Chu+o+ng 1: Hoa Ho^`ng Xu+' Kha'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 1: Hoa Hng X Khc

N‰u mt ngy no , bn bܧc vo tui mܩi su, li phi i tr† h†c xa nh, thot khi s canh gc nghim ngt ca ba m bn, hn l bn cng ܮc nghe nhng li dn d k lܫng v v v†ng ca cc bc sinh thnh, hŒt nh trܩng hp ti ngy xa.
Nhn chi‰c va-li ܮc kha cht ca ti, m ti khuyn nh bng mt gi†ng lo lng chn thnh:
- Con ra thnh ph rng lo h†c, ng i chi lng bng, ng ua i chng bn!
Ba ti cng ni nhng li y hŒt m ti, c v nh ti hm trܧc hai ngܩi cng son chung vi nhau nhng iŠu rn dnh cho ti. Tuy nhin, gi†ng ba ti nghim ngh hn, c pha mt cht e d†a.
Ti ngoan ngon ng nghe, u gt lia la. V t t‰ qu ng ca ti khi‰n ba m ti hi lng trng thy. C l ‰n gi pht ny, ba m ti mi nhn ra ti l mt a tr n‰t na, d bo m trܧc y v mt lš do no hai ngܩi khng nhn thy.
Trong tm trng hn hoan tt nh , ba ti ngu hng ni thm:
- Con cng nh ng yu ng nhng cui! Cn ang i h†c, phi ‹ h‰t tm tr vo bi v, ng ‹ chuyŒn tnh cm v vn lm xao lng u c nghe cha!
- Nghe!
Ti ht ln, gi†ng qu quy‰t. Ba ti tht bun cܩi. Ti m thm vo yu vi ng. Ti l ti cha ght b†n con gi. Ci b†n vŠ nh ch bi‰t h†c go, ‰n lp th ng a ng o, lc no cng ra v "ti‹u th" thy m bt nga con mt! Sut nhng nm h†c lp tm, lp chn, ti khng bao gi chi vi b†n con gi. M b†n chng hnh nh cng chng thm chi vi ti. Hai bn c nh ch vi mo, m‡i ln gp nhau l nhe rng "g g".
Ti cng khng hi‹u r ti sao ti li ght b†n con gi ‰n th‰. C th‹ l do mt s kiŒn ng bun nm lp by. Hi , ti ngi u bn, gn ca ra vo. Ngi k‰ bn ti l nh M Hnh. M Hnh l mt con nh lu lnh ni ti‰ng. N l vua ph phch v ch†c gho. Sut nm, n c kha ti hoi. Nhng ti nn nhn. D sao ti cng l con trai. Chng l ti nh nhau vi n. nh n, c thng cng chng vinh quang g, cn b pht, li b ti bn ch†c cho mt. Ngh vy, ti gng mnh chu trn, mc cho n lm ma lm gi.
Nhng M Hnh l mt con qu›. N ngh ra tr ‹ hi ti. Cn ti th ngu nh b, c mc mu n hoi.
Mt hm, sau khi trng nh vo h†c, c lp ang cn n o tr chuyŒn th M Hnh b‡ng khŠu ti:
- N, Khoa!
Ti quay li:
- G vy?
M Hnh ch tay ra trܧc ca lp:
- Khoa c thy si dy thun Ǣng kia khng?
Ti nhܧng mt dm v gt u:
- Thy! M sao?
- Khoa chy ra nht si thun em vo y!
Ti li nhn ra ca lp v rt c:
- Eo i, tao khng dm u!
Lc thy Lun dy lp ti ang ng tr chuyŒn vi thy hiŒu trܪng ngay trܧc ca. Si thun nm k‰ bn chn thy, c cho vng ti cng chng dm b ch‡ chy ra nht.
Thy ti t chi, M Hnh nheo mt:
- Sao Khoa nht qu vy?
Bi‰t n khch, ti mc kŒ:
- , tao vy !
M Hnh bu mi:
- Con trai g m nht nh th ‰!
Ci gi†ng khi d‹ ca n khi‰n ti pht khng. Ti nghinh mt:
- My ngon sao my khng chy ra i?
M Hnh chun mi:
- Hnh khc! Hnh l con gi!
Ti "x" mt ti‰ng:
- My m l con gi! My l... con qu› th c!
M Hnh l mt a c bn lnh. N pht l s "x v" ca ti. M du dng ni, gi†ng ng†t nh ܩng:
- N‰u Khoa chy ra nht ܮc si thun, Hnh cho Khoa ci ny!
- Ci g vy? - Ti t m.
M Hnh th tay vo cp. Sau mt hi lc l†i, n ly ra mt tm hnh ln bng hai bao dim. Ti ngm ngha tm hnh v con th trong lng bn tay n, nhn vai ni:
- Tܪng g! Tm hnh ny c g hay u!
- Khoa xem y n!
Va ni, M Hnh va t t nghing bn tay. Tm hnh chao i, v con th bi‰n mt. Thay vo l mt con gu to tܧng, lng xm xt.
Ti ang ngn ng nhn th M Hnh lt tay li. V con th khi ny li hiŒn ra, Ƕt ngt v huyŠn b nh mt php l. Ti b tm hnh k o kia chinh phc ngay lp tc.
Dm mt ti, bi‰t ti ang m tt, M Hnh g liŠn:
- Tm hnh p khng?
- p.
- Khoa thch khng?
- Thch.
- Vy Khoa c dm chy ra nht dy thun khng?
Cu hi ca M Hnh khi‰n ti git tht. Ti ngn ng nhn ra ca. Thy Lun v thy hiŒu trܪng vn cn ng , chy ra l "ch‰t" liŠn. Nhng tm hnh ca M Hnh qu l tuyŒt, n‰u by gi ti khng chp nhn li thch thc ca n th d g ti ti ki‰m ܮc mt th ca quš nh th‰.
- Sao? - M Hnh li gic.
Ti nhn tm hnh trn tay n, li‰m mi:
- My a tao xem tm hnh li mt ln na coi!
M Hnh t ra rng ri. N a tm hnh cho ti.
Ti cm tm hnh trn tay, lt qua lt li v thch th quan st cnh con th v con gu ln lܮt ǰi ch‡ cho nhau.
Trong khi ti quan st con th v con gu th M Hnh im lng quan st ti. Thy ti sm soi lu lc, n st rut hng gi†ng:
- Tr y ch! Lm g coi hoi vy!
Ti a tr tm hnh cho M Hnh, v ti‰c r.
M Hnh dm ti lom lom:
- Sao? Khoa s chy ra nht si dy thun em vo y ch?
Ti gt u:
- , tao s nht.
- Vy Khoa chy ra i!
Ti nut nܧc b†t:
- Ch cht xu! ‹ tao ngh ra cch !
M Hnh nheo mt:
- Ch cho thy hiŒu trܪng i khi h?
- Khng.
M Hnh vn cha yn tm. N ni thm:
- N‰u Ǯi thy hiŒu trܪng i khi, Khoa mi chy ra nht, Hnh khng a tm hnh cho Khoa u.
Mc cho M Hnh nhm nhng bn tai, ti loay hoay ngh cch chy ra nht si thun sao cho khi b pht. Ngh ngi mt hi, ti b‡ng sng mt ln:
- Tao ngh ra ri!
Ri khng Ǯi cho M Hnh kp hi, ti hng hn khoe:
- By gi tao s nm mt cun tp ra ca ri xin php chy ra nht. Khi nht cun tp tao nht c si thun.
M Hnh trn mt nghe ti trnh by k‰ hoch, ri gt g:
- Hay y!
- Nhng n‰u thy Lun hi ti sao cun tp li vng ra ca - ti thn tr†ng dn M Hnh - tao s ni l tao vi my ginh nhau cun tp v cun tp b vng ra ngoi. N‰u thy hi my, my cng ni vy nghe khng!
M Hnh gt u lia:
- , n‰u thy hi Hnh, Hnh cng ni hŒt nh vy.
Dn x‰p u xong xui, ti cm ly cun tp trn bn v nm mnh ra ca. Cun tp bay v mt ci v rt "xoch" ngay chn thy Lun.
Thy Lun, v c thy hiŒu trܪng, git mnh ci nhn cun tp dܧi t v sau quay nhn vo trong lp nh mun tm xem chuyŒn g ang xy ra.
Mc d tnh ton sn nhng khi thy c hai ng lot quay vo v quan st lp h†c bng nh mt nghim khc, y e d†a, ti b‡ng rng mnh s hi. Nhng l phng lao nh phi theo lao, ti liŠn chm chp ng dy v rt r ct gi†ng:
- Tha thy...
Thy Lun khng Ǯi ti ni h‰t cu. Thy ct ngang:
- Cun tp ny ca em h?
Ti p ng:
- D, ca em...
Thy li hi, gi†ng nng ny:
- Cun tp ca em sao li vng ra y?
Ti ni, c trn tnh:
- Tha thy, bn Hnh mun mܮn cun tp ca em xem li bi sinh vt hm qua, em khng cho. Hai bn ging co v th‰ l cun tp... cun tp...
Nhng ti‰ng cui cng ti ni lng bng trong miŒng v kh li‰c thy. Ti mng r khi thy nhng n‰p nhn trn trn thy t t dn ra mc d mt thy vn lnh nh tiŠn. Khng hi‹u thy c tin li gii thch ca ti hay khng m thy l mt nhn M Hnh:
- M Hnh, bn Khoa ni c ng khng?
Cu hi ca thy Lun khi‰n ti n tng khc rut. Thy hi a khc ti cn n ch thy "iŠu tra" M Hnh, coi nh ti thot nn. Ti dn trܧc M Hnh ri, hn n s tr li theo kch bn ca ti.
Ti khng ng M Hnh li "phn" ti. Cu tr li ca n khi‰n ti sng st:
- Tha thy, bn Khoa ni khng ng !
Ti git bn ngܩi khi nghe thy Lun hi ti‰p:
- Vy ch ti sao cun tp ca bn Khoa li vng ra ca?
M Hnh p tnh b:
- Bn y t nm ra .
- Nm ra? - Thy Lun ngc nhin - Sao li t nm ra?
M Hnh ng l mt m ph thy. Trong khi ti bn rn c tay chn th n k‹ tut tun tut m†i š en ti ca ti. N t co ti bng mt gi†ng ho hng v qu quyŒt kh tin. Mt thy Lun m‡i lc mt sa sm.
V d nhin ti khng trnh khi n trng pht ca thy. Ngy thܩng thy pht mt th hm thy pht mܩi. Thy mun chng minh cho thy hiŒu trܪng s nghim khc ca thy i vi nhng a h†c tr nghch nh ti.
Ti lnh ba roi vo mng, au qun t. Sau , ti li phi qu gi trܧc bng en cho my chc cp mt soi mi chm ch†c, nhc i l nhc.
Ti qu c ti‰ng ng h, mi ‰n gi ra chi. Nhng ti khng thy mi chn, u gi cng chng thy au. Trong lng ti lc ch dy ln mt n‡i cm gin khng khi‰p. Ti th M Hnh ‰n tn xng ty. Ti ao ܧc mnh ti gii nh Tn Ng Khng. Ti thm c by mi hai php bi‰n ha. Ti s khng ngi ngn bi‰n M Hnh thnh con rn, con di, con qu, con chut, con gin hoc bt c mt loi b st ti tiŒn no .
K‹ t hm , ti "cch" M Hnh, khng bao gi ni chuyŒn vi n na. Ti cng "cch" c b†n con gi. B†n chng l vy, lc no cng ngh ‰n chuyŒn hm hi nhng a con trai c tin nh ti. M n‰u khng vy, Thܮng ‰ ch sinh chng ra lm g.
Ln ln mt cht, ti tnh c †c ܮc mt s cu danh ngn khng khi‰p vŠ b†n n b, con gi. Ti cng xa lnh h†. Ngn ng Ty Ban Nha bo ti: "Tin ngܩi n b bng li chng khc no nm ui ln". Ti tng nm ui ln nn ti bi‰t. N c trn tut. Ngn ng ƒn "h" ti ch‰t khi‰p: "Nܧc lm hng rܮu, xe b lm hng ܩng l v n b lm hng n ng". Ti ch quan tm ‰n rܮu v ܩng l, chng hng c viŒc hng. Ti khng s nܧc v xe b. Ti ch s ti h hng. V vy, ti ght b†n "ti‹u th".
Khng ch c ngn ng, phng ngn ch bai ph n. Ngn ng thuc vŠ nhng ngܩi bnh dn. Ngay c nhng ngܩi h†c rng cng ch‰ giu n b. De Molina xc nhn vi ti: "Lm n b v lm thinh l hai viŒc tri ngܮc". Cu ni y nh thnh. B†n h† l cha lo mp. M‡i ln ci nhau vi b†n con gi, ti khng bao gi ni li. Ti ni mt ti‰ng, b†n chng ni mܩi ti‰ng. B†n chng chuyn t gi†ng l con trai chng ti.
B†n chng ni nhiŠu nhng li thay ǰi š ki‰n nh chong chng, tht chng ra lm sao! Racine thy r iŠu . ng ni: "H† l m, h† lܫng l, ni tt mt ti‰ng h† l n b". ng Racine gii gh! Hn g ng ni ti‰ng khp th‰ gii. ng Voltaire cng lng danh khng thua g ng Racine. ng pht bi‹u xanh dn: "Thܮng ‰ ch to ra n b ‹ nh n ng". ng Voltaire ni nghe hi qu. Nhng ti phc ng st t. Ti on chc hi nh ng cng c mt con nh bn ging hŒt nh con nh M Hnh ngi k‰ bn ti. V chc con nh n hnh ng ti t nn ng mi ght n b ‰n th‰. Hi , ti c inh ninh "khi d‹" ph n nh vy, hn ng s khng ly v. Sau ny ti mi bi‰t s tht khng ging nh ti ngh. Mc d tha bi‰t Thܮng ‰ to ra n b ‹ nh n ng, ng c ‹ cho v ng nh ng mt cch thoi mi. Khng ai nh ng, chc ng bun lm! Ti cay ǡng nh thm v c cm gic mnh b phn bi, nhng khng v vy m ti vi xa nhng š tܪng tuyŒt vi ca ng trong cun s tay ca ti. Ti vn tin vo s ng ǡn v sng sut ca nhng li ng ni mc d sau ng li t ra ngc ngh‰ch nh mt con la.
Hn nhin, ti khc ng Voltaire. ng ni, cn ti th lm. Gp con gi, mt ti lnh tot, mt ph y sng m Lun n. Sut my nm rng nh vy. Cho ‰n khi ti sp sa ra thnh ph h†c ti‰p lp mܩi.
V vy, hm nay nghe ba ti dn ti ch yu ng nhng cui, ti tc cܩi gh. Ti m thm yu b†n con gi. Ti cha nut sng b†n chng l cn may.
D nhin, l vŠ pha ti. Cn b†n chng ngh sao, ai m bi‰t ܮc! Rt c th‹ b†n chng xm vo yu ti. Rt c th‹ b†n chng s gi th nc danh tng tnh ti, hŒt nh b†n Mafia thܩng lm. Nhng d g th g, ti mc xc. Ti s khng thm p li tnh yu ca bt k mt c gi xinh p no, mc cho c ta khc sܧt mܧt c nm rng. Ti s khng ‹ cho ai lm hng ti, hi nܧc, xe b v cc m ph thy! Ti l mt ngܩi n ng c qu nhiŠu kinh nghiŒm vŠ n b. Nm lp by, chng phi con qu› M Hnh "nh" ti mt trn nh ǩi sao?

TruyŒn Khc star Hoa Hng X Khc star Chng 2