Chu+o+ng 20: Hoa Ho^`ng Xu+' Kha'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 20: Hoa Hng X Khc

Con sng chy ngang thnh ph qu ti c mt ci cn nh ln gia dng, m†c ton dng liu. Gia khung cnh hu tnh , ngܩi ta m mt qun nܧc. l qun Ngn Khi.
Ngܩi ta khng bc cu qua cn. Mun ra qun Ngn Khi, chng ti phi xn qun ti gi, b bm li qua khc sng cn lp lnh cui. L trnh vt v nhng th mng, v vy nhiŠu ngܩi thch ‰n y. Qun Ngn Khi l a i‹m pc-nc thܩng xuyn ca ti Anh vn. Thnh thong vo nhng chiŠu p tri, ti cng hay ‰n y ngi, khi th vi B, khi th vi Ng.
Ti cha bao gi dm ܧc m s c mt ngy ti cng vi Gia Khanh ngi qun Ngn Khi. Vy m by gi iŠu k diŒu sp sa xy ra. Ngy cui nm, Gia Khanh dnh cho ti mt "qu tng" bt ng v y š ngha. Ti cm cht t "phi‰u hn" trn tay nh cm mt ln sng h o, c s n thnh lnh tan bi‰n. Nh vy l Gia Khanh khng n t chi tnh ti nh ti ngh cch y my pht. N b mt hn h vi ti ch‡ sng nܧc nn th, cn tnh t hn cnh Juliette hn Romo lan can sn thܮng. Romo u dy leo lu nh kh Ƕt, ri sy tay l i t cuc ǩi, ti li qua eo nܧc cn, an ton gp my ln nhn vt di dt ca Shakespeare.
Tra , ti vŠ nh trn i chn so. Ti khng cm thy mt t dܧi chn ti. Ti ang bay. Ti l lng tri qua nhng ca hiŒu v nhng ct n. Ti sušt m sm vo bnh xe t mܩi su ln c thy. Ti ht vang trn ܩng, bt chp nh mt kinh d ca nhng ngܩi chung quanh. Hm , qu tht ti gp hn, n‰u khng cnh st tm c ti tng vo nh thng in.
Cnh st khng ‹ š ‰n ti nhng B ‹ š ngay. Ti va l mt v phng, B tr mt:
- Lm g m my ht h l‰u lo nh thng in vy? Em nhn tm hnh ri h?
Ti cܩi b n:
- Em khng nhn! Nhng chuyŒn ny cn tuyŒt vi hn chuyŒn nhn tm hnh!
- ChuyŒn g vy? - B t m.
Ti nhy mt:
- Tao bi‰t ri!
Thi Ƕ p p m m ca ti lm B ni cu. N sng gi†ng:
- Dp ki‹u n ni quanh co i! My bi‰t g ni i ra coi!
Ti nhn vai:
- Bi‰t ‰n bao gi ch bi‰t g!
"Bi‰t ‰n bao gi" l tn bi th do trܧc B g cho ti, mt tc phm tng b thng Ng "k‰t n t hnh". Bi th m u bng mt cu hi ai on "bi‰t ‰n bao gi em bi‰t yu?". B l a thng minh, va nghe thong qua, n on ngay ti mun ni g. N liŠn sng mt ln:
- B em pht tn hiŒu tr li ri h?
- ! My c bi‰t "bi‰t ‰n bao gi" l bao gi khng?
- Bao gi?
- ChiŠu mai.
Va ni, ti va hn h cha ra hng ch Ǣng sau tm hnh cho B coi. B gt g:
- C th‰ ch! Tao bo vi my bao nhiu ln l em yu my kia m!
Gi†ng B ǡc thng hŒt nh Gia Khanh em li hnh phc cho n ch khng phi cho ti.
- Gi sao? - Ti hi.
- Sao l sao?
Ti ngp ngng:
- Giu ti thng Ng ch?
- ViŒc g phi giu! - B h mi - Phi cho ti n bi‰t th‰ no l... l Ƕ! Tao s tuyn b my l k chi‰n thng trong cuc ua gian kh ny!
V hm h ca B khi‰n ti pht hong. Ti nu tay n:
- Thi, ng...
Ti cha ni dt cu, B ht tay ti ra:
- Khng "thi, thi" g h‰t! Tao s ni! - Ri nh ‹ trn an ti, B ni thm - Nhng tao s ni vo lc thch hp nht.
Ci "lc thch hp" ܮc B n nh vo tra hm sau. Tra , m Ngh chun b mt ba tiŒc chia tay thnh son ‹ i nhng v khch tr† sp vŠ qu ngh h. Thc ra, trong b†n ch c ti, B v Ng l sa son ln ܩng. Ti vŠ Bnh T. B vŠ Qun G. Ng i Lš Tn. G†i l qu ch ch‡ chng ti khng xa thnh ph l bao, ni xa nht khng ti ba mi cy s. Hi An ca Gia Khanh mi tht l xa lng lc. Khc vi ba a chng ti, Ha l ngay thnh ph. Nh n cch nh Ngh chng nm cy s. Nhng v ham vui, n cng khn gi ‰n nh Ngh " tr†" vi ti ti. Ti nghiŒp n, h ny ti ti i h‰t, chc n cng chun vŠ nh nm khoo †c truyŒn Tu.
Sut bui sng, chng ti ko nhau ra ph ung c ph, ngi u lo. Sau , Ngh chy i mܮn my nh v c b†n quay vŠ nh, ra sau vܩn thay nhau chp hnh lm k› niŒm. H nm nay, Ng b tr vi‰t lu bt. N ang tht tnh, chng bng d no gi gm tm t.
Khc vi Ng, bui sng i vi ti l mt bui sng rc r v cng. Chn i theo bn b, nhng u c ti lc no cng ngh ‰n ci hn bn gi chiŠu hn o ngoi khi gi lng. K‹ t khi cha sanh m ‰n nay, ln u tin ti bi‰t th‰ no l nn nao mong ngng. Ln u tin ti bi‰t th‰ no l s lŠ mŠ ca thi gian. Ti ght cay ght ǡng s chuy‹n dch u‹ oi v lܩi nhc ca kim ng h.
Ti mܩi mt gi rܫi, chng ti ngi vo bn n. Vn ch nm a ti. Nhng ngܩi thn ca Ngh ch xut hiŒn phn u ri rt lui cho ti ti t nhin... tn pht.
Ti ngi vo bn vi n‡i lo ngay ngy. Ti s B s khai ra s hn h ca ti. Nhng sut ba n, B chng ni g. N ang bn bu vi mn g r-ti, v mn tht sܩn sau . Ch ‰n cui ba n, khi hm rng n chn i ph vi nhng khc xng ܮc gm k kia ri, B mi bt u m my. By gi thay v gm xng, n chuy‹n sang "gm" ti.
D nhin, B khng "gm" ti ngay. N m u vng vo ki‹u "lung khi", theo ng phong cch "gio s" ca n:
- Ch, by gi bn ti chuyŒn chnh y!
T ny ‰n gi, ti thng Ngh vn chuyŒn tr rm r th trn ǩi, b‡ng nghe B gi gi†ng nghim tr†ng, ti n lp tc nhn chng ch†c vo B.
- ChuyŒn chnh l chuyŒn g? - Ngh d dt hi.
Ng c kha:
- My bay ng phi xe h?
B c gi v iŠm tnh. N tng hng:
- Khng, chuyŒn ny quan tr†ng hn nhiŠu! ChuyŒn... Gia Khanh!
- Gia Khanh sao? - Ha hi, gi†ng ngy th.
B nhn vai:
- My ng c gi b ng nghŒch! Nm h†c k‰t thc, ti mnh sp sa m‡i a vŠ mt ng, tao ngh ‰n lc cn phi tuyn b a no chinh phc ܮc tri tim ca em.
Ng ht hm:
- Tuyn b chi vy?
B hng hn:
- Tuyn b ‹ chc mng cho ngܩi chi‰n thng. V nht l ‹ "xc nhn ch quyŠn" hu trnh cnh huynh Œ tng tn trong nm h†c ti ch chi!
Lš do B a ra chnh ng ‰n mc khng a no dm phn khng. Ch c Ng phn ng bng cch gm g:
- Theo tao, chng c ai chi‰n thng trong cuc chi‰n tranh ny h‰t!
B quc mt:
- C y!
- Ai?
- Thng Ngh! Chnh n bo em Gia Khanh ng š cho n ch vŠ qu. Ti mnh cn phi chc mng n.
B chi n Ƕc. N y Ngh ln lng c†p ‹ "nn gn" i th. Ngh trng k‰ ngay. Thy B xi gic bn b chc mng mnh, Ngh s xanh mt, liŠn nh chnh:
- By, by! Khng c u! l tao ni a vy thi! Gia Khanh ch coi tao nh bn!
B gt g:
- Khng phi th thi, lm g m my hong ln vy!
Ri B quay sang Ng, lm b du dng:
- Khng phi thng Ngh th chc l thng Ng!
Ng c t ra thn nhin:
- Ai bi my vy?
B nheo nheo mt:
- Chnh my bo ch ai! My chng a cho thng Khoa xem bi th Gia Khanh gi tng my l g!
n thng B tung ra ba nay ton l n hi‹m. Ng bt u cht d. N gi v ng ngc:
- Bi th no?
B cܩi h h:
- Sao my mau qun qu vy? N‰u vy ‹ tao †c li cho my nh! - B liŠn hng gi†ng ngm nga - Nhng bi th anh vi‰t, em †c thuc lng, du l chim x l...
Ng khng ‹ B †c h‰t. N chn ngang:
- Bi th ca tao ch u phi ca Gia Khanh!
Ha l ngi bn cnh cܩi hch hch:
- Th ca n m n xng "em", ng gh!
Ng l mt nhn Ha:
- My cc bi‰t g h‰t m xa v! Nh vn nh th mun xng g chng ܮc! Phi ǥt mnh vo ton th‹ nhn loi th mi vi‰t ܮc tc phm hay ch!
B hch Ng:
- Th ca my sao tung ch l hoc vy?
Ng mt:
- €, , l do tao vi‰t... tay tri.
B gc gc u v kh li‰c ti. nh mt tinh qui ca n ngm bo ti rng n xng ng l s ph ti, rng trܧc y n on trng chc thng Ng l tc gi ca bi th ch khng ai. Ba nay, B cn mt niŠm sung sܧng khc l "phc th" ܮc Ng. Do trܧc, B sng tc chuyŒn vui cܩi gi ng bo, b Ng ch tn mt. B tc in nhng nh ngm b hn lm ng†t. Ln ny ti Ng tht th‰. B truy ti u, n khai ti , mt my mo xo.
Sau khi loi Ng ra khi vng chi‰n, B dm sang Ha:
- Vy l my?
- Tao sao?
- Cn sao na! Chnh my cu‡m ܮc tri tim em Gia Khanh phi khng?
Ha khc Ngh v Ng. Trܧc y n khng di dt khoe khoang iŠu g c th‹. N ch ni lp lng "k‰t qu m mn". V vy, by gi n khng thm chi bai bi nh hai a kia. B hi, n ch cܩi b hi‹m:
- ! Ri sao?
B kht mi:
- Chc mng my ch sao!
Ha tnh kh:
- Th ti my chc mng i!
Gi†ng Ha l sc mi khiu khch. N tnh tung ha m cho ti ti php phng chi. Ng v Ngh sp by n ngay. C hai a trn xoe mt, hi hp:
- Tht hay chi my?
Ha nhn nhn:
- Tao ni chi vi ti my lm g!
Trong khi Ng v Ngh cha h‰t bng hong, B b‡ng cܩi hŠ hŠ:
- Thng Ha mt l, n tܪng Gia Khanh cng l nh n!
Gi†ng x xin ca B khi‰n Ha tm mt. N nghi‰n rng:
- Gy s g my?
B tc lܫi:
- Tao gy s vi my lm g! Tao ch mun ni l cn khuya my mi r ܮc ngn chn t ca Gia Khanh.
Ha chng ch‰:
- My ch gii on m!
- Tao khng on m! - B ln gi†ng - Bi v tao bi‰t Gia Khanh hiŒn nay ang yu ai!
Ti‰t l ca B gy chn Ƕng ngay lp tc.
- Ai? - C ba ci miŒng cng hi.
B khng tr li. M n rt tm hnh chp ti vi Gia Khanh a ra trܧc mt:
- Mun bi‰t, ti my hy xem y!
Mc d bi‰t trܧc sau g B cng li tm hnh ra h d†a ti thng Ngh, nhng Ƕng tc qung co theo ki‹u bn thuc sn ng ca B khi‰n ti xu h chn ngܩi. Ti ngm miŒng ng l ch‡ khc, mt nh.
Ha l li‰c tm hnh, bu mi:
- Tܪng g! Hm kia Gia Khanh chi l† ngh cho khi a ch u phi cho mt mnh thng Khoa! C vy m cng by ǥt "xem y"!
Ng cܩi h h:
- Tm hnh trng "tnh" gh! Nhng y l tnh... mu t! Y hŒt cnh m lau mt cho con!
Li n ni Ƕc a ca thng Ng lm cho ti nga ngy qu chng. Ti phi cn cht mi ‹ khi "Ƕp" li n. Trong khi , B tnh nh khng. i cho ti kia chm ch†c ǩi, B mi t tn ni ti‰p:
- Thc ra, š ngha ca tm hnh ny khng phi nm mt trܧc m nm mt sau ka!
Ni xong, B t t lt tm hnh li, cha nhng li h hn tnh t ra ngoi.
Ln ny th cc i th ca ti im bt. Vi v bng hong ging nhau, su cp mt Šu ng lot m ln v nhn chng ch†c vo nhng tn hiŒu m ti bt ܮc t sao chi Halley.
Mt pht sau, su tia la-de khng hn m cng nht tŠ cha vo ti v chng nng bng ‰n mc ti tܪng mnh sp sa chy thnh tro.
‰n lc ti inh ninh ti chun b pht ha, Ngh b‡ng ln ti‰ng ph tan s yn lng nng nŠ. N cha tay ra pha trܧc:
- Chc mng my, Khoa!
Ti nm tay Ngh cha kp bung ra, Ng cha tay ti‰p. Va chc mng ti, Ng va tri‰t lš theo ki‹u A.Q:
- D sao, Gia Khanh cng ch†n mt a trong ti mnh thay v i yu nhng a khc! l thng li chung c nm anh em mnh!
Ln u tin, ti nghe thng Ng vua c kha dng ch "nm anh em mnh". Ti va tc cܩi li va cm Ƕng.
Ha l khng bt tay ti. N chc mng ti theo ki‹u ca n. N un o ht:
- N tm xun n ra xanh bi‰c, em c "b" ri anh ti‰c lm thay...
Ha c ti‰c th n rng chu, ch ti bi‰t lm sao. N ht hay th‰, chng hi‹u sao Gia Khanh li khng ch†n n m ch†n ti, l tht! Trong ci ngy lch s , cho ‰n khi ti chun b ln ܩng vi ngܩi yu th chuyŒn "ni b" coi nh gii quy‰t xong. Nhng tnh ch ca ti tht v cng d thng v tt bng. Khi bi‰t thn tnh i ch†n ti lm "i bi‹u", c b†n nhanh chng qun i nhng tnh cm ring t ‹ xm vo trang b cho ngܩi... ra trn.
Ti mc chi‰c qun va ca B, dy nt ca Ha, x i giy mi mua ca Ng. Thng Ngh th a ti mܮn chi‰c ng h Seiko v chi‰c Honda ca n. Ni tm li, ngy ti ‰n vi mi tnh u, ch c chi‰c o s mi l ca chnh ti, n‰u khng k‹ tri tim ang nh l t trong ngc. Vy , ti i.

TruyŒn Khc star Hoa Hng X Khc star Chng 21