Chu+o+ng 21: Hoa Ho^`ng Xu+' Kha'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 21: Hoa Hng X Khc

Ti gi chi‰c Honda ca Ngh bi gi xe ngay cnh b sng ri tho giy, xn qun li qua khc sng cn.
Va li, ti va ci u soi bng mnh xung mt sng. Gn bn gi chiŠu, nܧc vn cn trong leo lo. Nhng vin cui mu nm phi mnh dܧi y nܧc, m‡i ln dm ln, ti cm thy lng bn chn nhn nht. Nhng n c li ti thong th lܮn thnh tng by. Thnh thong chng r nhau bi quanh v ra vo chn ti nh ‹ chc mng mt con ngܩi may mn.
Qun Ngn Khi gi ny cn tha khch. Ch lc c c vi cp ngi th th, chung quanh v s gh‰ trng. Ti ch†n mt chi‰c bn st ra sng, cnh mt gc dng liu ln ܮc bao quanh bi nhng bi xng rng ang n hoa. D sao, y cng l ch‡ kn o nht, ti thm nh v ung dung ngi xung sau khi ku cho mnh mt ly c ph.
L ra, ti khng ‰n ch‡ hn mt mnh. Hi tra, ti thng Ngh i i theo "h tng", ti khng cho. Thng B Š ngh ti ch dt theo mnh n, ‹ l ti c lng tng bŠ g, s c n ra tay i ph. B ba hoa xch ‰ mt hi, ti hi hi bi tai, nhng sau khi cn nhc cn thn, ti cng quy‰t lc u. i hn h vi ngܩi yu m dn theo vŒ s trng chng ging ai. Ri Gia Khanh n cao hng n mun hn ti, c thng B k cn mi, lm sao n dm nhc nhch.
Rt cuc, ti quy‰t nh mt mnh mt nga xng vo ni hi‹m a. Ti thng Ngh b buc ngi nh, nhng ti mang theo y vt dng ca ti n trn ngܩi, coi nh ti n ng nhin... c mt.
Ngh b ti cm ca, nhng n chng hŠ gin ti. Trܧc khi ti xch xe ra khi nh, n nht vo ti ti mt xp tiŠn, cn dn:
- i chi vi ngܩi yu, cn phi ho phng! Danh d ca my cng l danh d ca ti tao!
Ng t b vai "tnh ch" ‹ tr li v tr "s ph". N bo ban ti:
- Con mt l ca s ca tm hn! Nhn chm chm vo mt em, my s †c ܮc nhng š nh ca em!
Ha l khng quen lm thy ǩi. N ch gi i‹n tch:
- M o thnh cng! Nh tr vŠ, ng bt chܧc Kinh Kha!
Sng Tam K u phi l sng Dch. L xy ra bt trc, ti li nܧc tr vŠ, sc my i lun!
B khng ni g. N ch cܩi cܩi v‡ vai ti nh ‹ truyŠn thm dng kh. Bn tay n mi m p lm sao!
Tng khun mt bn b thay nhau lܧt qua tr ti nh nhng m la rc r. Nh nhng m la y, ti cm thy ǫ st rut trong thi gian ch Ǯi.
Gn bn gi hai mi, Gia Khanh mi xut hiŒn. Ti nhn thy n t xa. Hm nay, Gia Khanh mc chi‰c o xanh da tri, tc ci bng- , trng kiŠu dim nh tin ging trn.
Nhng Gia Khanh khng ‰n mt mnh. i bn cnh n l mt ngܩi con trai l. Ti on l anh n t Hi An mi v. Cui nm h†c, chc anh n v ch n vŠ. Nh vy Gia Khanh hn gp ti chiŠu nay chc l ‹ gii thiŒu ti vi anh n.
T nhin ti cm thy lo lo. ChiŠu nay ti ch chun b tinh thn ‹ i ph vi ngܩi yu, ch u c sn sng ng u vi... anh v. dnh Gia Khanh yu ti nhng n‰u anh n v lš do g m m ght ci bn mt ti th hung ki‰t chng bi‰t u m lܩng. Thi th tt nht nn ly lng ng anh v ngay t u ‹ trnh hu h†a! nh bng nh vy cho nn khi hai anh em Gia Khanh va bܧc ti, ti c n mt n cܩi hiŠn lnh v d thng h‰t bi‰t, ng thi gt u cho mt cch lch s. Khi c hai ngi vo bn, ti vn v hi ngay:
- Gia Khanh ung g?
- Gia Khanh ung nܧc cam.
- Cn anh?
ng anh v nheo nheo mt nhn ti:
- Anh ku gim ti mt ly c ph!
Ch, ng anh v ny khch so gm! - Ti thm nh - Chc Gia Khanh cha ni g vŠ ti nn anh ta mi g†i ti l "anh", lt na bi‰t ti l em r‹ tng lai, hn anh ta s ǰi cch xng h cho ra v "ngܩi nh". Ngh vy, ti liŠn gi gi†ng nnh n†t:
- Anh hp gu vi em gh! Em cng ch thch ung c ph!
Ni xong, ti ba chn bn cng chy li ch‡ quy phc v. Ti ku mt ly nܧc cam, mt ly c ph, ri sn xp tiŠn "bo tr" ca Ngh, ti mua thm chc ci bnh ng†t v mt gi Capstan u l†c. Ti phi cho ng anh v ca ti bi‰t dn x ti ho phng nh th‰ no.
Khi ti quay li, theo sau l c phc v bng b lnh knh, Gia Khanh kh nhn mt:
- Khoa ku lm g th nh th‰ ny!
Ti vui v:
- C g u m th! Cui nm, lin hoan nh cht m!
Ri ti cha tay vŠ pha ng anh v, lch s nh Ty:
- Mi anh!
‰n y th Gia Khanh bt u ng vai chi‰c cu ni gia nhng ngܩi... rut tht. N ch ti, gii thiŒu:
- y l Khoa, bn cng lp vi Gia Khanh!
Ti kh gt u, mc d ti khng thc s tha mn vi cch gii thiŒu rt r ca Gia Khanh. Ngܩi yu th c g†i l ngܩi yu i cho ri, viŒc g phi np dܧi danh ngha "bn cng lp"! "Bn cng lp" th khi g a ch u phi ch mt mnh ti. Ti khc. Nhng c l vi bn tnh thn thng ca ph n, Gia Khanh khng tiŒn cng khai ha mi quan hŒ t‰ nh ca ti vi n. C th‹, ti nay lc vŠ nh, Gia Khanh s th th ring vi anh n. Ngh vy, ti ti tnh ܮc i cht.
- Cn y - Gia Khanh ch vo anh n - y l anh Ngha, bn trai ca Gia Khanh ngoi Hi An. Ti Gia Khanh quen nhau hai nm nay ri. Hm nay Ngha v n Gia Khanh vŠ qu ngh h.
N cܩi thn mt cha kp n trn mi ti vi ng cng li, hŒt nh yaourt b trong thng . Ti khng bi‰t cc v s quyŠn Anh khi b nh nc-ao h† chong vng ‰n c no, ch i vi ring ti trong lc ny, li gii thiŒu bt ng ca Gia Khanh khi‰n ti khng cn mt cm gic g vŠ th‰ gii chung quanh. Trܧc mt ti, c cy, bn gh‰, ly tch, c ph v nܧc cam, thuc l v bnh ng†t ang lin tc ǰi ch‡ cho nhau vi mt tc Ƕ chng mt. C ti v ci thng cha ch‰t tiŒt ang ngi cnh Gia Khanh kia na, chng ti cng ang "ǰi ch‡" cho nhau.
Ha ra hn khng phi l ng anh v m l "ng anh n". Ha ra Gia Khanh hn ti ‰n y khng phi ‹ t tnh vi ti m ‹ cnh co ti l ng bao gi t tnh vi n. Ha ra trܧc y Gia Khanh bo ti ng lm th, ng v tranh cho n khng phi l v "mc ch t ܮc ri, khng cn phng tiŒn na" nh thng B hi bn kia suy lun m v n khng mun ti lm chuyŒn v ch...
Hng trm ci "ha ra" nh vy nng trn ngc ti khi‰n ti mun nght th. Ti khng nghe g h‰t, ngܩi ti nh m mui hn i. Ngay c khi Gia Khanh v Ngha cho vŠ, ti ch nghe long thong v khng bun gt u p li.
Phi mt lc lu ti mi hi tnh li ܮc. Ti chp chp mt nh va thot ra khi mt cn m. Ti nhn thy mܩi ci bnh ng†t vn cn nguyn trn a. Nhng ly nܧc cng khng vi mt gi†t. C gi Capstan cng vy, vn cn nguyn lp giy ki‰ng b†c ngoi. Bt gic ti th di. Ti hn m khng r ti nhng th trn bn nh. Cp tnh nhn hnh phc kia sao cng tuyŒt thc nh ti? Hay l h† khng n n ung ca mt ngܩi sp... ch‰t?
T nhin ti cm thy ti nghiŒp cho nhng tnh ch c ca ti qu chng. Ti n c qun i nhng v‰t thng lng ‹ cu nguyŒn cho ti hnh phc. Ti n xng xi chun b cho ti "ln ܩng" hŒt nh sa son cho mt k i xa. Vy m rt cuc, ti chng lm nn tr trng g. Rt cuc, mo vn c hon mo, Tam Tng vn c hon Tam Tng!
Lt na y khi tr vŠ nh, ti bi‰t n lm sao, ni lm sao vi ti n! Khi n‡i au kh tm ngui ngoai, ti li lo ngay ngy vŠ iŠu . May l hi tra, ti khng khng khng cho ti n i theo, ch n‰u ti n chng ki‰n ci cnh ti ch‰t gic chiŠu nay, hn ti n s cܩi ti mo mt. Nhng d sao, ti cng phi vŠ nh. Lc tin ti i, Ha l ni ri, ng bt chܧc Kinh Kha mt i khng tr li. Ti s tr li. Nhng tri i, tr li nh th‰ no y?
ang than thn trch phn, Ƕt nhin ti ngi thng ngܩi dy, dng tai nghe ngng. Hnh nh c ti‰ng cܩi h h u y. Ti‰ng cܩi Ƕt ngt ngng bt ri li vang ln nh ti‰ng chut rc. Ln ny, ti xc nh ܮc ti‰ng cܩi pht xut t gc dng liu cnh ch‡ ti ngi. Ti liŠn ng dy ln m vŠ pha kh nghi, c nhܧng cao nh c c, cp mt lo lin nh cng an i bt n trm.
V tri t cha m i, ci g th‰ ny? p vo mt ti l tm ci cng chn nm du‡i di Ǣng sau bi xng rng lm chm. Ti va pht hiŒn ra tm ci "cng cua" th cng ngay lc y, bn ci u t t nh ln khi ch‡ np, ci u no cng lm lem t ct v trang i‹m mt n cܩi nhn nh trn mi.
Trܧc tnh hung , ti ch bi‰t d khc d cܩi. Th ra trong khi ti inh ninh cc tܧng ang nm khoo nh th cc tܧng h nhau ra y "phc kch", trong c c s ph B ca ti. Cc tܧng np u chng np, li np ngay cnh ch‡ ti ngi, chc tn no tn ny xem mn nhn v bi hi kch khi ny ri cn g! Nhng trong ci ri c ci may, chng th ti n bi‰t h‰t, ti khi phi kh tm k‹ li, ch n‰u khng ti chng bi‰t phi n ni lm sao.
Nhn ti bn lc c bܧc ra, ti gܮng go hi:
- Ti my nghe thy h‰t ri ch g?
Ha l va ngi xung gh‰ va gc gc u:
- Nghe h‰t ri! Tao xin chn thnh chc mng my!
Ti cܩi m‰u mo:
- ng ch†c qu, ti nghiŒp tao my!
Ha tm tm:
- Tao chc mng tht y ch! Chc my t nay yn tm thng ܩng vŠ... Thin Trc thnh kinh. Va ri my cng ging nh Tam Tng sa tay yu qui, may nh tri pht cu ra, t nay rng lo tu tm dܫng tnh, ng c bt chܧc ti tao!
Ha pha tr nhng ti khng cܩi ni. Thy vy, Ng ngm nga an i:
N‰u bi‰t rng em c chng
Anh vŠ ly v th‰ l xong
V anh u tc th xon tt
Da n en thui du n Hng!
Khng hi‹u sao khi thy Ng ng chm ‰n nh Hng, ti b‡ng cau mt c n:
- ng ch‰ giu nh Hng na, my!
Phn ng bt ng ca ti khi‰n Ng trn mt:
- Ch, ch, ba nay li ni hng bnh vc cho em Hng hn! Hay l yu ngܩi tnh mi khng xong, my tnh quay li vi ngܩi tnh c y!
Ti no rut:
- Quay ti quay lui ci g! Nhng d sao nh Hng cng l mt a t t‰. N l con gi x mnh, "lš lch r rng". Gia Khanh p nhng n l hoa hng... x khc.
Ng dܩng nh hi‹u ra tm trng bun b ca ti. N thi cܩi ct. M nhn ti, ngm ngi ph h†a:
- , hoa x mnh th mnh mi iŠu tra ܮc hoa no ti hoa no ho. Ch cn hoa x khc, n c ch by mi ǩi ri mnh cng chng bi‰t, c kh kho cm u yu ti yu lui.
Li than th ai on ca Ng khng ch dnh ring cho ti m dnh cho nhng a ng cnh ng khi‰n c bn k si tnh Šu mt nhn my mo... Ch c B l ngoi vng di dt. N bnh tnh v‡ vai ti v x cu quen thuc:
- Thi, ng bun na! Thua keo ny ta by keo khc!
Ti mŒt mi lc u:
- Khng! Tao s khng by keo khc na u!
Khi tuyn b ci cu xanh dn , ti ni rt tht lng. Bi v lc y, ti ang bi ngi nh ‰n li dn d ch lš ca ba ti: "Con nh ng yu ng nhng cui". Ti cng nh ti c li nhn xt thin ti ca Voltaire: "Thܮng ‰ ch to ra n b ‹ nh n ng!". Khng, ti s khng thm p li tnh yu ca bt k c gi xinh p no na, mc cho c ta khc sܧt mܧt c nm rng. Ti s khng ‹ cho ai lm hng ti, hi nܧc, xe b v cc m ph thy. Ti l mt ngܩi n ng c qu nhiŠu kinh nghiŒm vŠ n b. Chng phi M Hnh nm lp by ri Gia Khanh nm lp mܩi mt, b†n chng thay nhau "nh" ti nhng trn nh ǩi sao?
K‹ t nay ti nht nh tr li l ti - ngܩi mt st! Quy‰t nh dt khot iŠu ri, lng ti dn dn bnh thn tr li. V ti vui v cm ly chi‰c bnh ng†t v i‰u thuc l Ngh a, c km theo mt li bnh lun rt l... sng sut:
- X khc khng n th x mnh n! X khc khng ht th x mnh ht! Coi nh y l bui lin hoan mng tai qua nn khi! Sao chi Halley tt, huynh Πkhi tng tn, anh em ta t y thot khi cnh mt n mt ng! Tao ni vy my ngm xem c ng khng Khoa?

Thnh Ph H Ch Minh 1990
Nguyn Nht nh

TruyŒn Khc star Hoa Hng X Khc star Chng 1