Chu+o+ng 8: Co^ Ga'i -De^'n Tu+` Ho^m Qua
Make your own free website on Tripod.com

Chng 8: C Gi ‰n T Hm Qua

Ti‹u Li h‰t st v i h†c li bnh thܩng. V‰t thng trn trn n lnh nhng ‹ li mt v‰t so . Cng may l v‰t so nm st pha trn ch n‰u n xch xung gn con mt th khng sao che giu ܮc.
Ti‹u Li ni vi ti :
- Em s ‹ tc di che v‰t so .
Ti gt u :
- , che li i ! Trng v‰t so n xu xu th‰ no !
Ti‹u Li bun bun :
- Nhng phi vi thng na tc em mi di .
Ti nheo mt :
- My khng lm cho n di l hn ܮc h ?
- Lm sao lm ܮc !
Ti chp miŒng :
- Khng ܮc th thi ! T y ‰n , tao khng nhn v trn my na . M‡i khi tr chuyŒn vi my, tao ch nhn t mt tr xung thi !
Ni vy nhng m‡i khi gip mt Ti‹u Li, ti khng lm sao km ܮc š mun nhn v v‰t so ca n . V‰t so thot u mu en, dn dn ng sang nu, m‡i ngy m‡i bt hn i v cui cng ch cn l mt vŒt thm nh nh, n‰u khng nhn k kh m bi‰t.
D vy, Ti‹u Li vn khng b š nh ‹ tc di . iŠu cng ngy cng tr thnh mt ܧc mun tha thi‰t ca n, nh mt n‡i m nh.
C cch khong vi ngy, Ti‹u Li li hi ti :
- Anh xem tc em c di thm cht no khng ?
Ti ngm ngha tht k ri lc u :
- Tao thy n cng vy ! Y nh ba trܧc !
Ti‹u Li vng vng :
- Y nh sao ܮc m y nh !
Ri n nu tay ti, nn n :
- Anh nhn k i ! C di ra mt t to phi khng ?
Ti li nhn k mt ln na v vn thy chng c g khc. Tuy nhin, khng mun lm Ti‹u Li tht v†ng, ti lm b gt g :
- , hnh nh n c di ra mt t . Nhng ch mt t to thi !
Mt Ti‹u Li rng r hn ln. N trch ti :
- Thy cha ! Lc ny anh khng chu nhn k g h‰t !
Ti cܩi cܩi :
- , lc ny tao qun nhn k .
Ti‹u Li khng bi‰t ti ba . N mc ti ly cho ti mt cy ko .
- Ÿ u vy ? - Ti hi, gi†ng h hng.
- Hm qua, m cho em hai cy . Em n mt cy, cn mt cy em ‹ dnh cho anh.
Ti bc lp giy, nh b cy ko vo miŒng nhng khng hi‹u sao ‰n pht cht ti li cn cy ko lm i . Ti n mt na, na kia a cho Ti‹u Li :
- Phn my n !
Ti‹u Li lc u :
- Anh n i ! Hm qua, em n ri !
Ti di na cy ko vo tay n :
- My c n i ! ChuyŒn hm qua th ni lm g !
Ti‹u Li mm cܩi . N cm ly na cy ko vi v ngc nhin sung sܧng. C l ln u tin n thy ti t t‰ trong chuyŒn n ung. T trܧc ‰n gi, ti lun lun ginh n vi n . V lš l ca ti bao gi cng "chnh ng" : "My sn rng khng nn n nhiŠu ko !". Nhng lc y, Ti‹u Li khng lm sao ci li ti . N ch bi‰t ngi ngh‹nh c nhn ti n phn ko ca n vi i mt rng rng.
V vy, hm nay t dng thy ti tr nn ng hong, chc Ti‹u Li l lng lm ! N u c bi‰t t khi n m ‰n nay, c mt s thay ǰi ln lao xy ra trong con ngܩi ti, s thay ǰi chnh ti cng khng r nguyn c, ch bi‰t n em li cho ti mt n‡i du dng mnh mng v khng mu sc. Ti chng cn bun bt nt Ti‹u Li . Ti khng cn cm thy thch th khi "lm kh" n na . By gi ti ch mun em li cho Ti‹u Li nhng niŠm vui bt ng, nho nh, ti mun thy n vui v sut ngy nh mt con chim su lch chch, khng b t chy mu, khng b m liŒt giܩng, khng nhng gi†t nܧc mt...
Nhng ܧc mun y c trn ngp ly ti m khng t gii thch, va m h va r rŒt...
Li st vn cn cm ti chuyŒn ba trܧc. Gi ra chi, n khng thm gi dp cho ti na . Ti ha tr cng n hai vin bi, n cng khng chu gi . N nht nh "ty chay" ti . Ti nh phi nh Ti‹u Li gi gim.
Ti‹u Li khng gi dp "chuyn nghiŒp" nh Li st. Gi ra chi, n vn tt ra ngoi chi nhy dy, nh chuyŠn vi ti con gi . i u, n cng xch i dp ca ti theo k k bn cnh.
Thy vy, Li st cng tc. Tc c ti ln Ti‹u Li . Nhng n chng lm g chng ti ܮc. Th‰ l n gi v mm.
Mt hm, ti v Ti‹u Li ang trn ܩng vŠ nh, Li st t u pha sau chy v qua, miŒng la tht to :
- Con gi chi vi con trai
Th‰ no cng ra vi a con !
Ti nghi‰n rng, chi :
- mt dy !
V co gi ui theo . Nhng Li st chy nhanh nh nga . Ti rܮt theo mt qung, thy khong cch gia ti vi n m‡i ngy mt xa, bn ng li th dc.
Lt sau, Ti‹u Li i ti . Thy ti, n mc c quay mt i ch‡ khc. Ti lng l i bn cnh n. my ln ti nh m miŒng ni chuyŒn vi Ti‹u Li nhng ngh ‰n ci cu mt dy ca Li st, t nhin ti m ra rt r .
T ‰n khi vŠ ti nh, ti ch ni vi Ti‹u Li ܮc my cu :
- Ri my coi ! Tao s nh n mt trn nh xng !
Nghe nh ln, Ti‹u Li s hi, can :
- Anh ng nh nhau vi n !
Ti kht mi :
- Ln ny tao s nh ! My ng can !
Ti‹u Li nhn nh :
- Em s lm !
- S th ng ngoi ! My nho v nh ba trܧc b‹ u rng chu nghen !
Nhng ti vn cha "tr th" Li st ܮc. Vo lp, ti khng dm gy s vi n, s b pht. Ti ch nhn n gܩm gܩm. Li st vn tnh b, mt n c nhn nhn ng d ght. N tha bi‰t l trong khun vin nh trܩng, ti khng dm lm g n.
Ti cng khng dm nh nhau trܧc cng trܩng. i mt qung xa, ti mi quay u nhn li pha sau . Nhng Li st bi‰n u mt tm. Ti quay li tm hai, ba ln vn khng thy n .
Trong khi ti inh ninh Li st ra vŠ trܧc ti, khng thm cnh gic na, th n li t pha sau chy vt qua v vn chm ch†c hai a ti bng cch rng ln ci cu by b kia .
Ti tc n om m mt nhng ln ny ti khng thm ui theo n . Ti bi‰t c ui cng chng kp.
Chy mt qung, thy ti khng ui theo, Li st quay u li v a tay ln mi ngoe nguy ch†c qu ti .
Ti mm mi, hm h trong bng : "Ri my s bi‰t tay tao !".
Nhng ti vn cha "tm" Li st ܮc. Gi ra vŠ, n ln nhanh nh chch. V c tha lc ti l nh, n li phng vo qua mt v gi gi†ng ‹u cng.
N c lp i lp li ci tr b i khi‰n Ti‹u Li m ngi i chung vi ti . D khng bi‰t chnh xc nhng ti vn c cm gic l do ny, d†c ܩng t nh ‰n trܩng v t trܩng vŠ nh, Ti‹u Li c tnh bܧc nhanh hn ti . C i chung mt hi, bt gic ti pht hiŒn ra Ti‹u Li pha trܧc. Ti vi ro bܧc theo . Nhng mt lt, ti li thy mnh ang lo o Ǣng sau .
N‰u nh trܧc y, ti c n Ti‹u Li v "ra lŒnh" cho n i song song vi ti . Nhng do ny, khng hi‹u sao ti b‡ng m ra ngi ngng, bn ln nh th‹ ti khng cn l ti na, nh th‹ mt ngܩi no ang sng thay ti .
Ti mt hm, trn ܩng vŠ, Ti‹u Li li ro ln trܧc. Ti ny ra mt š nh, thay v ui theo n, ti c tnh i tht chm. ‰n khi Ti‹u Li i cch ti mt qung kh xa, ti chy vt vo mt bi cy ven ܩng v np k trong .
Mt lt sau, Ti‹u Li mi pht hiŒn ra s mt tch ca ti . N ng li, do dc tm quanh. T trong bi cy, ti nhn r v ng ngc v hong ht ca Ti‹u Li . N ku tn ti hai, ba ln, gi†ng y lo lng, nhng ti nghi‰n rng khng p. Ti cn phi ch tm cho ܮc Li st.
ng nh ti ngh, chng mܩi pht sau, Li st l l dn xc ‰n. Thy Ti‹u Li ng mt mnh, n c v ngc nhin v i chm li . Khi bܧc ngang qua bi cy ti np, cp mt n lo lin nh ln v nghi ng . Nhng trܧc khi Li st hi‹u ra chuyŒn g, ti nhanh nhn xng ra, m c n vt xung t.
V khng kp Š phng, Li st b ti vt ng d dng. Ti ci ln ngܩi n, m ti bi, va m va la :
- Cho my h‰t ni by n ! Cho my h‰t mt dy n !
Nhng Li st vn khe hn ti . Sau n ph u ca ti, n vng vy, chi p mt hi v vng dy ܮc. ‰n lܮt ti b n ci ln ngܩi v b n ging nhng qu ti tm my mt.
Li st nng nh mt bao go . N ngi ln bng ti, ti h‰t mun th . vy n cn nhn ln nhn xung, miŒng la :
- Cho my h‰t nh ln n !
Ti nghi‰n rng chu n, thnh thong vung tay nh tr ܮc my ci nhng chng hŠ hn g Li st.
Trong lc ti ang c nguy c tr thnh mn "ch c" dܧi tay Li st th Ti‹u Li chy li :
- Bung ra ! Bung ra ! Khng c nh nhau !
Ti‹u Li cng la, Li st gi ti cng khe .
Thy vy, Ti‹u Li m‰u mo :
- Ngy mai em mc c cho coi !
Li st ang say mu, n gm gh :
- Cho my mc !
Bt thn, Ti‹u Li xng vo m cht ly Li st v cn cho n mt pht vo lng.
Li st nhy nhm ln, nhn nh :
- i ch, au qu !
Tha c, ti vng dy, ht Li st qua mt bn v lt ngܩi li nm ln n .
Ln ny, ti ngi ln bng, Ti‹u Li ngi ln chn, Li st h‰t ܩng ca quy . Bi‰t khng th‹ xoay chuy‹n tnh th‰ ܮc, Li st h‰t ham nh tr, n ch a hai tay ln mt ǫ n.
Khi n‡i tc gin vi i, thy Li st nm xi l, ti m chn. Ti hi n :
- My h‰t ni by cha ?
Li st xu nh bn :
- H‰t.
- Tht khng ?
- Tht.
- ThŠ i !
- ThŠ .
- ThŠ sao ?
Li st chp mt :
- a no ni by ra ܩng xe cn.
Li st thŠ xong, ti v Ti‹u Li liŠn bung n ra . K‹ t hm , Li st khng bao gi dm ng ‰n hai a ti na .
Sau trn h‡n chi‰n, qun o ca ti nhu nt, lm lem. Nhng iŠu khng ng s bng v‰t bm trn mt. Nhn v‰t bm ny, m ti s bi‰t ngay l ti nh ln. V rt c th‹ ngoi trn n ca Li st, ti s ܮc m ti "b sung" thm mt trn n khc.
Nhng nhng "n‡i au" nh nhoi ny tht khng thm g so vi n‡i hn hoan chong ngp trong lng ti khi ci bng en gia ti v Ti‹u Li tht s bi‰n mt v ci chi‰n cng bt ǡc d kia khi‰n chng ti gn b vi nhau hn.
* Cch trܩng ti khong nm, su trm mt c mt ci ng ba, ni gp nhau gia con ܩng ln chy ngang trܩng ti v mt con hm nh . l con hm dn v nh ViŒt An.
Theo s bn nh ca chng ti, Hi gy s "tnh c" gp ViŒt An ti ci ng ba .
Sng sm, ti v Hi gy ‰n ngi ung c ph ti mt qun gn .
Lt na, khi ViŒt An i h†c ngang qua, Hi gy s nho ra i chung vi ViŒt An theo mt cung cch... hon ton ngu nhin. i chung th khng th‹ khng ni chuyŒn. S ni chuyŒn. Ni chuyŒn th khng th‹ khng... a th . S a th . a th th khng th‹ khng nhn. S nhn. Nhn th khng th‹ khng... yu . S yu . Tt nhin l yu ti ch khng phi yu Hi gy . l nhng bܧc pht tri‹n m ti hnh dung v b tr sn trong... u . Ti ni iŠu vi Hi gy v n hon ton tn thnh tr tܪng tܮng ca ti, thm ch n cn khen ti giu m mng, mt phm cht tt p v cn thi‰t i vi nhng ngܩi ang yu m ... khng bi‰t ngܩi ta c yu li mnh hay khng !
Tt nhin lc Hi gy gp ViŒt An, ti khng th‹ chܩng mt ra . V vy, ti cha kp ung xong nhng gi†t c ph cui cng, Hi gy xua tay, ui :
- My i trܧc i !
Nhng ti li khng mun ‰n trܩng vo lc ny . Ti mun nhn thy tn mt cnh Hi gy a l th ca ti cho ViŒt An. Ti mun nhn thy ViŒt An mm cܩi sܮng sng v bn ln rt t trong cp l th tr li ( vi‰t sn !) a li cho Hi gy . Lc y, hn i mt ca ViŒt An s nh ln v thn thng bi ri tht ng yu ! L no ti li b qua mt s kiŒn c š ngha lch s nh th‰, nht l s kiŒn li lin quan ‰n "tnh mng" ca ti .
B mc Hi gy ngi mt mnh, ti ri khi qun c ph v do dc tm mt ch‡ n np kn o ‹ quan st "hiŒn trܩng".
Nhng chung quanh ng ba khng c mt v tr no thun tiŒn. Ti dm d bn pha mt cch tuyŒt v†ng. Khi sp sa t b š nh rnh rp th bt cht ti nhn thy mt chi‰c xe ‡ trn bi t trng ven ܩng. Ti mng r v hp tp bܧc li .
l chi‰c xe chy tuy‰n ܩng ni - ngoi thnh. Trn xe khng mt bng ngܩi . Nghe ti‰ng g cm cp v†ng ln t gm xe, ti ci ngܩi xung dm. Mt ngܩi n ng, c l l ti x‰ ang nm tht na ngܩi dܧi gm xe ng ng, g g . C l chi‰c xe ang b hng mt b phn no . Ti nh bng v tc lܫi rn rn tro ln thng xe . Ngܩi ti x‰ vn chng hay bi‰t g . Anh ta ti‰p tc khua m pha dܧi . T trn thng xe, ti nhn thy ng ba r mn mt. ‹ ViŒt An khi tnh c trng thy ti, ti cn thn ngi np st vo thnh xe, ch th na u ra ngoi ‹ quan st.
C ngh ‰n cuc "ng Ƕ lch s" sp sa xy ra trܧc mt mnh, ngܩi ti c run bn ln. Ti ngi nhp nhm trn bng xe khong mܩi pht th ViŒt An xut hiŒn. Tim ti nh ngng p. Th tht lc ny ti c s mnh ln ng ra ch‰t.
Nhng s th s, ti vn cng mt ra hi hp theo di din bi‰n cuc gp g "nh mŒnh" kia, c nghn li nh ang xem phim trinh thm.
Khi ViŒt An i khi ng ba chng mܩi mt th Hi gy chui ra khi qun, ro cng ui theo . Ch trong chp mt, c hai i song song bn nhau v cuc tr chuyŒn din ra kh t nhin v sun s, ng nh ti d ki‰n. Chc Hi gy li tr ti ba hoa nn chc chc ti thy ViŒt An che miŒng cܩi khc khch. Khng kh vui v nh vy hon ton thun li cho cng viŒc ti‰p theo . Ti hn h ngh thm.
Cng lc, Hi gy v ViŒt An cng ti‰n gn li ch‡ ti np. V ch trong vi pht na, c hai s vܮt qua chi‰c xe . V vy, ti v cng st rut khi thy Hi gy vn cha chu a l th ca ti cho ViŒt An. C l n ch cho thi c tht chn mui . N‰u nh vy, c th‹ ti s khng ܮc chng ki‰n giy pht "tr tnh" .
my ln, ti thy Hi gy a tay ln ti o nhng chng hi‹u sao n li ngp ngng b tay xung. Ti gin tm gan nhng chng lm g ܮc. N lm nh trong ti o ca n khng phi l th m p ca ti m l mt con rn Ƕc ang ngoe nguy vy .
Trong khi ti ang theo di tng c ch nh nht ca hai nhn vt quan tr†ng kia th chi‰c xe b‡ng n my . Ti git mnh quay li v rt ‡i kinh hong khi thy ngܩi ti x‰ leo ln xe t hi no, ang ngi sau v-lng chun b cho xe chy .
Ti lung cung khng bi‰t lm sao . Nhy xung th chc chn ViŒt An s thy . Ngi l ti ch‡ th khng bi‰t chi‰c xe ch‰t tiŒc ny s mang ti ti u trn tri t bao la ny .
Ti cha kp suy ngh th chi‰c xe tr u . N gm ln v lao vŠ pha nhng cn nh nm tht su pha trong bi t trng. Sau , n chy lui ra ܩng trܧc khi b li vŠ hܧng ng ba .
Lc n chy lui cng l lc Hi gy v ViŒt An va tr ti . Ti ch‰t i‰ng c ngܩi khi nhn ra tnh th‰ nguy hi‹m. Ton b con ngܩi ti phi ra trܧc mt ViŒt An, l l, tr trn qua ci thng xe trng hu‰ch trng hoc.
Hai cnh ca pha sau xe, ch‡ bc ln xung, l th ca gi, thp l t, chng lm sao che ܮc ngܩi ngi trn bng. Trong tnh hung nghn cn treo si tc , ti khng cn cch no khc hn l nm bp xung sn xe, giu mnh sau cnh ca gi trܧc khi ViŒt An kp nhn thy .
Lc , chng cn u c u m suy ngh ‰n chuyŒn l th, ti ch lo lm sao dn mnh xung sn xe tht st, tht mng, mng nh t giy p-luya cng tt, mc kŒ qun o lm lem v th mi hi hm xc vo mi .
Ti nm "bt tnh nhn s" nh vy lu tht lu . Ngay c khi bi‰t chc mi nguy c tri qua, ti vn khng dm nhm ngܩi dy . Ti s ngܩi ti x‰ pht hiŒn ra, s vn vo li thi . Nm im thin tht, ti nh bng ch lc xe ngng, s len ln tro xung. Nhng ti Ǯi hoi, Ǯi hoi m xe vn c chy . ‰n khi khng cn kin nhn na, ti nh th di chi tay ngi dy .
p vo mt ti l mt khung cnh l hoc. Nhng cnh ng thay cho nhng dy nh san st v nhng n b ng nh nhai c th‰ ch‡ cho nhng chi‰c honda .
Ti bng hong hi‹u ra mnh i khi thnh ph kh xa . "Ng ba tnh i" chc ang cch ti ... hng vn dm. Ti p tay "m, m" vo thnh xe, miŒng ku :
- Ngng li ! Ngng li !
Ngܩi ti x‰ git ny ngܩi, sušt cht na lao xe xung rung. Anh ta quay li nhn ti, nh mt khng giu v kinh d :
- Tri i ! Cu u ra th‰ ny !
Va hi, anh ta va thng xe li .
Ti p ng :
- Khi ny lc anh sa xe, ti leo ln ngi chi ri ... ng qun !
Khi bi‰t ti l ngܩi ch khng phi l ... ma, ngܩi ti x‰ chuy‹n t kinh hong sang gin d :
- B h‰t ch‡ ng sao leo ln xe ti ng, ng ni !
Ni xong, ngܩi ti x‰ tng c "ng ni" xung khi xe v cn nhn r my v†t thng, b ti ng mt mnh gia ng khng mng qunh, d cܩi d khc.
Ti moi h‰t ti o ti qun, ch tm ܮc my chc bc l, chng i xe . Trong ba mi su cch ti ch cn cch... i b vŠ nh .
Ti l bܧc tht tha tht th‹u gia tri nng chang chang, o qun thc th‰ch nh mt tn du th du thc. N‰u ViŒt An bt gp ti trong tnh cnh ny, chc n s xc Ƕng rng rng nܧc mt v chy li m ti hn ly hn ‹ . Ngh vy, lng ti ngui ngui ܮc i cht.
Ti i mt hi, chn cng mi nh . My ln ti nh ngi xung bn ܩng ngh chn nhng c ngh ‰n chuyŒn gp li Hi gy, nghe n ho hng k‹ li chuyŒn ViŒt An sung sܧng nh th‰ no khi nhn th ti, ti nghi‰n rng ro bܧc. Ri Hi gy s k‹ ViŒt An e p ra sao khi rt t trong cp ra bc th hi m vi‰t sn gi cho ti . V bi‰t u ViŒt An cn gi "km" ti ti nhng li hn h khng m thy ni !
Va i va v vi, ‰n tra tr tra trt ti mi m vŠ ti nh .
Hi gy ngi Ǯi sn trong phng h†c ca ti .
Thy ti bܧc vo, mt my nhem nhuc, qun o nt nhu, Hi gy ging mt ‰ch :
- T sng ‰n gi my i u ? Sao khng ‰n lp ?
Ti cܩi, miŒng mo xŒch :
- Tao i cng chuyŒn !
Hi gy khng tin :
- Xo i my ! Cng chuyŒn g m mt mi b ph vy ?
Va ni n va o mt nhn ti t u ‰n chn nh quan st mt qui vt thi tiŠn s .
iŒu b ca n khi‰n ti pht cu . Ti gt :
- Lm g my ngm ngha k vy ! ChuyŒn hi sng ti u ri ?
Khng ni khng rng, Hi gy rt l th trong tp ra a ti .
Ti cm l th m mt sng r, bao nhiu mŒt nh†c bay bi‰n u h‰t :
- N hi m ngay ti ch‡ h ?
Hi gy th di :
- Hi m ci kh mc ! L th ca my ! N khng nhn !

TruyŒn Khc star C Gi ‰n T Hm Qua star Chng 9