Chu+o+ng 18: Hoa Ho^`ng Xu+' Kha'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 18: Hoa Hng X Khc

Lch s thܩng i nhng bܧc rt k cc, t ai lܩng trܧc ܮc. C khi n r ngot mt trm tm mi Ƕ khi‰n m†i th tܪng trt t b‡ng chc tr nn ln tng pho.
Ti khng ni ngoa. T ngy ti thܩng xuyn lui ti nh nh Hng, cn cn lc lܮng gia ti v cc i knh ch b‡ng thay ǰi hn. u th‰ by gi thuc vŠ ti mt cch r rŒt.
Ng, Ngh, Ha ch bi‰t nhn nhau lc u ngao ngn. Ngay c "gio s" B cng khng giu v ghen tc vi tn Œ may mn ca mnh. N c v m c vŠ chuyŒn ti khng cn nh n m vn ti‰p cn ܮc vi Gia Khanh mt cch ngon lnh. N cm gic n l s ph dm. N mang mc cm b ti b ri. Mt B c x xung khi‰n ti phi b mt ba ngy ‹ Ƕng vin n, no l ti chng c ti cn g, ch nh m c ng b ti mi c ܮc hnh phc ngy hm nay, no l mc d ܮc nh Hng h‡ tr, ti cn cn phi hi š ki‰n n di di trn con ܩng tnh quanh co khc khu›u ang ch ti trܧc mt, vn vn v vn vn...
Ti tng bc mt hi, B ti tnh ln liŠn. N qun pht gin hn, v‡ vai ti khen ngi:
- My kh lm! ng l thnh nhn hay i k kh kh! i vi my by gi, nhng kh khn ln nht li pha sau!
Ti chp miŒng:
- Cn tao th by gi tao mi thy kh!
- ng ngh qun! Thi gian kh thc s qua ri!
Ti chp mt:
- Nhng my phi cho tao bi‰t tao nn lm g trong lc ny ch!
B kht mi:
- Chng lm g st! C ti chi v tr chuyŒn bnh thܩng vi nh Hng v Gia Khanh! My l la, Gia Khanh l rm, xp li gn nhau trܧc sau g cng xy ra "ha hon", my ng lo!
B ni c sch, mch c chng. Chi‰n thut ca n, binh php c g†i l "bt chi‰n t nhin thnh". Nhng ti chng mun thc hiŒn k‰ hoch "khng chi‰n" . Ti mun "t chi‰n" kia. Lun lch cc kh bao thng ngy, nay mi c dp ti‰p cn vi i phng m "khng chi‰n" th ung qu!
Trong khi ti ang lܫng l khng bi‰t c nn lm theo li B hay khng th mt hm, nhn lc nh Hng i vng, Gia Khanh Ƕt ngt hi ti:
- Nghe ni hm trܧc Khoa lm th tng Gia Khanh phi khng?
Ti khng bao gi ch Ǯi mt cu hi gy cn nh th‰. V vy khi Gia Khanh tung cu hi ra nh tung mt c m quyŠn Anh, ti lng ngܩi mt my pht. Mi mt hi lu, ti mi m miŒng l nh p:
- Phi.
- Ri Khoa li v hnh tng Gia Khanh na phi khng? - Gia Khanh ti‰p tc gng hi.
Ti gt u mt cch kh khn, bng hoang mang v k‹. Ti khng hi‹u Gia Khanh s dn ti ‰n u vi nhng cu hi cc c ca n. Hay n nh nhc li ru ria hm n†?
Dܩng nh Gia Khanh †c ܮc n‡i lo u trong mt ti nn n mm cܩi trn an:
- Gia Khanh ch hi vy thi, chng c g quan tr†ng u! Nhng t nay vŠ sau, Khoa ng lm th hay v tranh cho Gia Khanh na! ng lm g h‰t. Khoa ‰n y chi l ܮc ri!
Cho ti lc , ti mi bn thn hi‹u ra Gia Khanh l mt a cc k bn lnh. N chng ngy ng nh ti hng tܪng. N chng phi l "con nai vng ng ngc p trn l vng kh" trong th Lu Tr†ng L. Dm chung vi c†p, bt nht n cng l... t gic. Nhng d by gi Gia Khanh c l g i na, ti cng "l yu ri, lm sao qun ܮc em i...".
Khi ti thut li chuyŒn ny vi B, n phn khi bnh lun:
- Vy l ngon lnh ri!
- Ngon lnh ci kh mc! - Ti nhn mt - N chng thm mng ‰n th v tranh ca tao m my bo l ngon lnh!
B bu mi:
- My ngc qu! Th vn nhc h†a ch l phng tiŒn by t tnh cm. Khi em bo nh vy, š em mun ni l mc ch t ܮc ri, u cn phng tiŒn na lm chi!
Phn tch ca B khi‰n ti ngn ng. Ti bng khung hi:
- Vy tao khi cn lm th na?
- Khi.
- Khi cn v tranh?
- Khi lun.
- Khi lm g h‰t?
- ng. Khi lm g h‰t. My c nghe li em. Ch ‰n chi thi.
Ti chp mt:
- Th‰ cn ti kia?
- Ti no?
- Ti thng Ng, thng Ha.
B nhn vai:
- Ti n by gi ch c nܧc i theo xch dp cho my v Gia Khanh.
- Th‰ cn thng Ngh tm ngm tm ngm?
B cܩi khy:
- Thng Ngh cng vy. Trܧc y, tao cn "ngn" n, nhng k‹ t khi em Gia Khanh ngm tuyn b yu my, thng Ngh tr thnh b. By gi my l Sn Tinh, ba a kia l Thy Tinh.
Thy B bc ti ln tn my xanh, bng ti sܧng rn. Nhng ti vn d dt hi li:
- Lm g c chuyŒn Gia Khanh tuyn b yu tao?
B h gi†ng:
- My bi‰t tng bng d ca em ri m cn lm b! Khng yu my, sc my em chu ‹ my ‰n nh chi. Hoc gi m nh Hng c mi my ‰n, em cng tm cch lnh i ch‡ khc ch ǩi no ngi tr chuyŒn vi my!
B lš lun cht ch v hng hn ‰n mc ti khng th‹ khng tin n. Th‰ l ti gc gc u, mt my sng r:
- ž hn! Em yu tao m tao u c bi‰t! Tao kh gh!
K‹ t hm , ti t coi mnh l Sn Tinh. Ti khng s cc i th ca ti ph‡ng tay tay trn na. Ti n ni dn d hn. V i dng cng khŒnh khng hn.
Ngܮc li, cc i th ca ti ngn ti thy r. ng ngoi ca ti n u c lm nghŠ thuc nh ng ngoi ca ti. Ti n chng c lš do g ‹ bn mng ‰n nh nh Hng. Thy ti ngy no cng ti th th tm tnh vi Gia Khanh, khi a thm nh di, tc anh ch m chng bi‰t lm sao.
Rt cuc, nh th Ngu Kha nh ti‰p tc cm ci... lm th. Ca s Ha l ti‰p tc... ca. Ngh chng c nng khi‰u g. V kh ca n l chi‰c honda. N xch xe lܮn vng vo sut ngy ngoi ph. Mt hm, Ng cha mt t giy ra trܧc mt ti:
- Cho my xem n!
Ti t m:
- G vy?
- Th my †c i! Th!
Ti va cm t giy va hng h hi:
- Th ca my h?
Ng nhy mt:
- Th ca tao th ni lm g! y l th ca em Gia Khanh gi cho tao!
Ti git tht:
- Th Gia Khanh gi cho my?
- Ch sao!
Ti bn tn bn nghi, ci u dm v t giy. l mt bi th bn cu, ܮc vi‰t bi mt nt ch nguŒch ngoc, xiu vo. Ti bt gic but miŒng:
- u phi nt ch Gia Khanh!
Ng m :
- Th u phi ch n. Ngu g n vi‰t cho l b mt. N nh ngܩi khc.
Ng ni ki‹u , ti h‰t ܩng bt b. Ti nhm †c bi th xem th n ni g. Bi th vi‰t:
Nhng bi th anh vi‰t
Em †c thuc lng
Du l chim x l
Vn bi‰t tnh anh mong!
Bi th c bn cu nhng tnh š dt do. V r rng l ni ‰n Ng. Ln trܧc Ng lm th "phng vn": "Em l chim x l, c hi‹u tnh anh khng?" By gi ngܩi p tr li n. M tr li nh vy c khc no p li tnh yu ca n. Ti xoay ngang xoay d†c t giy trn tay, mt hoa ln, u c l l lng lng. Cho ‰n khi Ng i li bi th ti mi hon hn. Ti a t giy cho n, gi†ng ng vc:
- Tao khng tin bi th ny l ca Gia Khanh.
Ng nh‰ch mp:
- Tin hay khng my hi em l bi‰t liŠn!
V thn nhin ca Ng lm ti m hong. Ti liŠn chy i tm s ph vn k‰. Nghe ti k‹ xong, B h mi:
- Thng Ng xo! Chnh n l tc gi bi th !
Ti nh nhm:
- Th ca n?
- Ch ai v y!
Ti nhu my:
- Vy sao n d thch tao i hi Gia Khanh?
B hng gi†ng:
- l mu Ƕc ca n. Khi a bi th ra, trܧc h‰t n mun thm d chuyŒn tnh cm ca my. Thi gian gn y, thy my thܩng lui ti ch‡ Gia Khanh, n lo lng khng bi‰t my "lm n" ti u ri. V vy n tung bi th ra ‹ lm mt php th. N‰u my khng nh ngay bi th l "hng gi", tc l tnh cm gia my v Gia Khanh ti‰n tri‹n rt xa ri. Cn n‰u my l v bn tn bn nghi c ngha l gia my vi Gia Khanh vn cha c g ng k‹. Ri my m nghe li n xi di, lt t i hi Gia Khanh vŠ chuyŒn bi th, m†i chuyŒn s hng bt. Gia Khanh s nh gi my l mt a hi ht, khng tin vo tnh yu ca n m i tin nhng iŠu v vn. Em s tng c my ra ܩng cho my i lܮm... bao ny lng.
B ni ‰n u, m hi ti chy ra ‰n . Ha ra thng Ng ny mu su k‰ hi‹m qu chng. N‰u ti khng c mt s ph ti ba nh B, hn ti mc by n. Tht h va!
Ti xc Ƕng cm tay B, nnh n†t:
- My thng minh gh!
- Cn phi ni!
B p li cng bng mt gi†ng xc Ƕng khng km.
ang min man trong n‡i nghn ngo, ti b‡ng git mnh nh ra mt chuyŒn, liŠn ku ln:
- Nguy ri B i!
- G vy?
- Nh vy l thng Ng bi‰t gia tao v Gia Khanh cha c g. Khi ny, †c bi th, tao t v nghi nghi ng ng.
B khot tay:
- ng lo! Trܩng hp ca my l trܩng hp ǥc biŒt. Ci "c g" ca ti my l ci "c g" kn o, ngܩi ngoi lm sao bi‰t ܮc. My phi tin vo tnh yu thm lng m Gia Khanh dnh cho my.
B bo ti tin, ti buc phi tin. Ch thc ra tnh cm ca Gia Khanh kn o ‰n mc khng nhng "ngܩi ngoi" m c "ngܩi trong" nh ti cng khng cch no bi‰t ch xc ܮc. Ngay c nh Hng cng khng "moi" ܮc iŠu g. T ngy pht hiŒn ra chuyŒn ǩi xa ǩi xa gia ti v n, nh Hng i x vi ti rt mc du dng, t t‰. Thm ch n cn xung phong lm "gin iŒp" khng cng cho ti. Nhng sau mt thi gian ln la d xt, nh Hng gp ti, th di thng bo:
Chu thi, Khoa i! Gia Khanh n kn nh bng. Hng hi g n cng cܩi cܩi khng ni.
Khng nhn ܮc ngun tin chnh thc, ti nh phi bng lng vi suy lun ca B. Rng ch th Gia Khanh yu ti lm lm ri. Ch c iŠu n e thn n khng ni ra miŒng thi.
Ti tin nh vy. V dܩng nh cc i th ca ti cng tin nh vy. Cho nn ti n tng cܩng hot Ƕng ‰n chng mt ‹ mong thay ǰi tnh hnh. Nht l khi ch cn vn vn mt thng na nm h†c s k‰t thc. Nhng ngy ny, nhng tn phܮng trܧc sn trܩng lc c ra hoa v l ve bt u thi nhau ko n trong l.
Con nh Ngh vn trm ngm t ni, vy m my hm nay cng nhim thi ba hoa ca Ng v B. Ba n no, n cng ru rao:
- Gia Khanh hn vi tao ri! H ny, n nh tao ch n vŠ Hi An!
Thi Ƕ khoe khoang ca Ngh nhanh chng ph v s on k‰t ca phe Anh vn. Ng c kha liŠn:
- My ch n bng cch n ngi trn xe , cn my chy honda Ǣng sau ch g?
Ngh mt:
- By! Tao ch n trn xe tao ng hong! Tao ngi Ǣng trܧc, n ngi Ǣng sau... m eo ‰ch!
Ha l cܩi mi:
- My k‹ chuyŒn c tch hay chuyŒn khoa h†c vin tܪng vy?
Trܧc tnh th‰ b tn cng dn dp, Ngh cht d. N khng dm hunh hoang na. M ch nhn vai, g†n ln:
- ‹ ri xem!
Ti nghi thng Ngh bc pht cho sܧng miŒng. Nhng B li l v lo u. N li‰c ti, gi†ng nghim tr†ng:
- Thng Ngh ni tht y! N l a nghim tc, trܧc nay cha ba chuyŒn bao gi!
Ti li‰m mi:
- Tao khng tin.
- Tin hay khng ty my! Nhng my phi cnh gic!
Ti t i:
- Cnh gic qui g! Sao my bo Gia Khanh yu tao?
Trܧc s vn vo ca ti, B chng hŠ lng tng cht no. N thn nhin p:
- Th Gia Khanh yu my, nhng na chng n nhy sang yu ngܩi khc my hi! Tm a ca ti con gi bi‰t u m lܩng!
B l a khng c lp trܩng. N ni xui cng ܮc, ni ngܮc cng xong. Thng Ngh mi h mt pht, n qušnh v bt u n ni vung vt. Thy n xc phm ‰n "ngܩi yu" ca ti, ti m cu:
- My ng c ni xu ngܩi khc!
Thy ti ni da, B lm thinh. N‰u nh trܧc y, n vc li ti. Nhng by gi, B thay ǰi nhiŠu. Sau vi ln b ti "ty chay", B c v mŠm mng hn. Hn n tha thng minh ‹ hi‹u rng i vi mt ngܩi ang yu, chng c quyŠn uy no c th‹ khut phc ܮc.
B khng sng c vi ti. Nhng n b i. Thi gian gn y h ng Ƕ vi ti bao gi B cng lng l b i. N u c bi‰t rng nhng lc nh vy, ti bun lm. Bun mt hi, ti m gin Ngh. u ui cng ti n. Ai bo n em khoe chuyŒn Gia Khanh nh n ch vŠ qu!
Nhng khng phi ch c Ngh chi tr chi‰n tranh tm lš. Ha l gn y cng b b:
- Tao ni chuyŒn vi Gia Khanh ri! K‰t qu m mn!
Tuyn b ca Ha l chng gp phn ng g. Chng ai bun hi n ni chuyŒn g vi Gia Khanh. Khng hi cng bi‰t, v vy khng a no bun m miŒng. C iŠu l l cng khng a no ln ti‰ng ch†c qu Ha, k‹ c nhng a chuyn x xin nh Ng v B. C l vo nhng ngy cui cng, m‡i a trong ti ti chn cng kch ln nhau. Chng ti i vo hot Ƕng bŠ su: m thm d xt v c phn on xem a no ni tht, a no ni di, v iŠu quan tr†ng nht l on xem a no tht s chinh phc ܮc sao chi Halley.
N‰u B b Ngh lung lc th ti li b Ha lung lay. i vi ti, nhng thng bo tnh cm ca Ha d sao cng c c s hn nhng li ru rao ca Ngh. ‹ tp dܮt vn nghŒ chun b cho lin hoan b‰ ging, gn mܩi ngy nay, Ha thܩng xuyn "cp k" vi Gia Khanh. V trong thi i‹m sp sa "chia tay ma h" ny, rt c th‹ Ha t tnh vi Gia Khanh. V cng rt c th‹ Gia Khanh ...
g? Ti khng dm ngh ti‰p. Ch ngh ‰n my ch "k‰t qu m mn" m Ha h hng khoe khoang, lng ti tru bun lo. M khng lo sao ܮc, khi nhng ngy gn y, ‰n chi nh nh Hng, h†a hon lm ti mi gp ܮc Gia Khanh. N c theo thng Ha t‰ch i tn y tn u. Nhng lc y, li thi trn ܩng vŠ, ti li ray rt nh ti ܧc m tr thnh ca s ngy no.

TruyŒn Khc star Hoa Hng X Khc star Chng 19