Chu+o+ng 15: Hoa Ho^`ng Xu+' Kha'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 15: Hoa Hng X Khc

Hai ngy sau, ti v B l d ‰n nh Gia Khanh. Lc khong ba gi chiŠu. Ti nn nao mun i sm hn, nhng B cn. N bo c ti sm hn cng chng gp ܮc. My "nng" ang ng tra, chng l mnh th u v mng mnh g†i. Ti tr cng khng ܮc. Ti tr, cc ti‹u th li bn nu cm. ng ba gi xut hnh l lš tܪng nht. B qu quy‰t vi ti nh vy.
Thc ra, ch c B l i ‰n ni ‰n chn. Ti cch nh Gia Khanh khong nm mi thܧc, ti phi dng li, ng np sau ct n, ch B thi hnh diŒu k‰.
B ng l i‰c khng s sng. Trong b†n, n l a duy nht khng yu i‰c li thi nn n chng bi‰t e d l g. Mt mnh mt nga, n i xm xm ‰n hang c†p v a tay g cc cc vo ca hang mt cch hng dng. N g ca m ti mun ng tim, mc d ti ng xa lc xa l.
Mt lt sau, Gia Khanh th u ra. Gia Khanh th u ra, ti phi hp tp tht u vo. Ti h hnh nh u ra ngoi ct n, n bt gp th khn. Thy ti rnh rp, dm n tܪng ti vi B ang m mu Ƕt nhp vo nh n ‹ n trm.
Thu mnh sau ct n, ti ch nhn thy long thong. Ti thy Gia Khanh bi‰n mt. Sau , nh Hng i ra. Lc ny, trng ngc ti p thnh thch. Khi ny, s xut hiŒn ca "ngܩi yu mi" khi‰n ti rung Ƕng bao nhiu th by gi, s xut hiŒn ca "ngܩi yu c" khi‰n ti run ry by nhiu. Ti va c p ngܩi tht st vo ci tr xi-mng hm hp nng chiŠu, va cng mt hi hp theo di Ƕng tnh ch‡... ca hang. V ti phi c nn mt ti‰ng ku mng r khi thy thng B ang khoan thai x mi "con c†p" v dt n ra khi ca hang. Ti phc B qu x. Chng hi‹u n ba hoa chch che nhng g m nh Hng chu lo o i theo n, khng hŠ ng vc mt t ti.
Ti nn th ch cho thng B dn nh Hng i xa tht xa, mi lt t ri khi ch‡ np v ti‰n vŠ pha trܧc. ‰n trܧc nh nh Hng, ti phi ng yn vi pht ‹ t trn tnh ri mi rt r a tay ln g ca. V trong khi ch Ǯi Gia Khanh bܧc ra "ti‰p n", ti loay hoay sp x‰p sn mt s cu i p trong u. Khi nhn thy ti, hn Gia Khanh s ngc nhin hi "Khoa i u y?". Lc y, ti s p nh th‰ no nh? Ti s ni "Khoa i chi" hay l "Khoa ‰n thm Gia Khanh"? Khng, c hai cu Šu khng n! Chng c v ܩng Ƕt! Tt nht, ti nn ni trܧc. Nh vy, ti s ch Ƕng hn. Binh php c cu "tin h th vi cܩng". Khi cnh ca va c†t kt h m, ti s ni ngay "Khoa em ci ny ‰n tng cho Gia Khanh n!". Va ni ti va cha bc tranh ra. Hn Gia Khanh s ngc nhin mt cch thch th khi nhn thy chn dung ca mnh.
Ti cha kp ngh ngi thm th ngay lc , cnh ca ku ln c†t kt v t t h m. T "lš thuy‰t", ti chuy‹n sang "thc hnh" ngay. Ti cha bc tranh vŠ pha trܧc, miŒng on :
- Khoa em ci ny ‰n tng cho... bc!
ang ni nng hm h na chng, ti b‡ng kinh hong nhn ra ngܩi ang ng trܧc mt ti v nhn ti bng nh mt t m khng phi l Gia Khanh. Trong mt sm mt chiŠu, Gia Khanh khng th‹ gi nhanh nh th‰. Ngܩi n b va ra m ca c l l m nh Hng. V vy, ang ni na cu, ti liŠn hong ht chuy‹n "tng". Ti tht ln ti‰ng "bc" mt cch lng tng v ngܮng nghu.
M nh Hng tr mt:
- Chu l ai? Chu tng g cho bc vy?
- D, khng... khng ...
Ti p ng p v vi v rt tay vŠ. Nhn v mt ng ngc ca ngܩi n b, ti bi ri a tay lau m hi trn v ni l nh trong miŒng:
- Chu ‰n tm... Gia Khanh.
- €!
M nh Hng bt u hi‹u ra. B ti ngay nt mt v vui v mi ti vo nh:
- Gia Khanh c nh y! Chu vo chi, ‹ bc g†i n!
Ti th pho v bܧc chn qua ngch ca. Ngay sau ca l mt bc bnh phong v hnh hai con hc, va dng ‹ chn gi va ‹ chn nhng nh mt lo lin vng trm ca nhng ngܩi nh... ti. Chi‰c bn k cnh bc bnh phong. Ti ngi , ch m nh Hng vo g†i Gia Khanh.
Chng hi‹u Gia Khanh ang lm g trong nh m mt lt sau m nh Hng quay tr ra, ni:
- Chu Ǯi Gia Khanh mt cht xu!
Ri dܩng nh thy b ti ngi mt mnh ti nghiŒp, b nh nhng ngi xung bn cnh, niŠm n hi chuyŒn.
Trong khi , thy Gia Khanh nn n cha chu ra, bng ti c lo ngay ngy. Ti s nh Hng quay vŠ nh thnh lnh. Thng B c ti ba cch my cng ch "d c†p la rng" mt khong thi gian no thi, ch chng l n khi‰n ܮc c†p b rng i biŒt! Nhng lo th lo, ti cng khng th‹ rt lui na chng. Ti phi Ǯi Gia Khanh ra ‹ trao bc "chn dung tnh yu" cho n.
V n‡i php phng , ti tr li nhng cu hi ca m nh Hng c ngc nga ngc ng, ch ra lm sao. Ch ‰n khi Š ti cuc tr chuyŒn chuy‹n dn ln cao, lin quan ‰n gc gc t tng ca ti, th khng kh i thoi gia ti v m nh Hng mi bt u rm r.
B hi ti:
- Chu ngܩi u?
- D chu ngܩi Thng Bnh.
Mt b long lanh:
- Bc cng l ngܩi Thng Bnh. Chu Bnh no?
- D, chu Bnh T.
B cng chng hng:
- a, bc cng ngܩi Bnh T. Chu T no?
S pht hiŒn bt ng khng ch khi‰n m nh Hng ngc nhin. Ngay c ti cng sng s. Ha ra b cng qu vi ti. Linh tnh bo cho ti bi‰t l mt mn qu v gi m thܮng ‰ c tnh nht vo ti o ti. Ti hi hp p:
- Chu T Phng.
Ti y th m nh Hng chng thm chung vi ti na. B chp miŒng:
- Bc T Tr.
Nhng b ni thm:
- Ÿ T Phng, bc quen bi‰t cng nhiŠu. Chu l con ai ?
Ti l php:
- D, chu l chu ngoi ng Tht Kim.
Ti khng ni tn ba m, m c tnh k‹ tn ng ti. Bi ng ti l thy thuc, ng cha bŒnh cho bao nhiu ngܩi, Bnh T ai cng bi‰t ng. Qu ng nh ti ngh, va nghe ti tn ng ti, m nh Hng sng st ku ln:
- a, ha ra chu l chu ngoi thy Tht? Vy chu l con c Thnh hay con c Ng†c?
Thnh l tn m ti. Cn Ng†c l tn d ti. M nh Hng hi vy chng t b bi‰t kh r gia nh ti. Ti li‰m mi:
- D, m chu tn Thnh.
B li hi:
- Chu th my?
- D, chu l con c.
Ti va ni xong, b chm ti ǥt tay ln vai ti, v mng r nh gp li c nhn:
- Vy chu l thng Khoa y m!
Ri nh s mnh lm, b gng hi:
- Tn chu l Khoa phi khng?
Ti h hc mm:
- a, sao bc bi‰t tn chu?
M nh Hng mm cܩi. B t tn nhc li chuyŒn xa:
- Hi trܧc, bc nh ng ngoi chu ba thng. Hi , con Hng ca bc b bŒnh thng hn. a i bŒnh viŒn no, cc bc s cng lc u. Ai cng bo n kh bŠ qua khi. Cui cng, bc a n ‰n nh ng ngoi chu. Hai m con bc sut my thng tri ‹ iŠu tr.
Trong khi ti nghŒt mt ra trܧc cu chuyŒn c tch l lng ca m nh Hng th b xc Ƕng ni ti‰p:
- ng chu l mt thy thuc bc nht, li giu lng thng ngܩi, ai cng quš. Con Hng hi lm vo cnh thp t nht sinh, gn t xa tri ri, may nh ng chu tn tnh cu cha, n mi thot ch‰t. Ci n cu t ca ng chu, sut ǩi bc khng qun.
Ri b nhn ti, cܩi cܩi:
- Hi m con bc nh ng ngoi chu, chu qua chi hoi. Nhng lc chu cn nh, mi by, tm tui nn chc chu khng nh.
Nghe m nh Hng thut chuyŒn xa tch c, t dng ti y ny qu chng. Ti c hi tܪng li hnh nh trong kš c, nhng ti chng my may nh ܮc iŠu g. Hi ti cn nh xu, sut ngy m chi, u c ‹ š ‰n ai. Hn na, nhng ngܩi ‰n nh ng ti cha bŒnh c hng khi, lm sao ti nh h‰t.
Ti nhn m nh Hng, p ng vi v bi‰t l‡i:
- D, lu qu nn chu qun.
B gt g:
- Chu qun. Con Hng ca bc cng qun. Nhng bc th nh. Hi , ang ma ma, ngy no con Hng cng vi chu ly giy x‰p thuyŠn cho n. Ri hai a em th lŠnh bŠnh Ǣng trܧc hin. Chu ngi chm hm dܧi t. Con Hng ngi x‰p bng trn giܩng. Tri mt lt, chi‰c thuyŠn ngm nܧc, chm nghm. Con Hng khc om sm.
ChuyŒn m nh Hng k‹ khi‰n ti ngn ng. Ha ra ti nh bn vi con Hng "ch-v" t nh, ch khng phi Ǯi ‰n lc "thng chi" ti mi "ngh vŠ" n. V theo nh li m n k‹ th ngay t hi , nh Hng cng lm tnh lm ti ti ti bi. N "sai" ti x giy (hn l x trong tp i h†c) ‹ x‰p thuyŠn th cho n coi chi. Khi ti th thuyŠn, n li tt ln giܩng n ngi nh b hong. Trong khi , n bt ti ngi dܧi t nh mt a . Nhng m†i chuyŒn c l khng ch c th‰. Chc n cn hnh h ti bao nhiu th nhng m n khng nh h‰t thi.
Mi ngh ngi lan man, ti qun bng mc ch ca viŒc ti ‰n y. ‰n khi Gia Khanh xut hiŒn v hi:
- Khoa ‰n chi h?
Ti mi git bn ngܩi v sc nh ra tnh cnh hiŒn ti ca mnh. Khng thc hiŒn ܮc phng chm tn cng nh Š ra, ti ri tm vo th‰ h phong v p a p ng nh mt thng ng†ng:
- €... ...
Trong khi ti c ", " v cha bi‰t lm sao thot ra khi s bi ri c m‡i lc mt tng, m nh Hng kp thi can thiŒp. C l v kh s ti nghiŒp ca ti khi‰n b Ƕng lng. B ni vi Gia Khanh:
- Khoa cng qu vi bc chu! N‰u khng c ng ngoi ca Khoa th con Hng ca bc u c sng ‰n ngy nay!
Cng nh ti, Gia Khanh v cng ngc nhin trܧc s ti‰t l bt ng . Ch sau khi nghe m nh Hng thut s qua "s tch thng hn", Gia Khanh mi thi sng st. N nhn ti, chp chp mt:
- ng ngoi ca Khoa gii gh hn?
Ti hng ch, bp chp:
- , ng Khoa cha bŒnh hay lm! Chng no Gia Khanh b...
Sušt mt cht na ti ni "Gia Khanh b thng hn". May thay ti ngng li kp. N‰u ti l miŒng ni ra, hn Gia Khanh s ra ti ‰n ch‰t v ci ti "tr o". Nhng Gia Khanh vn khng chu bung tha ti. N hi:
- Gia Khanh b sao?
Tng th‰, ti nh phi ba:
- Khoa mun ni l chng no Gia Khanh b... ho g, Khoa s ni ng Khoa cha gim cho!
Gia Khah cܩi khc khch:
- Khoa ch a! Ln ri, ai li b ho g! Ch tr em mi mc bŒnh thi!
Bi‰t mnh h, ti khng dm chng ch‰. M ch nhe rng cܩi kh, ra v ta y thch a lm.
M nh Hng l mt ngܩi n b tt bng v v cng š t. Thy ti v Gia Khanh bt u cܩi ni "thn mt" vi nhau, b liŠn ng dy "co t":
- Thi, hai chu ngi ni chuyŒn nghen! Bc phi i lm cng chuyŒn y!
B i lm cng chuyŒn ca b th ti cng "lm cng chuyŒn" ca ti. i b i khut vo nh trong, ti rt r a bc tranh ang cun trn trn bn cho Gia Khanh v sau khi nut nܧc b†t hai, ba ci, ti thu h‰t can m th th:
- Khoa tng Gia Khanh ci ny n!
Gia Khanh c v bt ng trܧc s liŠu lnh ca ti. N nhn t croquis cun trn nh nhn mt con qui vt v hi, gi†ng cnh gic:
- Ci g vy?
- Th Gia Khanh c m ra coi i!
Ti ni v ly lm ngc nhin vŠ thi Ƕ hng dng Ƕt xut ca mnh. Thܩng ngy, ti u c bo gan nh vy. Bn b ai cng bo ti l a ch‰t nht. Khng hi‹u sao ba nay ti b‡ng nhin oai phong lm liŒt qu chng. C l nh s kiŒn "nhn b con" ca m nh Hng. iŠu gip ti t tin hn v trong thm tm, ti c cm gic ti nh mt ngܩi thn trong gia nh.
Khi con ngܩi ta tr nn t tin, ngܩi ta m ra c "uy" d s. Ti cng vy. Gia Khanh tun lŒnh ti rm rp. Ti va mi "phn" mt cu, n liŠn cm ln cun giy v t m m ra. Ti hi hp theo di tng Ƕng tc ca n v trong khi tr mt nhn, ti nghe rt r ti‰ng dm chn thnh thch theo iŒu chachacha ca tri tim trong lng ngc ti.
Nhng nh ng b thܩng ni, h†a phc bt lܩng. Trong khi ti inh ninh Gia Khanh s ku ln thch th v khng ngt trm tr khi nhn thy tng phm tuyŒt vi ca ti, v bi‰t u v qu xc Ƕng, n s m chm ly ti hn ly hn ‹, th l lng lm sao, iŠu k diŒu chng c v g mun xy ra.
Gia Khanh nhn chm chm vo tm croquis ang tri rng trn tay, mt my t nhin xm ngot, miŒng khng thm khen ti ly na li.
S bi‰n ǰi k l trn gng mt ca Gia Khanh khi‰n ti cht d. Chng l tng phm ca ti khi‰n n xc Ƕng ‰n mc sp xu tht sao? Ti liŠn nghing u li‰c vo bc tranh. Trong mt thong, ti b‡ng nghe lnh tot sng lng v phi c lm ti mi ngn ܮc mt ti‰ng la tht thanh tri ln ngang c h†ng. ‰n lc , ti mi hi‹u rng n‰u c ai ngt xu trong lc ny, th ngܩi l ti ch khng phi l Gia Khanh.
Bi v khng bi‰t t lc no, bc "chn dung tnh yu" ca ti b a khn ki‰p no v thm hai si ria mp rm r v mt chm ru d nh†n hot.

TruyŒn Khc star Hoa Hng X Khc star Chng 16