Chu+o+ng 14: Hoa Ho^`ng Xu+' Kha'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 14: Hoa Hng X Khc

Sau tai nn thm khc , ti xu nh bn. Ngn n ca Ng nh ti tr†ng thng. Ti khng cn hng hi tn cng Gia Khanh na.
Trong nhng ngy , ti khng thm ni chuyŒn vi Ng. Ÿ trܩng cng nh nh, ti lun lun tm cch trnh mt n. Nhng Ng vn tnh kh. Gp ti, n vn nhe rng cܩi h h, ra v ta y v can. Nhng ln ny, ti nht quy‰t khng ‹ n la. N la mt ln, ti mun ngt ng, n la thm v na, chc ti "t bng".
Ti khng thm nhn mt Ng. Ti cng khng thm nhn mt Gia Khanh. Ngi pha sau, ti ch nhn... lng n. Gia Khanh p, ci lng cng p. Hi Gia Khanh cha vo h†c, nh Hng ngi ngay trܧc mt ti. By gi n ngi nhch sang bn cnh. Nhng hi , nhn mt ti con gi ti cng ch thm na l nhn... lng. By gi, m†i s sao ǰi thay qu sc. By gi, ti "khng thm" nhn mt Gia Khanh ch v ti khng can m. Ti s n pht hiŒn ra ti l nh th k th chng tc K.K.K. N m bi‰t, n mc vi nh Hng, chc ti c nܧc vŠ qu lm inh B Lnh.
Ti ngn cnh c lau tp trn nn m‡i ln bt ng bt gp nh mt ca Gia Khanh, ti Šu ng l ch‡ khc.
Thy vy, B lc u, bnh lun:
- My lm vy khng n!
Ti bun b:
- Ch tao bi‰t lm sao!
B vung tay, hng hn:
- Thi‰u g cch! Thua keo ny ta by keo khc!
- By keo g by gi?
- Lm bi th khc!
Ti th di:
- Cch ny coi b khng n! Thng Ng nm t bo trong tay, n s ph na!
B sc nh ra. N chp miŒng:
- Ch, gay go hn! Thng Ng trn ca, chc chn n s khng ‹ cho my l†t qua! Thi, ‹ tao ngh cch khc!
Ni xong, B cn mi ngh ngi. Ti nhn cp mt nheo nheo sau cp ki‰ng ca n v khng hi‹u ci u c "gio s" ca n c sp ngh ra ܮc mt k‰ hoch no hay ho khng.
m chiu mt hi, B b‡ng reo ln:
- C ri, c cch ri, Khoa i!
Ti thp thm:
- My ngh ra ri h?
B gt u:
- . C mt cch tuyŒt diŒu m trܧc nay tao qun mt.
Thi Ƕ m ca B khi‰n ti st c rut. Ti nhn mt:
- Cch g my ni i ra cho ri, c vng vo Tam Quc hoi!
B cܩi h h:
- y n, nghŠ rut ca my l nghŠ v. Vy m trܧc nay my b ri hi h†a ‹ chy theo thi ca v m nhc. B s trܩng, chy theo s on, tht bi l ci chc. By gi my phi quay vŠ vi hi h†a mi mong cu vn tnh hnh.
Chnh B xi ti lm th tn tnh Gia Khanh. Vy m by gi n ph bnh ti ti my ti mt. N lm nh n khng chu trch nhiŒm g vŠ nhng tht bi ca ti. Nhng B l cha ǰ vy, ti khng thm chp n. Ti ngp ngng hi li:
- Quay vŠ vi hi h†a l sao?
- Tc l my dng hi h†a lm phng tiŒn by t tnh cm vi ngܩi my yu.
Thy ti vn ng ng ngc ngc, B tc lܫi gii thch:
- C g u m khng hi‹u! tao mun ni l my v mt bc tranh vŠ Gia Khanh, ri em tng n.
- €, ... - Ti y th ti bt u hi‹u ra š ca B.
- Cn ", " g na! y l Ƕc chiu ca my. Lm th my thua xa thng Ng. Ht hng, my lp v‰ thng Ha. Ch c hi h†a l my Ƕc quyŠn khai thc, khng a no cnh tranh ni. My tng bc tranh cho em, em s m tt th l.
K‰ hoch ca B tht l tuyŒt. Nhng ti vn cha yn tm:
- Bc tranh th u c ni ln ܮc iŠu g?
B trn mt:
- Sao li khng ni ln iŠu g! My v Gia Khanh tht p vo, ri my ch thch hng ch "chn dung tnh yu" dܧi. Tao bo m khi nhn thy hng ch lnh lng tnh š , tm hn em s lc l nh con tu say sng.
Ti khng bi‰t khi nhn ܮc tng phm ca ti, tm hn ca Gia Khanh c s lc l nh B d on hay khng, cn ti ch mi nghe n v vi, t thy u c ch‰nh chong v tri tim lo o nh ngܩi say rܮu. V trong tm trng bay bng , ti ni, gi†ng ngt ngy:
- ܮc ri! Tao s v!
Ti v bc "chn dung tnh yu" mt ng mt tun. Hm u tin, B ha vi ti l s tm cch nh cp tm th h†c sinh ca Gia Khanh vŠ cho ti. Nhng m mu ca B hon ton tht bi. nh cp ca ti con trai th d. Con trai a no cng ‹nh ong, hi ht, h m chi l qun bng c tri t. Ti con gi li khc. c ca chng ton l vt bt kh ly thn, i u chng cng mang k k bn cnh. Hn na ti n thܩng c khuynh hܧng tm tm li vi nhau, khng chi tr "x l" lang thang nh ti con trai, do "gio s" B khng c cch no gi tr o tc ra ܮc.
Khng c tm nh trong th h†c sinh, ti nh phi v Gia Khanh theo tr nh. ‰n lp, ti nhn n chm chm. VŠ nh, ti cm ci hnh dung li. Ti nn nt v tng cht mt, vt v cn hn tru ko cy. Thnh thong, B chy li ng bn cnh, dm d v bnh lun:
- Ci mi cha ging! Mi Gia Khanh thanh hn nhiŠu!
- Cp mt n to ch u c ti h nh mt ln vy!
Ti dp t i qua mt bn, loay hoay iŠu chnh theo li nhn xt ca B. Trܧc nay, ti ch quen minh h†a. Ti u c quen v truyŠn thn. Ti sa ti sa lui khun mt ca Gia Khanh mt cch kh s. Kh s hn na l ti phi va v va giu. Tnh ch ca ti y ry chung quanh. Thng Ng, thng Ngh, thng Ha, a no cng sn sng lm hng cng trnh ca ti n‰u chng bi‰t ti li dng "hoa tay" ‹ mong chi‰m ot sao chi Halley lm ca ring.
Ti ǥt cun sch m sn bn cnh, va qut c† va li‰c chng vŠ pha ca ra vo. H c bng ngܩi thp thong l ti vi vng ko cun sch chn ln t croquis v gi v chm ch †c, ra v ta y l con m†t sch. Bng k‰ sch , ti thot hi‹m nhiŠu ln. Ti la thng Ngh v thng Ng nh la con nt. M‡i ln b ti cho vo xi‰c, hai tn kh ch bi‰t tr mt xušt xoa:
- B my nh ginh chc "gio s" ca thng B sao m sut ngy c ngi m cng cun sch vy Khoa!
Nhng lc , ti ch cܩi, mt vn khng ri trang sch. Thy ti mun ui kho, Ng v Ngh lng ti lng lui mt hi ri chun mt.
Trong b†n, ch c thng Ha l cng c nht. N lng vng quanh ti hng gi, ui cch g cng khng i. N hi ti lm g . Ti ni ti ang †c sch. N r ti i nh billard. Ti bo ti bn. Gp Ng hoc Ngh, nghe ti ni vy, chng b i ri. Thng Ha khc. Khng nhng khng b i m n cn s li bn ti v ging cp mt l ln, hi:
- My †c cun g vy? a tao mܮn cht coi!
Ti gt:
- Khng c mܮn g h‰t! Tao ang †c!
Nhng Ha dai nh a i. N ti‰p tc lng nhng:
- Tao ch coi ci ta thi. Ri tr liŠn.
Ti kht mi:
- Ci ta c g m coi! y l cun "Gi u ma" ca Thch Lam.
- i, cun "Gi u ma" h? - Ha ku ln - Tao thch cun ny lm! a tao mܮn cht i!
Ti tc mun n om m mt. Cha bao gi ti thy thng Ha d ght nh lc ny. N c v mun eo dnh ly ti cho ‰n chng no ti chu h‰t ni phi ly bc chn dung tnh yu ra dng cho n. Ti va cu knh li va lo u, cha bi‰t phi lm th‰ no ‹ tng c tn ca s nhiŠu chuyŒn ny ra ca th may sao "qui nhn" kp thi xut hiŒn.
B th u vo phng v ch cn nhn thong qua mt ci, n hi‹u ngay tnh hung gay cn ca ti. Sau khi nhy mt vi ti, B can thiŒp liŠn. N ku:
- Ha i Ha!
Ha quay pht li.
- i chi i! - B ti‰p tc d.
- Chi u?
- i nh billard! Hai ly c ph, bn i‰u thuc! Nh hm qua, dm khng?
Ha b n khch tܧng ca B nh ngay y‰u huyŒt. N qun pht gi u ma vi gi cui ma. M quy qu i theo B, va i va nghi‰n rng tro tro:
- Hm qua, tao "kha s" trܧc m cui cng li thua, tc i l tc!
Ha la tc. Nhng n‰u n bi‰t mnh ang b B dng k‰ "iŒu h ly sn" ‹ by ra khi "khu vc nguy hi‹m", n cn tc gp mt t ln.
Nhng d sao th s xut hiŒn thnh lnh ca nhng ng bn quš ha ny vn khng ngn cn ti thc hiŒn š nh ca mnh. Tng ngy, tng ngy, khun mt ca Gia Khanh cng hiŒn r trn giy. i mt ca n tr nn lung linh v sinh Ƕng hn. i mt u y‰m nhn ti nh mun ni: "Hi chng Picasso ca lng em, chng v p nh th‰, em khng yu chng th cn bi‰t yu ai". Nhng lc , ti phi nhm mt li ‹ nghe ci m thanh tܪng tܮng kia ngn nga trong lng nh hi chung ma thnh l.
Cho ‰n khi B ng gt g trܧc bc tranh ca ti th ti mi thc s tin rng n hon chnh. B ngm ngha mt hi ri but miŒng khen:
- p lm!
Ti hi hp hi:
- Nhng c ging khng?
- Ging hŒt! - Ri B tc lܫi ni ti‰p - Khi nhn thy bc tranh ny, chc chn Gia Khanh khng n no t chi tnh cm ca my. Bi v phi yu Gia Khanh gh lm, my mi c th‹ v ܮc mt bc tranh tuyŒt vi nh vy. Gia Khanh tha thng minh ‹ hi‹u iŠu .
Tht ti cha thy a no tt vi bn nh B. N ba hoa mt hi, ti tܪng nh mnh ang trn thin ܩng. Ti tܪng Gia Khanh sp sa m chm ly ti ti ni. Ti phi lim dim mt cho lng du li v trong trng thi bŠnh bng , ti nghe r rng ti‰ng Gia Khanh th th bn tai "Hi chng Picasso ca lng em...". V d nhin, mt khi Gia Khanh th tho m i nh vy, ti khng ngu g m mt ra vi.
"Gio s" B thng minh th thng minh tht nhng i lc n li cao hng chng minh l n cng c th‹ ngu hn b. Nh lc ny chng hn, n th bo ph ngang gic mng ca ti:
- M mt ra my! Lm g nhm tt li vy?
Ti m mt ra. V cau c vc li:
- Tao m mt hay nhm mt kŒ tao, viŒc g ‰n my!
- , thng ny l! My phi m mt ra mi vi‰t ܮc ch!
Ti ng ngc:
- Vi‰t g?
- Th vi‰t "ph Š" cho bc tranh "chn dung tnh yu". My qun ri sao?
- €!
Ti sc nh ra v lt t bܧc li gn bn, cm ln cy vi‰t. Trong mt thong, ti k xong dng ch y š ngha bn dܧi bc tranh.
B ng ngoi xoa tay:
- Th‰ l xong! By gi my c th‹ gi tng em ܮc ri!
‰n gi pht ny ti mi cm thy lng tng. Ti nhn B:
- Gi cch sao?
B nhn vai:
- Th gi ch gi cch sao! Ging nh my gi bi cho thng Ng vy! B bc tranh ‰n trܧc mt em, cha ra v ni: "Anh xin tng em, tri tim thn thc ca anh!".
- Thi i my! ChuyŒn nghim tc m my c a hoi!
B tm tm:
- Tht ch a g! My phi ch thn mang tng phm ‰n cho em! ng c hng nh tao!
B bi‰t tng rut gan ti. Ngh ‰n chuyŒn gip mt Gia Khanh, ti pht rt. Nhng ti cha kp m miŒng nh B, n vi v ln ti‰ng t chi trܧc. Ti th mt hi di thܩn thܮt:
- T dng tao thy ngi qu!
- ng ngi! - B Ƕng vin - Ngi l khng lm ܮc iŠu g h‰t. Trong tnh yu cn phi dng cm. Cha phn "C g, ca s m". ng b mnh cng ni "Khng vo hang c†p sao bt ܮc c†p con". Chng l ng b li i xi di chu cht? M Gia Khanh u phi l c†p. N ch l con nai vng, d bt hn c†p gp mt ngn ln!
B bt u rao ging. Mc d khng thc s tin tܪng vo nhng li l ca n, ti cng chng cn cch no khc hn. Ti phi ‰n gp "ng s" thi. B ni c phn ng. Nht cy chng lm nn cm cho g, ch t to iŠu kiŒn cho ti thng Ngh, thng Ha bp ci qua mt. Ti phi a. Nhng a u?
- Chng l tao mang bc tranh ‰n lp? - Ti nhn B, gi†ng ǡn o.
B thn nhin:
- Th mang ‰n lp ch sao!
- Tao khng dm u! - Ti rt vai - Ÿ lp c bao nhiu l a! Hng trm cp mt nhm vo, chc tao xu!
B tc lܫi:
- Khng dm a ti lp th a ti nh.
- Nh ai?
- Th nh Gia Khanh ch nh ai! Chng l d n vŠ nh ti mnh?
Ti chp mt:
- My bi‰t nh n khng?
- Khng bi‰t! Nhng mun bi‰t th d thi! Ni trong ngy mai tao s iŠu tra ra a ch ca n gim my!
Tra hm sau, va tan h†c ra, ti m cp i thng vŠ nh. B khng vŠ cng ti. N phng xe p i lm nhiŒm v.
Na ti‰ng ng h sau n mi l mt v phng. Va nhn thy ti, n vung tay ht tong:
- -r-ka! -r-ka!
Ti a ngn tay ln miŒng "suœt" kh:
- Nh nh my!
B cܩi hŠ hŠ:
- Ti n ang ngi u lo nh trܧc, chng nghe thy g u! - Mc d ni vy, B vn cnh gic h gi†ng - Em tr† s nh 45/27 ܩng Hunh Thc Khng.
Ti vi v ly vi‰t ra ghi a ch trn vo s tay cho khi qun. i cho ti vi‰t xong, B nhn nh thng bo ti‰p:
- Nhng em khng mt mnh.
Ti hn nhin:
- Tt nhin ri! Gia Khanh phi chung vi gia nh ngܩi ta ch!
B m :
- Nhng gia nh c mt a cng h†c chung lp mnh.
Ti‰t l ca B khi‰n ti lo ngay ngy. Gia Khanh mt mnh, ti cn hy v†ng lui ti "lm quen", ch n‰u c thm mt a na bn cnh, chc ti khng bao gi dm bn mng ti .
Ti bun b hi:
- a no vy?
B khng tr li ngay. N mc ti ly ra mt vin thuc trng trng a ti:
- My ung thuc i !
Ti tr mt:
- Sao t dng my ku tao ung thuc? Tao c bŒnh hon g u?
B vn khng rt tay vŠ:
- Th my c ung i!
Ti t m nhn vin thuc trn tay B:
- Thuc g vy?
- Thuc an thn.
Ti ku ln:
- Tao ung thuc an thn lm g?
B nghim trang:
- Ung ‹ nghe tao ni tn ci a chung vi Gia Khanh ch chi! My khng ung, tao ni ra, my xu rng chu nghen!
Va lo va bc, ti gt tay B ra, gi†ng cu knh:
- Tao xu kΠtao! My ni i! a c n no vy?
B dang hai tay, ko di gi†ng:
- Th ngܩi yu c ca my ch ai!
- Con Hng "ch-v"?
Ti ku ln thng tht. V trong mt thong, ti cm thy t tri nh o ln. Tri i l tri, sao Gia Khanh n khng tr† nh ai m nh ngay nh nh Hng n ! N khc no trong pho i bng thp, vn th nhc h†a no m cng ph ni, B i! Trong cn tuyŒt v†ng no nŠ , ti bt gic nh ‰n bi ht "cm cm" m trܧc y Ha l ht gho ti "Thi l h‰t, chia ly t y. Tnh duyn mnh ch by nhiu thi. Cn m g hnh bng xa xi...". ng, k‹ t khi pht hiŒn ra cn nh tr† ca Gia Khanh, ti cm thy n tr nn xa xi diŒu vi mc d trong lp n vn ngi ngay trܧc mt ti. Ngn ng Php c cu "Anh hy cho ti bi‰t bn anh l ai, ti s ni anh l ngܩi nh th‰ no". Trܩng hp ca ti cng na n nh vy, ch khc mt t ti "Em hy cho ti bi‰t em tr† nh ai, ti s ni chuyŒn tnh ca chng mnh nh th‰ no". C ngh ‰n chuyŒn nh Hng n th ti, n em ci chuyŒn "thng chi" ca ti nm ngoi n k‹ h‰t vi Gia Khanh, ti tot m hi ht. M nh Hng th c ti c trm lš do ‹ th ti. Ni ci chuyŒn ti "khen" nܧc da ca n ging giy cc-bon cng ‹ n cm ti sut ǩi ri. N m bi‰t ti chnh l nh th phn biŒt chng tc K.K.K. na, chc n lt da ti lm quai dp x chi cho b ght!
Cng ngh ngi, ti cng chn nn. Ti bung phch ngܩi xung giܩng, mt my nh a m.
B lng l quan st ti ny gi, by gi mi ln ti‰ng "hi thm sc khe":
- Sp xu cha "em"? "Anh" cnh co trܧc ri, ai bo "em" khng chu nghe?
ang ru r, ti m sng gi†ng:
- Anh em ci con kh! Dp my i!
- , gin c chm tht, l cha ka! - B nheo nheo mt - My c dp th my dp thng Ng ch mc m chi dp tao! Chnh thng Ng xi my yu nh Hng ch ai!
B c lš. Nhng iŠu n ni khi‰n lng ti dn dn bnh tnh li. Ti khng ni in v c na. Ti cng thi quu qu†. Nhng ti vn c bun. Ti ni vi B, gi†ng xi l:
- By gi ‹ bc tranh u?
- Sao li ‹ u? - B trn mt - B my khng nh tng cho Gia Khanh na h?
- Tng sao ܮc m tng! - Ti thi‹u no p - N l con nai, nhng li tr† trong hang c†p, lm sao l†t vo ܮc m tng vi bi‰u!
B v‡ vai ti:
- ng bi quan! Phi ngh ra k‰ ch!
Ti th di:
- Th my ngh i!
B g tay ln trn:
- ܮc ri! i tao cht!
B trm ngm mt hi ri ni:
- By gi mnh phi p dng ci mu k‰ m tao tng th nghiŒm vi thng Ha!
- K‰ g vy?
B trm gi†ng:
- iŒu h ly sn! D c†p la rng!
Ti gt g:
- Tc l my nh d nh Hng ra khi nh?
- ng vy! u c my ni chung cng khng ‰n n‡i ngc lm! Tao s la nh Hng ra ngoi cho my ln vo gp ngܩi yu, ܮc cha?
B hi "ܮc cha" l tha. Ti nh ngܩi t sng, ung nܧc y bng, tܪng i chu h b ti ni, t dng ܮc n nm cho mt ci phao, d l phao dm, ti cng phi c sc nu ly. Ch c iŠu ti khng bi‰t ci phao ca B c a ti cp b‰n tnh yu ni khng. Hay l n d c†p ra ngoi, la cho ti vo hang xong, n th c†p quay tr li cn c ti. Ngh ti chuyŒn xui xo , tht nhin ti rng mnh, mc d ti khng tin B s dnh cho ti ngn n ch‰t ngܩi . My ch u phi thng Ng m n hi tao phi khng B i!

TruyŒn Khc star Hoa Hng X Khc star Chng 15