Chu+o+ng 13: Hoa Ho^`ng Xu+' Kha'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 13: Hoa Hng X Khc

Ba t s Xun DiŒu, Huy Cn v H Dz‰nh hn nghe thy li khn cu tha thi‰t ca ti nn vo ngy t bo tܩng sp ln khun, ti tm thy trong xp bn tho Ng a bi th "Bi‰t ‰n bao gi" ca ti.
Ti mng nh m c trong bng v k‹ t giy pht , ti chi mi vo chm cht minh h†a bi th ca mnh.
Trnh by v trang tr t bo, ngoi ti ra, cn c thng Vinh r‡. Nhng Vinh r‡ ch l "th ph". N l lnh ca ti. Trܧc nay, bi v mܩi phn, ti ginh v h‰t by phn. Vinh minh h†a ba phn t i cn li. Nhng ln ny, do ti u t h‰t thi gian v cng sc vo bi th ca ti nn Vinh tha h ma c†. N khoi lm. Va khoi, n va thc mc:
- Bi th ca ai m my v k vy?
Ti v vt:
- N kš tn tt lm sao tao bi‰t ܮc!
Vinh t m cm bi th ln xem. Xem xong, n bu mi:
- Th d c!
Gi†ng lܫi ca thng Vinh lm ti gin mun a gan. N‰u n l em ti th ti t n ri. Kt mt n‡i, n l bn ca ti v mc d mt n r‡ hoa, tay chn n li to nh cng voi. Ti nh t an i: n u c bi‰t K.K. l ti, n‰u bi‰t hn n bc "s‰p" ca n ln tn my xanh ri. Ngh vy, ti ch mm mi, hm hc:
- Nhng m tao thch bi th ny!
Thy ti Ƕt ngt ni quu, Vinh khng dm bnh lun thm na. N ci xung h hoy lm phn s.
Trong nhng bi th Vinh minh h†a, c c bi th ca Ngu Kha. Do ny, Ngu Kha vn ti‰p tc lm th tnh cho Gia Khanh. N vn ra r ci iŒp khc "Em l chim x l, c hi‹u tnh anh khng?". Nhng con chim qu› qui kia dܩng nh nht nh khng chu hi‹u nn trong bi th no Ng cng nhc ti nhc lui ci š , hŒt nh thng bo "coi chng mt cp" m ngܩi ta vn lp i lp li trn loa phng thanh cc b‰n xe lin tnh.
Ti bn trong lp lc ny cng thi ch†c Ngu Kha. Ch†c hoi, thng Ng c gi n l, ai ny m chn. Hn na, n thng Ng nh gi vo nh trng nn cng chng ai bun quan tm. N tung th o o nh Tn Ng Khng tung thi‰t bng. Gia Khanh vn mt mc tr tr.
Cho ‰n nay, ch c ti, B v c l c Gia Khanh bi‰t Ngu Kha l ai. Nhng c ba Šu ngm tm. Gia Khanh th vy, nh chi‰c l khoai, bao nhiu th ǰ ra ngoi by nhiu. B th nhn Ng bng na con mt. N bo ti: Ngu Kha l tn v hi. B ch Š phng Ngh.
Ti khng coi thܩng Ng. Nhng ti khng tin n s nm ܮc ui sao chi. Th ca d sao cng l v kh tm xa. Trong khi , ‹ gii quy‰t chi‰n trܩng, ngܩi ta khng nhng cn i pho m cn cn c sng trܩng v lܫi l cho nhng mn nh xp l c.
Ti khc Ng. Ng ngi xa lc xa l, trong khi ti ngi st ngay sau lng Gia Khanh. Ti tng tr chuyŒn vi n. Ti cho n mܮn thܧc, mܮn gm, mܮn vi‰t. N cܩi vi ti. Ti cܩi vi n. N cܩi ng ngn ca ti l lܫi l, l sng ngn. Ti ch thi‰u i pho.
Nhng hm nay ti chun b u vo y. Ti np bi th "Bi‰t ‰n bao gi" vo nng i bc v sp sa git c.
Hm khu i bc ca ti khai ha, ti khng dm ‰n lp sm. Ti khng can m chng ki‰n cnh Gia Khanh ng trܧc t bo tܩng v run ry †c tng dng th ca ti. Gia Khanh xc Ƕng mt, ti s xc Ƕng mܩi. V bao gi cng vy, h xc Ƕng qu mc, ti khng lm sao ngn ܮc nhng c nhy mi qui c, ti s "ht x hi" tht to v nhng tm ca knh trn tܩng s rung ln long xong. M mt nh th c gi†ng iŒu tr tnh nh nh nh nh th K.K. th khng ܮc php "ht x hi" sm st nh th‰, nht l vo thi i‹m ti ang c t ra ng yu nht trong nhng ngܩi n ng ng yu.
Ti ch m cp vo lp sau khi ti‰ng trng vo h†c vang ln ܮc nm pht. Cho c xong, ti l d i vŠ ch‡ ngi, u ci xung nhng mc th li‰c vŠ pha Gia Khanh. Ti ngc nhin khi thy n tnh b, chng t v g l mt ngܩi con gi va nhn ܮc "thng iŒp" ca "ngܩi yu". Cp mt n vn p nh thܩng lŒ, nhng ro honh. Hay l n cha †c bi th ca mnh! Ti thp thm nh bng.
Sut bui sng hm , ti hi hp ch xem Gia Khanh c hi mܮn ti mt mn g khng. N‰u n quay xung, ti s tm cch d xem thi Ƕ ca n. Trܧc y, chuyŒn thng Ng ti cn hi ܮc. ChuyŒn ti, chng l ti lm thinh. Nhng mc cho ti ngh‹n c ch thi, gn hai ti‰ng ng h Ǣng Ǥng, Gia Khanh tuyŒt nhin khng ngonh mt li Ǣng sau ly mt ci. N c cm ci chp bi, ra v ta y ham h†c lm. Tht dm bt nga con mt!
Cui cng khng kin tr hn ܮc na, v li sp ‰n gi ra chi, ti nh chm ln bn trn, g†i kh:
- Gia Khanh!
- G vy Khoa?
Gia Khanh nhn ti bng i mt m to.
Ti p ng:
- Gia Khanh cho Khoa mܮn... cy thܧc i!
- Ch cy thܧc ca Khoa u?
Ti li‰m mi:
- Ba nay Khoa ‹ qun nh.
Ni xong, ti b‡ng ti mt khi nhc thy cy thܧc "‹ qun nh" ca ti ang nm s s trn bn. Ti nh ly cun tp che li nhng li s Gia Khanh pht hiŒn ra hnh Ƕng ng ng ca ti. Chng bi‰t lm sao, ti nh dn ngܩi xung mt bn, ly ngc ln cy thܧc. Cy thܧc cn vo xng sܩn au nhi nhng ti ch bi‰t cn rng chu trn.
- Khoa lm g vy? - Gia Khanh ng ngc hi.
- Khoa c lm g u! - Ti cܩi gܮng go.
Gia Khanh vn nhn ti chm chm:
- Sao Khoa li nm trn bn?
- €, ... ti Khoa s c gio trng thy.
Va p, ti va git vi cy thܧc trn tay Gia Khanh. Khi ny ti mong n quay xung bao nhiu th by gi ti li mong n quay ln by nhiu. Nhng Gia Khanh chng bao gi thm lm š mun ca ti. N thch lm theo š mun ca n hn. N li ti‰p tc "tr chuyŒn":
- Khoa k i!
N‰u nh bnh thܩng, s quan tm ca Gia Khanh s khi‰n ti cm Ƕng ‰n a nܧc mt. Nhng by gi ti ang a nܧc mt v... au. Ti c cm gic cy thܧc khn nn kia ang ng† nguy dܧi ngc ti mt cch thch th v lc no cng lm le cha cc mi nh†n vo xng sܩn ti. V ci lš do ch‰t tiŒt m d yu Gia Khanh khng ‹ u cho h‰t, ti vn phi ti‰c nui t chi ci c hi m ti hng mong Ǯi. Ti th di p:
- , lt na Khoa k! - V c khng l v au ǧn, ti nhn ln bng, pha - Ch‰t! C ng xung ka!
n ca ti qu l n Ƕc. Gia Khanh ht hong quay pht ln. Hn cho ti, ngay lc c Vnh Yn nhn xung, v vy Gia Khanh chng my may nghi ng. N tܪng ti bo Ƕng tht.
C Vnh Yn dy mn s lp ti. C khng xinh p bng c Tn ch nhiŒm, nhng c du dng hn. C l nh c c mt i mt rt to, lc no cng nh ln v hiŠn hu. i mt lc ny cng m to hn na khi c kinh ngc thy ti th tay rt t dܧi ngc ra mt cy thܧc trong khi tay kia ang vung vy mt cy thܧc khc. B tch k qui ca ti hn khng khc lm nhng vin i tܧng trong mn s c dy. Ngy xa ra trn, ngܩi ta s dng song ao chc cng na n nh ti s dng thܧc by gi.
Nhng c Vnh Yn khng "hi thm sc khe" ti. C ch chp chp mt ri nhn lܧt qua ch‡ khc. Ti bo ri, c hiŠn nht th‰ gii. N‰u c chi c bt ti ng dy, chc m†i chuyŒn ǰ b‹ tm lum. Gia Khanh s bo ti l... thng Cui. N s thng tay gch tn ti khi danh sch hi viŒn hi nhng ngܩi yu n. Ti s ni bܧc theo nh th Ngu Kha, yu hoi hoi mt ngܩi yu tܪng tܮng. Ti s ng chu ra bn vŒ ܩng, au kh theo di cuc chy ua cn li gia th v ra. Thng Ha bp chp ng vai con th, thng Ngh lm l Ƕi lt con ra. Chy ri‰t mt hi, Ǣng no cng c a ti ch. ng no cng c a ܮc Gia Khanh chong ln c vng hoa chi‰n thng. Khi , lng ti hn s tan ra trm nghn mnh. Ti cng ܮc Gia Khanh chong hoa ln ngܩi, nhng khng phi vng hoa chi‰n thng m l vng hoa... tܪng niŒm, vi hng ch "V cng thng ti‰c nh th K.K., k ni di nh Cui".
Nhng n‡i lo ca ti khng xy ra. C Vnh Yn bi‰t ti ngoan ngon ni ti‰ng, c khng n lm tnh lm ti ti. Cn ti th Ǯi cho c va quay mt i, ti liŠn th ra mt hi di nh nhm v vi vng giu bi‰n cy thܧc ca ti vo ngn bn.
Ri ti thn th cm cy thܧc ca Gia Khanh trn tay. Ti chng bi‰t lm g vi n. Ti ch bi‰t ngi Ǯi. C hi ngn vng va mi s ‰n bn ti, thm ch n cn nhe rng cܩi vi ti, nhng ti ‹nh ong ‹ vut mt. Ti phi bt u li t... pha sau lng.
Do d mt hi, ti li chm ln pha trܧc, g†i kh:
- Gia Khanh!
Gia Khanh li‰c vi vŠ pha c Vnh Yn ri ngp ngng quay xung.
- Tr cy thܧc cho Gia Khanh n!
Va ni ti va cha cy thܧc ra.
Gia Khanh va cm ly cy thܧc, ti hp tp hi ngay, s n thnh lnh quay ln:
- Sng nay Gia Khanh c †c t bo tܩng cha?
Ti lp li ng kch bn ln trܧc. V ti mng rn khi thy Gia Khanh gt u.
Ti liŠn ln ti:
- Vy chc Gia Khanh †c bi th "Bi‰t ‰n bao gi" ri ch g?
Hi xong, ti nhn Gia Khanh lom lom, ch n gt u. N‰u n ti‰p tc gt u, ti s ti‰p tc hi "Vy Gia Khanh c bi‰t thi s K.K. l ai khng?". Hn Gia Khanh s p "Lm sao Gia Khanh bi‰t ܮc! Nhng K.K. l ai, iŠu u c dnh dng g ‰n Gia Khanh!". Ti s cܩi chm chm "C y! Ti Gia Khanh khng bi‰t thi!". Ti y m†i chuyŒn s tr nn d dng hn. V nh khng th‹ khc ܮc, cuc i thoi m‡i lc mt tnh t: "Mt trong hai ch K. l tn Khanh y!" - "Tn ca Gia Khanh h?" - ", tn Khanh vi‰t tt." - "Th‰ cn ch K. kia?" - "Gia Khanh th on xem!" - "Gia Khanh chu." - "Gia Khanh bi‰t m Gia Khanh lm b thi!" - "Gia Khanh khng bi‰t tht m!" - "Vy Khoa ni nghen!" - ", Khoa ni i" - "Ch K. kia l tn Khoa y" - "Tn Khoa?" - "." - "Sao Khoa li ghp tn Khoa vo vi tn Gia Khanh?" - "Khoa cng khng bi‰t na, c l ti v... ti v..." - "Ti v sao?" - "Ti v Khoa thch th‰!" - "Thch g k vy?" - ", Khoa k lm. T ngy Gia Khanh vo h†c chung, t nhin Khoa thy mnh... k k!" - "Ng qu hn!" - ", ng gh!". Ti y Gia Khanh b‡ng bt cܩi khc khch. Ti‰ng cܩi ngm vo hn ti nh mt ng†t...
Dܩng nh khi yu, con ngܩi ta ai cng tr nn giu tܪng tܮng. Ti cng vy. Trong u c m mng ca ti, ti v Gia Khanh tr chuyŒn vi nhau bng mt gi†ng iŒu m i, tr tnh hŒt nh chng ti yu nhau u t... ki‰p trܧc. V cui cng, Gia Khanh n nhn tnh cm ca ti bng mt n cܩi...
ang th hn theo my gi, ti b‡ng git mnh v chp chp mt. ng l Gia Khanh ang cܩi. Khng phi cܩi trong cn m m cܩi ngay trܧc mt ti. Gi†ng cܩi ca n khi‰n ti ngc nhin qu sc. Ti hi n †c bi th "Bi‰t ‰n bao gi" cha, l ra n cm Ƕng gt u mi phi, sao n li cܩi! Ti‰ng cܩi khng ng ch‡ chng c v g l mt ng†t. N ging mt ǡng hn.
Ti hoang mang hi:
- Sao Gia Khanh li cܩi?
Gia Khanh tm tm:
- Gia Khanh cܩi tc gi bi th.
Ti c cm gic nh Gia Khanh va tt vo mt ti mt go nܧc lnh. Ti run run hi:
- Tc gi bi th sao?
Gia Khanh nheo mt nhn ti:
- B Khoa cha †c h? Tc gi ny c ci bt hiŒu ng lm!
Tri i, ci bt hiŒu thm thy v trn trŠ tnh cm nh vy m n n ch! ng l con nh ny v tnh qu x c! Hn g nh th Ngu Kha thc m sng tc ‰n m mt m n chng Ƕng lng mt t ti ng c no. Nhng ti u phi Ngu Kha. Ti tng cho n mܮn bao nhiu l th, chng l n khng x‰p ti vo diŒn "u tin gii quy‰t" sao! Ngh vy, ti c nn au thng, bn chn hi:
- Bt hiŒu sao m Gia Khanh ku ng?
Gia Khanh li che miŒng cܩi:
- Ai li ly bt hiŒu l K.K.K.! Hi sng lc t bo va treo ln, ti bn cܩi qu tri. Cn nh Hng th b nho b nho i tm th phm. N bo tc gi K.K.K. ny c š chi xo n!
Ti "ng lnh" c ngܩi, mt m i. M‡i li ni ca Gia Khanh nh mt gi†t cܩng toan nh vo tri tim non nt ca ti. Ti nghe tri tim mnh chy ln xo xo nh ngܩi ta phi hnh m. a no? a sa tng qu› s no em tnh yu u ǩi ca ti ra xo ln ‹ lm mn nhu? Trܧc khi t bo tܩng ܮc treo ln, chiŠu hm trܧc chnh tay ti nn nt vi‰t hai ch "K.K." tht p, tht bay bܧm bn dܧi bi th "i pho" ca ti. Hai ch K.K. hm sc bi‰t bao nhiu, tnh t bi‰t bao nhiu, keo sn gn b bi‰t bao nhiu. Vy m khng bi‰t ci a c nhn tht c no li gi‰t ti bng cch thm vo mt ch K. khn nn bn cnh.
Hm trܧc, trong khi ging bi, thy Tun Anh c nhc ‰n ng Klu Klux Klan M. ng K.K.K. ny l cha phn biŒt chng tc, lc no cng lm le thanh ton dn da mu. Vy m ci bt hiŒu thn thng ca ti ang t hai ch K.K. th mng b‡ng chuy‹n thnh ci tn ng c n, bo ti khng ch‰t cng sao ܮc!
Li cn thm s hm d†a ca nh Hng na. Hm trܧc ti ri vo tay n mt ln, m vŠ cn chim bao c mng, nay n "t" ܮc ti, chc n gi‰t ti nh gi‰t ki‰n.
Ti l con ki‰n, trong khi ch nh Hng bp bp gia hai ngn tay, ti thm i kiŒn c khoai bi‰t bao. Nhng c khoai l a no, ti khng bi‰t. "Hi" ti ch c th‹ l hai nhn vt lin quan ‰n t bo: ch bt Ngu Kha v h†a s Vinh r‡. Xt vŠ ngoi hnh, h†a s Vinh r‡ c v ging c khoai hn. Nhng chng c lš do no ‹ n "chi" ti. V li, thn phn n l thn phn ci anh trnh by, c cho vng n cng chng dm "bin tp" bt hiŒu ca ngܩi khc.
m sau lng ti, ch c th‹ l thng Ng. N thܩng › mnh l ch bt, n dm lm nhng chuyŒn Ƕng tri, hung h g ci viŒc cn con l thm mt ch K. vo bt hiŒu ca ti. Hn na, Ng ang theo ui Gia Khanh, thy ti h‡n ho nhy vo cuc sc my n nhܩng ܩng. Ti li dng "Ƕc chiu" ca n l th ca ‹ t tnh vi Gia Khanh, n chu sao ni. Ba trܧc, thy n sn lng ng bi th ca ti, ti inh ninh n t t‰. Ti tܪng n chi tr m thܮng. Ti u ng n gi ti vo by. N chi c "hi m thng" ny Ƕc qu sc. Ti lnh ngay ngn n vo ngc, au mun i mu nhng nh phi ngm miŒng lm thinh.
Ti m h h Ng s khai tut tut mi tnh vng trm ca ti trܧc lp. Ng chng s ti phn cng. N l cha lm th tnh. N thng nh h‰t a con gi ny ‰n a con gi khc. Nay n‰u b pht hiŒn thng thm mta na, n chng ngn. Trong khi , ti o mo lng danh. Ti bn m bi‰t ܮc ti lm th ng š vi Gia Khanh, hn ti n s ǰi biŒt danh ca ti t "ng thnh sng" thnh "ng thnh... chn". m con gi s khng g†i ti l "ngܩi mt st" na, m c th‹ g†i bng mt ci tn khc, nh "ngܩi mt mc" chng hn. Lc , ti ch c nܧc b trܩng ra i.
l cha k‹ th thng Ng l th th thiŒt, cn th ti l th "ch‰ bi‰n" li. Ng chi c, ru rao ti l thng n cp, chc Gia Khanh s khinh b ti thm tŒ. N s chng thm cho ti i theo xch dp, ch ng ni l ܮc yu n v ܮc n yu li.
V tt c nhng ci l ti tŒ m ti nh ngm ǡng nut cay. V khi ti‰ng trng ra chi va vang ln, ti vi vng tt ra sn. Ti khng dm li trong lp. Ti s ti khng bnh tnh ‹ nghe nhng li bnh phm ca bn b vŠ ci bt hiŒu K.K.K. ang nm tru ngi ngay dܧi bi th tnh u tay ca ti.
Nhng nh vy m no c yn. Ti ang i lang thang d†c hng ro quanh sn, b‡ng nghe c ti‰ng chn ui theo. ui theo ti lc ny ch c th‹ l nh Hng. Ti i‰ng hn nh bng v hp tp ro bܧc. Nh Hng li ro gp theo khi‰n m hi ti nh thnh gi†t sau lng. Hnh nh trong gic m khng khi‰p m xa bt cht hiŒn vŠ lm ti rng mnh. V trong tnh th‰ thp t nht sinh , ti cm u t chy. Nhng mi chy ܮc nm, su bܧc, ti vi khng li. Bi v, ti nghe thy ti‰ng thng B vang ln t pha sau:
- ng li Khoa i! Tao ch c phi con Hng "ch-v" u m my chy thc mng vy!

TruyŒn Khc star Hoa Hng X Khc star Chng 14