Chu+o+ng 9: Co^ Ga'i -De^'n Tu+` Ho^m Qua
Make your own free website on Tripod.com

Chng 9: C Gi ‰n T Hm Qua

Khong mܩi ngy sau trn nh nhau vi Li st, ti em cho Ti‹u Li mt chi‰c l thuc bi .
Ti a chi‰c l cho n :
- Cho my n !
- L g vy ?
- L thuc bi .
- L thuc bi l l g ?
- My ngu qu ! L thuc bi l l thuc bi ch l g ! p n trong tp, my h†c qua mt ln l thuc liŠn !
Ti‹u Li thch lm. N nng niu chi‰c l trn tay nh mt bu vt.
Chng my ngy sau, n chy qua khoe ti :
- Chi‰c l thuc bi hay gh anh hn ?
- . My p n vo tp cha ?
Ti‹u Li gt u, mt ti ri :
- p ri ! T khi c n, em h†c bi mau thuc gh !
Ti nhn vai, v t ho :
- Tao bo m li !
Ti‹u Li nhn ti :
- Anh c p n trong tp khng ?
- C .
N li hi :
- Anh h†c c mau thuc khng ?
- Tao h ? Tao ... - Ti ngp ngng - Tao ... cng nh my thi !
Ti khng dm ni vi Ti‹u Li l t khi c chi‰c l thuc bi, ti cng chng sng d ra ܮc cht no .
Bao gi ti cng h†c trܧc qun sau, h†c sau qun trܧc.
‹ Ti‹u Li khi d hi li thi, ti ni lng sang chuyŒn khc :
- Ngy mai tao s lm mt chi‰c vt.
Ti‹u Li tr mt :
- Chi vy ?
- ‹ bt bܧm.
Ti‹u Li reo ln :
- Hay qu hn ! Em thch nhng con bܧm lm ! Cnh n mu, p gh !
Ti ln gi†ng ho hiŒp :
- Tao s bt bܧm cho my p vo tp.
Ti‹u Li mng lm :
- , anh bt cho em i !
ang ni, b‡ng dng n rt c :
- Eo i, khng ܮc ! p vo tp nhng con bܧm s ch‰t mt !
Ti bt cܩi :
- Th ch‰t ch sao ! B bp d lm sao sng ܮc !
Ti‹u Li chp mt :
- Vy em khng p n u ! Ch bt chi thi . Chi xong th ra .
Ti bu mi :
- Th ra th bt lm g ?
- Th chi .
- H, chi ! Chi l phi p vo tp ! Nh vy nhng con bܧm lun lun l ca mnh.
Ti‹u Li cn mi :
- Nhng nh vy th c lm ! Nhng con bܧm s ch‰t !
- Bܧm th n thua g ! My lm nh ngܩi ta khng bng !
Ni xong, ti gin d‡i quay mt i . H, mnh c lng tt mun bt bܧm cho n chi, n li bo mnh c ! ng l ... con gi !
Ti‹u Li ng lng l bn cnh ti, chn d d xung t. Chc n ang ngh cch lm ha vi ti .
Qu nhin, mt lt sau n chm kh vo tay ti, hn h ni :
- Em ngh ra ri !
Ti hi, u khng quay li :
- Ra ci g ?
- Anh mun p vo tp phi khng ?
Ti "h" mt ti‰ng :
- Bi‰t ri m my cn hi !
- Em cng thch p vo tp.
Ti quay pht li :
- Tht khng ?
Ti‹u Li l v lng tng :
- Tht ! Nhng khng p bܧm m p hoa !
Ti th di chn nn :
- Tao ni p bܧm, my li ni p hoa . Lng xt !
Nhng ti cng hi :
- Hoa g ?
Mt Ti‹u Li sng ln :
- Hoa cc.
- Hoa cc trܧc sn nh my h ?
- .
Ti tc lܫi :
- Hoa m p lm g ? Xu hoc !
Thy ti ch hoa nh n trng, Ti‹u Li hi bun bun. N hi, gi†ng km ho hng :
- Ch anh thch hoa g ?
B "phng vn" thnh lnh, ti nhu my :
- Tao h ? Tao thch hoa ... phܮng.
- Hoa phܮng h ?
- , hoa phܮng. Hoa phܮng p trong tp trng p lm !
Ti‹u Li qun mt n‡i bun hoa cc, n gt g :
- Em cng thch hoa phܮng.
Ti khoe :
- Nhy hoa phܮng n ngon lm. N chua chua, ng†t ng†t. Khi no ‰n h, cy phܮng trܧc sn trܩng mnh tr hoa, tao s hi xung cho my n.
Ti‹u Li lc u :
- Em khng n u . Em ch p n vo tp thi .
Ti kht mi :
- Th my p vo tp. Cn tao, tao n.
Ti‹u Li nhn ti :
- Anh ni tht hn ?
- Ni tht ci g ?
- Khi no cy phܮng trܩng mnh tr hoa, anh hi xung cho em.
- , lc tao s hi cho my .
Nhng ma h nm , ti khng thc hiŒn ܮc li ha vi Ti‹u Li . Cy phܮng trܧc sn trܩng ti cha kp tr hoa, Ti‹u Li ra i .
Mt bui ti ti ang ngi h†c bi, b‡ng thy Ti‹u Li chy qua .
N ng trܧc ca, ngoc ti :
- Anh Th !
Ti ngng u ln :
- G ? V y i !
Ti‹u Li vn ng ngoi ca :
- Anh ra y, em ni ci ny n !
Ti chy ra v ngc nhin khi thy mt Ti‹u Li hoe . Ti hi :
- My mi b n n h ?
Ti‹u Li lc u, mi n mm li .
Ti ng ngc :
- Ch ti sao my khc ?
N st st mt hi ri mi p :
- Vi ngy na nh em d†n i .
Ti vn cha hi‹u ra :
- i chng no vŠ ?
- Khng vŠ na ! i lun !
Ti bng hong nm cht hai tay n :
- i lun l sao ?
- L i lun ch sao ! D†n nh i ni khc !
- Sao vy ?
- Em khng bi‰t ! Em ch nghe m em ni vy .
Ti ng ngn ng mt hi lu, tay vn nm cht ly Ti‹u Li nh s bung ra n s bay i mt. Mi mt lc, ti mi m miŒng ܮc, lng c bm vu mt hy v†ng cui cng :
- Nhng my phi li h†c nt nm h†c ny ch ?
Ti‹u Li kh lc u :
- Em cng ni vy nhng m em khng chu . Ngy mai m em ln trܩng xin cho em ngh h†c.
Va ni, Ti‹u Li va nc n . Cn ti, t bao gi nܧc mt ܧt m trn m . Gp lc khc, ti xu h quay mt i . Nhng lc ny, ti chng bun che giu Ti‹u Li n‡i xc Ƕng bun b ca mnh.
ng lng ngng mt hi, chng bi‰t lm g ti cho tay vo ti r rm. ng phi vin bi, ti ly ra cho Ti‹u Li :
- Cho my n !
Ti‹u Li lng l cm ly vin bi ri bt thn n chy vt vŠ nh .
Ti , ti trn tr†c hoi khng sao ng ܮc. C ngh ‰n chuyŒn phi chia tay vi Ti‹u Li, ‰n nhng ngy sp ti phi i h†c mt mnh, ti cm thy mt n‡i au kh v b b‰n trn ngp trong lng v ti p mt vo gi khc rng rc.
* By gi ti khc hi nh l ti khng khc d lng ti cng ang tru nng nhng au bun. ViŒc l th tnh u ǩi ca ti b t chi thng thng v tn nhn chng khc no mt nht dao m vo tim ti, nhi but.
i vi ti, ViŒt An trܧc sau vn chp chn nh mt ci bng, h h o o . Ti di kh hm h lao theo mt cch v v†ng, chng ܮc k‰t qu g, li cn b Hi gy sut ngy giu ct.
Nhng ln ny, Hi gy khng bun mng ti l con la na . Thy ti bun xo, n cng ngi im lng ngm... rui bay . Chc n cng ang bun n‡i bun tht nghiŒp. NghŠ "thy di" ca n coi nh i tong, chng cn dp em ra ... hi bn na . Ti ru, dm qua thy n ngi s ru hŒt nh Khng Minh ngi ch thi Ng†a Long Cng, ti pht ru thm.
- C my c†ng ru ln phn m s hoi ! - Ti v c xng gi†ng.
Hi gy chp miŒng :
- Ch khng s ru th bi‰t s ... ci g ?
- S ci cc ca my !
Hi gy ng ngc :
- Cc no ?
- Cc trn c my ch cc no !
Hi gy nhm ngܩi ln :
- N, n, khng phi › mnh tht tnh ri mun ni g ni nghen !
Ti nhn vai :
- ci kh mc ! Trm s cng ti my m ra .
Hi gy nhn nh :
- Sao li ti tao ? Thng ny l ! Yu ngܩi ta khng ܮc ri ǰ tha !
Ti bu mi :
- Tao m thm ǰ tha !
- Ch sao my bo ti tao ?
- Ch sao my bo ViŒt An yu tao ?
Hi gy gi c :
- Th tao "cm thy" nh vy .
- H, "cm thy" ! "Cm cm" th c !
Hi gy v u :
- Tht tao chng hi‹u ra lm sao na ! ng nh Cervants ni "Gia ci c v ci khng ca ngܩi n b, khng c ch‡ ng cho mt cy kim gt". Lc vy, lc khc !
- Dp ng Cervants ca my i ! N, tao hi tht, my yu ai bao gi cha ?
- Tao h ? - Hi gy xc li c o - Trܧc nay tao yu hng t ngܩi !
Ti li‰m mi :
- Vy trong nhng trܩng hp nh th‰ ny, my lm sao ‹ n yu my ?
Hi gy ǿc mt ra :
- Tao khng bi‰t !
Ti ngc nhin :
- My tng yu mt t ngܩi sao li khng bi‰t ?
Hi gy nut nܧc b†t :
- Tao yu mt t ngܩi nhng mt t ngܩi kia u c yu li tao .
Ti th mt hi di no rut v ni bng mt gi†ng tht v†ng khng giu gi‰m :
- Vy m tao c tܪng my ngon lnh ! Hn g my lm qun s ch u hng !
Hi gy c vt vt uy tn :
- Nhng tao thuc hng l danh ngn vŠ tnh yu ...
Ti ct ngang :
- Danh ngn th lm ܮc qui g ! Ch t ri tr !
Thy ti ch bai "kho tng ki‰n thc" ca n, Hi gy mt, phn ng :
- Gin hoi my ! l nhng cu ni c tnh cht tng k‰t ca nhn loi ‹ ty trܩng hp m mnh p dng. Chng hn nh my by gi c th‹ p dng li dy ca Donnay : "L ngܩi tnh u tin ca mt ph n khng c ngha g c, phi l ngܩi yu sau cng ca h† kia".
Ti khng hi‹u :
- Ngha l sao ?
Hi gy gt g gii thch :
- Ngha l by gi my ng thm yu ViŒt An na, ‹ cho n mun yu ai th yu . ‰n khi no n chn ri, mun ly chng, th my nho v lm ngܩi yu sau cng ca n . Nh vy ng bi bn hn !
Ti chp hai tay :
- Thi, thi, cho tao xin ! My c mun p dng th p dng, ch tao th tao "cch". Ci l "ranh ngn" ch danh ngn kh mc g !
Hi gy cܩi h h :
- My khng mun p dng th thi, tao cn cu khc...
Ti vi v xua tay :
- Thi, thi, tao cc cn danh ngn !
Hi gy t v bn khon :
- Ch by gi my tnh sao ?
Ti cau mt :
- Cn tnh sao g na ! N nm tr l th v mt mnh th mnh phi bi‰t iŠu m rt lui ch sao !
- Vy l nh chp nhn outside ?
Ci thng ! Ti ni vy ri m n c hi ti hi lui .
Ti bc mnh gt :
- , outside ! M my cng go out i cho tao nh !
Thy ti pht khng, Hi gy b i mt.
K‹ t hm , coi nh ti tnh nguyŒn rt lui khi ... chi‰n trܩng thm lng. G†i l rt lui cho oai, ch tht ra ti b ViŒt An "y lui" khng thng ti‰c. Thc t‰ ph phng cho thy l d ti c suit l'amour hay fuit l'amour g g i na th l'amour n cng fuit ti . Ti ch l con cu ngu ngc trong truyŒn ca Rabelais. Vy m trܧc nay ti c m mng, ti khoi nghe Hi gy "bm" ti ln tn my xanh v tܪng mnh l ... s t Phi chu, v u trng .
Ti khng thm nghe li Hi gy na, ti "ty chay" danh ngn. Ti nht nh tr vŠ vi ... ci ngun dn tc, ch lm theo ca dao "cy nh l vܩn" :
C thng th thng cho chc
Cn nh trc trc th trc trc cho lun !
Ti trc trc cho lun bng cch l hn ViŒt An, ln ny l thc s ch khng phi l "chi‰n thut" nh hm trܧc. Sau mt "tai h†a" nh th‰, ch c mui mt mi dm gp n .
Ngi h†c trong lp, ti ch tr chuyŒn vi Hi gy . Lc thy c ging bi, ti nhn chm chm ln bng, khng hŠ li‰c ngang li‰c d†c, lm nh ngoi ci bng ra, trong lp chng c ci g ng nhn.
Ti‰ng trng tan h†c va vang ln, ti vi vng lnh ra ngoi m cp v thng mt mch, khng rŠ r lܮn quanh ViŒt An nh trܧc y . Ch ti Hi gy, ti v†t nhanh qu, n chy theo ti mun t hi . Nhng bi‰t lm sao ܮc, ti mun i tht xa, xa lc xa l, bi‰n mt trong khng gian cng tt, trܧc khi ti con gi a ra khi lp, trܧc khi ViŒt An kp nhn thy ti lm li chy trn nh mt con th nh ti nghiŒp.
Thc ra, chy trn tnh yu khng phi l chuyŒn d dng. Hnh bng ViŒt An lc no cng chp chn trong u ti . Lm lc ang ngi h†c, ti c mun quay u nhn trm n mt ci . C mt gi†ng ni th thm trong ti : "Ch nhn mt ci thi ! Nhn ch u phi chuyŒn g gh gm !". Nhng mt gi†ng ni khc vang ln y phn n : "Nhn cng khng ܮc ! N thng tay t khܧc tnh cm ca my, my cn ngh ti n lm chi ?" - "Ngh ti hi no ? Ch nhn thi ! Nhn nhng khng... ngh !" - " khng ngh th nhn lm qui g ? Dp i !". Ci gi†ng ni sau d dn qu chng, ti nh phi "dp i". Dp m trong lng bun thu bun thiu !
Ti "trc trc cho lun" ܮc ba ngy th ViŒt An Ƕt ngt ‰n nh ti .
Hm l ngy ch nht, ti ang ngi †c sch th nghe c ti‰ng g ca . Ngng u ln, ti git bn ngܩi khi thy ViŒt An ng ngay trܧc mt.
Tܪng b hoa mt, ti th tay xung gm bn cu i mnh mt ci . Thy au, bi‰t l mnh khng m, ti vi vng ko gh‰ mi ViŒt An ngi, trong bng thp thm khng bi‰t n ti tm ti c chuyŒn g . Chng l n ti chi "b sung" ci chuyŒn a th ba trܧc ?
- ViŒt An ti tm ti c chuyŒn g khng ? - Ti hoang mang hi .
ViŒt An mm cܩi :
- Ti chi thi !
N cܩi ca n sao m b n qu chng ! Ti khng tin l n ti chi . Hn l n c mt "m mu en ti" g y ! Ti hi hp nh bng v lng ngng rt ǰ c nܧc ra bn. S bi ri ca ti khi‰n ViŒt An Ƕng lng. N ni :
- Rt t t thi ! Rt nhanh qu ri li than "ǰ bao nhiu nܧc ra ngoi by nhiu !".
Cu ni ca ViŒt An khi‰n ti bng mt. R rng n chi kho ti chuyŒn hai cu th ba trܧc. Nhng y chc ch mi l phn u . Lt na n s "lm kh" ti vŠ chuyŒn l th . N s honh h†e "Ti sao anh vi‰t th cho ti ?", "B anh tܪng ti thch †c th anh lm h ?". Lc , ti s cng h†ng v ǿc mt ra nh ph‡ng.
Cng ngh cng lo, ti tm cch "cu gi" :
- Sao ViŒt An bi‰t nh ti y ?
ViŒt An cܩi, vn n cܩi kh nghi :
- Ti hi anh Hi .
Ch‰t ri, li thng Hi gy ni gio cho gic ! N lm qun s cho ti, b ti ch ln ch xung, n tc mnh chy qua lm qun s cho ViŒt An chc ? N khai ra a ch ca ti lm chi cho ViŒt An m ti "gi‰t" ti, li ng vo ngy ch nht p tri nh th‰ ny . Hi gy i l Hi gy, ngy mai ngi s bi‰t tay ta !
ViŒt An ct ngang dng suy ngh ca ti :
- Nh anh c bn nܧc khng ?
Ti ngc nhin :
- Khng ! Sao ViŒt An hi vy ?
- Ti ti thy my ba nay mt anh lnh bng !
Ti mm mi, khng tr li . N bt u khiu chi‰n y ! Ti hi hp cnh gic.
Qu nhin, ViŒt An ti‰p tc "truy" ti :
- Sao lc ny anh khng mua ko cho ti na ?
Ti cha thy ai Ƕc c nh ViŒt An. N thng tay bp ch‰t tnh yu mi chm n ca ti, lm ti kh ln kh xung. Ti bi‰t thn bi‰t phn "lui vŠ n", vy m n cn tm ti chm ch†c v‰t thng lng ca ti . Ti gin d‡i p :
- H‰t tiŠn ri !
ViŒt An tnh kh :
- H‰t tiŠn th ti cho mܮn.
Qu qui g th‰ ny khng bi‰t ! Ti gi gi†ng liŠu mng :
- Ti mܮn tiŠn khng bao gi tr u !
ViŒt An khng hŠ nao nng :
- Ti u c cn anh tr !
Ti tr mt :
- Vy l sao ?
ViŒt An mm cܩi :
- Khng sao c ! Anh ngc lm !
Sau khi chi ti ngc, ViŒt An ng dy co t . Chng hi‹u u cua tai nheo ra lm sao, ti tin n ra ca trong mt tm trng bn thn kh t .
Trܧc khi ra vŠ, ViŒt An nhn thng vo mt ti, ni :
- Ngy mai anh ng gi b mt a m ra na ! Trng xu lm !
Ti p ng :
- Ti ... ti ...
Thy ti c "ti, ti" hoi, ViŒt An nhc gim :
- Anh nh ni chuyŒn l th ch g ?
Ti lp tc nn bt v ng ch‰t trn, hŒt nh T Hi lc sa c .
ViŒt An chp mt, n nhn xung t, v mm cܩi ni kh :
- Ti cn g phi †c l th ca anh ! Anh tht ngc !
Ln th hai trong mܩi pht ng h, ViŒt An bo ti ngc. Nhng ln ny, "chi" xong, n hp tp bܧc i, khng thm cho ti, cng khng thm ng ti ly mt ci . N‰u ng, n s thy ti vn cn gi nguyn b mt a m, nhng thay v a m ma ti chuy‹n sang a m... cܧi !

TruyŒn Khc star C Gi ‰n T Hm Qua star Chng 10