Chu+o+ng 17: Hoa Ho^`ng Xu+' Kha'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 17: Hoa Hng X Khc

Trong nhng ngy m m , "gio s" B lc no cng i t t theo ti. Ti lang thang trong vܩn, B cng lang thang trong vܩn. Ti tro ln cy mn, ngi u a trn nhnh cy cho ǫ bun. N cng tro ln cy xoi ngi dm sang. Ti ra ngoi b ao ngi nhn hoa sen, hoa sng. N cng xch cn cu ra ngi k‰ bn.
Nhng mc cho B lo o bn cnh, ti khng bun tr chuyŒn vi n. N bi‰t ti "yu l ch‰t trong lng mt m" nn n cng khng dm h mi.
Mi ‰n ngy th ba, B mi nh nhng khuyn ti:
- Thi, ng bun na! Thua keo ny ta by keo khc, Khoa i!
Ti nhn mt:
- My ni hoi cng c m‡i mt cu , tao chn lm ri!
B ǥt tay ln vai ti:
- ng chn! Chn l hng bt! My yn tm, tao va ngh ra mt k‰ mi cho my y!
Ti th ht ra:
- Mu vi chng k‰! Mu ca my l mu chut nht!
Bt chp s ch‰ giu ca ti, B vn thn nhin trnh by k‰ hoch:
- Sau ba ngy m nghiŠn ngm suy t, tao va khm ph ra mt viŒc tr†ng i. Tn cng em bng con ܩng vn th nhc h†a l sai lm. Nhng tr lng mn ch dnh cho nhng a khc. Cn vi mt em ham h†c nh em Gia Khanh my phi tn cng bng con ܩng h†c tp!
Mc d chn "s ph" ca mnh ‰n tn c, ti vn khng nn ܮc t m:
- My ni vy ngha l sao?
B hm h gii thch:
- Ngha l mun em Gia Khanh t nguyŒn mc tri tim ra trao cho mnh, mnh phi ln la gip ǫ em trong h†c tp!
Ti tr mt:
- Gip ǫ Gia Khanh h†c tp? Thng no cng x‰p hng trn tao, n khng gip ǫ tao th thi, lm sao tao gip ǫ n ni?
- Sao khng ni? N h†c gii nhng u phi gii Šu cc mn! Cng phi c mn n y‰u ch!
Ti nhn B, bn tn bn nghi:
- Nh mn no chng hn?
B cܩi toe:
- Va ri, tao xem bng i‹m thy n y‰u nht mn... Anh vn.
Ti th di thܩn thܮt:
- Tܪng n y‰u mn no, n y‰u mn , mnh bi‰t cc kh g m gip!
B kht mi:
- My sao a bi quan qu! Mun gii Anh vn th chng c g kh! My ch cn i h†c thm ba thng l tha sc lm thy Gia Khanh! Lc my ch n, n s nhn my nh nhn mt... nh o thut i ti!
Trܧc v qu quy‰t ca B, ti ch c nܧc chp tay x di:
- Thi, thi, tao ly my! My ng xi di! Anh vn m h†c ba thng th nhm nh g! Tao by ǥt ch cho n lm bi, ri n lnh d-r, lc tao ch c nܧc khn gi vŠ qu sm!
B vn tm cch thuy‰t phc ti:
- My phi t tin! Tao tnh ri...
Trܧc nay, bao gi ti cng nghe li B. Nhng ln ny ti cng quy‰t "ty chay" k‰ hoch khng khi‰p ca n. Ti nhm mt v a tay bt tai li:
- Thi, thi ri! Khng c t tin t tn t tn g h‰t! Tao ni khng l khng!
Thy ti gi chng l, B kh lc u v th di quay i. i n i mt ‡i xa, ti mi h mt nhn theo. Dm B tht tha tht th‹u, ti b‡ng thy ti ti. Chc n ang bun n‡i bun... s ph. Ln u tin, s ph b Œ t ui nh ui t. Nhng ti bi‰t lm sao! Nghe theo n chc ǩi ti cn gp lm cnh thng tm!
Nhng ngy sau , khng nhng ti phi trnh B m cn phi trnh mt c nh Hng. By gi, n bi‰t ti l nh th K.K.K., chc n khng ‹ ti yn.
‹ trnh ng Ƕ vi n, ba no ti cng phi c tnh vo lp tr nm, mܩi pht. Nh Hng ngi bn trܧc, ti ngi bn sau, khong cch an ton ch l chn t k tc, ti l d i sm, n quay xung n hi ti, ti h‰t ܩng tho chy. Gia Khanh ni hng ha theo, cht vn ti vŠ chuyŒn ru ria ba trܧc, ti cng ti t.
Ba mi su chܧc, chܧc "i tr" xem ra d th nht. ang b u chp bi, li thm thy c "gim st" bn cnh, c cho vng nh Hng cng chng dm gy s. V h trng ra chi va nh "tng, tng" l ti nhy vi qua ca s, tt ra sn khng ‹ cho n kp nu o.
Nhng nh Hng khng phi l tay m. Ti lu, n cn lu hn. N dng php ca nh C T M Dung ‹ tr ti. N chi n "gy ng p lng ng". Ti kh kh u bi‰t n dng ngay mo "i tr" ca ti ‹ tm c ti.
Ti chy mt n ܮc ba ngy, tܪng nn th qua sng trt l†t, ai d ti ngy th t, ang nhn nhn m tp ‰n trܩng, ti b‡ng "ng u" n mt ci cp ngay trܧc cng, t ha tam tinh. Ha ra nh Hng khng thm v lp. N rnh ngay trܧc cng ‹ chp ti.
Bt ng th† ch, ti ti mt v vi do dc dm quanh. Nhng ti bn lc ny vo h†c ro tr†i, ti chng hy v†ng g tm ki‰m "viŒn binh".
Nhn v mt hoang mang ca ti, nh Hng "k" liŠn:
- ng tm ai m lo lin vy? Ki‰m ngܩi "cu b" h?
Gi†ng nh Hng sc lm nh dao cau. N li ni trng ngay tim en ti khi‰n ti ch‰t sng. Ti p ng:
- u c!
Nh Hng nhn ti l l:
- ng ni di! Lc ny ti bi‰t l ng ang mong ng bn "gio s" ca ng ti gii vy cho ng. ng s gp ti thy m!
Ti mt:
- Hng ngh sao y ch! Ti u c s gp Hng!
Thy ti chi di, nh Hng nghinh mt:
- Khng s gp ti, sao ng i tr hoi vy?
- €, ... - Ti li‰m mi - ti i tr ti v... ti ng dy tr!
- Xo i l xo! - Nh Hng nhn mt ku ln - ng lm nh ng mt mnh ngoi hoang o khng bng! ng dy tr th my ng bn qu ca ng phi ku ng ch!
Ti gi c:
- Ti n u c thm ku!
- Ch khng phi ng khng thm dy h?
MiŒng lܫi con nh ny Ƕc a qu chng. Ci gi†ng khch bc ca n khi‰n ti pht khng. N‡i s hi bay vo u mt, ti m sng gi†ng:
- Nhng viŒc g ti phi s ai! Ti i tr bi v ti thch i tr, th‰ thi!
Nh Hng c v khoi tr trܧc s phn n ca ti, lm nh cuc ǩi ca n ch c m‡i mt niŠm vui l ch†c cho ngܩi khc ǰ quu. N cܩi chm chm:
- ng anh hng qu hn! ng lm th kš tn K.K.K. ‹ chi x nܧc da ca ti m dm tuyn b l khng s gp ti hn!
ang hng hng h h, nghe nh Hng nhc chuyŒn th thn, ti b‡ng xi l. Mt ti xu xung nh qu bong bng va b gai m.
Thi Ƕ ca ti cng khi‰n nh Hng hi‹u lm. N gi gi†ng ni khy:
- Sao ng im re vy? B h‰t ܩng chi ri h?
Ti cܩi nh m‰u:
- ViŒc g ti phi chi! Ti l K.K.K. nhng ti khng phi l K.K.K.!
Nh Hng trn xoe mt:
- ng ni g m nghe b hi‹m qu vy? ng nh chi tr " mo" vi ti h?
- Mu mo g u! - Sau mt thong ngp ngng, ti bun ru th tht - Bi th ca ti. Ti kš tn l K.K. Nhng khi ng ln bo, thng Ng li thm vo mt ch K. na. Ch ai li ly ci bt hiŒu k cc !
Ti ni tht nhng nh Hng coi b khng tin. N nhn ti vi v nghi hoc:
- ng lm nh ti l con nt khng bng! ng Ng in hay sao m i sa bt hiŒu ca ng!
Ti th di:
- N khng in. Nhng n ght ti. N ght ci bt hiŒu K.K. ca ti.
- Ght ci bt hiŒu? - Nh Hng chng hng - Bt hiŒu ca ng c ci g m ght?
Thc mc ca nh Hng khi‰n ti git mnh nhn ra cuc "tm s" i qu xa. Xa ‰n mc khng th‹ quay li ܮc na. Lng ta lng tng mt hi, ti nh nut nܧc b†t, vng vŠ gii thch:
- Bi v trong hai ch K. , mt ch l Khoa, ch K. kia l... l...
Thy ti c lm, nh Hng lm lnh:
- ng ng†ng nghu khng ni ܮc th ‹ ti ni gim cho. Ch K. kia l Gia Khanh phi khng?
Ti khng gt u m cng khng lc u. Ti ng nh chn chn xung t, mt nh. Nh Hng pht l n‡i xu h ca ti. N thng thnh ni ti‰p:
- Cn ng Ng ght ng bi v ng Ng cng mc bŒnh... tng t Gia Khanh ging nh ng, ng khng?
Ln th hai ti khng tr li cu hi ca nh Hng. Ti cng khng dm nhn thng vo mt n. Ti ngܮng nghu ng l ch‡ khc.
Nhng nh Hng khng ‹ ti yn. Gi†ng ni chua l ca n vang ln bn tai khi‰n ti ǩ ngܩi ra:
- Ln trܧc ng thng ti, ng bo l "thng chi". Cn ln ny ng "thng chi" hay l "thng thiŒt" vy?
Ti on th‰ no nh Hng cng hi cu ny. Nhng ti khng tm ra cch i ph. N‰u bo "thng chi", n vŠ n mc li vi Gia Khanh th khn. l cha k‹ n ni khng ln n chi ti tt b‰p. N s bo ti "bܧc qua xc ca ph n". N s i em ti ra bn b. Nhng ni "thng thiŒt" th ti khng can m. Ti l mang ti‰ng l "ngܩi mt st", by gi th nhn m†i chuyŒn, khc no ti t k‰t n mnh. Ti con gi s tha h ch‰ nho ti. Chng s bo ti l o c gi. St ca ti l st dm, st ph‰ liŒu.
Ln u tin trong ǩi, ti lm vo cnh tn thoi lܫng nan, "chi" hay "thiŒt" Ǣng no cng d.
Thy ti trm t lu lc, s ti ha , nh Hng thng hi mch nܧc:
- Nh vy l ng "thng thiŒt" phi khng? ng c th nhn i, n‰u ng vy, ti gp Gia Khanh ti "ni v" gim cho!
Li ha hn ca nh Hng hp dn v bt ng ‰n mc ti tܪng l ti nghe lm. Lc ny, khi ti sܮng sng ti‰t l bt hiŒu K.K. ca ti l do tn ti v tn Gia Khanh ghp li, ti c inh ninh nh Hng s ma mai ti gh lm, no ng n khng nhng khng "k‰t n" ti m cn ng š mun gip ǫ ti na. Qu tht iŠu khi‰n ti bng hong v k‹. V ti tin rng n‰u nh Hng chu lm ng nh li n ha th chuyŒn tnh cm ca ti s ti‰n vn vt nh my bay phn lc. Ti s b ti thng Ng, thng Ngh, thng Ha li Ǣng sau xa lc xa l. Cc i th ca ti lc ch c nܧc a nܧc mt tuyŒt v†ng nhn theo. Ho hng trܧc vin anh sng sa , ti khng bun gi k na. Ti kh li‰c nh Hng, thn thng "nhn ti":
- , ti... "thng thiŒt"!
Ni xong, ti b‡ng cm thy nng ran my mt. Ti tܪng nh ti ang n cp b bt qu tang. Ti ci u nhn xung t v thy nhng ngn chn mnh ang ng† nguy mt cch kh s bn trong quai dp. Ti‰ng nh Hng cܩi khc khch bn tai cng khi‰n ti bi ti tn.
May sao lc y ti‰ng trng ǰi ti‰t h†c thnh lnh vang ln.
- Thi, ti vo lp nghen!
Ti vi vng ln ti‰ng v khng Ǯi cho nh Hng kp c š ki‰n, ti dm chn nh bܧc.
Nhng ti cha kp tho chy, nh Hng lt t ngn li. N ku:
- Khoa khoan i ! ng li Hng ni ci ny cho nghe n!
Tri t i, ang "ng ng ti ti" nh hai k t th, sao t dng n chuy‹n tng thnh "Khoa Khoa Hng Hng" nghe ng†t lm nh ܩng phn vy khng bi‰t! Hay l n ang m mu hm hi g ti y? Ti thp thm nh bng v rt r quay li.
V ti v cng ng ngng khi bt gp trn gng mt ng ngo ca n n cܩi thn thiŒn v tia nhn m p ta ma h xch o. Bt gic ti kh mp my mi v hi li, gi†ng cng ng†t khng km:
- Hng nh ni g na vy?
Nh Hng khng tr li thng cu hi ca ti. M n :
- Khoa c bi‰t sng nay Hng n ܩng Khoa ‹ lm g khng?
- Th ‹ "hi ti" ci v K.K.K. ch g! - Ti gܮng go p.
- Khng phi u! - Nh Hng cܩi lu lnh - ChuyŒn , Hng ch a thi! Thc ra, Hng gp Khoa l ‹ mi Khoa ‰n nh chi!
- Mi ‰n nh chi? - Ti ku ln kinh ngc.
- , m Hng mi. M Hng bo Hng r Khoa ‰n chi. C Hng na, Hng cng mi Khoa. - Ri n nheo mt nghch ngm - ChuyŒn hi nh, m Hng k‹ cho Hng nghe h‰t ri. T ra Hng v Khoa k‰t bn vi nhau lu gh hn!
Ni xong, nh Hng li cܩi khc khch. Ti cng bt cܩi. V th mt hi di nh nhm. Th ra vy. ng ti cu nh Hng, nh vy ng cu lun c ti. N‰u hi , m nh Hng khng mang n ‰n cho ng ti, chc ba nay n mang ti ‰n... nh xc. n Šn on tr, nh Hng khng n nng tay vi ti. Ngܮc li, n cn niŠm n mi ti ‰n nh n chi. T nay tr i, ti khi cn nh B dng k‰ "iŒu h ly sn" na. Chnh c†p ch thn r ti vo hang "m o". Chc chn n s khng n tht ti. M s to iŠu kiŒn cho ti "xi ti" con nai ang tr† trong hang n. Vn Š by gi ch l thi gian. Chng no "xi"? Ngay chiŠu nay chng? Ti khng bi‰t. Ti nhn nh Hng, ni i:
- ChiŠu nay Khoa gh!

TruyŒn Khc star Hoa Hng X Khc star Chng 18