Chu+o+ng 16: Hoa Ho^`ng Xu+' Kha'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 16: Hoa Hng X Khc

Ti ra vŠ lm li.
Ti i nh chy trn.
Khi ny, trܧc v mt bng hong ca Gia Khanh, ti khng gii thch g h‰t. Ti khng sc lc ‹ gii thch. S kiŒn tai c kia khi‰n ngܩi ti nhn nh con chi chi. By gi, ti ch mong thot thn ܮc nhanh chng. N‰u c php thn thng, ti s khng ngi ngn rng mnh bi‰n thnh con rui chui t†t qua ng khi. Nhng ti chng c ti php g, nh phi sܮng sng bܧc chn qua ngܫng ca.
Gia Khanh khng tin ti vŠ. N ngi ch‰t d trn gh‰, v mt vn cha h‰t kinh d.
Ti i tht tha tht th‹u mt hi lu m vn cha hon hn. Lonard de Vinci tng v bc tranh ni ti‰ng vŠ nng Mona Lisa khng c lng my. Nm trm nm sau, ti li v nng Mona Lisa ru ria rm rp. ng ta ܮc xng tng l mt h†a s thin ti. Cn ti hn ܮc xem nh mt thng in. t ra l vi mt ngܩi. Kh n‡i, li l ngܩi ti yu m‰n nht.
Bc "chn dung tnh yu" trn tay ti cng lc cng nng chnh chch. my ln ti nh vt n xung ng cng d†c ܩng nhng ri ti kŠm li ܮc. Phi em n vŠ lm bng chng t co th phm.
Ti khng mt nhiŠu th gi ‹ on ra tn ‹u cng . Chnh thng Ha l ch khng ai khc. Trong nhng ngy va qua, ch c n l thp th thp th lܮn quanh bn vi‰t ca ti. Lc no n cng la c d xt, i mt l lo lin nh mt tn mt thm.
Ti ng nghŒch. B cng ng nghŒch nt. Chng ti c tܪng Ha cha nh hi ܮc iŠu g. N lܮn l chc ch do t m. No ng n bi‰t tng tng tong m mu ca hai a ti. V ch†n lc bt ng nht - khi ti cun bc tranh li chun b em i - n liŠn h Ƕc th. Hn g hi chiŠu, lc ti v B nhy nhau i ra, gp thng Ha thy n cܩi cܩi, ti c tܪng n cܩi... l Ƕ. N "l Ƕ" cho ǩi ti "ǰ lŒ", ti ngu ng chng bi‰t cc kh g. By gi hay ra th tt c mun mng.
C th‰, va i ti va ngm ngh. Cng ngh cng ru. Con ܩng tnh ca ti sao m chng gai trc tr qu chng. H‰t b thi s Ngu Kha nh ln ‰n b ca s Ha l hi ngm. May m bn cnh ǩi ti, cn "gio s" B. C n ba hoa, ti cng ǫ bun. N‰u khng, chc ti phi bt chܧc thng Ng, sut ngy cm ci lm th tht tnh v d†a dm m†i ngܩi bng ci ch‰t tܪng tܮng ca mnh.
Khi ti vŠ ‰n nh, trong phng c mt b quan vn v, khng st mt ai. C b†n ang ngi xm xt trn giܩng chi - mi-n. N‰u nh trܧc y, ti s giu nhm m†i chuyŒn. Ti s ch‡ ng ngܩi. Ti s b ch†c gho. Nhng lc ny, ti cc cn. ng no, ti n cng bi‰t tng bng d ti. C ti‰p tc ng vai Tam Tng, ti ch t lm kh mnh.
Thot u, thy B ngi trong b†n, ti cht d nhn quanh. Ti s nh Hng np u trong gc phng s bt thnh lnh nhy x ra. Nhng cc gc phng trng trn khi‰n ti an tm.
Lc ti bܧc vo, ch c Ngh v B ngng ln nhn. Thy ti vn cn cm cun croquis trn tay, i mt B l v sng st cc Ƕ. N kh mp my mi nhng khng dm hi. Thy vy, ti c mm cܩi ‹ trn an B. Nhng n cܩi ca ti lc ny c l ging nh m‰u nn B cng t ra hoang mang tn. N ngi nhp nha nhp nhm nh b ki‰n cn.
Nhng ti chng ‹ š nhiŠu ‰n chuyŒn . D mun d khng, ti cng s "ni chuyŒn" vi thng Ha ngay by gi. V B s bi‰t v sao n ct cng d c†p la rng ri m tng vt ca ti vn quy hon c ch.
Ti li‰c sang ch‡ Ha ngi. T ny ‰n gi, Ng v Ha khng ri mt khi cc qun c trn tay, ra v ta y ang tp trung t tܪng gh gm lm. Ti nhn m m khun mt Ha. Mt n vn tnh kh. Tuy nhin, ti vn pht hiŒn mp n c nhc nhch mt t, na nh nghim trang, na nh cܩi ct. Thi Ƕ v vt ca Ha khi‰n bng ti Ƕt ngt tc si ln. V khng dn lng ܮc na, ti hm h ln ti‰ng:
- My mun cܩi ph ln th cܩi i cho ri, cn mm mm lm chi cho mi miŒng, Ha i!
Ci gi†ng gy chi‰n ca ti thnh lnh vang ln khi‰n c b†n git mnh quay li. Ha lm b ng ngc:
- ChuyŒn g vy Khoa?
Ti sng gi†ng:
- ChuyŒn g, my tha bi‰t ri! ng c gi b ngy th v ti!
- Tao khng bi‰t tht m!
Ha vn p vi ci gi†ng ca mt k va t trn tri ri xung. Ti in ti‰t m tung bc tranh ra v nghi‰n rng hi:
- Vy ch a no v by b v y?
C b†n chu u dm v bc chn dung trn tay ti v ngay lp tc a no a ny m bng cܩi sc sa. C thng B phe ti cng khng nhn ܮc cܩi. Ng va qut nܧc mt, va cao hng lm th tc cnh:
- Tnh yu ai n chi khm
Ly ru ng n† cm cm b kia!
V mt ti hn hn ca Ng cng khi‰n ti ni khng. Ti ch tay v mt Ha, anh gi†ng honh h†e:
- Chnh my quŒt ru ln bc tranh phi khng?
C l iŒu b hung hng v Ǣng Ǣng st kh ca ti lm Ha m ngn. N khng dm th tht:
- u c! My v bc tranh ny hi no, tao u c bi‰t!
Thy Ha mt mc chi quanh, ti liŠn n kh xung thin v khc hn li n ni nh nh thܩng ngy, ti Ƕt ngt qut ln:
- Bi‰t! My bi‰t! Trong thi gian tao v bc tranh ny, my lc no cng qun quanh rnh rp v ch cho tao h hnh l my ra tay m hi. My l thng ‹u. My l ti‹u nhn. Hn g ngܩi ta bo "nht l, nh ln..."
Ti ni cha dt cu, Ha hm hm ct ngang:
- Thi, thi, my chi tao nh vy ri! ng l tao ty my nguŒch ngoc vo bc tranh ca my. Tao l ti‹u nhn. Nhng my u c qun t hn tao. My cn gian c hn tao gp mt t ln!
Gi†ng lܫi thng Ha khi‰n ti chng hng. Tht ti cha thy ai tro tr nh n. Ti k‰t ti n cha xong, n by ǥt k‰t ti ngܮc li ti.
- Tao lm g m my ku gian c? - Ti cau mt hi.
Ha hm hc:
- Sao nh Hng bi‰t tao g†i n l Chung V DiŒm? Chnh my ni vi n phi khng?
Ha nhc li chuyŒn c khi‰n ti git ny ngܩi. Cu chuyŒn ngang tri ny xy ra t nm ngoi, khng hi‹u sao Ha li bi‰t v by gi li ra buc ti ti. M no phi ti c tnh chi c n. Lc , nh Hng n nghi ti so snh n vi "ngܩi p" h† Chung. ‹ minh oan, ti buc phi khai ra thng Ha. l chuyŒn vn bt ǡc d, ch thc bng ti khng mun "t co" n vi nh Hng lm g. Nhng tnh ngay m lš gian, ti bi‰t c gii thch cch my cng khng "tri", nh mt m :
- €... ... tao c ni...
Ha gc gc u, buc ti ti‰p:
- Ri mi y, my li bo vi nh Hng tao l nh th K.K.K. phi khng?
Ln ny th ti giy ny nh a phi vi:
- By! By! Ci v ny th tao khng c ni nghen!
Ha nghim mt:
- C! My c ni!
Ti nhn nh:
- Tao bo tao khng ni kia m! Lu nay, tao u c gp nh Hng!
Ha kht mi:
- My khng ni trc ti‰p vi nh Hng, nhng my ni vi thng B. Thng B ni li vi n.
Tri i, ki‹u ny th oan cho ti qu! Ti quay sang B nh nh n lm chng gim, nhng ti cha kp m miŒng cu cu th Ha chn ngang h†ng ti:
- My ng c tm cch chy ti mt cng! Chnh nh Hng va y vŠ. N ni h‰t m†i chuyŒn.
Ti trn mt:
- Nh Hng va ‰n y?
- Ch sao! Khng tin, my hi thng Ng, thng Ngh coi! N va mng tao mt trn ti bi xi x, by gi cn m c ngܩi!
Ti‰t l ca Ha khi‰n ti ch‰t i‰ng. Ti tܪng thng B n dng k‰ "iŒu h ly sn" ‹ d c†p i u, ai ng n li dn c†p vŠ nh gy thm bao iŠu rc ri. Ti li‰c B:
- Tht khng my?
B khng tr li c hay khng. N ch c lm:
- ž... ...
Ti ni da:
- "ž, " ci con kh! My ni sao m nh Hng li m ‰n y?
B li‰m mi:
- Th tao bo l thng Ha mi n ‰n nh ‹ xin l‡i vŠ viŒc g†i n l Chung V DiŒm...
ang ni, B b‡ng ngp ngng. Ti quc mt:
- Vy thi?
B gi u:
- ... V xin l‡i c vŠ viŒc ly bt hiŒu l K.K.K. na!
Ti nga mt ln trn nh:
- Tri i, sao t dng my ba chuyŒn ra chi vy? My in ri h B?
- Ch tao bi‰t ni g by gi? - B th di - Ch c ba ra lš do , nh Hng n mi chu ri khi nh. N‰u khng, cn khuya my mi Ƕt nhp v ni!
Ngh ny gi ngi im xem ti v Ha u v miŒng, cht ln ti‰ng:
- Tnh yu no m khng tr gi! ܮc ci ny th mt ci khc, Khoa i!
Ti khng bun ‹ š ‰n gi†ng iŒu chm ch†c ca Ngh m quay sang Ha, du gi†ng:
- Tao vi my coi nh huŠ! V my, tao xu h vi Gia Khanh. V tao, my mt mt vi nh Hng. T s nh vy l 1-1, khng ai n ai!
Ti va ni dt cu, B Ƕt ngt ku tong:
- My lm ri, Khoa i! T s l 1-0 ch khng phi l 1-1! Ch c my l lnh , ch thng Ha th ra sch ti‰ng oan! Khi ny, thng Ng khai tut tut vi nh Hng ri. N bo my mi chnh l nh th K.K.K!
Ti nghe nh st n ngang tai, u c quay cung. Nh vy l thng Ng c tnh hi ti ‰n ch‰t. Chnh n nhn tm thm mt ch K. vo bt hiŒu K.K. ca ti, ri by gi cng chnh n khai "lš lch" ca ti trܧc mt nh Hng. Ai ch nh Hng th n tin ngay. i no n qun chuyŒn ti "khen" nܧc da ca n.
Ti quay sang Ng, mt tm li, mt long sng s†c. Nhng Ng ng l ch‡ khc. Ti thy n mm mi li, chc l n nn cܩi.
Chng bi‰t lm sao, ti nh gt gng vi B:
- My c mt , sao khng ln ti‰ng thanh minh cho tao?
- Thanh minh g by gi?
- Th my bo cho nh Hng bi‰t bt hiŒu ca tao ch c hai ch K. m thi. Chnh thng Ng mi l th phm ca ch K. th ba!
B nhn vai:
- Thi i my i! Tao m t n, n ni in, n t li chuyŒn ti mnh n cp th ngܩi khc ‹ tng cho Gia Khanh, c nܧc mnh chui xung t mnh !
B ni ng. N l "gio s", hn g n chn chn hn ti. Tt nht khng nn ng vo Ng. Ch†c vo n chng khc g ch†c vo t ki‰n la. N m khng ln, n b ra n cn sng my sng mt, chng bi‰t ܩng no m ǫ. Nht l lc ny n ang ru r vŠ chuyŒn con chim x l khng chu p li tnh yu ca n, mc d thng no n cng ng mt bi th trn bo thay cho cng vn nhc nh.
Tnh ti tnh lui, ti bun b nhn thy chng c cch no hay hn l "ngm b hn lm ng†t". chp nhn "yu" l chp nhn... thng au v sn sng chu ǿng phong ba bo tp. "Th trong" c Ng, Ngh, Ha, "gic ngoi" c nh Hng chn la, ti khng ng vng, ti n s nhy x vo "x xc" ti lm trm mnh. Ngh nhn nh ngay t u "Sao chi Halley xut hiŒn! Huynh Œ tng tn!". M cc huynh i, cc huynh c ua nhau gi ton n Ƕc, chc ǩi Œ tn trܧc mt thi! Ti k‰t thc nhng s kiŒn u bun ngy hm bng mt li than van ai on. Ÿ chn no, Gia Khanh c nghe thy tm s ca ti khng?

TruyŒn Khc star Hoa Hng X Khc star Chng 17