c cht xu m cng i .
Li st nht nh khng chu nhܮng b :
- Chm cht xu cng hao mc vy !
Ti‹u Li ng cnh chen v :
- "trm s" !
Li st mt :
- Tao "trm" kΠtao ! ... lo mp !
Mc d ni nng nhng thy Ti‹u Li bnh ti, Li st cng chu "xung nܧc". N quay sang ti :
- Thi, my tr tao mt vin cng ܮc !
Ti mm mi :
- Tao khng tr.
Lp tc Li st xng vo tm o ti :
- My nh quœt tao phi khng ?
- € ... ... mun chi nhau h ?
Va ni, ti va nm cp xch ln bn v xn tay o ln.
Thy ti v Li st chun b nh nhau, Ti‹u Li hong hn. N x ti ra, miŒng nn n :
- ng, ng, anh ng nh nhau ! Em s lm ! ‹ ngy mai em em vin mc tr cho n .
Ti xng gi†ng :
- Khng c tr g h‰t ! ‹ coi n lm g ܮc tao ! My dang ra i !
Nhng mc cho ti ht, Ti‹u Li khng chu bung. N nm cht hai cnh tay ti .
ang hng mu, ti gt mnh Ti‹u Li ra .
Ci ht tay th bo ca ti khi‰n Ti‹u Li t chng g†ng. Trܧc khi nm thng cng dܧi t, trn n kp p v cnh bn, mu chy tm lem.
Trܧc "n mng" bt ng , ti v Li st xanh mt mt my . Hai a qun c nh nhau, cng nhy b li ǫ Ti‹u Li dy .
Ti ly tay chi mu trn trn Ti‹u Li, miŒng lp bp :
- My ... my c thy au khng ?
Mt Ti‹u Li cn l v bng hong. Dܩng nh n cha kp hi‹u chuyŒn g xy ra . N p :
- au s s .
Ti li hi, gi†ng lo u :
- My thy trong ngܩi ... c sao khng ?
Ti c s n ch‰t bt t . Ti‹u Li lc u :
- Em chng thy sao h‰t !
Bt thn n a tay ln s trn. Thy mu dnh trn cc ngn tay, Ti‹u Li ht hong :
- Ch‰t ri ! B‹ u em ri !
V n s hi a khc.
Ti vi vng ni :
- Khng phi b‹ u u ! Ch try da cht xu !
Ti‹u Li m‰u mo :
- Try da m mu chy nhiŠu chng ny ?
Lc ny ti bn trong lp, k‹ c my a lp khc, xm en xm chung quanh.
Mt a ni :
- Ch‰t thng Th ri ! N nh con Ti‹u Li b‹ "go da" ri !
Ti kht mi ngi im. Gp lc khc, ti ngoc mm ra ci . Ti c nh Ti‹u Li hi no u .
Ti bn ti‰p tc bn tn. Mt gi†ng Ƕc a vang ln :
- N s b ui h†c.
C ti‰ng ci :
- Khng c uo6?i h†c u ! N ch b g†i ln phng Ban gim hiŒu thi !
B ngoi tai nhng ti‰ng x xo, ti v Li st nng Ti‹u Li ng dy .
ng lc , iŠu ti lo lng xy ra . C gio bܧc vo lp.
Thy h†c tr tm tm li mt ch‡, c hi :
- G vy cc em ?
Trong khi tim ti tht li th nhng a mau miŒng tranh nhau k‹ ti ti .
C gio bܧc li bn Ti‹u Li . Sau khi quan st v‰t thng, c vi v ku hai a con gi du Ti‹u Li ln phng y t‰ .
Cn ti, l d nhin, phi a u chu trn. C Li st cng lnh hu qu . Nhng ti ti khng b ui h†c, cng khng phi ln vn phng ngi run nh cy sy trܧc thy hiŒu trܪng, tht hn ! Ti v Li st ch b pht ng ti ch‡ cho ‰n khi no c ti‰ng trng ra chi .
Mt lt sau, Ti‹u Li xut hiŒn. N lng l bܧc vo ch‡ ngi vi mi‰ng bng trng tot nh ni gc trn.
Thy n sng st tr vŠ, mc d ang b pht, lng ti nh hn i .
Trn ܩng vŠ, ti dn Ti‹u Li :
- M my hi, my ng ni l ti tao nghen !
- Em khng ni u ! Em bo l em b t .
Ti vn cha yn tm :
- T my t h ?
Ti‹u Li gt u :
- T em t . Khng c ai x h‰t.
Ti th pho :
- , my bo l my vp gc cy hay vp... vin gch g ! N‰u my khai tao ra, m my "mc" vi m tao l tao nh n.
M†i chuyŒn tܪng l khng c g, khng ng ti Ti‹u Li ln cn st. Sng hm sau, n phi ngh h†c.
i hoi khng thy n qua r, ti chy qua nh n . Thy ti, m n hi :
- Hm qua, Ti‹u Li t sao vy chu ?
Ti v†t miŒng :
- N b p u v cnh bn.
M n ngc nhin :
- Sao n bo n va u vo cc gch ?
Ti git mnh, p ng :
- Chu ... chu cng chng bi‰t na . Chu khng c mt , chu ch nghe ti bn ni li . Chc l ti cc gch. Ÿ trܩng chu ... gch nhiŠu lm !
S m Ti‹u Li hi na, ti vi vng hi trܧc :
- Ti‹u Li u ri bc ?
- N nm trong nh . N b st. Chc l do v‰t thng.
Ti bܧc vo nh . Ti‹u Li nm trn i-vng rn h h . Ti li gn ǥt tay ln trn n . Trn n hm hp. Ti‹u Li m mt ra . Thy ti ng cnh, n hi :
- Anh cha i h†c h ?
Ti p, gi†ng bi ngi :
- Cha . i hoi khng thy my, tao chy qua y .
Ti‹u Li chp mt :
- Ba nay em ngh h†c, anh i mt mnh hn !
- , tao i mt mnh.
Thy ti ng loay hoay hoi, Ti‹u Li gic :
- Anh i h†c i ! Coi chng v lp tr b c gio pht.
Ti chng mun ri Ti‹u Li cht no . Nhng ti phi ‰n lp. Bi‰t khng th‹ nn n lu ܮc, ti xc cp, ni :
- My c nm ngh i, lt tra tao qua chp bi gim my cho .
Ni xong, ti v†t thng ra ca, khng dm ngonh u li .
Bui tra, va vŠ ‰n nh, n qua loa vi chn cm, ti chy qua thm Ti‹u Li .
Thy n ngi trn i-vng, ti mng r hi :
- My khe ri h ?
Ti‹u Li mm cܩi :
- Hi hi .
Ti nh chy li s trn n xem n bt nng cha, nhng khng hi‹u sao ti b‡ng thy ngܩng ngܮng. Hi sng, khi nghe n st, ti cng s trn n, nhng lc ti chng hŠ thy mc c . Lc ny, ch mi ngh ti thi, ti thy bi ri v ti khng th‹ no ct ngha ܮc iŠu .
Ti nh bܧc li bn, mc ti ly my vin bi b vo ly nܧc. Nhng vin bi khi trong nܧc trng khc hn. Chng tr nn lp lnh v trong sut.
Ti‹u Li ngc nhin mt cch thch th :
- Nhng vin bi u ra vy ?
Ti tng hng :
- Ca tao . Tao nh n.
Ti khng dm ni vi Ti‹u Li l ti nhn qu sng ‹ ly tiŠn n xi mua bi .
Nhng Ti‹u Li khng hi ti, n ch ni :
- Anh c b vo ly nܧc, em gi gim cho . Khi no chi thua h‰t th anh ly ra chi ti‰p.
Ti ni, gi†ng du dng :
- Tao khng bao gi ly bi ca my na u !
Khng quay li nhng ti nghe ti‰ng Ti‹u Li cܩi khc khch. Ti hoang mang khng hi‹u n c tin li ti khng.
* Hi gy coi s "u hng" ca ti l mt hnh Ƕng nhc nh, mt s y‰u hn khng th‹ tha th ܮc. N bo ch c mt bܧc na l ‰n thnh cng nhng ‰n pht cht ti lm hng bt h‰t. N dn li ca La Fontaine : "Tnh yu ! Tnh yu ! Khi ngi nm ly ta, ta c th‹ ni : vnh biŒt khn ngoan !" ‹ k‰t lun l ti ri xung tn y ca s ngu ngc, khng th‹ no ko ln ܮc.
N c cn nhn cn nhn sut khi‰n ti in ti‰t :
- Dp my i !
N vc li :
- Dp my th c ! con la !
- Tao l con la kΠtao !
N nhn vai :
- Yu m c nh n cܧp ! Lc no cng mun vung tay ra l c ngay !
Ti "h" mt ti‰ng :
- Ch nghe theo my c m "toi" sm !
Hi gy xng gi†ng :
- "Toi" ci g ? Lm g m "toi" ?
- "Toi" mt ViŒt An ch "toi" ci g ! My bo n li‰c tao, vy m tao nhn qua c bui u c thy n li‰c ci no . N c nhn chm chm ln bng.
Hi gy th ra :
- My chng bi‰t cc kh g h‰t ! Saint Exupry ni "Yu khng c ngha l nhn nhau m cng nhn vŠ mt hܧng". My nhn ln bng, n cng nhn ln bng, vy chng cng nhn vŠ mt hܧng l g !
S pha tr ca n khi‰n ti ph cܩi :
- Ni nh my !
Hi gy chp miŒng, gi†ng trch mc :
- N‰u my nghe theo tao ...
Ln ny, ti chng bun ci li n . Ti ni, gi†ng ru r :
- Tao m "xa" n mt ci, n sn sng "xa" tao liŠn.
Thy ti xu nh bn, Hi gy m ly s bi quan ca ti . N tri‰t lš :
- Ti con gi l vy ! Chng bao gi chng thy nhng iŠu mnh lm cho chng m ch thy nhng iŠu mnh khng lm !
Cu ni ca Hi gy su sc d s, chc n "thung" ca mt tri‰t gia no ! Nhng iŠu by gi khng lm ti quan tm. Ti ang chm ǡm trong mt n‡i mun phiŠn man mc.
Hi gy ph tan s im lng bng cch sa li th‰ ngi v tuyn b mt cch nghim trang :
- Khng th‹ ko di tnh trng ny ܮc !
- Tnh trng no ?
- Tnh trng ca my hiŒn gi, yu m khng bi‰t ngܩi ta c yu li khng ? Graham Greene ph phn ri : "Ci cm gic khng r rng, khng chc chn l iŠu ng s nht vi mt ngܩi ang yu".
V n k‰t lun bng mt gi†ng dt khot :
- Bng m†i gi, my phi thot ra khi tnh trng nguy kch ny !
Ci thng ni th hay, lš lun ca n bao gi cng c cc cu danh ngn "bo tr", nhng lm th d c, ng u hng . Chc n li ngh ra mt tr ma mnh no ri v sp sa xi ti thc hiŒn. Mc d chng cn my tin tܪng vo nh qun s qut mo ny, ti vn phi bm vo n nh bm vo chi‰c phao duy nht. Ti hi :
- Thot ra bng cch no ?
Hi gy p tnh :
- Vi‰t th .
Ti tht v†ng :
- Tܪng sao ! Li "iŠn vo ch‡ trng" hoc "nh du cho vo thch hp" ch g ?
Hi gy lc u nguy nguy :
- Khng ! Mnh khng chi tr ! Tao ni vi‰t th l vi‰t ng hong kia !
- Vi‰t ng hong l sao ?
- Th vi‰t th nh ngܩi ta thܩng vi‰t y ! ViŒt An yu du, anh vi‰t cho em nhng dng ny trong mt chiŠu ma tm t ...
Ti nh‰ch mp :
- My ba nay tri u c ma ?
Hi gy gi u :
- Th tao ch ni v d vy thi ! Nhng d tri nng, ngܩi ta vn thܩng vi‰t l tri ma cho n thm... ܧt t. C khi th vi‰t u tun, ngܩi ta vn Š "chiŠu bun th by" cho c v ... th mng. Mun ViŒt An xc Ƕng, my c th‹ vi‰t "anh vi‰t nhng dng ny trn giܩng bŒnh... "!
Ti gt pht :
- My ng c tr o tao !
Hi gy nhe rng cܩi :
- Tao ch gi š vy thi, cn vi‰t sao th ty my !
ki‰n ca Hi gy khi‰n ti phn vn qu x . Ti li hi :
- C nn khng ?
- Nn qu i ch ! - Hi gy hng h - Nhng g khng th‹ by t bng li th ngܩi ta vi‰t th . Xa nay vy . M nhng chuyŒn nh th‰ ny, ti con gi n kh m miŒng lm. Mnh phi to iŠu kiŒn cho ti n "pht bi‹u". Tao ngh l ViŒt An ang ngy m ch th ca my . C khi n vi‰t sn mt l th tr li ri khng chng. ‹ ch my gi qua l n gi li liŠn.
, bi‰t u ܮc ! - Ti hi hp nh bng - D sao ViŒt An cng l con gi . N nht nht. V li, ti cng cha ni g . C khi ViŒt An yu ti nhng li tܪng ti ch coi n nh bn... thn nn n khng th l, s qu . Cn n‰u trong vn nht n khng yu ti th sau khi nhn th ti, n s tr li cho ti bi‰t ‹ ti khi phi mt cng hy v†ng ho huyŠn. ng no cng tiŒn.
Thy ti ngh ngi lu lc, Hi gy nng rut :
- Sao ? Vi‰t khng ?
Ti ngn ng :
- Tao ch s n a cho ti Hng Hoa, Chiu Minh †c.
Hi gy hng gi†ng :
- My ng lo ! N‰u yu my, n s khng em th my ra bu ri‰u trܧc thin h. N‰u khng yu th c th‹ n s ... khng nhn th .
Ti git tht :
- N‰u n khng nhn th th sao ?
- Th thi ch sao ! ng m tܪng ‰n n na ! Nhng tao tin chc l ViŒt An s nhn. N yu my m !
- Thi i my !
Mc d ni vy, ti vn cm thy khoai khoi .
Sut ngy hm , ti v Hi gy h nhau "son tho" l th tnh ca ti . Hai a ci nhau m ti . Hi gy lc no cng mun vi‰t tht vn hoa, bay bܧm, nhng ti li s ViŒt An cho ti ni xo .
Ngay cu u tin, hai a hc hc nhau . Hi gy bo vi‰t "ViŒt An yu qu" cho n ... tr tnh. Ti khng chu :
- Ai li vi‰t l "yu qu" ! Lm nh n yu tao t ǩi ki‰p no ri !
- Nhng y l tnh cm ca my, my mun g†i g my g†i ch !
Ti kin quy‰t phn i :
- Mi m u m "Ƕp" mt pht "yu qu" liŠn, tao thy n s‡ sng qu !
- Ch khng "yu qu" th l g ?
- Ch vi‰t l "ViŒt An thn m‰n" thi !
Hi gy ng ngܩi ra gh‰, cܩi h h :
- Thn m‰n ! Yu ngܩi ta m g†i l "thn m‰n" ! My vi‰t vy n s tܪng my "chi" n . My vi‰t "Hi gy thn m‰n" th cn ܮc. Ai li "ViŒt An thn m‰n" bao gi !
- Ch "yu qu" li cng khng ܮc !
- Hay l ǰi thnh "yu thng" ?
Ti nhn vai :
- "Yu thng" th c khc g "yu qu" ?
Bn ti bn lui mt hi, chng ti nh phi chp nhn gii php dung ha : "ViŒt An thn thng" ! Ti gi ܮc ch "thn", Hi gy gi ܮc ch "thng". V li, ch "thn thng" n khng l liu nh "yu thng", cng khng xa cch nh "thn m‰n", n k‰t hp nhun nhuyn c tnh yu ln tnh bn. Ni mt cch chnh xc, n bo hiŒu mt s nhy v†t t tnh bn qua tnh yu . C ngha l "Ǯi y !".
i vo phn ni dung, chng ti cng ci nhau kch liŒt. Hi gy c bt ti ku ViŒt An l "em" cho n tnh t . Ti khng chu . Ti c ku l ViŒt An l ... ViŒt An, nh thܩng ngy ti vn xng h . G†i ViŒt An l "em", ti thy n c v "phm thܮng" th‰ no ! Rt cuc, Hi gy nh phi nhܮng b. N cho php ti g†i ViŒt An bng tn.
Nhng ti on sau, n khng khng i ti chp nguyn vn "Mi ngy u gp ViŒt An, ti thy lng mnh xao xuy‰n".
Ti cn vi‰t, do d :
- Vi‰t vy, n s cho tao l bp chp, la rm...
Hi gy trn mt :
- By ! Sao li la rm ! My xao xuy‰n di di ti tn by gi ch c phi ch xao xuy‰n mt ln thi u !
Ti ngm ngh mt hi, thy n ni cng c lš, bn chp cu v .
C vy, va ci va vi‰t, x b gn na cun tp, cui cng chng ti cng "sng tc" xong l th .
Ti th pho ǥt vi‰t xung bn v ly tay quŒt m hi trn :
- Gi tnh sao y ?
- Vi‰t xong ri th gi ch sao !
- Ai gi ?
- Th ai yu ny gi ! Thng ny hi l !
Ti rt c :
- Tao khng dm gi u ! Tao ngi lm !
Hi gy h mi :
- Khng gi th vt vo s†t rc ! Thi‰u g cch gii quy‰t !
Pht l s chm ch†c ca Hi gy, ti nhn n cu cu :
- My gi gim tao i !
Hi gy giy ny :
- u c ܮc ! Tao gi gim, n tܪng tao yu n, n yu li tao th kt !
Ti cܩi :
- ViŒt An khng yu my u . My ng lo !
- Bi‰t u ܮc !
Ti hng gi†ng :
- Vy l my bng lng ri hn ?
Hi gy nhn mt :
- Bng lng ci con kh ! My lm la mt mnh cha , my tnh bt tao lm la theo my chc ?
Khi Hi gy bc mnh vng "con kh" tc l n chu nhܮng b. Ti hn h gp l th cho vo phong b v dn kn li .
Ngy hm , nhng cu th ca Xun DiŒu c phng pht trong u ti . Xun DiŒu lm th tht hay . Nhng ln ny ti khng dm chp vo tp. Ti ch ngm khe kh :
Anh ch c mt tnh yu th nht
Anh cho em, km vi mt l th
Em khng ly, v tnh anh mt
Tnh cho khng ly li bao gi !
Nhng cu th tht bun. Nhng chc khng phi dnh cho ti . Nh th Xun DiŒu u c bi‰t ti !

TruyŒn Khc star C Gi ‰n T Hm Qua star Chng 8