Chu+o+ng 12: Hoa Ho^`ng Xu+' Kha'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 12: Hoa Hng X Khc

Ch bt Ngu Kha n nhn bi th ca ti vi v sng st:
- My li... quay vŠ vi thi ca?
Ti lm b hiŠn lnh:
- , tnh tao vy! Bao gi tao cng thch th hn nhng th khc.
- Tt lm!
Ng gt g. N cha vi †c ngay bi th ca ti. M ng nh gng hi:
- Th my lc ny c g mi khng?
- Mi ch! - Ti p.
- Mi sao?
Ti li‰m mi:
- Ti‰n b hn trܧc. Ln ny trܧc khi sng tc, tao nghe li my, ki‰m th tiŠn chi‰n vŠ †c ti †c lui ‹... h†c tp.
Ng li gt g:
- Kh lm!
Mc d khen ti, Ng cha c v g mun xem bi th. Thy vy ti liŠn gic:
- My †c i! †c xong, gp š cho tao!
Trܧc sc p ca ti, Ng khng hi han lng vng na. N dm xung t giy trn tay, lm nhm †c. Bi th c bn cu m Ng †c lu lc. Chc th hay nn n †c i †c li! Ti hn h nh bng v lng l quan st Ng. V mt n sao m chiu qu chng. †c xong bi th ca ti, n ngi im nh , khng tht mt li. Chng l š t ca bi th khi‰n n xc Ƕng ‰n ǩ ngܩi? Ng cn b p-ph nh vy, hung h g Gia Khanh! †c nhng li tnh t ca ti, dm Gia Khanh xu ngay trong lp. Tht nhin ti cm thy lo lo. Ti cu tri cho Gia Khanh ng mc bŒnh tim. Mc bŒnh tim n s khng chu ni tnh cm mnh liŒt ca ti. N s ch‰t v xc Ƕng. Lc , ti s can ti c st. Ti s can ti gi‰t ngܩi bng... th, d l th thng B "g" cho ti. Hn nhin sau ti phi i t. Ngh ‰n chuyŒn t ti, ti hi qu, liŠn chp ly vai Ng lay lay:
- Sao vy my?
- Sao ci g?
- Sao †c th tao xong, my ngi im re vy?
Ng nht gng:
- €, , tao b mi...
Ti cng qušnh:
- Mi... tim h?
Ng cܩi tm tm:
- Khng phi mi tim. M mi c.
- Mi c?
- , †c th my mi c thy m!
Ti ngc nhin:
- Th tao ngn ngn, †c nhong mt ci l h‰t, lm g ‰n n‡i mi c?
Ng chp miŒng:
- Ÿ y khng phi chuyŒn th ngn hay th di. Tao mi c v phi gt u cho nhiŠu qu!
Ng ni sao nghe m mt. Ti chng hi‹u g c:
- My gt u cho ai?
Ng vn p p m m:
- Th cho nhng ngܩi quen.
Ti bt u ni cu:
- Nhng ngܩi quen no? Ÿ u? Ba nay my n ni sao rc ri r r qu vy?
Ng nhp nhy mt, gi†ng giu ct:
- Tao gp nhng ngܩi quen trong bi th ca my ch u! Gp Xun DiŒu, tao phi gt u cho mt ci. Gp Huy Cn, cho mt ci. Gp H Dz‰nh, li cho ci na. Cho mt hi, c tao mi nh.
Ni xong Ng cܩi h h v a tay ln xoa c mt cch ‹u cng. Cn ti th l m hi‹u ra iŠu n ni. n bo ti n cp th ca cc nh th tiŠn chi‰n. N bo ti "o vn". Nhng ti khng tin mc d bng d hoang mang v k‹. Ti nhm li bi th trong u c chc ln nhng vn khng ln ra mi quan hŒ m mui gia nhng cu th thng B sng tc vi tc phm ca cc nh th Ng va k‹ tn. Ti nghi Ng "h" ti. Thy th ti hay qu nn n ghen ght tm cch ni xu. N khng mun ai lm th hay hn n. N mun mt mnh mt ci. N mun ma gy vܩn hoang. Nhng ti khng chu thua Ng phen ny. Vܩn th lp ti thnh thang, "hai mnh mt ci" cng cn rng chn, vy m thng Ng n ch k› qu chng, n c mun tng c ti ra khi lnh a thi ca. Ti hm hc hi:
- My pha ch th tao lm g c Xun DiŒu, Huy Cn trng!
Ng nheo mt ng ti:
- €, tao ni tht m my khng tin h! My c mun tao dn chng ra khng? Bi th ca my ch c bn cu m ti ba ng ngi chm hm trong ri, vy m my cn ci chy ci ci!
Ti cng ci:
- My ngon th dn chng i!
- Ch, ch, li cn thch thc na! - Ng kht mi v ci u dm v bi th - y n! Xun DiŒu vi‰t "C ‰n ma ny anh thm yu" th my nhi thnh "Bi‰t ‰n bao gi em bi‰t yu". Cu th hai th my n cp th Huy Cn. Huy Cn vi‰t "Cho ti theo vi, ko ti gn", my sa thnh "Cho ti theo vi, ko ti nhiŠu". My chm nguyn cu, ch sa c mt ch. M kh n‡i, sa xong, cu th li m ra d hi, chng bng mt gc cu th gc. Hai cu cui cng kh hn "Ti bi‰t tnh em e p lm, bn nhau m xa cch bao nhiu", tuy nhin...
Ng ni ‰n u, m hi ti chy ra ‰n . Ha ra thng B ch gii ti n cp th ngܩi khc. N n cp tinh vi nhng lm sao qua mt ܮc thng Ng. Ng thuc th nh cho. Mt bi th ch cn nghe thong qua mt, hai cu, n bi‰t ngay tc gi l ai. B ma ru qua mt th m khng bi‰t. N ch la ܮc a "kh kh" l ti. Cn ci a "ngu ngu" kia chng ngu cht xu no.
Ch ‰n khi Ng khen hai cu th cui cng "c kh hn", ti mi cm thy ǫ mt ܮc mt cht. ang ni na chng, Ng Ƕt nhin b lng khi‰n ti thp thm hi:
- Tuy nhin sao?
Ng nhn vai:
- Tuy nhin hai cu th ny cng xut x t hai cu ca H Dz‰nh "Ti bi‰t tnh c u ut lm, xa nhau nh ch nh nhau thi". By gi th my tin l tao mi c sau khi †c th my cha?
D nhin l ti tin. Nhng ti khng tr li Ng. Ti nhn xung t, mt my mo xo. R rng thng B hi ti. Ti c ng n l thin ti, trong khi thc ra n ch l... thin tai. N chuyn gieo rc hi‹m h†a cho ngܩi khc. Khi nghe n khoe th n cha mt tri thng nh, ti tܪng tht. ‰n by gi ti mi bi‰t th n ch cha ton "ngܩi quen" ca Ng. N lm ti xu h chn ngܩi.
c mt n‡i, Ng u c bi‰t bi th do B "sng tc". N c inh ninh ti chuyn nghŠ photocopie th ca thin h. nh mt ch‰ nho ca n khi‰n ti nht qu chng.
Nhng nhng li m ti‰u xung quanh bi th ti khng dng li . Ng ni:
- D sao, chuyŒn tao mi c v †c th my cng khng phi l chuyŒn quan tr†ng. Tao gp c khi a lm th ki‹u . ChuyŒn quan tr†ng nm ch‡ khc!
- Ch‡ khc l ch‡ no? - Ti hi, gi†ng hoang mang.
- Ÿ ch‡... - Ng ko di gi†ng vi v tinh qui - ch‡ qua bi th ny, tao pht hiŒn ra my ang... yu say ǡm.
Ti git mnh:
- Say ǡm u m say ǡm! Tao ch yu chi thi! Yu ‹ lm th!
Bi h†c trn lp ti tng hoi khng thuc m chng hi‹u sao nhng g Ng dy ti Šu nh nh in. Ti tr li ng bi bn. Nhng Ng chng mng nghe ti. N cܩi khy:
- My ng c bp tao! Tao l ngܩi sng tc ra ci mt "yu chi", chng l tao khng phn biŒt ܮc th‰ no l yu chi, th‰ no l yu tht sao? Khng nhng tao bi‰t my ang yu tht m tao cn bi‰t my yu ai na ka!
Ti hi v nghe tim mnh tht li:
- Yu ai?
Ng dang rng hai tay:
- Th cn ai ngoi nh Gia Khanh! Ci bt hiŒu K.K. ca my ܮc cu to theo phng php "ghp m" ca tao, l no tao khng bi‰t! - Ri Ng hng gi†ng ni thm - Nhng thng Ngh, thng Ha m em Gia Khanh, tao khng thc mc, cn my i ng long qung th‰ no m li sa chn vo ܩng tnh i, tao ly lm l lm Khoa i!
Thy Ng ngn nga chm ch†c, ti tm cch chng ch‰:
- Th tao ging nh my thi. Thot u l yu chi, ri dn dn chuy‹n qua... yu thiŒt.
Ng h gi†ng:
- My ging tao sao ܮc m ging! Tao mc bŒnh yu mn tnh, my mang t cht thy cha, a thng ni‰t bn, a sa a ngc, khc nhau xa! T dng my n phi ba m thuc l ca ai, b‡ng m u chy theo con gi. Ni cng thm hu nh tao, nhaao v em cn try vi trc vy, c thy tu mi hon tc nh my sc u m i "cho ti theo vi, ko ti nhiŠu". N‰u chng may n n‹ li my, n thng tay "ko" my mt pht, chc my s t p u xung t, chy mu mm mu mi lnh lng ch chng chi!
Ng v ln trܧc mt ti mt bc tranh ton mu xm. Chc n mun ti ch‰t khi‰p b cuc na chng ‹ n rng ܩng sn n Gia Khanh. Ti liŠn m c ni:
- My "h" tao ‹ tao rt lui ch g?
Ng cܩi ha h:
- Tri t! Thng Ngh, thng Ha tao cn khng s, khng l tao s my! Nh th thiŒt i s nh th dm? My c in khng h Khoa?
Trong khi ti ng ch‰t trn th Ng v‡ ngc, hng hn ni ti‰p:
- ‹ my khi nghi kœ, tao s ng bi th ca my, mc d v tr ca n l ra nm s†t rc. Cn tao v my, t nay m‡i a phi t lo ly "mng sng" ca mnh. M‡i a chi‰n u trn mt trn tuy‰n, khi cn ai gip ai!
Sau khi tuyn b mt cu "t bng", Ng nht bi th ca ti vo ti o v khŒnh khng b i, khng kp ‹ ti ni mt li t gi.
Ti ng ngn ng nhn theo nh th n anh. Ng khng cu chuyŒn ti thng Gia Khanh. N ch in ti‰t chuyŒn ti dm coi ti l i th ngang tm vi n. N gin tn Œ h‡n ho, chuyn i n cp th ngܩi khc, trong khi li s s ph "n cp" tnh yu ca mnh.
Nhng Ng c gin ti hay khng, i vi ti iŠu chng quan tr†ng g. Ti ch lo mt iŠu, khng bi‰t cui cng Ng c chu ng bi th "tng hp" ca ti nh n ha hay khng. Ti hy v†ng n‰u khng n‹ ti th t ra Ng cng n‹ mt ba nh th tiŠn chi‰n ang "tm tr" trong th ti. N‰u Ng l s ph ti th ba ng kia l s ph n. S ph ca nh th Ngu Kha tc l s t ca nh th K.K. Thng B khng bi‰t iŠu nn khi chy li gn ti, thy ti ang lim dim mt, lm nhm cu nguyŒn: "S t i, ph h con vi!", n hong ht s tay ln trn ti, lp bp:
- My b ch di cn h Khoa?

TruyŒn Khc star Hoa Hng X Khc star Chng 13