Chu+o+ng 19: Hoa Ho^`ng Xu+' Kha'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 19: Hoa Hng X Khc

Hm lin hoan vn nghŒ ton trܩng cui nm, ti bt ng ܮc ln sn khu. ng l chuyŒn khng m thy ni.
u ui ti thng Quang sn. N ܮc phn cng ng vai tn y t trong v hi kch ca lp ti. Tp dܮt u vo , sp ‰n ngy din, n b‡ng ln ng ra m.
Thng Chu trܪng ban vn nghŒ phi qušnh qung tm ngܩi thay vai. Khng hi‹u mt n qung g nh th‰ no m n li ch†n ti.
Khi nghe Chu tuyn b ti ܮc ch†n ng th‰ Quang sn, tc gy ti c dng ng c ln. V d nhin, ti t chi quy‰t liŒt:
- Khng! Tao khng ng u!
- My c ng i! Khng kh khn lm u! - Chu nn n.
Ti vn lc u nguy nguy:
- Tao ni l khng ng m! My tm a khc i!
Chu nhn nh:
- Tm ai by gi! Ch c my l thch hp vi vai !
- Tao c bi‰t ng kch u m thch hp!
Chu kin tr Ƕng vin:
- Khng bi‰t th tp ri s bi‰t! Tܧng my kh kh, nhp vai y t th khng ch vo u ܮc!
Chu Ƕng vin ti m y nh chi ti. Tܪng n ch†n ti ng th‰ thng Quang v n pht hiŒn ti c nng khi‰u din xut, no ng do n pht hiŒn ti c tܧng lm... y t. iŠu cng khi‰n ti ty chay kch nghŒ. Ti kin quy‰t:
- Tao ni mt ln cht: tao khng ng!
Chu tng th‰, bn cu cu c Tn. C Tn du dng ni vi ti:
- Khoa phi gip cho ban vn nghΠca lp mnh mt tay ch!
Gi†ng c Tn m nh ru. Nhng ln ny c khng ru ܮc ti. Ti nh ni cho c bi‰t l trong trܩng hp ny, "gip hai tay" ti cng khng gip ܮc na l "gip mt tay", nhng ti cha kp m miŒng thoi thc th Gia Khanh ng bn cnh b‡ng nh nhng ln ti‰ng:
- Nghe li c i, Khoa i! Khi no Khoa ln din, Gia Khanh qut l† ngh gim cho!
Gia Khanh Ƕt ngt xen vo lm tnh th‰ thay ǰi hn. N ru ܮc ti ngay. N ha hn ci khon qut l† ngh cng khi‰n ti khoi ch t. Ti nhn c Tn, p bng gi†ng ngoan ngon:
- D, em s ng.
Thy ti chu nhn li, thng Chu mng h‰t ln. N lp tc cm tay ti ko i phng phng.
- i u y? - Ti hi.
- i n ch! Tao i my!
Chu dn ti ra qun ch trܧc cng trܩng, ku hai ly tht to. Ti ly thng Ng, ght ch nht th‰ gii. Ti ch khoi ung c ph. Nhng trܧc niŠm hn hoan ca Chu, ti khng n t chi. Ti bng ly ch to t b, mc tng mu‡ng nh cho vo miŒng.
V mc cho Chu huyn thin chuyŒn bn tai, ti va nhp nhp v ng†t va nghiŠn ngm vŠ nhng o le ca ǩi ngܩi. Rt cuc th ri ti cng ܮc ln sn khu, nhng thay v tr thnh ca s, ti li thnh kch s. Ti chng ܮc ht song ca chung vi Gia Khanh, cng chng ng ܮc mt vai sang tr†ng. S ti l s n my nn ch hp vi vai y t. N‰u khng c li thy di Gia Khanh, ti t chi thng thng, mc cho thng Chu ni n r h†ng.
Nhng Gia Khanh phn, ti ch bi‰t nhm mt nghe theo. Nhng ngy sau l nhng ngy tp dܮt. V thi gian gp rt nn thng Chu bt ti tp ct lc. Ha ra ng kch cng khng ‰n n‡i kh lm. Hn na,vai y t ca ti l vai ph, ch xut hiŒn trn sn khu c my pht ph du, nn ti chng vt v bao nhiu. Xem ti tp, Chu ng bn ngoi gt g Ƕng vin:
- Kh lm! C ln Khoa i!
N khen ti m sao ti chng thch th cht no. Mt ti c ru ru. C ngh ‰n chuyŒn trong khi ti ln lng ra lm y t th cng lc , Ha l ang tp ht chung vi Gia Khanh u , bng ti c m a m ch.
Nhng ri ng nh ng b ni " hiŠn gp lnh", n‡i gian kh ca ti ܮc Šn b. Ti ngy bi‹u din vn nghŒ, Gia Khanh gi li ha. My pht trܧc khi v kch m mn, n ng sau "hu trܩng" ngoc ti:
- Khoa li y!
Ti h hng chy li.
i cho ti li gn, Gia Khanh th ngn tay tr qut ln t ni ri hu hu trܧc mt ti, mm cܩi bo:
- Khoa ng yn ‹ Gia Khanh v ru cho!
ChuyŒn "v ru" ln trܧc khi‰n ti au kh bao nhiu th c "v ru" ln ny khi‰n ti ti tnh by nhiu. Ti nhm mt li v cm thy ngn tay ca Gia Khanh lܧt nh trn mt ti mŠm mi v u y‰m xi‰t bao! Ch ti‰c l ru con ngܩi ta m†c t qu, ch n‰u ru cng m†c trn lan khp mt my u c nh c di, hn ti s tn hܪng ci cm xc ng†t ngo lu hn na.
Trang i‹m cho ti xong, Gia Khanh ng li ra mt bܧc, nghing u ngm ngha. Va ngm n va cܩi khc khch.
- G m cܩi? - Ti cht d hi.
- Trng Khoa "lu" lm!
Ni xong, Gia Khanh a cho ti mt ci gng con.
Ti t m nhn vo gng. V ti cng khng nhn ܮc cܩi. Gia Khanh quŒt cho ti hai hng lng my rm r nh hai con su rm. M‡i ln ti nhܧng mt, hai con su rm ng† nguy trng pht n. Nhng bun cܩi nht l hai hng ria mp. Hai hng ria di v v‹nh cong ln nh ria ca d'Artagnan khi‰n gng mt ti nom lu c khng th‹ tܪng.
Vi b tch nh th‰, ti va l mt ra sn khu, ang cn ng ng ngc ngc, cha ni ܮc cu no, ti bn cܩi m. V mc d xut hiŒn khng nhiŠu, nhng nhng pha "din" ca ti lun ܮc cho n bng nhng trng pho tay tn thܪng. Cho ‰n khi ri khi sn khu, ti cng khng th‹ no tܪng tܮng ܮc con ngܩi ta c th‹ thnh cng trong mn kch bng cch va din va... run nh ti.
Gia Khanh ng sn sau bc g‡ vi chi‰c khn ܧt trn tay. Ti va l d leo xung sn khu, Gia Khanh ti‰n ti trܧc mt ti, du dng ni:
- ‹ Gia Khanh chi l† ngh cho!
V trong khi ti ng ch‰t trn v xc dng, cha kp p, Gia Khanh nh nhng p chi‰c khn mt lnh ln mt ti. Nhong mt ci, hai con su rm v hng ria vnh vo bi‰n mt khi gng mt ti. V hŒt nh trong nhng cu chuyŒn c tch ng gi, ch cn cng cha Gia Khanh chm tay vo ngܩi ti, ti liŠn thot khi thn phn ca mt k ti t ngho hn, v lp tc bi‰n thnh mt... ph m khi ng.
Ph m khi ng nhng ng nghŒch. Cng cha chi l† ngh cho ph m c bui ri m ph m c ng lng ngng chng bi‰t ni g. Mi ‰n khi Gia Khanh chun b ln ht, ti mi ni ܮc mt cu khch so hng bt:
- Cm n Gia Khanh nghen!
Li ni va tht ra khi ca miŒng, ti cht nhn ra s v duyn ca mnh, liŠn vi vng lnh i ch‡ khc. Ti chun xung hng gh‰ cht, ng ln ln vi ti h†c sinh lp khc, ngh‰ch mt dm ln sn khu. Gia Khanh ang ht cp vi Ha l. Ha vn khng b tt c, va ht n va li‰c Gia Khanh chm chp, cp mt n ong a tnh t. Nhng ln ny ti khng cm thy m c na. Ti cng khng thm ghen t vi Ha. Ngܮc li ti cn ti nghiŒp n. N u c bi‰t trn sn khu Gia Khanh ht chung vi n, nhng dܧi sn khu Gia Khanh li mn trn lau mt cho ti. N l ca s, nhng chnh ti mi l ph m. N c ht ‰n r h†ng, n c li‰c mt a tnh ‰n rch c khe cng khng mong chi‰m ܮc a v ca ti.
NiŠm vui ca ti khng dng li trong ngy hm . Sng hm sau, khng bi‰t B i u vŠ m n xng xc m b vo phng v cm tay ti ko tut ra sau vܩn. B tch ca B khi‰n ti khng ngn ܮc thc mc:
- Lm g m ln ln lt lt vy?
Khi ch cn c hai a, B cܩi h h:
- Cho my coi ci ny n!
Va ni, B va rt trong ti ra mt tm hnh a ti.
Va nhn thy tm hnh, ti git bn ngܩi v kinh ngc ku ln:
- a, u ra vy?
Ha ra l tm hnh chp cnh Gia Khanh ang chi l† ngh cho ti hm qua. B c v thch th trܧc s sng st ca ti. N ܫn ngc:
- Tao chp ch u!
- Xo!
- Tao xo my lm g!
- My lm g c my nh m chp?
B kht mi:
- My nh ca ng th chp hnh. Trܩng mnh thu ng v chp nh lin hoan vn nghŒ. Hm qua, thy cnh mi mn ca hai a my, tao liŠn mܮn my nh ca ng, a ln bm "cc" mt pht. Th‰ l c ngay tm hnh "lch s" ny.
Ti khng thc mc na. M ci xung ngm ngha tm hnh. ng nh B nhn xt, cnh Gia Khanh lau mt cho ti trng tht mi mn. Ti c cm tܪng khng phi n chi l† ngh cho ti m n u y‰m lau... nhng gi†t lŒ cho ngܩi yu trܧc pht chia tay. S lin tܪng ngm ngi khi‰n ti khng ngn ܮc mt ti‰ng th di. Ti ni vi B:
- My a tao tm hnh ny i!
- Chi vy?
- Tao tng Gia Khanh lm k› niŒm.
B dܩng nh †c ܮc tm trng ca ti. N khng n ch†c gho. M ht hm:
- My ly i.
Ti mng nh m c trong bng, liŠn vi v ro bܧc ‰n nh Gia Khanh. Ti bt gp n ang ng chi tc trܧc ca.
Thy ti xut hiŒn, Gia Khanh trn mt, nhng n cha kp hi, ti vi vng ln ti‰ng:
- Tng Gia Khanh ci ny n!
Va ni ti va di tm hnh vo tay n, ri lt t b i. Ti khng can m ng li ‹ chng ki‰n cnh Gia Khanh "nghin cu" tm hnh tnh t .
Nhng ti mi i ܮc hai mi thܧc, nghe Gia Khanh g†i git pha sau:
- Khoa i Khoa!
Gia Khanh ku ln ‰n mc ti khng th‹ gi i‰c. Ti nh phi bn chn quay li, tri tim p thnh thnh nh mun vng ra khi lng ngc. Gia Khanh chng thm quan tm ‰n v ht hong ca ti. N mm cܩi a tm hnh:
- Tr cho Khoa n!
N nh nhng ǥt tm hnh vo tay ti v thn nhin quay vo nh v khng cn bi‰t ti c chu nhn hay khng. Ti cm ly tm hnh nh cm mt mnh tnh v, lng au nh x. Nh vy l Gia Khanh thng tay t chi tnh ti. N khng bun nhn tm hnh k› niŒm ca ti, hnh Ƕng c khc chi mt li ni ph phng. Ha ra n lau mt cho ti cng nh n lau mt cho... em t n, chi l† ngh cng nh chi lng thng mi di, chi cho sch s vŒ sinh ch no phi... lau kh lŒ thm, vy m thng B v ti c h hng ku "mi".
Gia Khanh b v nh lu m ti c ngn ng ng ta tri trng. Phi mt ‰n mܩi lm pht sau, ti mi hon hn v bn thn a tay t tm hnh v ti o.
Nhng khi gi tm hnh ln, ti b‡ng nhc thy mt dng ch thp thong mt sau. Ti run run lt ngܮc tm hnh li v bng hong khi bt gp hng ch nguŒch ngoc ca Gia Khanh:
- Bn gi chiŠu mai, Gia Khanh Ǯi Khoa Ngn Khi!

TruyŒn Khc star Hoa Hng X Khc star Chng 20