Chu+o+ng 2: Hoa Ho^`ng Xu+' Kha'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 2: Hoa Hng X Khc

Nm lp mܩi l mt nm lnh mnh v sng sa. Lng ti v t v thanh thn. Lp ti c khong mt t con gi, ti chng thm ‹ mt ti a no. Ti ch chi vi ton bn trai.
Ti tr† nh thng Ngh. Ngh h†c chung lp vi ti. Nhng n h†c Anh vn, ti h†c Php vn. Lp mܩi trܩng ti khng h†c sinh ‹ chia lm hai lp. Tt c b†n ti Šu phi h†c chung, ch c gi sinh ng l h†c ring.
Ba m Ngh sng bng nghŠ cho thu phng tr† v nu cm thng. Nh n rng ri, li t ngܩi. Ngoi cn nh mt tiŠn, ni ba m v hai anh em Ngh , gia nh Ngh cn c mt ngi nh rng pha sau ‹ cho thu. Ngi nh pha sau nm l†t gia mt khu vܩn nh nhng y bng mt. Vܩn khng nhiŠu cy ci, ch vi cy mn, vi cy xoi nhng nhng tn xoi quanh nm ta bng, che mt nhng bi d lš hng ri rc trong vܩn. Nhng nm ti tr† nh Ngh, m m ra vܩn, hng d lš thm y trn tc, ti ln giܩng nm ng vn cn nghe ngo ngt.
Cui vܩn l ao c nh, mt nܧc ph y l sen xanh. Vo ma h, bng sen n mt ao, lc c c vi bng sng tm chen vo gia, khung cnh b‡ng p l lng. Nhng lc y, chng ti thܩng mܮn my nh, ra ngi bn b ao, thay phin nhau chp lia la.
"Chng ti" y khng phi ch c ti v Ngh. Ÿ tr† chung vi ti nhng nm cp ba cn c Ng, Ha l v "gio s" B.
Nm a chng ti cng h†c chung mt lp. B thuc phe Php vn, ging nh ti. Ng v Ha l phe Anh vn.
Trong b†n, Ng ti hoa nht. N lm th hay, vi‰t lu bt cm Ƕng ni ti‰ng. Ti nghe ti bn k‹ li hi cui nm lp chn, Ng vi‰t lu bt cho a no l a ny khc rng. †c nhng dng lm ly ca n, ai cng nܧc mt nܧc mi s st. Ti‰c l nm ngoi, ti khng h†c chung vi n, ‹ xem n vi‰t lu bt ra sao m ni ti‰ng ‰n th‰. By gi, Ng l trܪng ban bo ch ca lp ti, ch bt t bo tܩng m‡i thng ra mt ln.
Ng l mt tay ch bt khn ki‰p. Bao nhiu bi v ti a, n Šu em vt s†t rc h‰t. N chng thm ‰m xa g ‰n viŒc ti vi n cng n mt mm, cng mt nh.
Ti vn khng nn, c cm ci lm h‰t bi th ny ‰n bi vn khc, np cho Ng. Thm ch ti cn dn n i ung c ph ‹ ly lng. Ng rt khoi ung c ph. V vy, ti hy v†ng v khoi c ph, Ng s khoi lun th ti.
Nhng Ng l mt thng bn lng gang d st. N ti‰p tc ung c ph ca ti v ti‰p tc liŒng bi ca ti i u mt. Bi‰t mnh "ti hn sc m†n", ti khng dm ku ca, ch kin tr sng tc. Nhng sut mt thi gian di, tiŠn c ph th tn Šu Šu m bi v chng ܮc xut hiŒn ly mt ln trn bo, ti m nn.
Mt hm, ang ngi trong qun c ph, ti hi Ng:
- C ph c ngon khng?
Ng gt u:
- Ngon.
Ti li‰m mi:
- Ngon sao khng thy my ng bi ca tao?
Ng thn nhin:
- C ph ngon nhng bi ca my th... d.
Ng lm ti sܮng trn. Ti c vt vt:
- Nhng chng l my chc bi Šu d h‰t? Cng c bi... tm ܮc ch? My †c k li i!
Ng nhn vai:
- Tao †c k ri. Chng c bi no thuc diŒn "tm ܮc". D bng nhau.
Nhn xt "Ƕc c" ca Ng chng khc no go nܧc lnh tt vo mt ti. ch ti ܧt m. NhiŒt tnh sng tc ca ti tut xung dܧi 0 Ƕ. Ti tnh ng dy i ra khi qun, ‹ mc cho Ng... tr tiŠn c ph. Nhng tay chn ang bn rn, ti ng dy khng ni. Rt cuc ti nh phi ngi li v c nn t i, "thnh gio" Ng:
- Mun cho h‰t d, phi lm sao?
Ng gt g phn:
- Phi h†c tp ngܩi khc. Chng hn, mun lm vn hay, phi †c Nguyn Tun, mun lm th hay, phi thuc ca dao, thuc Nguyn Bnh!
Phn xong, Ng li‰c ti:
- My †c Nguyn Tun, Nguyn Bnh bao gi cha?
Ti ngܮng ngng th tht:
- Cha. Nhng tao c nghe tn.
Ng "h" gi†ng:
- Nghe tn th cha n thua g! Phi †c!
Ti nut nܧc b†t:
- Nhng tao c thuc vi cu ca dao...
Ng ht u:
- My †c nghe coi!
Ti h hng †c:
- M i ng nh con au
‹ con bt c hi rau m nh.
†c xong, ti li‰c Ng, ch n khen. Nhng Ng tnh b:
- Hai cu cng tm tm. My cn thuc cu no na khng?
Ti nhu my, c nh li nhng cu ca dao hi nh m ti ru ti v sau ny ti dng chng ‹ ru em. Ngh mt hi, ti sng mt ln, hng gi†ng †c:
- Ai vŠ nhn vi nu ngun
Mt non gi xung, c chun gi ln.
Ti ngn nga dt, thy Ng khng ni g, chc mm n khoi, ti cao hng "x" ti‰p:
- L‡i lm v c trch ve
V rau mung luc, v m trn mng.
Ln ny th Ng khng lm thinh na. Ti va ngt gi†ng, Ng khen liŠn:
- R rng l my c nng khi‰u...
Ti sܧng rn:
- Nng khi‰u vn nghŒ h? - Ri khng cm lng ܮc, ti khoe:
- Hm trܧc thng B cng nhn xt tao vy!
Nhng Ng lm ti ct hng, n lc u:
- Khng phi nng khi‰u vn nghŒ. Tao mun ni l my c nng khi‰u... n ung! My i m nh hng hp hn l lm th, vi‰t bo!
Ti ti mt. Nhng ti khng dm sng c vi Ng. Gy s vi n, n gin n khng thm du dt ti trn con ܩng vn nghŒ na th khn. Ti ch bi‰t gi gi†ng ai on:
- Tao mun h†c hi tht m my li c ch†c qu tao!
Ng cܩi h h:
- Ai bo my m miŒng ra ch ton l mt non, c chun, c trch, rau mung... chi! Phi thuc nhng cu ca dao tr tnh nh vy n!
Ni xong, Ng ko c o, sa b, ri lim dim mt, †c:
- Th tay m hi c†ng ng
Thng em mun ch‰t gi lm l!
†c xong, Ng m mt ra, ng ti hi:
- Hay khng?
- Hay!
Ti xušt xoa khen. Ng khoi ch, li... nhm tt mt, ngm nga:
- Anh vŠ ‹ o li y
‹ khuya em ǡp gi ty lnh lng
Gi lnh lng ly mn m ǡp
‹ o anh vŠ i h†c ko tra.
Ln ny, Ng cha kp m mt, ti but miŒng trm tr:
- Hay gh!
Ng phng mi:
- y! Mun lm vn nghŒ phi thuc nhng cu ca dao "ܧt t" nh vy. My c b m nh bi c chun, c trch hoi lm sao lm vn, lm th hay ܮc!
Ng ni ng. Nhng cu ca dao n †c nghe mi thm thi‰t lm sao! C ǩi ti ch mong ܧc lm ܮc nhng cu th hay bng mt na vy thi. Nhng kh n‡i, nhng cu ca dao ǥc sc kia Šu lin quan mt thi‰t ‰n Š ti tnh yu trong khi ti li chng mng ‰n ba chuyŒn yu ng v vn . i vi ti ch bao gi c chuyŒn "thng em mun ch‰t gi lm l". Ti "ght em mun ch‰t" th c! Gp b†n con gi l ti "l" tht, "l" t u nm ‰n cui nm, cn qui g phi gi . Chng gi , mt ti cng lnh nh... cc.
Thy ti l v thn th, Ng ht hm:
- Sao? C g khc mc cn hi thm khng? Lm g trm ngm hoi vy?
Ti tc lܫi, ngn ng:
- Sao tao thy lm th "ܧt t" kh qu!
Ng Ƕng vin ti:
- Bܧc u bao gi ch kh! ng b ni ri, "vn s khi u nan". Nhng my ng lo. ChuyŒn g cng vy, lm hoi s quen. Th vn my hiŒn nay hi "kh" nhng n‰u my ch tm rn luyŒn, n s "m" dn dn. "…m" mt thi gian, n s chuy‹n qua... "ܧt t". l quy lut.
Ti nghe Ng ging gii mt hi, u c cng ri tinh ri m. "Lš lun vn h†c" ca n sao nghe na n nh chng trnh d bo thi ti‰t trn ti vi, khi th m lc th kh, chng bi‰t ܩng no m ln.
Dܩng nh †c ܮc n‡i hoang mang trong mt ti, Ng gt g ni thm:
- My c tin tao i. Hi trܧc tao cng vy. Lc tao mi tp vi‰t vn, cu no cu ny kh queo, tao luyŒn ri‰t, by gi chng ܧt m, h †c l c mun nc ln.
Ti bi‰t Ng khng "h" ti. N ni tht. bao nhiu a st si trܧc nhng dng lu bt lm ly ca n. Th n cng vy. Bi no bi ny tnh cm dm dŠ nh ma thng by. Ti khng bi‰t n yu ai bao gi cha nhng th n lc no cng than th vŠ mt mi tnh ... ch‰t, †c ln thy thng gh, thy c mun dn n i ung c ph cho n ǫ bun.
Nhng mt mnh ca Ng chnh l i‹m y‰u ca ti. Ti thŠ khng Ƕi tri chung vi b†n con gi. Chng l by gi ti bt chܧc thng Ng ct gi†ng khc than, nn n "k th" ca ti? Tht l kh x!
Ti nhn nh ni vi Ng:
- Vn Š khng phi l "kh" hay "ܧt". Tao ni kh l kh chuyŒn khc.
Ng ngc nhin:
- Kh chuyŒn g?
Ti bi ri th nhn:
- Tao khng thch lm th tnh.
- Th tnh m khng thch? - Ng ku ln sng st.
- . Tao khng thch.
Ng dm ti bng nh mt l lng:
- Sao vy?
Ti p ng p:
- Ti tao ght... b†n con gi.
Ng git bn ngܩi nh chm phi la. N‰u khng c ci lng gh‰ pha sau, c l n ln quay xung t ri. Sau mt hi tr mt nhn ti nh th‹ nhn mt qui vt, Ng vi s tay ln trn ti.
- My lm tr g vy? - Ti hi, gi†ng ng ngc.
Ng kht mi:
- Tao xem th my c "m u" khng! Ton th‹ n ng trn th‰ gii Šu thng con gi. Ght con gi, h†a chng ch c ngܩi in.
Ti cau mt, ht tay Ng ra:
- Tao khng in. Nhng tao ght con gi.
Thi Ƕ bܧng bnh ca ti khi‰n Ng ni cu. N nghim gi†ng qu trch:
- My khng ܮc ght b†n con gi, hi‹u cha! Phi thng ti n nhiŠu vo! Thy u thng , thy t thng t, thy nhiŠu thng nhiŠu. N‰u ght ti n, my nn ch†n nghŠ khc. NghŠ un tc chng hn. Ti n mun tc cp v th my un qun ra, ti n mun tc x th my chi tc tm, ti n khoi tc di, my chi mt... ni c. Cn i theo ci nghiŒp vn th th phi thng con gi. l... bn phn.
Nghe Ng "thuy‰t" mt hi, ti rng ri tay chn. Nhng ti khng dm ln ti‰ng phn i, s Ng in ti‰t s tot m ܧc ca ti. Ti nh th di, "ti‰p thu" bng mt gi†ng y‰u t:
- , tao s tp dn dn. Mun thng ti n u phi d.
Thy ti chu phc thiŒn, Ng c v ti tnh hn. N du gi†ng khuy‰n khch:
- Khng d nhng khng phi l khng lm ܮc. Ngn ng Php c cu: "Vouloir, c'est pouvoir". Mun l ܮc. My phi bt chܧc tao. Con gi lp mnh, a no tao cng thng h‰t.
Ti h hc mm:
- My thng h‰t mܩi hai a?
Ng gt u:
- , tao thng "tr†n b".
Mi tnh "khng l" ca Ng khi‰n ti pht rt. Nhng ti khng khi bn khon:
- My thng nguyn mt t sao tao khng bi‰t? Tao c thy my lm g u!
Ng nhn vai:
- Th tao u c nh lm g! Tao ch lm... th thi.
Ti chp mt:
- Th‰ ti n c bi‰t my thng khng?
Ng nut nܧc b†t:
- Chc l khng! Tao khng ni lm sao ti n bi‰t!
Ti li thc mc:
- My thng m khng ni, vy thng lm g?
Ng nheo mt nhn ti:
- My ngc qu! Tao thng ti n l thng chi thi, thng ‹ lm th. Tao u c thng thiŒt m phi ni ra!
Ln u tin trong ǩi ti nghe ni ‰n hai ch "thng chi". Ti ngn ng ng Ng:
- Thng ‹... lm th?
Ng gc gc u:
- Ch sao! l vn nghŒ s th khng th‹ yu theo ki‹u phm phu tc t ܮc. Tnh yu ca ti mnh l tnh yu lng thm v cao thܮng. Yu khng "tuyn b" cng cc cn Šn p. C cm nn, p , dy v, ti mnh s c c khi cm xc ‹ vi‰t nn nhng vn th bt h. Cc nh th ln xa nay vy.
Con ܩng vn nghŒ Ng va phc h†a nghe tht hp dn v xem ra cng khng ‰n n‡i kh i lm. Tܪng yu "thiŒt" theo ki‹u "phm phu tc t" ti mi ngn ch yu "chi" theo ki‹u "vn nghŒ s" th ti nhm sc mnh c th‹ yu ܮc. Ti bn ho hng ni vi Ng:
- N‰u vy tao lm ܮc. Tܪng g ch thng "chi", thng "‹ lm th" th u c kh!
Thy ti khng cn i ght con gi na, Ng khoi ch, ti‰p tc vung vt:
- Tnh yu ca ti mnh cn c ci khe l khng s b t chi, cng chng ai bi‰t m ch†c qu. Hn na, mnh c th‹ yu t do, mun yu ai th yu. Ti phm phu tc t m‡i ln ch c th‹ yu ܮc mt ngܩi, yu hai ngܩi l c chuyŒn, trong khi ti mnh c th‹ yu gp mt lc ton b ph n trn th‰ gii ny cng ܮc. Vy l nht ri, cn mun g na!
Ni xong, Ng cܩi tt mt. Dm n, ti c cm tܪng nh ton b ph n trn th‰ gii ny ang ǰ x thng n, ch khng phi l ngܮc li.
Ti chng tham lam nh Ng. Ti ch mun thng in t thi, thng nhng ngܩi m mnh bi‰t mt bi‰t tn hn hoi. Suy tnh hi lu, ti rt r ni:
- Vy k‹ t ngy mai, tao bt u thng hn?
- . Nhng my nh thng ai?
Ti bi ri:
- Th thng my a con gi lp mnh! - Ri ti bn ln ni thm - Tao s thng khong... su a!
Ng git tht:
- Khng ܮc! Nh vy th nhiŠu qu!
S phn i bt ng ca Ng khi‰n ti ngn ngܩi ra. R rng mi va ri n bo ti mun thng ai th thng, thng bao nhiu cng ܮc, vy m ti mi m miŒng i thng, n chn ngang h†ng ri. Ti nhn Ng, thp thm hi:
- C su a m... nhiŠu?
Ng tc lܫi:
- i vi my, nh vy l nhiŠu! Phi gim bt li!
Ti kht mi:
- Ch my thng nguyn c lp sao! Tao ch bng phn na my ch my!
Thy ti c v gin d‡i, Ng cܩi h h. N v‡ vai ti, gi†ng k c:
- Tao khc, my khc, snh sao ܮc m snh! i vi tao, mt t cng cn t. Cn i vi k mi "nhp mn" nh my, su a li qu nhiŠu, my khng th‹ tp trung t tܪng ܮc. Lc "Š-pa", ch nn thng mt em thi.
Ti ǿc mt ra:
- Tao ch "ܮc" mt em thi sao?
Ng gt g hng gi†ng:
- Mt v ch mt m thi!
Mt khi Ng khng ch‰ s lܮng "ngܩi yu" ca ti bng mt nh Š ton h†c th ti bi‰t c nn n cng bng tha. Ti nh th di xui x:
- Thi mt em cng ܮc!
Sau khi chp nhn s phn hm hiu ca mnh, ti ngi nn c xem nn "thng" a no trong s mܩi hai a con gi ca lp ti. Trܧc nay, ti chng thm ‹ mt ‰n ti n, by gi phi ngi nh li tng khun mt, ch†n ra mt khun mt t hc m nht ‹ em lng "thng", i vi ti tht l gian nan try trt. Ti i‹m danh trong u mt vng, hai vng ri ba vng m chng ch†n ܮc "i tܮng" va š. Mܩi hai a, a no ti cng... khng a. Chng hi‹u sao Ng c th‹ thng khng st mt mng, ti tht!
Thy ti ngi m chiu c bui, Ng hi:
- My ngh ngi g vy?
Ti lng tng th tht:
- Tao ang ngh xem nn... thng a no.
- My ngh ra cha?
Ti gi u, ngܮng ngp:
- Cha. Khng hi‹u sao tao thy kh qu.
Ng nhiŒt tnh:
- N‰u my thy kh th ‹ tao ch†n gim cho. Ngܩi ngoi cuc bao gi cng sng sut hn.
Ngh mi khng ra, t nhin thy Ng i lm "c vn", ti bng lng ngay:
- , my ch†n gim tao i!
Ng gii giang hn ti nhiŠu. Ch mt thong, n ku ln:
- Tao ngh ra ri!
Ti trn mt, hi hp:
- a no vy?
- Em Hng.
- Tri i, con Hng "ch-v" h?
Ti la ln tht thanh v b‡ng nghe tai mnh i. Sušt mt cht na ti xu ngay trong qun. Ti tܪng thng Ng n ch†n cho ti a no ch n ch†n nh Hng th r rng n "gi‰t" ti ch u phi "gip" ti. Trong mܩi hai a con gi lp ti, nh Hng x‰p hng bt vŠ nhan sc cng nh vŠ tnh tnh. N tn Hng nhng nܧc da n chng hng cht no. Da n en thui. Nghe ni ngay t lc h†c lp su, n mang biŒt danh Hng "ch-v" ri. vy, n cn un u tc xon tt, m‡i ln dm, ti c rn c tc gy, tܪng u n l ngܩi ViŒt gc... Phi chu.
l bŠ ngoi. BŠ trong n cn ng chn hn. Ngi trong lp, n chuyn mn ni chuyŒn. Ci u xon tt ca n h‰t quay tri li quay phi, khng bi‰t nm yn l g. Ti ngi sau lng n, m‡i ln chp bi, ti phi khng ngng lc l ci u theo n mi mong thy ܮc ch vi‰t trn bng. Ln no cng vy, chp xong ܮc bi h†c, c ti mi nh.
Nh Hng cn ni ti‰ng chanh chua, anh . Khng ch ti con gi, m ngay c m con trai cng n n ra mt. a no v phc ch†c phi n, coi nh a ... tn i. N mng sa s, nghe khng kp vut mt, nn nhn ch cn c nܧc m u li v mt x no , ngi trn v ch cho "tai qua nn khi". V vy, a no cng "cch" n. Ti li cng "cch". N m bi‰t ti "thng" n, "lm th" cho n, chc n vc guc rܮt ti chy quanh sn trܩng.
Vy m by gi thng Ng li chi c bt ti phi thng b chn tinh . N bt ti phi p , phi dy v... kh i l kh!
Ti nhn Ng, mt mo xo:
- Thi, tao khng "thng" nh Hng u! My lm n ǰi gim tao em khc i!
Ng pht l s khi‰u ni ca ti. N ln gi†ng:
- Khng ܮc! Tnh yu ch u phi hng ha m my i ǰi ti ǰi lui!
- Nhng nh Hng n... en thui! - Ti c khn khon.
Ng vn lnh lng:
- en trng th n thua g! Khi thng, my nhn mu en thnh mu trng my hi!
Thy Ng khng thm ‰m xa g ‰n nguyŒn v†ng chnh ng ca ti, n c khng khng bt ti "thng" con Hng "ch-v", lng ti nh tht li. Ti m c ni:
- My ch "x gt" tao! Mu en lm sao nhn cho ra... mu trng ܮc! Tao c c lm cng ch nhn "en" thnh "xm" l cng!
Ng cܩi ha h:
- Tri, tao "x gt" my lm g! Ti my cha bi‰t thi, ch tnh yu n mu nhiŒm gh lm. N bi‰n ci ny thnh ci khc nh chi. My nghe my cu ca dao ny bao gi cha?
Ni xong, khng Ǯi ti tr li, Ng hng hn †c:
- L‡ mi em mܩi tm gnh lng
Chng yu chng bo ru rng tri cho
m nm th ngy o o
Chng yu chng bo ngy cho vui nh
i ch th hay n qu
Chng yu chng bo vŠ nh ǫ cm...
Ng †c mt lo, thao thao bt tuyŒt. Ti ngi dng tai nghe, hoang mang v chm ch.
†c dt cu cui cng, Ng nhܧng mt dm ti:
- My hi‹u bi ca dao va ri mun ni g khng?
Khng nhng ti hi‹u bi ca dao mun ni g m ti cn hi‹u thng Ng mun dn ti i u, v vy ti gt u mt cch ru r.
ng nh ti ngh, Ng cܩi ǡc thng:
- Nh vy l my chu thng em Hng ri hn?
Bi‰t mnh sp by, ti th di xui x v khng c bng mt gi†ng y‰u t:
- Nhng nh Hng d nh chn. N m bi‰t tao "thng" n, n chi tao tt b‰p.
V mt a m ca ti chng khi‰n Ng Ƕng lng. N quc mt:
- My ch gii pha! My khng ni, lm sao n bi‰t ܮc? - Ri Ng b‡ng nghim gi†ng - By gi tao hi tht, my c mun vi‰t ܮc nhng ng th vn bay bܧm khng?
- Mun! - Ti gt u nh my.
- My c mun nhng sng tc ca my ܮc ng ln bo tܩng khng? - Ng li hi.
Ti li‰m mi:
- Mun.
Ng ranh mnh:
- Th‰ my c mun thng em Hng khng?
Ln ny th ti h‰t ܩng trnh n. Ti nh phi nut nܧc b†t, bn thn p:
- Mun.
Ng cܩi toe:
- Kh lm! By gi tao mi nhn ra l my c nng khi‰u... vn nghŒ!
Ng khen ti m sao ti chng thy vui. Thy n cܩi, ti cng nhe rng cܩi theo nhng miŒng ti cܩi nh m‰u. T khi ti m miŒng "k‰t np" nh Hng lm "ngܩi yu", lng ti b‡ng nng nh eo . Ti tܪng nh ti va mi "rܧc v" vo mnh. Trܧc y lng ti thanh thn bi‰t bao nhiu, t dng i nghe li thng cha ch bt hc m kia, ‹ by gi ti phi mang nng bn lng "n‡i nh thng" d l thng theo ki‹u ti, ch c ma mi bi‰t.
Trong khi Ng ngi rung i thܪng thc thnh qu "d d‡" ca n th ti c lm bm cay ǡng v khng ti‰c li nguyŠn ra "mi tnh" va chm n ca mnh.

TruyŒn Khc star Hoa Hng X Khc star Chng 3