Chu+o+ng 11: Hoa Ho^`ng Xu+' Kha'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 11: Hoa Hng X Khc

Sau ba ngy, ti ko B ra qun c ph.
Trܧc y, hi h†c lm th, ti i Ng c ph en. By gi, h†c... yu, ti i B c ph sa. Tnh yu quan tr†ng hn th ca gp mt t ln, v vy ti khng ngi ngn dc cn ti ra cung phng "s ph".
Nhng ngi mt hi, thy s ph c rung i nhm nhi tng ngm c ph‰ v th khi Capstan m mt, cha c v g mun ch gio, ti st rut hi:
- Sao? My ngh ra cha?
B t tn:
- Ri.
- Ri l sao?
- T t tao ni.
Phn xong mt cu, B li lim dim th hn theo khi thuc. Trong khi ti c nhp nha nhp nhm nh ngi phi ki‰n la, mt khng ngng theo di v mt trnh tr†ng ca B. my ln ti tnh m miŒng gic nhng s ct t lung t tܪng v i trong u n, ti nh mm cht mi li.
‰n khi ung gn h‰t ly c ph v chm sang i‰u thuc th hai, B mi chm ri ct ti‰ng:
- Tao suy ngh sut ba ngy m nay ri...
B ngng li mt cht ‹ tng thm phn long tr†ng ri hng gi†ng "dy" ti‰p:
- Theo tao, ‹ chinh phc ܮc tri tim i-nc ca em Gia Khanh, trܧc tin my phi tun th mt lŒnh cm nghim ngt...
- LŒnh cm? - Ti tr mt.
B gt g:
- . Cm ht. My khng ܮc m miŒng ht bt c ni u, bt c lc no. Ti‰ng ht khng khi‰p ca my l mt v kh phn ch. Ch cn Gia Khanh nghe my ht mt ln l khng bao gi em dm bn mng li gn my. My phi ghi xng khc ct iŠu !
LŒnh cm ca B qu khe kht khi‰n ti m lo. Ti nhn B, nhn nh:
- Tao khng ht trܧc mt Gia Khanh l ܮc ri! Nhng lc khng c n, tao mun ht h g kŒ tao ch!
B quc mt:
- Khng ܮc! Ht hoi, my s quen miŒng! Tc ng c cu "ˆn cp quen tay, ng ngy quen mt"! Ht cng nh n cp vy, lm hoi s quen, nguy hi‹m lm!
Tht ti cha thy ai n ni liŠu mng nh B. N so snh chuyŒn ca ht vi chuyŒn n cp khi‰n tc gy ti c dng ng c ln. Nhng ti khng dm ci. S ph du ni sai, Œ t cng nh phi khp np gt u:
- ܮc ri, tao s khng bao gi ca ht na!
- Bt c ni u?
- Bt c ni u.
- Bt c lc no?
Ti ru r:
- Bt c lc no.
B c v hi lng trܧc s ngoan ngon ca tn Œ t si tnh. N gc gc u:
- Tt lm! By gi ti bܧc th hai: bܧc tn cng!
Hai ch "tn cng" y ha hn c mt ma lc tht mnh liŒt. Tai ti lp tc dng ln, cn tri tim th p thnh thch nh ci gi go.
- Tn cng bng cch no? - Ti hi hp hi.
- Bng th.
- Bng th?
Ti ku ln bng hong v cm thy lng mnh nh tht li. Tܪng thng B n by v hay ho nh th‰ no, ch n xi ti lm th th chng khc no n y ti vo ch‡ ch‰t. Thi s ti hoa Ngu Kha kin tr t tnh vi Gia Khanh h‰t bi th ny ‰n bi th khc cn khng lay chuy‹n ni tri tim i-nc ca n, ti cn lng nhng c ti n thua g.
V mt tht sc ca ti khi‰n B ngc nhin:
- Lm g my ti mt th‰? Hay l my s?
- ViŒc g phi s! Nhng tao thy k‰ hoch ca my khng n! - Ti ni nh m‰u - Tn cng bng th th ‰n T‰t Cng-g mi mong c k‰t qu! Thng Ng lm c khi th tnh cho Gia Khanh m c "thu hoch" ܮc g u!
B nhn ti lom lom:
- Thng Ng lm th cho Gia Khanh hi no?
Ti th di, chng bun giu gi‰m na:
- Ngu Kha chnh l n!
- H h! - B cܩi khinh khnh - Vy m tao hi, n c chi bai bi. ܮc ri, n s bi‰t tay tao!
Ri B li‰c ti, trch:
- Cn my na! C my cng giu tao!
Ti chng ch‰:
- Ti thng Ng n dn tao gi b mt cho n. V li, hi khc. Hi , tao cha thy... thng Gia Khanh.
Ni xong, bt gic ti cm thy ngܮng ngng v vi v nhn xung t.
B ng l mt bc s ph c lng tm. Thy ti xu h, n khng n ch†c qu, m gt g Ƕ lܮng:
- M thi, chuyŒn c b qua! By gi tnh ti‰p chuyŒn mi!
Nghe nhc "chuyŒn mi", ti git mnh ngܧc ln:
- ChuyŒn lm th h?
- Th chuyŒn ch chuyŒn g!
Ti lc u nguy nguy:
- Thi, thi, tao khng lm u! Tao ni ri...
S bܧng bnh ca ti khi‰n B ni cu. N sng gi†ng:
- Khng c "thi, thi" g h‰t! N‰u my ci li tao th my i m tn tnh Gia Khanh ly mt mnh, tao khng thm "c vn" cho my na!
Thy B gin d‡i, ti b‡ng lo st v. Ti ang cn n nh c cn nܧc. N m b ri ti, c cho vng ti cng chng dm "tn cng" Gia Khanh mt mnh. V vy, ti nh bm bng nn n:
- Thi ܮc ri, tao s lm theo li my. Tao s lm th.
Ni chuyŒn lm th m sao gi†ng ti thi‹u no nh sp khc ‰n ni. Trܧc y, ti ho hng lm th bi‰t bao nhiu. Ti m tr thnh thi s. Ti thm lm Nguyn Du, Nguyn Bnh ‰n chy lng. Ti dn thng Ng i ung c ph ngy ny qua ngy khc ‹ mong n "xc Ƕng" m ng th ti. Vy m by gi nghe nhc ‰n ch "th", ti b‡ng m ra s hi.
Hi trܧc, ti h hc lm th l ct ‹ ng bo, ct ‹ tr thnh thi s. Cn by gi B "bt" ti lm th l ct ‹... t tnh. Hi trܧc l nghŒ thut v nghŒ thut. By gi l nghŒ thut v nhn sinh. Hi trܧc, ti lm th c ‰n u cng chng nh hܪng g ‰n... ha bnh th‰ gii, cng lm l nghe thng Ng ch ng ch eo. Cn by gi m†i s nghim tr†ng hn nhiŠu. N‰u ti ngc ngh‰ch x "th con cc" ra tng Gia Khanh, khng nhng n s cܩi vo mi ti m n cn co cng chy di, khng hn ngy tr li. N‰u vy th tao s sng vi ai, B i l B!
Dܩng nh †c ܮc n‡i lo lng trong mt ti, B hng hn Ƕng vin:
- My ng lo, tao s lm chung vi my! Hai a xm v lm mt bi, chc chn th s hay!
S ha hn ca B gip ti yn tm phn no. Ti gt u:
- , my lm ph vi tao i!
Th‰ l tra hm sau, Ǯi cho ti‰ng trng tan trܩng vang ln, ti vi B nhy nhau li. Hai a gi v loay hoay tm ci g trong ngn bn ‹ nn n Ǯi cho ti kia ra trܧc. ‰n khi lp h†c vng hoe khng cn mt mng, ti vi B liŠn ngi xch li bn nhau v x giy trong tp ra bt u... lm th. Ti ti khng dm sng tc ti gia, s ti thng Ngh dm ng.
Ha ra thng B cc bi‰t g th vi thn. N cn tŒ hn ti. D sao ti cng ܮc nh th Ngu Kha ch cho vi ܩng nhp mn, ch B th m tt. N nhn xt v ch bai th ca ngܩi khc th gii, cn ‰n khi t mnh "sng tc", n bm mi ty ty xa xa mt hi ri cn bt ng ti:
- Lm th kh tht my !
- Th kh ch sao!
Ti p, gi†ng u xu. T ny ‰n gi, ti cng chng ngh ܮc mt cu th no ra hn. Ki‹u ny chc k‰ hoch tn cng bng th ca B ph sn ‰n ni.
- Gi tnh sao my? - B li hi.
B mt h‰t v hng h. N hi ti y nh cu h†c tr thnh gio... s ph. V mt hoang mang ca n khi‰n ti ph cܩi.
- Cn cܩi na! - B nhn mt.
Thy s ph bt u cu knh, ti vi v lm nghim, hi‰n k‰:
- Gi ch cn mt cch.
- Cch g?
- Ki‰m mt tp th tiŠn chi‰n.
- Chi vy?
- H†c tp ch chi! Thng Ng tng bo vy.
Ln u tin B khng bu mi khi nghe nhc ‰n tn Ng. N va n‰m tri cay ǡng ca viŒc lm th nn t ra bi‰t ngܩi bi‰t ta hn trܧc. Nghe ti Š ngh, n ng š ngay:
- Vy my i ki‰m i!
Th‰ l ti ki‰m. Nhng ti khng nh Ng. Hi Ng th c ngay nhng nh vy n s bi‰t tng tng tong š m mui ca ti.
Ti hi mܮn my a lp khc. ChiŠu hm sau ti kp nch cun "ViŒt Nam thi nhn tiŠn chi‰n" hi h chy i tm B.
Ti bt gp n ngoi bn billard. N ang thi ti vi thng Ngh.
- Ra y! - Ti ngoc B.
- Ch tao cht! Gn xong ri!
Ti khng dm bܧc v phng, s thng Ngh nhn thy cun sch bu bi ca ti. Ti nh ng ch ngoi ca.
Lt sau, B chy ra:
- ChuyŒn g vy?
Ti h hng gi cun sch ln trܧc mt n.
Mt B rng r hn ln. N khot tay:
- Chun gp trܧc khi thng Ngh ra!
- N u ri?
- N ang ra tay trong kia!
Va ni, B va b vai ti ko i.
- Ln trܩng h? - Ti hi.
B lc u:
- Gi ny trܩng ng ca ri, u c vo ܮc. Tao vi my vŠ nh.
- VŠ nh? - Ti git tht.
- .
- Ti thng Ng thy sao?
B h mi:
- Thy sao ܮc! Tao vi my tt ra vܩn ngi lm.
VŠ ti nh, ti vi B x vi x vng my t giy ri cm cun sch ln ra sau vܩn.
Lt dp dܧi mng, hai a ngi bŒt trn bi c nm khut sau bi dm bt cui vܩn, hi hp m sch ra xem. Cun sch dy cm, ton nhng th l th. Ti v B chi u vo †c ly †c ‹.
Bi th no trong sch ti cng thy hay, nhng "h†c tp" chng nh th‰ no ‹ lm ܮc nhng bi th cng hay nh th‰, sao ti thy gian nan qu. "Nghin cu" mt hi, ti m nn ch, liŠn quay sang B:
- Sao my? H†c tp ngܩi ta ܮc cht no cha?
B ܫn ngc:
- Sao khng ܮc! Thng minh nh tao h†c t hi‹u nhiŠu! - Ri n phn, gi†ng hch x xng - My ly giy vi‰t ra i, tao †c cho m chp!
Ti sng mt ln:
- My ngh ra th ri h?
- . Mt bi th cc k tnh t. Em Gia Khanh †c xong, hn s ch‰t mŒt v my!
B chng no tt ny. N khng b ܮc ci thi hunh hoang. Nhng ln ny, ti thy ci thi xu sao m ng yu qu chng. Ti liŠn tri t giy ln u gi, cy vi‰t cm lm lm trn tay, v ngܧc mt nhn B, gic:
- Ri! †c i!
B y g†ng knh trn sng mi, gi gi†ng trnh tr†ng:
- Bi th lch s ny c ta Š l... "Bi‰t ‰n bao gi"!
- "Bi‰t ‰n bao gi" ngha l sao?
B ngušt ti:
- My ng c hp tp! C ngi yn nghe tao gii thch. "Bi‰t ‰n bao gi" l mt li nhn gi ‰n Gia Khanh, n ni ln tnh yu v n‡i ch mong mn mi ca my. Khi bi‰t ܮc n‡i lng... thng ca my ri, em s tm cch p li.
Thng B ni nghe th sܧng tai tht, nhng ti khng trnh khi lo u:
- Bi‰t ‰n bao gi em mi... p li?
B gt:
- Lm sao tao bi‰t ܮc! l chuyŒn ca em. NhiŒm v ca my l ǥt cu hi. NhiŒm v ca em l tr li. My hi "Bi‰t ‰n bao gi"? C th‹ em s p li ngay "Ngay ngy mai" hoc "Ngay ti nay", ai bi‰t ܮc!
Ti nh bng: chc Gia Khanh s p "Ngay ti nay". Yn tm vi vin nh sng sa , ti khng thc mc na. Ti ma may cy vi‰t trn tay, phn khi ni:
- Thi, my †c th cho tao chp i!
B sa li c o, hng gi†ng †c. N †c chm ri tng cu, mt khng ri khi trang sch. Ti ngi bn cnh h hoy chp, bng mng rn.
Ti tܪng bi th di, ha ra ch c bn cu. Chp xong cu th t, thy B ngi im khng Ƕng y, ti st rut gic:
- †c ti‰p i! Ngh g lu vy?
B cܩi kh:
- Cn u na m †c! H‰t ri!
Ti ng ngc:
- Th g ngn ngn vy?
B nhn vai, tri‰t lš:
- Th hay khng nŒ ngn hay di. Bi th ny tuy c bn cu nhng cha ǿng c mt tri... thng nh, th vn cu cha chc "n" ni! Khng tin, my †c li xem!
Ti a bi th ln st mt, lm nhm "†c li xem":
Bi‰t ‰n bao gi em bi‰t yu
Cho ti theo vi, ko ti nhiŠu
Ti bi‰t tnh em e p lm
Bn nhau m xa cch bao nhiu!
Qu tht, cng †c ti cng nhn thy y l mt bi th tuyŒt tc v bng khng ngt khen thm thng B. N ch th l mt thin ti. Bt lm mt mnh, n nn khng ra mt ch. Nhng a th ngܩi khc cho n †c, n "h†c tp" nhanh gh. Th n hay khng thua g th tiŠn chi‰n. Li hp tnh hp cnh lm sao!
Thy ti gt g gt g, B hn h:
- Th hay khng?
- TuyŒt! - Ti tm tc khen.
B phng mi:
- Tao ni ri m! Th hay cn qui g di!
Ti li but miŒng:
- , ngn m hay gh!
- Th vy!
Ci cnh "m ht con khen hay" din ra tht xc Ƕng. B phi nhm mt li ‹ lng khi rng rng. Lt sau, n m mt ra v ‹ tr n ti, n khen:
- Mt my khng l. My c cp mt tinh tܩng. Mܩi nm na, my s tr thnh mt ph bnh gia tr danh.
M‡i ln "nnh" ti, B Šu phong cho ti mt "tܧc", h‰t tri‰t gia ‰n h†a gia, v by gi l ph bnh gia. Nhng ti cn qui g nhng th "gia" xa vi . Ti ch quan tm ‰n th "gia" trܧc mt: Gia Khanh! V vy, ti nn nng ni:
- ChuyŒn mܩi nm sau ‹ mܩi nm sau tnh, cn by gi tao chp li bi th gi cho thng Ng nghen!
- Khoan ! - B vi v xua tay - Ch tao ngh ra cho my mt ci bt hiŒu !
- hn.
Ti sc nh ra bi th cha c tn tc gi. Trong khi ti ang loay hoay ngh xem nn ǥt tn g th B st sng ging gii:
- Trong trܩng hp ca my, ci bt hiŒu phi ni ln ܮc tm s ca tc gi. Chng hn, bng hng nhung tܮng trng cho tnh yu nng chy, my c th‹ ly bt hiŒu l... Hng Nhung.
Ti rt c:
- Thi i my! Bt hiŒu g m nghe nh tn con gi!
B tng hng:
- Hay l my ly bt hiŒu NguyŒt T. NguyŒt T tc l ng T b NguyŒt, tc l xe ch my kim l lun kim, my kim l lun kim...
Ti lc u, ct t bi dn ca ca B:
- Bt hiŒu g thy gh!
B ct hng, B quc mt:
- Tn g my cng ch, thi th ly i tn T.T.Kh. i!
Ti gi u, nghi hoc:
- Sao tao thy tn ny c v quen quen!
B thn nhin:
- Th l tc gi ca bi "Hai sc hoa ti gn" tao mi †c khi ny. Nhng T.T.Kh. ca my l T.T.Kh. hiŒn i. T.T.KH. tc l "ti thng Khanh"!
Ti chp hai tay trܧc ngc:
- Thi, thi, cho tao xin! C "thng Khanh" th thng ng hong, thng ki‹u n tܪng tao n cp th ca T.T.Kh. th khn!
B th mt hi di thܩn thܮt, gi†ng ngn ngm:
- Tao ch†n gim my ton nhng bt biŒu hng nht. Thng Ng lm th c ǩi cng ch mong c ܮc mt ci bt hiŒu nh vy m ngh khng ra, cn my th li ch! Thi th my ly quch tn Khnh Khoai vy!
Ti tr mt:
- Khnh Khoai! Bt hiŒu g l vy?
B nhn vai:
- Th Khnh Khoai l "khoi Khanh". Cng nh Thanh Khng l "thng Khanh", c g u m l!
Ti cܩi nh m‰u:
- Thi m, B! Tao nh my gip tht, cn my th li gin!
B cau c:
- Gip ci kh mc! Tao ni tht my khng nghe, tao phi ni gin ch sao! Cn n‰u khng "tn nhiŒm" tao, my i tm thng Ngu Kha m hi!
Nghe B nhc ‰n Ngu Kha, ti cht sng mt ln:
- €, hay l mnh ǥt bt hiŒu theo cch ca n?
- Cch ca ai?
- Ca thng Ngu Kha.
B bu mi:
- Cch ca n hay ho g m bt chܧc!
Ti bnh vc Ng:
- Hay ch sao khng! N chi tr ghp tn "Ƕc" lm!
- Ghp tn sao?
Ti tc lܫi gii thch:
- N ghp tn n vi tn Gia Khanh. Ngu Kha tc l Ng Khanh !
Ti‰t l ca ti khi‰n B nghŒt mt ra. N ht h:
- Ch, ch! Thng Ng ny ranh ma gm! N lm chuyŒn Ƕng tri nh vy m khng ai hay bi‰t! ...
Ri n chp miŒng khen:
- Hay! Qu l mt sng ki‰n hay!
Ti ngc nhin nhn B. N vi Ng chng khc no ch vi mo, c gp nhau l nhe rng gm g, vy m by gi n chu m miŒng khen i th ca mnh, chng t ci tr ghp tn ny qu l mt "Ƕc chiu" ch khng phi chi.
Qu nhin, khen Ng xong, B ht hm hi ti:
- Vy th my c chi tr ghp tn. Thng Ng dm chi, mnh s g! Hn na, my thun li hn n, Khoa vi Khanh cng ph m "Kh", r rng c duyn tiŠn nh. Cn ch Ngu Kha †c ln sao thy n... ngu ngu!
B nhn xt ging hŒt ti. Hm trܧc, ti di dt ni ln iŠu trܧc mt Ng, b n chi mt trn nn thn. Lc , ti tܪng ch mnh ti c cm gic v vn nh vy, no ng thng B "nhy cm" khng km g ti. Tht chng phi ngu nhin m hai a ti chi thn vi nhau. Ti nhn B bng nh mt tru m‰n v th th hi:
- Vy by gi tao phi ghp lm sao? Chng l ghp thnh "Khoa Khan" hoc "Kho Kha"?
B h mi:
- Khng ܮc! C hai bt hiŒu Šu "khng ging ai". My phi ‹ l Kh.Kh. Bt hiŒu ny n va b n li va r rng. N m nh chnh tnh yu! Thng Ng, thng Ha, thng Ngh s phi pht ghen vi nh th mi ni Kh.Kh!
B v vi tht hp dn. Nhng ti vn cm thy lo lo:
- Bt hiŒu Kh.Kh. †c ln sao tao thy "kh kh". "Kh kh" th cng ta ta nh "ngu ngu", c hn g bt hiŒu ca thng Ng u!
Pht hiŒn ca ti khi‰n B git mnh. N gi u, bi ri:
- hn! Tao qun ‹ š chuyŒn ! - Ri n ngp ngng bo - Vy thi, my b ch "h" i! Ly bt hiŒu l K.K.!
Ti li nhn mt:
- "Ca ca" nghe mt vŒ sinh qu! Trong ti‰ng Php, "ca ca" c ngha l...
B cܩi hŠ hŠ:
- My lo xa qu! Gia Khanh n h†c ti‰ng Anh ch u c h†c ti‰ng Php. N c bi‰t "ca ca" l ci qui g u! N s hi‹u "ca ca" theo ngha ch Hn. "Ca ca" l anh, l "i huynh". My l i huynh, n l ti‹u mui, cn mun g na!
Nghe B thuy‰t mt hi, ti nc lng nc d, ng š ngay. T hm nay, ti l K.K., mc d ci tn c v iŒp vin hn l thi s. Nhng khng sao, min ti ܮc lm i huynh thng nh. Khi bi th ng ln, ti s th th bn tai Halley ti‹u mui: "Gia Khanh †c bi th ca K.K. trn t bo lp mnh cha? Gia Khanh c bi‰t nh th K.K. lng mn kia l ai khng?".
Ti ch hi vy thi. V ti khng cn phi gii p. Gia Khanh h†c ti‰ng Anh, hn n s tha thng minh ‹ hi‹u "ai" tc l "I", i t ngi th nht s t, tc l "ti", tc l i huynh ca n y ch cn ai na!

TruyŒn Khc star Hoa Hng X Khc star Chng 12